ДОКЛАД Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Марк Тарабела


Процедура : 2014/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0006/2016
Внесени текстове :
A8-0006/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

(COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0032),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0025/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 юли 2014 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г.[2],

–  като взе предвид своето решение от 27 май 2015 г. за започване на междуинституционални преговори относно предложението и свързания с тях мандат[3],

–  като взе предвид поетия с писмо от 16 декември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0006/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[4]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/…

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от …

за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения **

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[5],

като взеха предвид становището на Комитета на регионите[6],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  В част II, дял I, глава II, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета[7] се предвижда схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, включително банани, и схема за предлагане на мляко в училищата.

(2)  Опитът, придобит при прилагането на настоящите схеми, както и заключенията от външните оценки ▌, последващият анализ на различните варианти на политиката и социалните затруднения, пред които са изправени държавите членки, водят до заключението, че продължаването и укрепването на двете схеми за училищата са от изключително голямо значение. В настоящия контекст на намаляваща консумация на пресни плодове и зеленчуци ▌и на млечни продукти, особено сред децата, и на все по-чести случаи на затлъстяване сред децата поради хранителни навици с тенденция към потребление на храни с голяма степен на преработка, които освен това често съдържат големи количества добавена захар, сол, мазнини или добавки, помощта от Съюза за финансиране на предоставянето на децата в учебните заведения на избрани селскостопански продукти следва да подпомага в още по-голяма степен популяризирането на здравословни хранителни навици и консумацията на местни продукти.

(3)  Анализът на различните варианти на политика посочва, че единният подход в обща правна и финансова рамка е по-уместен и ефективен по отношение на постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика посредством схемите за училищата. Това би позволило на държавите членки да оптимизират въздействието на предлагането на селскостопански продукти в рамките на предварително определен бюджет и да увеличат ефективността на управлението. С цел обаче да се вземат под внимание разликите между плодовете и зеленчуците, включително бананите, млякото и млечните продукти, т.е. предлаганите в училищата плодове и зеленчуци и предлаганото в училищата мляко съгласно глава II, раздел I, и веригите за тяхното снабдяване, някои елементи следва да останат отделени, като съответните бюджетни пакети. В светлината на опита от настоящите схеми, участието в схемата следва да продължи да бъде на доброволен принцип за държавите членки. Като се вземат предвид различията в потреблението между държавите членки, на участващите държави членки и региони следва да бъде дадена възможност да избират, в контекста на използваните от тях стратегии, кои от продуктите,, отговарящи на условията за предлагане на децата в учебните заведения, биха желали да предлагат. Държавите членки могат да обмислят и въвеждането на целенасочени мерки, за да се преодолее намаляващата консумация на мляко сред целевата група.

(4)  Установена е тенденция на намаляване на потреблението по-специално на пресни плодове и зеленчуци ▌ и на мляко за пиене. Поради това е целесъобразно предлагането на тези продукти по схемите за училищата да се превърне в приоритет. Това на свой ред ще спомогне за намаляване на организационната тежест за училищата и за увеличаване на въздействието на предлагането на продукти в рамките на ограничен бюджет и ще бъде в съответствие с действащите в момента практики, тъй като това са най-често предлаганите продукти. Въпреки това, с цел да се достигнат препоръчаните хранителни стойности по отношение на усвояването на калций и поради нарастващите проблеми, свързани с непоносимост към лактозата в млякото, на държавите членки следва да бъде разрешено да предлагат други млечни продукти, например кисело мляко и сирена, които имат благоприятно въздействие върху здравето на децата. Освен това следва да се положат усилия да се осигури предлагане на местни и регионални продукти.

(5)  Необходими са съпътстващи образователни мерки в подкрепа на предлагането за гарантиране на ефективността на схемата при постигане на краткосрочните и дългосрочните цели за увеличаване на потреблението на определени селскостопански продукти и изграждането на по-здравословни хранителни режими. Като се има предвид важността им, тези мерки следва да подкрепят както предлагането на плодове и зеленчуци в училищата , така и предлагането на мляко в училищата. Те следва да могат да се възползват от предоставянето на помощ от Съюза, като се има предвид, че по отношение на неселскостопанските продукти само компонентът „мляко” ще може да се възползва от предоставянето на тази помощ. Като съпътстващи образователни мерки, те представляват основен инструмент за възстановяване на връзката между децата и селското стопанство и многообразието от селскостопански продукти на Съюза, по-специално произведените в техния регион, например с помощта на диетолози и земеделски стопани. За да се постигнат преследваните от схемите цели, на държавите членки следва да се даде възможност да включат в своите тематични мерки по-широка гама от селскостопански продукти, например преработени плодове и зеленчуци, в които не са добавени захар, сол, мазнини, подсладители и изкуствени вкусови подобрители. На държавите членки следва също да се даде възможност да включат други местни, регионални или национални специалитети като мед, трапезни маслини и маслиново масло. За насърчаване на навиците за здравословно хранене обаче държавите членки следва да гарантират при изработването на този списък подходящото участие или разрешение на своите национални органи, отговарящи за здравето и храненето, в съответствие с националните процедури.

(6)  С цел да се осигури ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза и да се улесни прилагането на схемата за училищата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с определянето на разходите и/или мерките, които отговарят на условията за предоставяне на помощ от Съюза.

(7)  Помощта следва да се предоставя отделно за предлагането на плодове и зеленчуци в училищата▌и за предлагането на мляко в училищата в съответствие с доброволния принцип, на който се основава предлагането. Тази помощ следва да се предоставя на всяка държава членка, като се вземат предвид броят на децата на възраст от шест до десет години в дадена държава членка, степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка, така че да се осигури по-голяма помощ на по-слабо развитите региони, на малките острови в Егейско море и на най-отдалечените региони, предвид тяхната ограничена диверсификация на селското стопанство и честата невъзможност в съответния регион да се намерят някои продукти, което е свързано с по-големи разходи за транспорт и съхранение. Освен това по отношение на предлагането на мляко в училищата, за да се даде възможност на държавите членки да запазят равнището на дейностите по текущите си програми и с оглед насърчаването на други държави да се ангажират с мерки за предлагане на мляко, е подходящо предходните критерии да се съчетаят с обичайното използване на предоставяната от Съюза помощ за предлагане на мляко и млечни продукти на деца, с изключение на Хърватия, за която ще се определи конкретна сума.

(8)  В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, които желаят да участват в предлагането на отговарящите на условията за подпомагане продукти, следва да кандидатстват ежегодно за помощ от Съюза. ▌

(9)  Националната стратегия следва да се счита за необходимо условие за участието на дадена държава членка в схемата. От държавите членки, които желаят да участват в схемата, следва да се изисква да представят стратегически ▌документ, обхващащ период от шест години, в който се определят ▌съответните им приоритети. На държавите членки следва да бъде разрешено редовно да актуализират националните си стратегии, по-специално в светлината на оценките и преоценяването на приоритетите или на целите и на успеха на техните програми. Стратегиите може да включват още спецификацията на свързаните с прилагането на схемата елементи, с помощта на които държавите членки ще постигнат ефективност на управлението, например във връзка със заявленията и исканията за помощ.

(10)  За да се повиши осведомеността относно схемата за училищата и да се подобри видимостта на помощта от Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка със задължението на държавите членки ясно да дават гласност на подкрепата на Съюза за прилагането на схемата, включително във връзка с рекламните инструменти и, ако е уместно, общия идентификатор или графични елементи.

(11)  С оглед гарантиране на видимостта на схемата държавите членки следва да обяснят в своите стратегии как ще гарантират добавената стойност на своите схеми, особено когато продукти, финансирани по схемата на Съюза, са използвани едновременно с друга храна, осигурена на деца в учебно заведение. С цел да се гарантира, че образователните цели на схемата на Съюза са постигнати и ефективни, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема някои актове във връзка с правилата относно предлагането на продукти, финансирани по схемата на Съюза във връзка с предоставянето на други храни в учебните заведения и тяхното приготвяне.

(12)  За да се провери ефективността на програмите в държавите членки, следва да се осигури финансиране на инициативи за наблюдение и оценка на постигнатите резултати, като особено внимание се обръща на средносрочните промени в потреблението.

(13)  Като се има предвид, че принципът на съфинансиране се отменя по отношение на предлагането на плодове и зеленчуци, е необходимо да се изменят съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета[8].

(14)  Настоящият регламент не следва да пречи на разпределянето на компетентностите на регионално или местно равнище в рамките на държавите членки.

(15)  Регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 следва да бъдат съответно изменени. За да се вземе предвид началото на учебната година, новите правила следва да започнат да се прилагат от 1 август 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1Изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013

за установяване

на обща организация на пазарите на селскостопански продукти

Регламент (ЕС) № 1308/2013 се изменя, както следва:

(1)  Заглавието на част II, дял I, глава II, раздел 1 се заменя със следното: „ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НАПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“

(2)  Заличават се рубриката „Подраздел 1“ и заглавието „Схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“.

(3)  Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Помощ за предлагането на плодове и зеленчуци в училищата, и на мляко в училищата, съпътстващи образователни мерки и свързани разходи

1.  Помощта от Съюза се предоставя на децата в учебните заведения, посочени в член 22:

a)  за доставката и предлагането на отговарящите на условията за подпомагане продукти, посочени в параграфи 2 и 3;

б)  за съпътстващи образователни мерки; и

в)  за покриване на определени разходи, свързани с ▌ оборудване, популяризиране, мониторинг и оценка, както и с логистика и предлагане, ако тези разходи не са покрити съгласно точка a).

За целите на настоящия раздел:

  „плодове и зеленчуци за предлагане в училищата“ означава продуктите, посочени в параграф 2, първа алинея, буква а) и втора алинея, буква а);

  „мляко за предлагане в училищата“ означава продуктите, посочени в параграф 2, първа алинея, буква б) и втора алинея, буква б), както и продуктите, посочени в приложение V.

2.  Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена в параграф 1, („схема за училищата“) и искат помощ от Съюза във връзка с горепосоченото, дават приоритет, предвид националните обстоятелства, на предлагането на продукти от едната или двете от следните групи:

а)  плодове и зеленчуци и пресни продукти от сектора на бананите;

б)  мляко за пиене със и без съдържание на лактоза.

За да се насърчи обаче потреблението на определени продукти и/или в отговор на специфични хранителни нужди на децата на своята територия, дадена държава членка може да предвиди предлагането на:

а)  продукти от преработени плодове и зеленчуци в допълнение към продуктите, предвидени в първа алинея, буква а);

б)  сирена и извара, кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млечни продукти без добавени ароматизатори, плодове, ядки или какао, в допълнение към продуктите, предвидени в първа алинея, буква б).

3.  В случаите, когато държавите членки преценят, че това е необходимо за постигане на целите на схемата за училищата и на целите на стратегията, посочена в параграф 6, те могат отделно да допълнят предлаганите продукти, посочени в параграф 2, с продуктите, изброени в приложение V.

В такъв случай помощта от Съюза се изплаща само за компонента „мляко“ от предлагания продукт, който не трябва да бъде с тегловно съдържание по-малко от 90 % за категория I от приложение V и 75 % за категория II от приложение V. Съветът определя равнището на помощта от Съюза за мляко в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

4.  Продуктите, които се предлагат по схемата за училищата, не съдържат добавена захар и сол, добавени мазнини, подсладители и изкуствени вкусови подобрители (E 620 до E 650), изброени в Регламент (ЕС) № 1333/2008.

За да се вземе под внимание научният напредък, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за да допълва списъка с вкусови подобрители, посочен в първа алинея.

Всяка държава членка обаче може да реши, че отговарящите на условията за подпомагане продукти, посочени в параграфи 2 и 3, може да съдържат ограничени количества добавена захар и сол и/или добавени мазнини след получаване на съответното разрешение от националните си органи, отговарящи за здравето и храненето, в съответствие с националните си процедури. За да се гарантира, че тези продукти отговарят на целите на програмата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за да определи максималните равнища за веществата, които са технически необходими за подготовката или производството на преработени продукти.

5.  В допълнение към продуктите, посочени в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да предвидят включването на други селскостопански продукти в рамките на съпътстващите образователни мерки, по-специално тези, изброени в член 1, параграф 2, букви ж) и х).

6.  Условие за участие в схемата за училищата е дадена държава членка да изготви на национално или регионално равнище, преди да се включи в схемата за училищата и след това на всеки шест години, стратегия за нейното прилагане. Стратегията може да бъде изменяна от органа, отговарящ за нейното представяне на национално или регионално равнище, по-специално във връзка с мониторинга и оценяването и постигнатите резултати. Със стратегията най-малкото се определят съответните нужди и тяхното класиране по приоритети, целевата група, резултатите, които се очаква да бъдат постигнати и, ако са налични, количествено изразените цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на първоначалната ситуация, и в нея се установят най-подходящите инструменти и действия за постигане на тези цели.

Тези стратегии могат да съдържат специфични елементи, свързани с прилагането на схемата, включително такива, целящи опростяване на нейното управление.

7.  Държавите членки определят списъка на всички продукти, предлагани по схемата, чрез редовното разпространение или в рамките на съпътстващите образователни мерки, включени в техните стратегии. Без това да засяга параграф 4, те също така гарантират подходящото участие или разрешение на техните национални органи, отговарящи за здравето и храненето, при изработването на този списък, в съответствие с националните процедури.

8.  За да гарантират ефективността на схемата за училищата, държавите членки предвиждат също така съпътстващи образователни мерки, които могат да включват, наред с другото, мерки и дейности, насочени към развиване у децата на интерес към селското стопанство чрез дейности, като например посещение във ферми, и разпространението на по-широка гама селскостопански продукти, както е посочено в параграф 5. Тези мерки могат освен това да съдържат образователни елементи по отношение на свързани теми, като навиците за здравословно хранене, ▌местните хранителни вериги, биологичното земеделие, устойчивото производство или борбата срещу разхищаването на храна.

9.  Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват едно или повече от следното: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие или наличие на местна или регионална продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо. Държавите членки могат да насърчават по-специално местното или регионално закупуване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда и, ако е подходящо, качествените продукти съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Държавите членки могат да обмислят да осигурят в своите стратегии приоритет на съображенията за устойчивост и свободна търговия.

(4)  Вмъква се член 23a:

Член 23a

Финансови разпоредби

1.  Помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, съпътстващите образователни мерки и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, не трябва да надвишават 250 млн. евро за една учебна година, от които:

a)  за плодове и зеленчуци в училищата: 150 млн. евро за една учебна година;

б)  за мляко в училищата : 100 млн. евро за една учебна година.

2.  Помощта, посочена в параграф 1, се предоставя на всяка държава членка, като се взема под внимание следното:

i)  брой на децата във възрастовата група от шест до десет години в държава членка;

ii)  степента на развитие на регионите в рамките на дадена държава членка, така че да се осигури по-голяма помощ на по-слабо развитите региони по смисъла на член 3, параграф 5 от настоящия регламент, ▌ и на малките острови в Егейско море по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013; и

iii)  по отношение на млякото в училищата, в допълнение към критериите, посочени по-горе – обичайното използване на на помощта от Съюза за предлагане на мляко и млечни продукти на деца ▌.

Що се отнася до най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, разпределените средства за съответната държава членка осигуряват по-голяма помощ за тези региони, така че да се вземе предвид специфичното им положение при набавянето на продукти и да се насърчи подобно набавяне между намиращи се в близост отдалечени региони.

Разпределените средства за мляко в училищата, произтичащи от критериите по-горе, гарантират, че всички държави членки имат право да получават най-малко минимален размер на помощта от страна на Съюза за дете във възрастовата група, посочена в първа алинея, буква i), който не е по-малък от средния разход на средства на Съюза на дете във всички държави членки по схемата, която се е прилагала преди [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

3.  Държавите членки кандидатстват ежегодно за участие в схемата за училищата, като представят искането си за помощ от страна на Съюза, посочвайки поисканата сума за плодове и зеленчуци и съответно за мляко, които желаят да предлагат в училищата ▌.

4.  Без да се надхвърля общият таван от 250 млн. евро, получен от сумите, посочени в параграф 1, букви а) и б), всяка една държава членка може да прехвърля еднократно за една учебна година до 20% от една или друга част от индикативно разпределените ѝ средства. ▌

Този процент обаче може да бъде увеличен до 25 % за държавите членки с отдалечени региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и в други надлежно обосновани случаи, като например когато дадена държава членка трябва да разреши специфична пазарна ситуация в сектора, обхванат от схемата за училищата, да преодолее своите конкретни опасения относно ниското потребление на една или друга група продукти или да се справи с други обществени предизвикателства.

Прехвърлянията могат да бъдат извършвани или:

а)  преди определянето на окончателните размери на средствата за следващата учебна година, между индикативно разпределените средства за държавите членки. Подобни прехвърляния не могат да се извършват от индикативно разпределените средства за групата продукти, за която заинтересованата държава членка е отправила искане за сума, надхвърляща индикативно разпределените ѝ средства. Държавите членки нотифицират Комисията за сумата на всяко едно прехвърляне между индикативно разпределените средства; или

б)  след началото на учебната година, между окончателно разпределените средства за държавите членки, когато тези средства са били определени за въпросната държава членка. Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки за прилагането на настоящия параграф, включително относно сроковете за прехвърлянията и относно подаването, формата и съдържанието на нотификациите за прехвърлянето.

5.  Схемата за училищата не засяга никоя отделна национална схема за училищата, която е съвместима с правото на Съюза. Помощта от Съюза, предвидена в член 23, може да се използва за разширяване на обхвата или повишаване на ефективността на съществуващи национални схеми за училищата или схеми за предлагане на плодове и зеленчуци и мляко в училищата, но не замества финансирането на тези съществуващи национални схеми, с изключение на безплатното раздаване на храна на деца в учебните заведения. Ако държавата членка реши да разшири съществуваща национална схема за училищата или да подобри нейната ефективност, като кандидатства за средства от Съюза, тя посочва в стратегията по член 23, параграф 6 как ще бъде постигнато това.

6.  Държавите членки могат в допълнение към помощта от страна на Съюза да отпускат национална помощ за финансиране на схемата за училищата.

Държавите членки могат да финансират тези плащания посредством такса за съответния сектор или чрез всякакъв друг вид участие от страна на частния сектор.

7.  Съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Съюзът може да финансира също така мерки за информиране, популяризиране, мониторинг и оценка, свързани със схемата за училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нейните цели, и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи, насочени към обмяна на опит и най-добри практики с цел улесняване на прилагането и управлението на схемата.

Комисията може да разработи, в съответствие с член 24, параграф 3 от настоящия регламент, общ идентификатор или графични елементи за подобряване на видимостта на схемата за училищата.

8.  Държавите членки, участващи в схемата за училищата, оповестяват публично на територията на училищата или на други подходящи места ▌, своето участие в схемата и факта, че тя се субсидира от Съюза. Държавите членки могат да използват всякакви подходящи средства за комуникация, определени от Комисията в съответствие с член 24, сред които плакати, специални уебсайтове, информационен графичен материал и кампании за информиране и повишаване на осведомеността. Държавите членки гарантират добавената стойност и видимостта на схемата на Съюза за училищата във връзка с предоставянето на други храни в учебните заведения.“

(5)  Членове 24 и 25 се заменят със следното:

„Член 24

Делегирани правомощия

1.  С цел да се насърчи изграждането на навици за здравословно хранене у децата и да се осигури насочването на помощта по схемата за училищата към децата от целевата група, посочена в член 22, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата относно:

a)  допълнителните критерии, свързани с допустимостта на целевата група, посочена в член 22;

б)  одобряването и подбора на кандидатите за помощ от държавите членки;

в)  изготвянето на националните или регионалните стратегии и относно съпътстващите образователни мерки.

2.  За да се осигури ефикасното и целенасочено използване на европейските средства и за улесняване на прилагането на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

a)  определянето на разходите и/или мерките, които отговарят на условията за предоставяне на помощ от Съюза ▌;

б)  задължението на държавите членки да наблюдават и оценяват ефективността на схемите си за училищата.

3.  За да се насърчи осведомеността относно схемата за училищата и да се увеличи видимостта на помощта от Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи от държавите членки, участващи в схемата за училищата, ясно да оповестят факта, че получават подкрепа от Съюза за прилагане на схемата, включително във връзка със:

а)  специфичните критерии, свързани с използването на инструменти за популяризиране;

б)  ако е подходящо, установяването на специфични критерии за представянето, съдържанието, размера и външния вид на общия идентификатор или графичните елементи.

4.  За да се гарантира добавената стойност и видимостта на схемата на Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на правилата относно предлагането на продукти във връзка с осигуряването на други храни в учебните заведения.

5.  Предвид необходимостта да се гарантира, че помощта се отразява върху цената, на която продуктите се предоставят в рамките на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи държавите членки да разяснят в своите стратегии как ще бъде постигнато това.

Член 25

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки за прилагане на настоящия раздел, в това число:

a)  информацията, която да съдържат стратегиите на държавите членки;

б)  заявленията за помощ и плащанията, включително опростяването на процедурите, произтичащи от общата рамка;

в)  методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата за училищата;

г)  подаването, формата и съдържанието на годишните искания за помощ, докладите за мониторинг и за оценка от държавите членки, участващи в схемата за училищата;

д)   мерките, необходими за прилагането на член 23а, параграф 4, включително относно сроковете за прехвърлянията и относно подаването, формата и съдържанието на нотификациите за прехвърлянето.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.“

(6)  Подраздел 2 се заличава.

(7)  Член 217 се заменя със следното:

„Член 217Национални плащания за разпределяне на продукти за децата

Държавите членки могат да извършват национални плащания за доставка на децата в учебните заведения на групите допустими продукти, посочени в член 23, за съпътстващите образователни мерки, свързани с тези продукти, и за свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, буква в).

Държавите членки могат да финансират тези плащания посредством такса за съответния сектор или чрез всякакъв друг вид участие от страна на частния сектор.

(8)  В член 225 се добавят следните букви:

„д)  до 31 юли 2023 г., относно прилагането на критериите за разпределяне на средства, посочени в член 23 а,параграф 2;

е)  до 31 юли 2023 г., относно въздействието на прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4, върху ефективността на схемата във връзка с предлагането и на двете групи продукти.“

(9)  Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Категория I

Ферментирали млечни продукти без плодов сок, естествено ароматизирани или с плодов сок, естествено ароматизирани или неароматизирани

Напитки на млечна основа с какао, плодов сок или естествено ароматизирани

Категория II

Естествено ароматизирани или неароматизирани млечни продукти с плод, ферментирали или неферментирали“.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013

В член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, буква г) се заменя със следното:

„г)  финансовото участие на Съюза за мерките, свързани с болести по животните и загуба на потребителско доверие, както е посочено в член 220 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.“

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

Позовавания

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.1.2014

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Неизказано становище

 Дата на решението

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.7.2014

 

 

 

Дата на приемане

11.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mark Demesmaeker

Дата на внасяне

15.1.2016

  • [1]  OВ C 451, 16.12.2014 г., стp. 142.
  • [2]  OВ C 415, 20.11.2014 г., стp. 30.
  • [3]  Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0216.
  • [4] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
    **  ТЕКСТЪТ ПОДЛЕЖИ НА ПРАВНО-ЕЗИКОВА РЕДАКЦИЯ.
  • [5]   ОВ C 451, 16 декември 2014г., стр. 142.
  • [6]   ОВ C 415, 20 ноември 2014г., стр. 30.
  • [7]   Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
  • [8]   Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).