ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Marc Tarabella


Διαδικασία : 2014/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0006/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0006/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

(COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0032),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0025/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2014[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2014[2],

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 27ης Μαΐου 2015 όσον αφορά την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση​[3],

–  έχοντας υπόψη την υπόσχεση που έδωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2015 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0006/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[4]*

επί της πρότασης της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/...ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της...

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα **

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[5],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[6],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[7] προβλέπει στο μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙ τμήμα Ι τη θέσπιση καθεστώτος για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, και καθεστώτος για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία.

(2)  Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των ισχυόντων καθεστώτων, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων, ▌ την επακόλουθη ανάλυση των διαφόρων επιλογών πολιτικής, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η συνέχιση και η ενίσχυση των δύο αυτών καθεστώτων είναι υψίστης σημασίας. Στο σημερινό πλαίσιο συνεχούς μείωσης της κατανάλωσης νωπών οπωροκηπευτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως από τα παιδιά, και της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης παιδικής παχυσαρκίας εξαιτίας καταναλωτικών συνηθειών που προσανατολίζονται σε τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας, τα οποία συν τοις άλλοις συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα, αλάτι, λίπος ή πρόσθετες ουσίες, θα πρέπει η χορήγηση ενοριακών ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση της παροχής επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμβάλει περισσότερο στην προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών και της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων.

(3)  Από την ανάλυση των διαφόρων επιλογών πολιτικής προκύπτει ότι η υιοθέτηση ενιαίας προσέγγισης εντός κοινού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου είναι καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που επιδιώκει η Κοινή Γεωργική Πολιτική μέσω των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της διανομής διατηρώντας σταθερό τον προϋπολογισμό και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της διαχείρισης. Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, δηλαδή της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΙΙ, τμήμα Ι, και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, θα πρέπει να διατηρηθεί ο διαχωρισμός ορισμένων στοιχείων, όπως τα αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τα ισχύοντα καθεστώτα, η συμμετοχή στο καθεστώς θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την κατανάλωση, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που συμμετέχουν η δυνατότητα να επιλέγουν, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, τα προϊόντα που επιθυμούν να διανείμουν μεταξύ των επιλέξιμων προϊόντων για παροχή σε παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την μειούμενη κατανάλωση γάλακτος στον πληθυσμό-στόχο.

(4)  Έχει διαπιστωθεί τάση μείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών ▌ και γάλακτος κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να επικεντρωθεί κατά προτεραιότητα στα προϊόντα αυτά η διανομή στο πλαίσιο των καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στη μείωση του οργανωτικού φόρτου των σχολείων και στην αύξηση του αντικτύπου της διανομής στο πλαίσιο περιορισμένου προϋπολογισμού και είναι σύμφωνη με την τρέχουσα πρακτική, καθώς πρόκειται για τα προϊόντα που διανέμονται συχνότερα. Ωστόσο, προκειμένου να τηρηθούν οι διατροφικές συστάσεις όσον αφορά την πρόσληψη του ασβεστίου και λόγω των αυξανομένων προβλημάτων που σχετίζονται με τη δυσανεξία στη λακτόζη του γάλακτος, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη η διανομή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γιαουρτιού και τυριού, τα οποία έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία των παιδιών. Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί η διανομή τοπικών και περιφερειακών προϊόντων.

(5)  Είναι απαραίτητη η θέσπιση συνοδευτικών παιδαγωγικών μέτρων για την υποστήριξη της διανομής, προκειμένου να επιτευχθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του καθεστώτος, όσον αφορά την αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων γεωργικών προϊόντων και τη διαμόρφωση υγιεινών διαιτολογίων. Δεδομένης της σημασίας τους, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη διανομή οπωροκηπευτικών προϊόντων και γάλακτος στα σχολεία. Θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, για τα μη γεωργικά προϊόντα, επιλέξιμο για την ενίσχυση αυτή θα είναι μόνο το γαλακτοκομικό συστατικό. Ως συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα, αποτελούν μέσο μείζονος σημασίας για την ανανέωση της σχέσης των παιδιών με τη γεωργία και την ποικιλία των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων, ιδίως εκείνων που παράγονται στην περιοχή τους, με τη βοήθεια, για παράδειγμα, εμπειρογνωμόνων σε θέματα διατροφής και γεωργών. Για την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει το καθεστώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν στα θεματικά μέτρα τους ευρύτερη ποικιλία γεωργικών προϊόντων, όπως μεταποιημένα οπωροκηπευτικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αλατιού, λίπους, γλυκαντικών ουσιών ή μη φυσικών ενισχυτικών γεύσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν άλλα τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά ιδιότυπα προϊόντα, όπως το μέλι, οι επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο. Ωστόσο, για την προαγωγή υγιεινών διατροφικών συνηθειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρχές τους που είναι αρμόδιες για την υγεία και τη διατροφή έχουν την ενδεδειγμένη συμμετοχή ή χορηγούν την ενδεδειγμένη άδεια κατά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

(6)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των πόρων της Ένωσης και να διευκολυνθεί η υλοποίηση του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους και/ή των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή ενίσχυση.

(7)  Η ενίσχυση θα πρέπει να κατανέμεται ξεχωριστά για τη διανομή οπωροκηπευτικών ▌ και γάλακτος στα σχολεία, σύμφωνα με την προαιρετική προσέγγιση όσον αφορά τη διανομή. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος λαμβανομένων υπόψη του αριθμού των παιδιών ηλικίας από έξι έως δέκα ετών σε ένα κράτος μέλος, του βαθμού ανάπτυξης των περιφερειών εντός ενός κράτους μέλους, ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, λόγω της περιορισμένης διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής στις περιοχές αυτές και της συχνής αδυναμίας εξεύρεσης ορισμένων προϊόντων στη σχετική περιφέρεια, μιας κατάστασης που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης. Περαιτέρω, όσον αφορά το γάλα που διανέμεται στα σχολεία, προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την κλίμακα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων και για να ενθαρρυνθούν και άλλα κράτη να ξεκινήσουν τη διανομή γάλακτος, είναι σκόπιμο να συνδυασθούν τα προηγούμενα κριτήρια με τη μέχρι τώρα χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά, με εξαίρεση την Κροατία για την οποία πρέπει να καθορισθεί συγκεκριμένο ποσό.

(8)  Για τη διασφάλιση της ορθής διοικητικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διανομή των επιλέξιμων προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση χορήγησης της ενωσιακής ενίσχυσης. ▌

(9)  Η εθνική στρατηγική θα πρέπει να θεωρείται η προϋπόθεση για τη συμμετοχή κράτους μέλους στο καθεστώς. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλουν στρατηγικό ▌έγγραφο που θα καλύπτει περίοδο έξι ετών και θα καθορίζει ▌τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιούν τη στρατηγική τους τακτικά, ιδίως με βάση τις αξιολογήσεις και την εκ νέου αξιολόγηση των προτεραιοτήτων ή των στόχων και της επιτυχίας των προγραμμάτων τους. Οι στρατηγικές μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές των στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του καθεστώτος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτύχουν βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις αιτήσεις και τα αιτήματα ενίσχυσης.

(10)  Προκειμένου να προαχθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία και να αυξηθεί η προβολή της ενωσιακής ενίσχυσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, όσον αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να προβάλουν ευκρινώς την ενωσιακή στήριξη για την υλοποίηση του καθεστώτος, μεταξύ άλλων, σχετικά με εργαλεία δημόσιας προβολής και, εάν κρίνεται σκόπιμο, σχετικά με την κοινή ταυτότητα ή γραφικά στοιχεία.

(11)  Για να διασφαλισθεί η προβολή του καθεστώτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξηγούν στο πλαίσιο της στρατηγικής τους με ποιον τρόπο εγγυώνται την προστιθέμενη αξία του καθεστώτος τους, ιδίως στην περίπτωση που τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ενωσιακού καθεστώτος καταναλώνονται ταυτόχρονα με άλλα γεύματα που παρέχονται στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να διασφαλισθούν η επίτευξη και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού στόχου του ενωσιακού καθεστώτος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διανομή των προϊόντων που χρηματοδοτούνται βάσει του ενωσιακού καθεστώτος στο πλαίσιο της παροχής άλλων γευμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και την παρασκευή τους.

(12)  Προκειμένου να επαληθεύεται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στα κράτη μέλη, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεσοπρόθεσμες αλλαγές στην κατανάλωση.

(13)  Δεδομένης της κατάργησης της αρχής της συγχρηματοδότησης για τη διανομή οπωροκηπευτικών, είναι απαραίτητη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[8].

(14)  Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει την κατανομή των περιφερειακών ή τοπικών αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη.

(15)  Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Για να ληφθεί υπόψη η περιοδικότητα του σχολικού έτους, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοσθούν από την 1η Αυγούστου 2017,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο II, ο τίτλος του τμήματος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ»

(2)  Η επικεφαλίδα «Υποτμήμα 1» και ο τίτλος «Καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία» απαλείφονται·

(3)  Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών

και γάλακτος στα σχολεία, συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα και συναφή έξοδα

1.  Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για τα παιδιά που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 22:

α)  για την παροχή και διανομή των επιλέξιμων προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3·

β)  για συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα· και

γ)  για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων ▌ εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης

, καθώς και εφοδιαστικής και διανομής, εφόσον τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από το στοιχείο α).

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος:

  ως «οπωροκηπευτικά» νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)·

  ως «γάλα στα σχολεία» νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), καθώς και τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημαV.

2.  Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς ενισχύσεων που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 («καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία») και ζητούν την ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται ανωτέρω δίνουν προτεραιότητα στη διανομή προϊόντων μιας ή και των δύο από τις ακόλουθες ομάδες, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών:

α)  οπωροκηπευτικά και νωπά προϊόντα του τομέα της μπανάνας·

β)  γάλα κατανάλωσης και μορφές του που δεν περιέχουν λακτόζη.

Ωστόσο, προκειμένου να προαγάγει την κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων και/ή να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των παιδιών στην επικράτειά του, ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι θα διανέμονται:

α)  μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά, επιπροσθέτως των προϊόντων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α)·

β)  τυρί και τυρόπηγμα, γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, χωρίς προσθήκη αρωματικών, φρούτων, καρπών ή κακάου, πέραν των προϊόντων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

3.  Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη το κρίνουν απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία και των στόχων της στρατηγικής που αναφέρεται στην παράγραφο 6, δύνανται επίσης να συμπληρώσουν περαιτέρω τη διανομή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα V.

Στην περίπτωση αυτή, η ενωσιακή ενίσχυση χορηγείται μόνο για το γαλακτοκομικό συστατικό του διανεμόμενου προϊόντος, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 90 % κατά βάρος για την κατηγορία Ι του παραρτήματος V και 75 % κατά βάρος για την κατηγορία II του παραρτήματος V. Το Συμβούλιο καθορίζει το ύψος της ενωσιακής ενίσχυσης για το γάλα σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

4.  Τα προϊόντα που διανέμονται στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία δεν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, πρόσθετο αλάτι, πρόσθετο λίπος, πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες ή τα πρόσθετα μη φυσικά ενισχυτικά γεύσης E 620 έως E 650, που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2008.

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 227, για τη συμπλήρωση του καταλόγου των ενισχυτικών γεύσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι τα επιλέξιμα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 μπορούν να περιέχουν περιορισμένες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης, πρόσθετου αλατιού και/ή πρόσθετου λίπους, κατόπιν χορήγησης της ενδεδειγμένης άδειας από τις εθνικές αρχές τους που είναι αρμόδιες για την υγεία και τη διατροφή σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τους στόχους του προγράμματος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, οι οποίες θα καθορίζουν τα ανώτατα επίπεδα για τις ουσίες αυτές που είναι τεχνικά αναγκαία για την παρασκευή ή την παραγωγή των μεταποιημένων προϊόντων.

5.  Πέραν των προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την προσθήκη και άλλων γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των συνοδευτικών παιδαγωγικών μέτρων, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και κβ).

6.  Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, ένα κράτος μέλος καταρτίζει, πριν από τη συμμετοχή του στο εν λόγω καθεστώς και στη συνέχεια κάθε έξι χρόνια, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του καθεστώτος. Η στρατηγική μπορεί να τροποποιηθεί από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την υποβολή της σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Στη στρατηγική αυτή προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, η ιεράρχηση των αναγκών ανάλογα με τις προτεραιότητες, ο πληθυσμός-στόχος, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και, εφόσον είναι διαθέσιμοι, οι ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την αρχική κατάσταση, ενώ καθορίζονται τα πιο ενδεδειγμένα μέσα και οι δράσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην απλούστευση της διαχείρισής του.

7.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον κατάλογο όλων των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο του καθεστώτος, είτε μέσω της τακτικής διανομής είτε στο πλαίσιο των συνοδευτικών παιδαγωγικών μέτρων που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές τους. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι εθνικές αρχές τους που είναι αρμόδιες για την υγεία και τη διατροφή έχουν την ενδεδειγμένη συμμετοχή ή χορηγούν την ενδεδειγμένη άδεια όσον αφορά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

8.  Για να καταστήσουν αποτελεσματικό το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα και δραστηριότητες σκοπός των οποίων είναι να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη γεωργία, μέσω δραστηριοτήτων όπως οι επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η διανομή ευρύτερης ποικιλίας γεωργικών προϊόντων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5. Με τα μέτρα αυτά μπορεί επίσης να παρέχεται διαπαιδαγώγηση σχετικά με συναφή ζητήματα, όπως είναι οι υγιεινές διατροφικές συνήθειες οι τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, η βιολογική γεωργία, η βιώσιμη παραγωγή και η καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

9.  Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα που πρόκειται να συμπεριλάβουν στη διανομή ή στα συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Ζητήματα υγείας και περιβάλλοντος, την εποχιακή διαθεσιμότητα, την ποικιλία ή τη διαθεσιμότητα των τοπικών ή περιφερειακών προϊόντων, δίνοντας προτεραιότητα, στο μέτρο του εφικτού, στα προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση. Τα κράτη μέλη δύνανται να ενθαρρύνουν ιδίως τις τοπικές ή περιφερειακές αγορές, τα βιολογικά προϊόντα, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού ή τα περιβαλλοντικά οφέλη και, εφόσον αρμόζει, τα ποιοτικά προϊόντα, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και το δίκαιο εμπόριο.»

(4)  Προστίθεται το άρθρο 23α:

«Άρθρο 23αΔιατάξεις περί χρηματοδότησης

1.  Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία, οι οποίες χορηγούνται για τη διανομή προϊόντων, τα συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα και τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ ανά σχολικό έτος, εκ των οποίων:

α)  για τη διανομή οπωροκηπευτικών στα σχολεία: 150 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος,

β)  για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία: 100 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος.

2.  Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγούνται σε κάθε κράτος μέλος με βάση τα εξής:

(i)  τον αριθμό των παιδιών ηλικίας από έξι έως δέκα ετών σε ένα κράτος μέλος·

(ii)  τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών ενός κράτους μέλους, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 5, του παρόντος κανονισμού, ▌ και τα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013· και

(iii)  για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, επιπροσθέτως των κριτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω, τη μέχρι τώρα χρήση της ενωσιακής ενίσχυσης για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά ▌.

Για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, τα κονδύλια για το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζουν υψηλότερες ενισχύσεις για τις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση σε αυτές όσον αφορά τον εφοδιασμό σε προϊόντα και να προωθηθεί ο εφοδιασμός μεταξύ γειτονικών εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Τα κονδύλια για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων διασφαλίζουν ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να λάβουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης ανά παιδί στην ηλικιακή ομάδα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σημείο (i), ποσό το οποίο δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από τη μέση χρήση ενωσιακών κονδυλίων ανά παιδί σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Τα κράτη μέλη ζητούν κάθε χρόνο τη συμμετοχή τους στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία μέσω υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, στο οποίο προσδιορίζεται το ποσό που ζητείται για τα οπωροκηπευτικά στα σχολεία και το ποσό που ζητείται για το γάλα στα σχολεία, τα οποία επιθυμούν να διανείμουν .

4.  Χωρίς υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των 250 εκατομμυρίων ευρώ που προκύπτει από τα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1, κάθε κράτος μέλος δύναται να μεταφέρει, άπαξ ανά σχολικό έτος, έως και το 20 % ενός από τα ενδεικτικά κονδύλια που το αφορούν. ▌

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 25 % για τα κράτη μέλη με εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, καθώς και σε άλλες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα κράτος μέλος πρέπει να αντιμετωπίσει την ιδιαίτερη κατάσταση της αγοράς στον τομέα που καλύπτεται από το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, ή να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τη χαμηλή κατανάλωση μιας από τις ομάδες προϊόντων ή να αντιμετωπίσει άλλες κοινωνικές μεταβολές.

Οι μεταφορές μπορούν να γίνουν είτε:

α)  πριν από τον καθορισμό των οριστικών κονδυλίων για το επόμενο σχολικό έτος, μεταξύ των ενδεικτικών κονδυλίων του κράτους μέλους. Οι μεταφορές αυτές δεν μπορούν να γίνονται από το ενδεικτικό κονδύλιο για την ομάδα προϊόντων για την οποία το οικείο κράτος μέλος ζητεί ποσό που υπερβαίνει το ενδεικτικό του κονδύλιο. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ποσό των ενδεχόμενων μεταφορών μεταξύ των ενδεικτικών κονδυλίων· ή

β)  μετά την έναρξη του σχολικού έτους, μεταξύ των οριστικών κονδυλίων του κράτους μέλους, εφόσον έχουν προσδιορισθεί τα οριστικά κονδύλια για το εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προθεσμίες για τις μεταφορές και για την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων μεταφοράς.

5.  Το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν ξεχωριστών εθνικών καθεστώτων που συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο. Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 23 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ή η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε υφιστάμενου καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία ή καθεστώτος διανομής για την παροχή οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, αλλά δεν υποκαθιστά τη χρηματοδότηση για τα εν λόγω υφιστάμενα εθνικά καθεστώτα, με εξαίρεση τη δωρεάν διανομή γευμάτων στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να επεκτείνει υφιστάμενο εθνικό καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία ή να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό μέσω του αιτήματος για την παροχή ενωσιακών κονδυλίων, θα πρέπει να προσδιορίσει στη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6 τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.

6.  Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγούν εθνική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν τις ενισχύσεις αυτές με εισφορά που βαρύνει τον σχετικό τομέα ή με κάθε άλλη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα.

7.  Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μέτρα ενημέρωσης, προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τους στόχους της, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης που αποσκοπούν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και της διαχείρισης του καθεστώτος.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, κοινή ταυτότητα ή γραφικά στοιχεία, ώστε να ενισχυθεί η προβολή του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία.

8.  Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία προβάλλουν, στους σχολικούς χώρους ή σε άλλα σχετικά μέρη ▌ τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 και τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδικές αφίσες, ειδικές ιστοσελίδες, ενημερωτικά διαγράμματα και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία και την προβολή του ενωσιακού καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία σε σχέση με την παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.»

(5)  Τα άρθρα 24 και 25 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 24

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1.  Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών και για να διασφαλισθεί ότι οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία απευθύνονται σε παιδιά της ομάδας-στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 22, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με:

α)  τα επιπρόσθετα κριτήρια που αφορούν την επιλεξιμότητα της ομάδας-στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 22·

β)  την έγκριση και επιλογή των αιτήσεων ενίσχυσης από τα κράτη μέλη·

γ)  την κατάρτιση των εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών και τα συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα.

2.  Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, και για να διευκολυνθεί η υλοποίηση του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με:

α)  τον προσδιορισμό του κόστους και/ή των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση▌·

β)  την υποχρέωση των κρατών μελών να παρακολουθούν και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος το οποίο εφαρμόζουν για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία.

3.  Για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και γάλακτος στα σχολεία και για την αύξηση της προβολής της ενωσιακής ενίσχυσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, με τις οποίες υποχρεούνται τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο εν λόγω καθεστώς να προβάλουν ευκρινώς το γεγονός ότι λαμβάνουν ενωσιακή στήριξη για την υλοποίηση του καθεστώτος, μεταξύ άλλων σχετικά με:

α)  τα ειδικά κριτήρια που συνδέονται με τη χρήση μέσων δημόσιας προβολής·

β)  εφόσον αρμόζει, τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων όσον αφορά την παρουσίαση, τη σύνθεση, τις διαστάσεις και το σχέδιο της κοινής ταυτότητας και των γραφικών στοιχείων.

4.  Για να διασφαλισθούν η προστιθέμενη αξία και η προβολή του ενωσιακού καθεστώτος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη διανομή των προϊόντων σε σχέση με την παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

5.  Λόγω της ανάγκης να διασφαλισθεί ότι η ενίσχυση εκφράζεται στην τιμή με την οποία διατίθενται τα προϊόντα στο πλαίσιο του καθεστώτος προώθησης στα σχολεία, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227, με τις οποίες θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να εξηγήσουν στις στρατηγικές τους τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Άρθρο 25

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά:

α)  τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις στρατηγικές των κρατών μελών,

β)  τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διαδικασιών που απορρέουν από το κοινό πλαίσιο·

γ)  τις μεθόδους προβολής και τα σχετικά μέτρα δικτύωσης για το καθεστώς προώθησης στα σχολεία,

δ)  την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των ετήσιων αιτημάτων ενίσχυσης και των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης που εκπονούν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης στα σχολεία,

ε)  τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 23α παράγραφος 4, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες για τις μεταφορές και την υποβολή, τον μορφότυπο και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων μεταφοράς.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 229 παράγραφος 2.»

(6)  Το υποτμήμα 2 απαλείφεται.

(7)  Το άρθρο 217 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 217

Εθνικές ενισχύσεις για τη διανομή προϊόντων στα παιδιά

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις για την παροχή στα παιδιά που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προϊόντων που ανήκουν στις ομάδες επιλέξιμων προϊόντων του άρθρου 23, για τα συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα που αφορούν τα εν λόγω προϊόντα και για τα συναφή έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτούν τις ενισχύσεις αυτές με εισφορά που βαρύνει τον σχετικό τομέα ή με κάθε άλλη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα.»

(8)  Στο άρθρο 225 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ε)  έως τις 31 Ιουλίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων κατανομής που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 2·

στ)  έως τις 31 Ιουλίου 2023 σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν οι μεταφορές που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 4 στην αποτελεσματικότητα του καθεστώτος, σε σχέση με τη διανομή και των δύο ομάδων προϊόντων.»

(9)  Το παράρτημα V αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατηγορία Ι

Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς χυμούς φρούτων, φυσικά αρωματισμένα, ή με χυμούς φρούτων, φυσικά αρωματισμένα ή μη αρωματισμένα

Ποτά με βάση το γάλα, με προσθήκη κακάο ή χυμών φρούτων ή φυσικά αρωματισμένα

Κατηγορία II

Γαλακτοκομικά προϊόντα φυσικά αρωματισμένα και μη αρωματισμένα με προσθήκη φρούτων, τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)  τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στα μέτρα που αφορούν ασθένειες ζώων και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των καταναλωτών που αναφέρονται στο άρθρο 220 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.»

Άρθρο 3Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

  • [1]  EE C 451 της 16.12.2014, σ. 142
  • [2]  ΕΕ C 415 της 20.11.2014, σ. 30.
  • [3]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0216.
  • [4] * Τροπολογίες: τα νέα ή τροποποιημένα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες· τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το σύμβολο ▌.
    **  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΥΠΟΣΤΕΙ ΝΟΜΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
  • [5]   ΕΕ C 451 της 16.12.2014, σ. 142
  • [6]   ΕΕ C 415 της 20.11.2014, σ. 30
  • [7]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347, 20.12.2013, σ. 671).
  • [8]   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.1.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.7.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mark Demesmaeker

Ημερομηνία κατάθεσης

15.1.2016