BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Marc Tarabella


Procedure : 2014/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0006/2016
Indgivne tekster :
A8-0006/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner

(COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0032),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0025/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 9. juli 2014[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 7. oktober 2014[2] fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin afgørelse af 27. maj 2015 om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget[3],

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2015 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0006/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/…

af …

om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer,

samt mælk i uddannelsesinstitutioner **

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42 og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[4],

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget[5],

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013[6] indeholder bestemmelser om en skoleordning for frugt og grøntsager, herunder bananer, og en skolemælksordning.

(2)  Ud fra erfaringerne med anvendelsen af de nuværende ordninger samt konklusionerne i de eksterne evalueringer ▌, den efterfølgende analyse af forskellige politikløsninger og de sociale vanskeligheder, som medlemsstaterne står over for, tyder det på, at fortsættelse og styrkelse af de to skoleordninger er yderst vigtigt. Unionens støtte til finansiering af uddeling af udvalgte landbrugsprodukter til børn i uddannelsesinstitutioner bør gøre mere for at fremme sunde kostvaner og forbrug af lokale produkter i lyset af den nuværende situation, hvor forbruget af frisk frugt og friske grøntsager ▌og mælkeprodukter er faldende, især blandt børn, og hvor der er øget forekomst af fedme blandt børn som følge af forbrugsvaner indrettet efter stærkt forarbejdede fødevarer, som derudover ofte har et højt indhold af tilsat sukker, salt, fedt eller tilsætningsstoffer.

(3)  Det fremhæves i analysen af forskellige politikløsninger, at det vil være mere relevant og effektivt med en samlet tilgang inden for en fælles lovgivningsmæssig og finansiel ramme, når det drejer sig om at opfylde de specifikke mål, som den fælles landbrugspolitik tilstræber at realisere gennem skoleordningerne. Dermed vil medlemsstaterne kunne maksimere virkningen af uddelingen inden for et fast budget og opnå en mere effektiv forvaltning. Visse elementer, såsom de respektive budgetbevillinger, bør dog fortsat holdes adskilt for at tage hensyn til forskellene mellem frugt og grøntsager, herunder bananer, mælk og mejeriprodukter, dvs. skolefrugt og grøntsager og skolemælk som defineret i kapitel II, afdeling 1, og deres forsyningskæder. Det bør på baggrund af erfaringerne med de nuværende ordninger fortsat være frivilligt for medlemsstaterne at deltage i ordningen. De deltagende medlemsstater og regioner bør i betragtning af de forskellige forbrugssituationer i medlemsstaterne i forbindelse med deres strategi have mulighed for at vælge de produkter, som de ønsker at uddele, blandt de produkter, der er støtteberettigede til uddeling til børn i uddannelsesinstitutioner. Medlemsstaterne kan også overveje at indføre målrettede foranstaltninger for at imødegå det faldende mælkeforbrug i målgruppen.

(4)  Der er konstateret en tendens til, at forbruget af især frisk frugt og friske grøntsager ▌og konsummælk er faldende. Det er derfor relevant, at der gennem skoleordningerne fokuseres på uddeling af disse produkter som en prioritet. Dette vil på sin side være med til at mindske skolers organisationsmæssige byrde og forøge virkningen af uddelingen inden for et begrænset budget og være i overensstemmelse med den nuværende praksis, eftersom det oftest er disse produkter, der bliver uddelt. For at følge kostanbefalingerne vedrørende calciumoptagelse og i betragtning af forøgelsen af problemer med intolerans over for lactose i mælk bør medlemsstaterne imidlertid have mulighed for at uddele andre mejeriprodukter såsom yoghurt og ost, der har gavnlige virkninger for børns sundhed. Desuden bør der stræbes efter at sikre uddeling af lokale og regionale produkter.

(5)  Det er nødvendigt med pædagogiske ledsageforanstaltninger, der kan supplere uddelingen, så ordningen kan nå de kort- og langsigtede mål om at øge forbruget af udvalgte landbrugsprodukter og skabe sundere kost. I betragtning af hvor vigtige disse foranstaltninger er, bør de supplere uddeling af skolefrugt og ‑grøntsager og skolemælk. De bør være EU-støtteberettigede under hensyntagen til, at for ikkelandbrugsprodukter vil kun mælkebestanddelen være berettiget til denne støtte. Som pædagogiske ledsageforanstaltninger udgør de et afgørende redskab til at give børn viden om landbruget og de mange forskellige EU-landbrugsprodukter, især dem, der produceres i deres region, ved hjælp af f.eks. ernæringseksperter og landbrugere. Medlemsstaterne bør for at nå ordningens mål i deres tematiske foranstaltninger kunne medtage et større udvalg af landbrugsprodukter, såsom forarbejdede frugter og grøntsager uden tilsætning af sukker, salt, fedt, sødemidler eller kunstige smagsforstærkere. Medlemsstaterne bør også kunne medtage andre lokale, regionale eller nationale specialiteter, såsom honning, spiseoliven og olivenolie. For at anspore til sunde kostvaner bør medlemsstaterne dog sikre passende inddragelse af eller godkendelse fra deres nationale myndigheder med ansvar for sundhed og ernæring i forbindelse med opstillingen af denne liste efter nationale procedurer.

(6)  Kommissionen bør for at sikre, at EU-midler anvendes effektivt og målrettet, og for at lette gennemførelsen af skoleordningen delegeres beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår fastlæggelse af omkostninger og/eller foranstaltninger, der er berettigede til EU-støtte.

(7)  Støtte bør tildeles særskilt for skolefrugt og ‑grøntsager ▌og skolemælk i overensstemmelse med den frivillige tilgang til uddeling. Denne støtte bør tildeles den enkelte medlemsstat under hensyntagen til antallet af seks- til tiårige børn i den pågældende medlemsstat og udviklingsniveauet i regionerne i medlemsstaten, således at der sikres højere støtte til mindre udviklede regioner, de mindre øer i Det Ægæiske Hav og regionerne i den yderste periferi i betragtning af deres begrænsede diversificering af landbruget og det forhold, at det i de pågældende regioner ofte er umuligt at finde visse produkter, hvilket medfører højere transport- og lageromkostninger. For at medlemsstaterne kan opretholde omfanget af deres nuværende programmer, og for at opfordre andre til at påtage sig at uddele mælk er det desuden for så vidt angår skolemælk hensigtsmæssigt at kombinere de tidligere kriterier med den hidtidige anvendelse af EU-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn, med undtagelse af Kroatien, for hvilket et bestemt beløb skal fastsættes.

(8)  Medlemsstater, der ønsker at deltage i uddeling af støtteberettigede produkter, bør af hensyn til forsvarlig forvaltning og budgetstyring ansøge om EU-støtte hvert år. ▌

(9)  En national strategi bør anses som betingelse for en medlemsstats deltagelse i ordningen. Medlemsstater, der ønsker at deltage, bør skulle forelægge et strategisk ▌dokument, der omfatter en periode på seks år, og som fastsætter ▌deres respektive prioriteter. Medlemsstaterne bør kunne ajourføre dem regelmæssigt, særlig på baggrund af evalueringer og revurderinger af prioriteter eller mål og af, hvor vellykkede deres programmer er. Strategier kan endvidere indeholde en specifikation af elementer vedrørende gennemførelsen af ordningen, som vil sætte medlemsstaterne i stand til at opnå effektivitetsgevinster i forvaltningen, blandt andet for så vidt angår støtteansøgninger og anmodninger.

(10)  For at øge kendskabet til skoleordningen og synligheden af EU-støtten bør Kommissionen delegeres beføjelse til at vedtage visse retsakter om medlemsstaternes forpligtelse til klart at oplyse om EU-støtten til gennemførelse af ordningen, herunder for så vidt angår oplysningsinstrumenter og, hvis det er relevant, en fælles identifikator eller grafiske elementer.

(11)  For at sikre ordningens synlighed bør medlemsstaterne i deres strategi forklare, hvordan de vil sikre deres ordnings merværdi, særlig i tilfælde, hvor produkter, der er støttet af EU-ordningen, konsumeres samtidig med andre måltider til børn i uddannelsesinstitutioner. For at sikre effektiv opfyldelse af EU-ordningens pædagogiske formål bør Kommissionen delegeres beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår regler for uddeling af produkter, der finansieres inden for EU-ordningen, i forbindelse med servering af andre måltider i uddannelsesinstitutioner og tilberedelse heraf.

(12)  Med henblik på at undersøge, om programmerne i medlemsstaterne er effektive, bør der ydes finansiering til initiativer til overvågning og evaluering af de resultater, der opnås, med særlig opmærksomhed på forbrugsændringer på mellemlang sigt.

(13)  Det er nødvendigt at ændre de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013[7], i betragtning af at medfinansieringsprincippet er afskaffet for uddeling af frugt og grøntsager.

(14)  Denne forordning bør ikke gribe ind i den regionale eller lokale kompetencefordeling i medlemsstaterne.

(15)  Forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. Under hensyntagen til hvornår skoleåret begynder, bør de nye regler anvendes fra den 1. august 2017

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om

en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

I forordning (EU) nr. 1308/2013 foretages følgende ændringer:

1)  Overskriften på del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 1, affattes således: "STØTTE TIL UDDELING AF FRUGT OG GRØNTSAGER OG AF MÆLK OG MEJERIPRODUKTER I UDDANNELSESINSTITUTIONER".

2)  "Underafdeling 1" og overskriften "Skolefrugtordninger og skolegrøntsagsordninger" udgår.

3)  Artikel 23 affattes således:

"Artikel 23

Støtte til uddeling af skolefrugt og grøntsager og af skolemælk, pædagogiske ledsageforanstaltninger og relaterede omkostninger

1.  EU-støtten ydes for børn i de uddannelsesinstitutioner, der er omhandlet i artikel 22, til:

a)  uddeling af de støtteberettigede produkter, der er omhandlet i stk. 2 og 3

b)  pædagogiske ledsageforanstaltninger og

c)  dækning af visse dermed forbundne omkostninger til ▌udstyr, oplysning, overvågning og evaluering samt logistik og uddeling, hvis disse omkostninger ikke er omfattet af litra a).

I denne afdeling forstås ved:

  "skolefrugt og grøntsager" de produkter, der er omhandlet i stk. 2, første afsnit, litra a), og andet afsnit, litra a)

  "skolemælk" de produkter, der er omhandlet i stk. 2, første afsnit, litra b), og andet afsnit, litra b), samt de produkter, der er omhandlet i bilag V.

2.  Medlemsstater, der ønsker at deltage i den i stk. 1 fastsatte støtteordning (i det følgende benævnt "skoleordningen"), og som anmoder om EU-støtte som nævnt ovenfor, prioriterer under hensyntagen til nationale forhold uddeling af produkter i en af eller begge følgende grupper:

a)  frugt og grøntsager samt friske produkter i banansektoren

b)  konsummælk og lactosefri udgaver heraf.

En medlemsstat kan dog for at fremme forbruget af bestemte produkter og/eller for at opfylde særlige ernæringsmæssige behov hos børn på sit område give mulighed for uddeling af:

a)  forarbejdede frugter og grøntsager ud over de produkter, der er omhandlet i første afsnit, litra a)

b)  ost og ostemasse, yoghurt og andre fermenterede eller syrnede mejeriprodukter uden tilsatte smagsstoffer, tilsat frugt, tilsatte nødder eller tilsat kakao ud over de produkter, der er omhandlet i første afsnit, litra b).

3.  I tilfælde, hvor medlemsstater finder det nødvendigt for at opfylde formålene med skoleordningen og de mål, der er fastsat i strategien omhandlet i stk. 6, kan de endvidere supplere uddeling af de produkter, der er omhandlet i stk. 2, med produkter, der er opført i bilag V.

I sådanne tilfælde udbetales EU-støtte kun for mælkebestanddelen af det pågældende uddelte produkt, som ikke må være lavere end 90 vægtprocent for kategori I og 75 vægtprocent for kategori II i bilag V. Rådet fastsætter niveauet for EU-støtte for mælk i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, i TEUF.

4.  Produkter, der uddeles i skoleordningen, må ikke indeholde tilsat sukker, tilsat salt, tilsat fedt, tilsatte sødemidler eller tilsatte kunstige smagsforstærkere E 620-650 som opført i forordning (EU) nr. 1333/2008.

For at tage hensyn til den videnskabelige udvikling tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 med henblik på at supplere den liste over smagsforstærkere, der er omhandlet i første afsnit.

Medlemsstater kan dog beslutte, at støtteberettigede produkter, der er omhandlet i stk. 2 og 3, må indeholde begrænsede mængder af tilsat sukker, salt og/eller fedt, efter indhentelse af den relevante godkendelse fra deres nationale myndigheder med ansvar for sundhed og ernæring efter nationale procedurer. For at sikre, at sådanne produkter opfylder programmets formål, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 med henblik på at fastsætte maksimumniveauerne for disse stoffer, som er teknisk nødvendige for at tilberede eller fremstille forarbejdede produkter.

5.  Ud over de produkter, der er omhandlet i stk. 2 og 3, kan medlemsstaterne give mulighed for, at pædagogiske ledsageforanstaltninger omfatter andre landbrugsprodukter, navnlig dem, der er anført i artikel 1, stk. 2, litra g) og v).

6.  Som betingelse for en medlemsstats deltagelse i skoleordningen fastlægger den, inden den deltager i ordningen, og efterfølgende hvert sjette år på nationalt eller regionalt plan en strategi for gennemførelse af ordningen. Strategien kan ændres af den myndighed, der er ansvarlig for dens forelæggelse på nationalt eller regionalt plan, navnlig på baggrund af overvågning og evaluering og af de opnåede resultater. Strategien fastlægger som minimum, hvilke behov der skal opfyldes, og opstiller dem efter prioritet, målgruppe, de resultater, der forventes opnået, og i givet fald de kvantificerede mål, der skal nås, i forhold til udgangssituationen, og hvilke instrumenter og foranstaltninger der er bedst egnede til at nå disse mål.

Strategien kan indeholde specifikke elementer vedrørende gennemførelse af ordningen, herunder elementer, der har til formål at forenkle forvaltningen heraf.

7.  Medlemsstaterne opstiller en liste over alle produkter, der uddeles som led i ordningen, enten gennem regelmæssig uddeling eller gennem pædagogiske ledsageforanstaltninger i deres strategi. Med forbehold af stk. 4 sikrer medlemsstaterne også passende inddragelse af eller godkendelse fra deres nationale myndigheder med ansvar for sundhed og ernæring i forbindelse med opstillingen af denne liste efter nationale procedurer.

8.  Desuden træffer medlemsstaterne pædagogiske ledsageforanstaltninger for at gøre skoleordningen mere effektiv; de kan blandt andet omfatte foranstaltninger og aktiviteter, hvis formål er at øge børns kendskab til landbruget gennem aktiviteter, f.eks. besøg på gårde, og uddeling af et større udvalg af landbrugsprodukter, jf. stk. 5. Disse foranstaltninger kan også oplyse om relaterede emner, såsom sunde kostvaner, ▌lokale fødevarekæder, økologisk landbrug, bæredygtig produktion og bekæmpelse af madspild.

9.  Medlemsstaterne udvælger de produkter, der skal indgå i uddelingen eller i de pædagogiske ledsageforanstaltninger, på grundlag af objektive kriterier, der skal omfatte et eller flere af følgende kriterier: sundheds- og miljøhensyn, årstid, sort eller tilgængelighed af lokale eller regionale produkter, idet de så vidt praktisk muligt prioriterer produkter, der har oprindelse i Unionen. Medlemsstaterne kan tilskynde til navnlig lokale eller regionale indkøb, økologiske produkter, korte forsyningskæder eller miljøfordele og, hvis det er relevant, kvalitetsprodukter, jf. forordning (EU) nr. 1151/2012.

Medlemsstaterne kan i deres strategi overveje at prioritere bæredygtigheds- og fairtradehensyn."

4)  Som artikel 23a indsættes:

"Artikel 23a

Finansieringsbestemmelser

1.  Den støtte, der inden for skoleordningen tildeles til uddeling af produkter, pædagogiske ledsageforanstaltninger og dermed forbundne omkostninger som omhandlet i artikel 23, stk. 1, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, må ikke overstige 250 mio. EUR pr. skoleår, hvoraf:

a)  til skolefrugt og ‑grøntsager: 150 mio. EUR pr. skoleår

b)  til skolemælk: 100 mio. EUR pr. skoleår.

2.  Den i stk. 1 omhandlede støtte tildeles den enkelte medlemsstat under hensyntagen til følgende:

i)  antallet af seks- til tiårige børn i medlemsstaten

ii)  udviklingsniveauet i regionerne i medlemsstaten, således at der sikres højere støtte til mindre udviklede regioner som omhandlet i artikel 3, stk. 5, ▌og til de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013, og

iii)  for så vidt angår skolemælk, ud over ovennævnte kriterier, den hidtidige anvendelse af EU-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn ▌.

For så vidt angår regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, skal tildelingerne til den berørte medlemsstat sikre højere støtte til disse regioner for at tage hensyn til deres særlige situation med hensyn til indkøb af produkter og for at fremme indkøb mellem tætliggende regioner i den yderste periferi.

De tildelinger til skolemælk, der følger af ovennævnte kriterier, skal sikre, at alle medlemsstater har ret til at modtage mindst et minimumsbeløb EU-støtte pr. barn i den aldersgruppe, der er nævnt i første afsnit, nr. i), og som ikke er lavere end den gennemsnitlige anvendelse af EU-midler pr. barn i alle medlemsstaterne i den ordning, der var gældende før den ... [datoen for ikrafttrædelse af denne forordning].

3.  Medlemsstaterne ansøger hvert år om deltagelse i skoleordningen ved indgive en ansøgning om EU-støtte med angivelse af det beløb, der ansøges om til skolefrugt og grøntsager, og det beløb, der ansøges om til skolemælk, som de ønsker at uddele ▌.

4.  En medlemsstat kan én gang hvert skoleår overføre op til 20 % af en af sine vejledende tildelinger, uden at det samlede loft på 250 mio. EUR fra de i stk. 1, litra a) og b), nævnte beløb overskrides. ▌

Denne procentdel kan dog forhøjes til 25 % for medlemsstater med regioner i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, og i andre behørigt begrundede tilfælde, såsom når en medlemsstat er nødt til at tage højde for en bestemt markedssituation i den sektor, der er omfattet af skoleordningen, sine særlige betænkeligheder ved et lavt forbrug af den ene eller den anden gruppe produkter eller andre samfundsmæssige forandringer.

Overførsler kan ske enten:

a)  mellem medlemsstatens vejledende tildelinger inden fastsættelsen af de endelige tildelinger for det følgende skoleår. Sådanne overførsler kan ikke foretages fra den vejledende tildeling for den gruppe produkter, for hvilken den pågældende medlemsstat anmoder om et beløb, der overstiger dens vejledende tildeling. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen beløbet for eventuelle overførsler mellem vejledende tildelinger, eller

b)  mellem medlemsstatens endelige tildelinger efter begyndelsen af skoleåret, når sådanne tildelinger er fastsat for den pågældende medlemsstat. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de foranstaltninger, der er nødvendige til anvendelse af dette stykke, herunder overførselsfrister og fremsendelse, format og indhold af overførselsmeddelelser.

5.  Skoleordningen berører ikke eventuelle særskilte nationale skoleordninger, der er forenelige med EU-retten. EU-støtten omhandlet i artikel 23 kan anvendes til at udvide anvendelsesområdet for eller effektiviteten af eventuelle eksisterende nationale skoleordninger eller skoleordninger for uddeling af skolefrugt og grøntsager og skolemælk, men må ikke erstatte finansieringen af disse eksisterende nationale ordninger, undtagen gratis uddeling af måltider til børn i uddannelsesinstitutioner. Hvis en medlemsstat beslutter at udvide en eksisterende national skoleordning eller gøre den mere effektiv ved at ansøge om EU-midler, anfører den i den strategi, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6, hvordan dette skal opnås.

6.  Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtte yde national støtte til finansiering af skoleordningen.

Medlemsstaterne kan finansiere disse betalinger ved en afgift, der opkræves i den pågældende sektor, eller ved et andet bidrag fra den private sektor.

7.  Unionen kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 også finansiere informations-, oplysnings-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skoleordningen, herunder foranstaltninger til at øge offentlighedens kendskab til ordningens mål, og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed med henblik på udveksling af erfaringer og bedste praksis for at lette gennemførelsen og forvaltningen af ordningen.

Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, udarbejde en fælles identifikator eller grafiske elementer for at øge synligheden af skoleordningen.

8.  De medlemsstater, der deltager i skoleordningen, oplyser på skoler eller andre relevante steder ▌om deres deltagelse i ordningen og det forhold, at den er støttet af Unionen. Medlemsstaterne kan anvende alle egnede kommunikationsinstrumenter, som skal fastlægges af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 24, og som kan omfatte plakater, særlige websteder, grafisk informationsmateriale og oplysnings- og bevidstgørelseskampagner. Medlemsstaterne sikrer merværdi og synlighed af EU-skoleordningen i forhold til servering af andre måltider i uddannelsesinstitutioner."

5)  Artikel 24 og 25 affattes således:

"Artikel 24

Delegerede beføjelser

1.  For at give børn sundere kostvaner og for at sikre, at støtten i skoleordningen henvender sig til børn i den målgruppe, der er omhandlet i artikel 22, tillægges Kommissionen beføjelse til i overensstemmelse med artikel 227 at vedtage delegerede retsakter vedrørende regler om:

a)  supplerende kriterier for støtteberettigelse for den målgruppe, der er omhandlet i artikel 22

b)  medlemsstaternes godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere

c)  udarbejdelse af nationale eller regionale strategier og pædagogiske ledsageforanstaltninger.

2.  For at sikre, at EU-midler anvendes effektivt og målrettet, og for at lette gennemførelsen af skoleordningen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse artikel 227 vedrørende:

a)  fastlæggelse af omkostninger og/eller foranstaltninger, der er berettigede til EU-støtte ▌

b)  medlemsstaternes forpligtelse til at overvåge og evaluere effektiviteten af deres skoleordning.

3.  For at øge kendskabet til skoleordningen og synligheden af EU-støtten tillægges Kommissionen i henhold til artikel 227 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der pålægger de medlemsstater, der deltager i skoleordningen, klart at oplyse om, at de modtager EU-støtte til gennemførelse af ordningen, blandt andet med hensyn til:

a)  specifikke kriterier for anvendelse af oplysningsinstrumenter

b)  fastlæggelse, hvis det er relevant, af specifikke kriterier for fremtrædelsesform, sammensætning, størrelse og formgivning af den fælles identifikator eller grafiske elementer.

4.  For at sikre merværdien og synligheden af EU-ordningen tillægges Kommissionen i henhold til artikel 227 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende regler for uddeling af produkter i forhold til servering af andre måltider i uddannelsesinstitutioner.

5.  Under hensyntagen til behovet for at sikre, at støtten afspejles i den pris, som produkterne er til rådighed til i skoleordningen, tillægges Kommissionen i henhold til artikel 227 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, der pålægger medlemsstaterne i deres strategi at forklare, hvordan dette vil blive opnået.

Artikel 25

Gennemførelsesbeføjelser efter undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger til anvendelse af bestemmelserne i denne afdeling, herunder:

a)  oplysninger, der skal indgå i medlemsstaternes strategi

b)  støtteansøgninger og ‑betalinger, herunder forenkling af procedurer som følge af den fælles ramme

c)  oplysningsmetoder og netværksforanstaltninger i forbindelse med skoleordningen

d)  indgivelse, form og indhold af årlige støtteansøgninger samt overvågnings- og evalueringsrapporter fra de medlemsstater, der deltager i skoleordningen

e)  foranstaltninger, der er nødvendige til anvendelse af artikel 23a, stk. 4, herunder overførselsfrister og fremsendelse, format og indhold af overførselsmeddelelser.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2."

6)  Underafdeling 2 udgår.

7)  Artikel 217 affattes således:

"Artikel 217

Nationale betalinger til uddeling af produkter til børn

Medlemsstaterne kan foretage nationale betalinger til uddeling af de grupper støtteberettigede produkter, der er omhandlet i artikel 23, til børn i uddannelsesinstitutioner, til pædagogiske ledsageforanstaltninger vedrørende sådanne produkter og til de dermed forbundne omkostninger, jf. artikel 23, stk. 1, litra c).

Medlemsstaterne kan finansiere disse betalinger ved en afgift, der opkræves i den pågældende sektor, eller ved et andet bidrag fra den private sektor."

8)  I artikel 225 tilføjes følgende litraer:

"e)  senest den 31. juli 2023 om anvendelse af de tildelingskriterier, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 2

f)  senest den 31. juli 2023 om indvirkningen af de overførsler, der er omhandlet i artikel 23a, stk. 4, på ordningens effektivitet med hensyn til uddeling af begge grupper produkter."

9)  Bilag V affattes således:

"BILAG V

Kategori I

Fermenterede mejeriprodukter uden frugtsaft og med naturlige aromastoffer eller med frugtsaft og med naturlige aromastoffer eller uden aromastoffer

Mælkebaserede drikkevarer med kakao, frugtsaft eller naturlige aromastoffer

Kategori II

Mejeriprodukter med naturlige aromastoffer eller uden aromastoffer og med frugt, også fermenterede".

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013

Artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1306/2013 affattes således:

"d)  Unionens finansielle bidrag til foranstaltninger vedrørende dyresygdomme og manglende forbrugertillid som omhandlet i artikel 220 i forordning (EU) nr. 1308/2013."

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

 • [1]  EUT C 451 af 16.12.2014, s. 142.
 • [2]  EUT C 415 af 20.11.2014, s. 30.
 • [3]  Vedtagne tekster af samme dato, P8_TA(2015)0216.
 • [4] * Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv, udgået tekst er markeret med symbolet ▌.
  **  TEKSTEN ER ENDNU IKKE ENDELIGT UDFORMET AF JURIST-LINGVISTERNE.
    EUT C 451 af 16.12.2014, s. 142.
 • [5]   EUT C 415 af 20.11.2014, s. 30.
 • [6]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).
 • [7]   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Støtteordning for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner

Referencer

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Dato for høring af EP

30.1.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

23.7.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mark Demesmaeker

Dato for indgivelse

15.1.2016