ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Marc Tarabella


Postup : 2014/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0006/2016
Předložené texty :
A8-0006/2016
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

(COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0032),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0025/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2014[2],

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 27. května 2015 o zahájení interinstitucionálních jednání o tomto návrhu a o mandátu k těmto jednáním[3]

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0006/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[4]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/…

ze dne …,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013,pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů

a mléka do vzdělávacích zařízení

[5]**

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[6],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů[7],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V části II hlavě I kapitole II oddíle 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013[8] se stanoví projekt týkající se dodávek ovoce a zeleniny, včetně banánů, do škol a projekt „mléko do škol“.

(2)  Ze zkušeností s uplatňováním stávajících projektů a ze závěrů externích hodnocení ▌, následné analýzy různých možností politiky a sociálních obtíží, jimž členské státy čelí, vyplývá závěr, že pokračování a posílení těchto dvou projektů pro školy má klíčový význam. Vzhledem k současnému stavu, kdy klesá spotřeba čerstvého ovoce a zeleniny ▌ i mléčných výrobků, zejména mezi dětmi, a u dětí se stále častěji objevuje obezita v důsledku spotřebitelských návyků, jež se zaměřují na vysoce zpracované potraviny, které navíc často obsahují velké množství přidaného cukru, soli, tuku nebo přídatných látek, by podpora Unie určená k financování dodávek vybraných zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních měla více přispívat k propagaci zdravých stravovacích návyků a ke konzumaci místních produktů.

(3)  V analýze jednotlivých možností politiky se poukazuje na to, že jednotný přístup na základě společného právního a finančního rámce je z hlediska plnění konkrétních cílů, které společná zemědělská politika prostřednictvím projektů pro školy sleduje, vhodnější a účelnější. Členské státy by takto mohly maximalizovat dopad distribuce v rámci stálého rozpočtu a zvýšit efektivnost řízení. Vzhledem k potřebě zohlednit rozdíly mezi ovocem a zeleninou, včetně banánů, mlékem a mléčnými výrobky, tj. dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol, jak je definováno v kapitole II oddílu I, a jejich dodavatelskými řetězci by některé prvky, jako například příslušná rozpočtová krytí, měly zůstat oddělené. S ohledem na zkušenosti se stávajícími projekty by účast v projektu měla být pro členské státy i nadále dobrovolná. Se zřetelem k odlišné situaci v oblasti spotřeby v jednotlivých členských státech by zúčastněným členským státům a regionům měla být dána možnost, aby si v rámci svých strategií mezi všemi produkty a výrobky způsobilými pro dodávky dětem ve vzdělávacích zařízeních vybraly produkty a výrobky, které chtějí distribuovat. Členské státy by rovněž mohly zvážit zavedení cílených opatření zaměřených proti klesající konzumaci mléka u cílové populace.

(4)  Bylo zjištěno, že spotřeba zejména čerstvého ovoce a zeleniny ▌a konzumního mléka má klesající tendenci. Proto je vhodné zaměřit distribuci v rámci projektů pro školy prioritně na tyto produkty. Tento postup by přitom pomohl snížit organizační zátěž pro školy a zvýšit dopad distribuce i při omezeném rozpočtu a odpovídal by také stávající praxi, protože tyto produkty jsou distribuovány nejčastěji. Aby však bylo možné dodržet výživová doporučení týkající se vstřebávání vápníku a s ohledem na rostoucí problémy spojené s intolerancí laktózy obsažené v mléce, měly by mít členské státy možnost distribuovat další mléčné výrobky, jako jsou jogurty a sýry, jež mají příznivé účinky na zdraví dětí. Dále je třeba vyvinout úsilí k zajištění distribuce místních a regionálních produktů a výrobků.

(5)  K zajištění účinnosti projektu při dosahování jeho krátkodobých i dlouhodobých cílů spočívajících ve zvyšování spotřeby vybraných zemědělských produktů a utváření zdravějšího stravování jsou nezbytná doprovodná vzdělávací opatření, která distribuci podpoří. S ohledem na svůj význam by tato opatření měla podporovat distribuci ovoce a zeleniny a mléka ve školách. Měla by být způsobilá pro podporu Unie, přičemž by se mělo zohlednit, že u nezemědělských produktů bude pro tuto podporu způsobilá pouze mléčná složka. Jakožto doprovodná vzdělávací opatření představují zásadně důležitý nástroj k obnovení vztahu dětí k zemědělství a různorodosti zemědělských produktů Unie, a to zejména těch, jež jsou pěstovány v jejich regionu, za pomoci například odborníků na výživu a zemědělců. Aby bylo možné dosáhnout cílů, které projekt sleduje, měly by mít členské státy možnost zahrnout do svých tematických opatření širší škálu zemědělských produktů a výrobků, jako je zpracované ovoce a zelenina bez přidaného cukru, soli, tuku, sladidel a umělých zvýrazňovačů chuti. Členským státům by rovněž mělo být povoleno zařadit i další místní, regionální nebo národní speciality, jako je med, stolní olivy a olivový olej. V zájmu podpory zdravých stravovacích návyků by však měly členské státy zajistit, aby byly do vypracování tohoto seznamu v souladu s vnitrostátními předpisy vhodným způsobem zapojeny jejich vnitrostátní orgány odpovědné za zdraví a výživu, nebo by měly zajistit od těchto orgánů povolení.

(6)  V zájmu zajištění účinného a cíleného využívání finančních prostředků Unie a usnadnění realizace projektu pro školy by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o určení nákladů a opatření, jež jsou způsobilé pro podporu Unie.

(7)  Podpora by měla být přidělována zvlášť na ovoce a zeleninu do škol ▌a na mléko do škol, a to v souladu s dobrovolným přístupem k distribuci. Tato podpora by měla být přidělována všem členským státům s ohledem na počet dětí ve věku od 6 do 10 let v daném členském státu, stupeň rozvoje regionů v rámci členského státu tak, aby byla zajištěna větší pomoc méně rozvinutým regionům, menším ostrovům v Egejském moři a nejvzdálenějším regionům vzhledem k jejich omezené zemědělské diverzifikaci a skutečnosti, že se některé produkty v těchto regionech často nenacházejí, z čehož vyplývají vyšší náklady na dopravu a skladování. Pokud jde o mléko do škol, je navíc s cílem umožnit členským státům udržet rozsah stávajících programů a motivovat další státy, aby k distribuci mléka přistoupily, vhodné kombinovat předchozí kritéria s využíváním podpory Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem v minulosti, s výjimkou Chorvatska, pro něž bude stanovena konkrétní částka.

(8)  V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by členské státy, které mají zájem účastnit se distribuce způsobilých produktů a výrobků, měly každý rok žádat o podporu Unie. ▌

(9)  Vnitrostátní strategie by se měla považovat za podmínku účasti členského státu v tomto projektu. Od členských států, které mají zájem se účastnit, by se mělo vyžadovat, aby předložily ▌strategický dokument zahrnující období šesti let a stanovící ▌jejich příslušné priority. Členské státy by měly mít možnost své strategie pravidelně aktualizovat, a to zejména na základě posouzení a přehodnocení priorit nebo cílů a úspěšnosti svých programů. Strategie mohou dále obsahovat i upřesnění prvků vztahujících se k provádění projektu, které členským státům umožní dosáhnout při řízení účinnosti, mimo jiné pokud jde o žádosti o podporu.

(10)  V zájmu prosazování informovanosti o projektu pro školy a lepšího zviditelnění podpory Unie by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o povinnost členských států jasně informovat o podpoře Unie pro realizaci projektu, mimo jiné i pokud jde o reklamní nástroje a případně o společné identifikační nebo grafické prvky.

(11)  Pro zajištění dostatečného zviditelnění projektu by členské státy měly ve své strategii vysvětlit, jak zaručí přidanou hodnotu svého projektu, zejména v případě, kdy se produkty a výrobky financované v rámci projektu Unie konzumují současně s jinými jídly, jež se dětem ve vzdělávacím zařízení poskytují. Aby bylo dosaženo vzdělávacího záměru projektu Unie a aby byl účinný, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat určité akty, pokud jde o pravidla týkající se distribuce produktů a výrobků financovaných v rámci projektu Unie v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních a s jejich přípravou.

(12)  S cílem ověřovat účinnost programů v členských státech by mělo být poskytováno financování iniciativám souvisejícím se sledováním a hodnocením dosažených výsledků a zvláštní pozornost by měla být věnována střednědobým změnám ve spotřebě.

(13)  Vzhledem ke zrušení zásady spolufinancování u distribuce ovoce a zeleniny je třeba změnit příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013[9].

(14)  Toto nařízení by nemělo zasahovat do rozdělení pravomocí regionálních nebo místních orgánů členských států.

(15)  Nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013 by měla být odpovídajícím způsobem změněna. S ohledem na periodicitu školního roku by nová pravidla měla být použitelná od 1. srpna 2017,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1Změna nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace

trhů se zemědělskými produkty

Nařízení (EU) č. 1308/2013 se mění takto:

1)  V části II hlavě I kapitole II se nadpis oddílu 1 nahrazuje tímto: „PODPORA URČENÁ NA DODÁVÁNÍ OVOCE A ZELENINY A MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ DO VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ“

2)  Záhlaví „Pododdíl 1“ a nadpis „Projekt ovoce a zelenina do škol“ se zrušují.

3)  Článek 23 se nahrazuje tímto:

Článek 23

Podpora určená na dodávání ovoce a zeleniny a mléka do škol, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady

1.  Podpora Unie se poskytuje pro děti ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 22 na:

a)  dodávání a distribuci způsobilých produktů a výrobků uvedených v odstavci 2 a 3;

b)  doprovodná vzdělávací opatření a

c)  pokrytí některých souvisejících nákladů na ▌zařízení, propagaci, sledování, hodnocení, logistiku a distribuci, pokud tyto náklady nejsou zahrnuty v písmenu a).

Pro účely tohoto oddílu se:

  „ovocem a zeleninou do škol“ rozumí produkty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. a) a v odst. 2 druhém pododstavci písm. a);

  „mlékem do škol“ rozumí produkty a výrobky uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a odst. 2 druhém pododstavci písm. b), jakož i výrobky uvedené v příloze V.

2.  Členské státy, které se chtějí účastnit režimu podpory stanoveného v odstavci 1 (dále jen „projekt pro školy“) a které žádají výše uvedenou podporu Unie, upřednostní distribuci produktů a výrobků jedné nebo obou z následujících skupin, přičemž zohlední vnitrostátní okolnosti:

a)  ovoce a zelenina a čerstvé produkty z odvětví banánů;

b)  konzumní mléko a jeho varianty neobsahující laktózu.

V zájmu podpory spotřeby konkrétních produktů nebo reakce na zvláštní výživové potřeby dětí na svém území může členský stát stanovit distribuci:

a)  výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny navíc k produktům uvedeným v prvním pododstavci písm. a);

b)  sýru a tvarohu, jogurtu a dalších fermentovaných (kysaných) nebo acidofilních mléčných výrobků bez přísad aromatických přípravků, ovoce, ořechů nebo kakaa navíc k produktům uvedeným v prvním pododstavci písm. b).

3.  V případech, kdy to členské státy považují za nutné pro dosažení cílů projektu pro školy a cílů stanovených ve strategii uvedené v odstavci 6, mohou navíc doplnit distribuci produktů a výrobků uvedených v odstavci 2 o výrobky uvedené na seznamu v příloze V.

V takových případech se bude podpora Unie vyplácet pouze na mléčnou složku distribuovaných výrobků, jejíž hmotnostní podíl nebude nižší než 90 % u kategorie I přílohy V a 75 % u kategorie II přílohy V. Rada stanoví výši podpory Unie pro mléko v souladu s čl. 43 odst. 3 SFEU.

4.  Produkty a výrobky distribuované v rámci projektu pro školy nesmí obsahovat přidaný cukr, přidanou sůl, přidaný tuk, přidaná sladidla a přidané umělé zvýrazňovače chuti E 620 až E 650 uvedené v nařízení (EU) č. 1333/2008.

S cílem zohlednit vědecký vývoj je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o doplnění seznamu zvýrazňovačů chuti uvedených v prvním pododstavci.

Každý členský stát však může rozhodnout o tom, že způsobilé produkty a výrobky uvedené v odstavcích 2 a 3 mohou obsahovat omezená množství přidaného cukru, přidané soli anebo přidaného tuku poté, co získá příslušné povolení od svých vnitrostátních orgánů odpovědných za zdraví a výživu v souladu s jejich vnitrostátními postupy. S cílem zajistit, aby tyto produkty splňovaly cíle programu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými se stanoví maximální úrovně těchto látek, které jsou technicky nezbytné pro přípravu nebo výrobu zpracovaných produktů.

5.  Kromě produktů a výrobků uvedených v odstavcích 2 a 3 mohou členské státy stanovit, že mezi doprovodná vzdělávací opatření se začlení i další zemědělské produkty a výrobky, zejména ty, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. g) a v).

6.  Podmínkou účasti v projektu pro školy je, aby členský stát před zahájením účasti v projektu pro školy a následně každých šest let vypracoval strategii pro provádění tohoto projektu na celostátní nebo regionální úrovni. Strategii může změnit orgán odpovědný za její předložení na celostátní nebo regionální úrovni, zejména s ohledem na sledování a hodnocení a na dosažené výsledky. Ve strategii se přinejmenším určí potřeby, jimž je třeba vyhovět, hierarchie potřeb z hlediska priorit, cílová populace, očekávané výsledky, jichž má být dosaženo, a případně číselně vyjádřené cíle, jichž je třeba dosáhnout ve vztahu k počáteční situaci, a stanoví nejvhodnější nástroje a opatření k dosažení těchto cílů.

Tyto strategie mohou obsahovat určité prvky související s prováděním projektu, včetně těch, které mají zjednodušit jeho řízení.

7.  Členské státy ve svých strategiích určí seznam všech produktů a výrobků dodávaných v rámci projektu buď prostřednictvím pravidelné distribuce, nebo prostřednictvím doprovodných vzdělávacích opatření. Aniž by byl dotčen odstavec 4, zajistí rovněž, aby do vypracování tohoto seznamu v souladu s vnitrostátními postupy byly vhodným způsobem zapojeny jejich vnitrostátní orgány odpovědné za zdraví a výživu, nebo zajistí od těchto orgánů povolení.

8.  Členské státy s cílem učinit projekt pro školy efektivním stanoví rovněž doprovodná vzdělávací opatření, která mohou zahrnovat mimo jiné i opatření a činnosti zaměřené na vybudování vztahu dětí k zemědělství prostřednictvím činností, jako jsou návštěvy zemědělských podniků, a distribuce širší škály zemědělských produktů a výrobků, jak je uvedeno v odstavci 5. Tato opatření mohou rovněž sloužit ke vzdělávání o souvisejících otázkách, jako jsou zdravé stravovací návyky, ▌místní potravinové řetězce, ekologické zemědělství, udržitelná produkce nebo boj proti plýtvání potravinami.

9.  Při volbě produktů a výrobků, které budou zařazeny do distribuce nebo do doprovodných vzdělávacích opatření, vycházejí členské státy z objektivních kritérií, k nimž například patří: ohledy na zdraví a na životní prostředí, sezónnost, rozmanitost nebo dostupnost místní nebo regionální zemědělské produkce, přičemž prioritou budou pokud možno produkty a výrobky pocházející z Unie. Členské státy mohou podporovat zejména nákup místních nebo regionálních produktů a výrobků, ekologické produkty, krátké dodavatelské řetězce nebo přínos pro životní prostředí a případně jakostní produkty, jak je určeno v nařízení (EU) č. 1151/2012.

Členské státy mohou u svých strategií zvážit upřednostnění otázek udržitelnosti a spravedlivého obchodu.“

4)  Vkládá se článek 23a, který zní:

Článek 23a

Finanční ustanovení

1.  Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 4, nepřesáhne podpora v rámci projektu pro školy přidělená na distribuci produktů a výrobků, doprovodná vzdělávací opatření a související náklady uvedená v čl. 23 odst. 1 částku 250 milionů EUR na školní rok, přičemž:

a)  v případě ovoce a zeleniny do škol: 150 milionů EUR na školní rok;

b)  v případě mléka do škol: 100 milionů EUR na školní rok.

2.  Podpora uvedená v odstavci 1 se přidělí každému členskému státu s ohledem na tato kritéria:

i)  počet dětí ve věku od šesti do deseti let v daném členském státu;

ii)  míra rozvoje regionů v rámci určitého členského státu, aby se zajistila vyšší podpora méně rozvinutým regionům ve smyslu čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení ▌ a menším ostrovům v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013; a

iii)  v případě mléka do škol se kromě výše uvedených kritérií zohlední využívání podpory Unie na dodávky mléka a mléčných výrobků dětem v minulosti ▌.

Pokud jde o nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU, příděl pro dotyčný členský stát zajistí vyšší podporu těmto regionům, aby se zohlednila jejich zvláštní situace, pokud jde o zajišťování dodávek produktů a výrobků, a podpořilo toto zajišťování mezi nejvzdálenějšími regiony nacházejícími se v blízkosti.

Podpora přidělená na mléko do škol na základě výše uvedených kritérií zajistí, že všechny členské státy budou oprávněny obdržet alespoň minimální výši podpory Unie na dítě ve věkové skupině uvedené v prvním pododstavci bodu i), která není nižší než průměrné využití finančních prostředků Unie na dítě ve všech členských státech v rámci režimu, jenž se uplatňoval před [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Členské státy podají každý rok žádost o účast v projektu pro školy tak, že předloží žádost o podporu Unie, přičemž upřesní požadovanou výši podpory na ovoce a zeleninu do škol a požadovanou výši podpory na mléko do škol, které chtějí distribuovat ▌.

4.  Nepřekročí-li celkový strop ve výši 250 milionů EUR vyplývající z částek uvedených v odst. 1 písm. a) a b), může kterýkoli členský stát převést jednou za školní rok až 20 % jednoho nebo druhého ze svých předběžných přídělů podpory. ▌

Tento procentní podíl však může být zvýšen až na 25 % v případě členských států s nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU a v jiných řádně odůvodněných případech, například pokud členský stát potřebuje reagovat na konkrétní situaci na trhu v odvětví, na něž se vztahuje projekt pro školy, na své konkrétní obavy související s nízkou spotřebou jedné ze skupin výrobků či produktů nebo na další společenské změny.

Převody se mohou uskutečnit:

a)  buď před stanovením definitivního přídělu pro následující školní rok, a to mezi předběžnými příděly daného členského státu. Tyto převody nesmí být provedeny z předběžného přídělu podpory pro skupinu produktů či výrobků, u níž dotyčný členský stát žádá částku převyšující jeho předběžný příděl. Členské státy oznámí Komisi výši veškerých převodů mezi předběžnými příděly,

b)  nebo po zahájení školního roku, a to mezi definitivními příděly pro členský stát, pokud již byly tyto příděly pro dotyčný členský stát stanoveny. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření nezbytná pro uplatňování tohoto odstavce, včetně opatření týkajících se lhůt pro převody a předkládání, formátu a obsahu oznámení o převodu.

5.  Projektem pro školy nejsou dotčeny žádné samostatné vnitrostátní projekty určené školám, které jsou v souladu s právem Unie. Podpora Unie stanovená v článku 23 může být využívána k rozšíření rozsahu či účinnosti jakýchkoli stávajících vnitrostátních projektů určených školám nebo projektů, v jejichž rámci se do škol dodává ovoce a zelenina a mléko, avšak nesmí nahrazovat financování těchto stávajících vnitrostátních projektů, s výjimkou bezplatné distribuce jídel dětem ve vzdělávacích zařízeních. Pokud se členský stát rozhodne určitý stávající vnitrostátní projekt určený školám rozšířit nebo zvýšit jeho účinnost tím, že požádá o finanční prostředky Unie, musí ve strategii podle čl. 23 odst. 6 uvést, jak tohoto cíle dosáhne.

6.  Členské státy mohou kromě podpory Unie poskytovat na financování projektu pro školy vnitrostátní podporu.

Členské státy mohou tyto platby financovat prostřednictvím dávky vybírané v dotčeném odvětví nebo jakéhokoli jiného příspěvku ze soukromého sektoru.

7.  Unie může rovněž podle článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 financovat opatření týkající se informování, propagace, sledování a hodnocení související s projektem pro školy, včetně zvyšování informovanosti veřejnosti o jeho cílech, a související opatření pro vytváření sítí, zaměřená na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v zájmu snazšího provádění a řízení tohoto projektu.

Komise může v souladu s čl. 24 odst. 3 tohoto nařízení vytvořit společné identifikační či grafické prvky v zájmu lepšího zviditelnění projektu pro školy.

8.  Členské státy účastnící se projektu pro školy informují v prostorách škol nebo na jiných relevantních místech ▌ o své účasti v daném projektu a o skutečnosti, že se jedná o projekt dotovaný Unií. Členské státy mohou využívat veškeré vhodné komunikační nástroje, které stanoví Komise v souladu s článkem 24 a jež mohou zahrnovat plakáty, vyhrazené internetové stránky, grafické informační materiály, jakož i informační a osvětové kampaně. Členské státy zajistí přidanou hodnotu a zviditelnění projektu Unie pro školy v souvislosti s poskytováním jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních.“

5)  Články 24 a 25 se nahrazují tímto:

„Článek 24Přenesené pravomoci

1.  S cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zajistit, aby podpora v rámci projektu pro školy byla zaměřena na děti v cílové skupině uvedené v článku 22, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla pro:

a)  dodatečná kritéria související se způsobilostí cílové skupiny uvedené v článku 22;

b)  schvalování a výběr žadatelů o podporu členskými státy;

c)  vypracování celostátních nebo regionálních strategií a doprovodná vzdělávací opatření.

2.  S cílem zajistit účinné a cílené využití evropských finančních prostředků a usnadnit provádění projektu pro školy je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o:

a)  určení nákladů a opatření, jež jsou způsobilé pro podporu Unie ▌;

b)  povinnost členských států sledovat a hodnotit účinnost svého projektu pro školy.

3.  S cílem podpořit informovanost o projektu pro školy a zvýšit viditelnost podpory Unie je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se členským státům účastnícím se projektu pro školy ukládá povinnost jasným způsobem veřejně informovat o skutečnosti, že na provádění projektu obdržely podporu Unie, mimo jiné pokud jde o:

a)  zvláštní kritéria týkající se využívání reklamních nástrojů;

b)  a případně stanovení zvláštních kritérií týkajících se prezentace, složení, velikosti a vzhledu společných identifikačních či grafických prvků.

4.  S cílem zajistit přidanou hodnotu a zviditelnění projektu Unie je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla týkající se distribuce produktů či výrobků ve vztahu k poskytování jiných jídel ve vzdělávacích zařízeních.

5.  S ohledem na potřebu zajistit, aby se podpora odrazila v ceně, za kterou jsou produkty či výrobky v rámci projektu pro školy nabízeny, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se členským státům ukládá povinnost vysvětlit ve svých strategiích, jak tohoto cíle dosáhnou.

Článek 25Prováděcí pravomoci v souladu s přezkumným postupem

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout opatření nezbytná pro uplatňování tohoto oddílu, a to mimo jiné pokud jde o:

a)  informace, jež mají být obsaženy ve strategiích členských států;

b)  žádosti o podporu a platby, včetně zjednodušení postupů vyplývajících ze společného rámce;

c)  metody veřejného informování a opatření k vytváření sítí v souvislosti s projektem pro školy;

d)  předkládání, formát a obsah každoročních žádostí o podporu, zpráv o sledování a hodnocení vypracovávaných členskými státy, které se účastní projektu pro školy;

e)  opatření nezbytná pro uplatňování čl. 23a odst. 4, včetně opatření týkajících se lhůt pro převody a předkládání, formátu a obsahu oznámení o převodu.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“

6)  Pododdíl 2 se zrušuje.

7)  Článek 217 se nahrazuje tímto:

„Článek 217Vnitrostátní platby pro distribuci produktů a výrobků dětem

Členské státy mohou poskytovat vnitrostátní platby na dodávky skupin způsobilých produktů a výrobků uvedených v článku 23 dětem ve vzdělávacích zařízeních, jakož i na doprovodná vzdělávací opatření související s těmito produkty a výrobky a na související náklady uvedené v čl. 23 odst. 1 písm. c).

Členské státy mohou tyto platby financovat prostřednictvím dávky vybírané v dotčeném odvětví nebo jakéhokoli jiného příspěvku ze soukromého sektoru.

8)  V článku 225 se doplňují tato písmena, která znějí:

„e)  do 31. července 2023 zprávu o uplatňování kritérií pro přidělování podpory uvedených v čl. 23a odst. 2;

f)  do 31. července 2023 zprávu o dopadu převodů uvedených v čl. 23a odst. 4 na účinnost projektu, pokud jde o distribuci obou skupin produktů a výrobků.“

9)  Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

Kategorie I

Fermentované (kysané) mléčné výrobky bez ovocné šťávy, ochucené přírodním aromatem, nebo fermentované (kysané) mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem či neochucené

Mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem

Kategorie II

Přírodním aromatem ochucené a neochucené mléčné výrobky s ovocem, fermentované (kysané) či nikoliv“.

Článek 2Změna nařízení (EU) č. 1306/2013

V čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)  finanční příspěvek Unie na opatření týkající se nákaz zvířat a ztráty důvěry spotřebitelů uvedená v článku 220 nařízení (EU) č. 1308/2013.“

Článek 3Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda   předseda nebo předsedkyně

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

Referenční údaje

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Datum předložení EP

30.1.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

23.7.2014

 

 

 

Datum přijetí

11.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mark Demesmaeker

Datum předložení

15.1.2016

  • [1]  Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 142.
  • [2]  Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 30.
  • [3]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0216.
  • [4] * Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzívou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
  • [5] **  DOSUD NEPROBĚHLA PRÁVNĚ LINGVISTICKÁ REVIZE TOHOTO ZNĚNÍ.
  • [6]   Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 142.
  • [7]   Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 30.
  • [8]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
  • [9]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).