Betänkande - A8-0005/2016Betänkande
A8-0005/2016

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet

13.1.2016 - (2015/2268(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Heidi Hautala

Förfarande : 2015/2268(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0005/2016
Ingivna texter :
A8-0005/2016
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet

(2015/2268(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet som översändes den 7 september 2015 av Republiken Polens allmänne åklagare med anledning av det brottmålsförfarande som Polens allmänna vägtrafikinspektion ska inleda (med referensnummer CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), och som tillkännagavs i kammaren den 5 oktober 2015,

–  med beaktande av att Czesław Adam Siekierski avsagt sig rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning och artiklarna 7b.1 och 7c.1 i Polens lag av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen eller senaten,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0005/2016), och av följande skäl:

A.  Republiken Polens allmänne åklagare har översänt en begäran från Polens allmänna vägtrafikinspektion om upphävande av immuniteten för Czesław Adam Siekierski, polsk ledamot av Europaparlamentet, med anledning av en förseelse enligt artikel 92a i lagen om administrativa förseelser av den 20 maj 1971 jämförd med artikel 20.1 i vägtrafiklagen av den 20 juni 1997. Den påstådda förseelsen rör framför allt otillåtet överskridande av hastighetsbegränsningen i ett tätbebyggt område.

B.  I artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier anges att Europaparlamentets ledamöter på sin egen medlemsstats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i medlemsstatens parlament.

C.  Enligt artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning får en ledamot av sejmen eller senaten inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan samtycke från sejmen respektive senaten.

D.  Det åligger nu Europaparlamentet att besluta huruvida Czesław Adam Siekierskis immunitet ska upphävas.

E.  Enligt artikel 9.7 i arbetsordningen får utskottet för rättsliga frågor under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan med avseende på den berörda ledamoten.

F.  I detta fall har parlamentet inte funnit något belägg för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att begäran har gjorts i avsikt att tillfoga den berörda ledamoten politisk skada.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Czesław Adam Siekierskis immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Polen och till Czesław Adam Siekierski.

MOTIVERING

1. Bakgrund

Den 7 september 2015 översände Republiken Polens allmänne åklagare till Europaparlamentets talman en begäran från den polska allmänna vägtrafikinspektionen om att bevilja tillstånd att vidta rättsliga åtgärder mot Europaparlamentets ledamot Czesław Adam Siekierski med anledning av en hastighetsöverträdelse.

Den polska allmänna vägtrafikinspektion gör gällande att Siekierski den 19 april 2015 kl. 11.19 i Stopnica registrerades av en hastighetskamera när han körde i en hastighet av 79 km/h i ett område där den tillåtna hastigheten är 50 km/h. Vidare uppger den allmänna vägtrafikinspektionen att Siekierski som svar på delgivningen till honom den 29 april 2015 översände fotokopior av sin ledamotslegitimation och ett intyg på att han valts till ledamot av Europaparlamentet samt en förklaring där han medgav att det var han som vid den angivna tidpunkten framförde fordonet. Det som Siekierski anklagas för utgör en förseelse enligt artikel 92a i Polens lag om administrativa förseelser jämförd med artikel 20.1 i Polens vägtrafiklag av den 20 juni 1997.

Vid sammanträdet den 5 oktober 2015 tillkännagav talmannen, i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen, att han mottagit en skrivelse från Republiken Polens allmänne åklagare med en begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis parlamentariska immunitet.

Den 27 oktober 2015 hänvisades denna begäran till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen. Den 26 november 2015 avsade sig Czesław Adam Siekierski rätten att höras i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen.

2. Lagstiftning och förfaranden som rör immuniteten för Europaparlamentets ledamöter

Artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier lyder som följer:

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a. vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b. vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

Med tanke på att upphävandet av immunitet avser Polen är den polska lagen om parlamentarisk immunitet tillämplig i enlighet med artikel 9 första stycket led a. Enligt artiklarna 105.2 och 108 i Republiken Polens författning får en ledamot av sejmen eller senaten inte bli föremål för straffrättsligt ansvar utan samtycke från respektive kammare. Enligt artikel 7b.1 i lagen av den 9 maj 1996 om utövandet av mandatet som ledamot av sejmen eller senaten ska ett förslag om att samtycka till att en ledamot av sejmen eller senaten ställs till svars för ett brott som faller under allmänt åtal lämnas in av den allmänne åklagaren genom justitieministern. Enligt artikel 7c.1 i samma lag ska förslaget om att samtycka till att en ledamot av sejmen eller senaten ställs till svars översändas till sejmens eller senatens talman, som ska vidarebefordra förslaget till det organ som är behörigt att pröva förslaget enligt sejmens eller senatens arbetsordning och samtidigt underrätta den ledamot som förslaget berör om innehållet i det.

Artiklarna 6.1 och 9 i Europaparlamentets arbetsordning lyder som följer:

Artikel 6

Upphävande av immunitet

1. Parlamentet ska vid utövandet av sina befogenheter i frågor som rör immunitet och privilegier verka för att upprätthålla parlamentets integritet som en demokratisk lagstiftande församling och befästa ledamöternas oberoende när dessa fullgör sina åligganden. Varje begäran om upphävande av immunitet ska bedömas i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier och med de principer som avses i denna artikel.

[…]

Artikel 9

Immunitetsförfaranden

1. Varje begäran ställd till talmannen från en i en medlemsstat behörig myndighet om upphävande av en ledamots immunitet, eller från en ledamot eller en före detta ledamot om fastställelse av immunitet och privilegier, ska tillkännages i kammaren och hänvisas till ansvarigt utskott.

Ledamoten eller den före detta ledamoten kan representeras av en annan ledamot. En begäran kan inte lämnas in av en annan ledamot utan den berörda ledamotens godkännande.

2. Utskottet ska utan dröjsmål, men med hänsyn till hur komplicerade de olika ärendena är, pröva varje begäran om upphävande av immunitet och varje begäran om fastställelse av immunitet och privilegier.

3. Utskottet ska lägga fram ett förslag till motiverat beslut, i vilket utskottet ska rekommendera huruvida en begäran om upphävande av immuniteten eller en begäran om fastställelse av immunitet och privilegier ska bifallas eller avslås.

4. Utskottet kan uppmana den berörda myndigheten att förse utskottet med alla upplysningar och preciseringar som det anser sig behöva för att kunna ta ställning till om immuniteten bör upphävas eller fastställas.

5. Den berörda ledamoten ska ges möjlighet att höras och att lämna in allt skriftligt material som han eller hon anser relevant för utskottets ställningstagande, och har även rätt att låta sig företrädas av en annan ledamot.

Ledamoten ska inte vara närvarande då begäran om upphävande eller fastställelse av hans eller hennes immunitet diskuteras, förutom vid det möte då ledamoten hörs.

Utskottets ordförande ska inbjuda ledamoten att höras och ange datum och klockslag för ett sådant möte. Ledamoten får avsäga sig rätten att höras.

En ledamot som efter inbjudan inte infinner sig till mötet ska anses ha avsagt sig rätten att höras, såvida han eller hon inte meddelar förhinder att delta vid det datum och klockslag som föreslagits och anför skälen för detta. Utskottets ordförande ska besluta huruvida ett sådant meddelande om förhinder ska godtas med hänsyn till de anförda skälen, och ordförandens beslut i den frågan kan inte överklagas.

Om utskottets ordförande godkänner meddelandet om förhinder ska han eller hon inbjuda ledamoten att höras vid ett nytt datum och klockslag. Om ledamoten inte heller hörsammar denna andra inbjudan ska förfarandet fortsätta utan att ledamoten har hörts. Inga ytterligare meddelanden om förhinder eller begäranden om att få höras får därefter godtas.

[…]

7. Utskottet får avge ett motiverat yttrande om huruvida myndigheten i fråga kan anses behörig och huruvida den begäran myndigheten har ingett kan anses tillåtlig, men utskottet får under inga omständigheter uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal för de uttalanden eller handlingar som tillskrivs ledamoten, inte ens vid tillfällen där utskottet genom prövning av en begäran erhåller detaljerad kunskap i fallet.

[…]

3. Motivering till det föreslagna beslutet

På grundval av de ovan angivna omständigheterna omfattas detta fall av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier. Enligt denna bestämmelse ska ledamöterna vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas ledamöterna i den statens parlament. I detta sammanhang anges i artiklarna 105.2 och 108 i Polens författning att ett brottmålsförfarande inte får inledas mot en ledamot av sejmen eller senaten utan förhandstillstånd från den kammare av vilken vederbörande är ledamot. Följaktligen krävs det ett beslut från Europaparlamentet om huruvida ett brottmålsförfarande får inledas mot Siekierski.

Vid beslut om ett eventuellt upphävande av en ledamots parlamentariska immunitet tillämpar Europaparlamentet sina egna fasta principer. En av dessa principer är att immuniteten vanligtvis upphävs om brottet omfattas av artikel 9 i protokoll nr 7, under förutsättning att det inte föreligger någon fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och precis misstanke om att frågan har väckts vid en domstol i avsikt att tillfoga den berörda ledamoten politisk skada.

I detta fall har begäran om upphävande av Siekierskis immunitet lämnats in med anledning av ett påstått brott i form av överskridande av hastighetsbegränsningen i ett tätbebyggt område. Det framgår av handlingarna i ärendet att Siekierski har medgett att det var han som vid den angivna tidpunkten framförde fordonet, även om han i det relevanta formuläret inte angett huruvida han godtog boten. Mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i fallet framgår att det påstådda brottet och det efterföljande åtalet uppenbarligen inte har någonting att göra med Siekierskis ställning som ledamot av Europaparlamentet, och det finns inte heller några belägg för fumus persecutionis.

4. Slutsats

Mot bakgrund av övervägandena ovan och i enlighet med artikel 9.3 i arbetsordningen rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet upphäver Czesław Adam Siekierskis parlamentariska immunitet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

11.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.