Postupak : 2014/0014(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0006/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0006/2016

Rasprave :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Glasovanja :

PV 08/03/2016 - 6.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0068

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 700kWORD 314k
15.1.2016
PE 544.363v02-00 A8-0006/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama

(COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestitelj: Marc Tarabella

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama

(COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0032),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0025/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 9. srpnja 2014.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. listopada 2014.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 27. svibnja 2015. o početku i mandatu međuinstitucionalnih pregovora o prijedlogu(3),

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća dopisom od 16. prosinca 2015. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0006/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(4)*

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA (EU) 2016/...EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od …

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana

te mlijeka u obrazovnim ustanovama

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(5),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(6),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Dijelom II. glavom I. poglavljem II. odjeljkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(7) predviđa se program distribucije voća i povrća uključujući banana u školama i program distribucije mlijeka u školama.

(2)  Iskustvo stečeno u primjeni trenutačnih programa te zaključci vanjskih ocjena ▌, naknadna analiza različitih opcija politike, kao i socijalne poteškoće s kojima su suočene države članice ukazuju na zaključak da su daljnje provođenje i jačanje obaju programa u školama od iznimne važnosti. U trenutačnom kontekstu sve manje potrošnje svježeg voća i povrća ▌te mliječnih proizvoda, posebno među djecom, te sve učestalije dječje pretilosti koja je prouzročena potrošačkim navikama usmjerenima prema prerađevinama koje često sadržavaju velike količine dodanog šećera, soli, masti ili aditiva, potpora Unije za financiranje opskrbe djece odabranim poljoprivrednim proizvodima u obrazovnim ustanovama trebala bi više doprinositi promicanju zdravih prehrambenih navika i potrošnje lokalnih proizvoda.

(3)  Analiza različitih opcija politike ukazuje na to da je jedinstveni pristup u okviru zajedničkog pravnog i financijskog okvira primjereniji i učinkovitiji u ostvarenju posebnih ciljeva koje zajednička poljoprivredna politika nastoji postići programom distribucije proizvoda u školama. To bi državama članicama omogućilo da u najvećoj mogućoj mjeri povećaju učinak distribucije unutar nepromijenjenog proračuna te povećaju učinkovitost upravljanja. Međutim, kako bi se uzele u obzir razlike između voća i povrća, uključujući banane, mlijeka i mliječnih proizvoda, tj. voća i povrća za distribuciju u školama i mlijeka za distribuciju u školama kako je definirano u poglavlju II. odjeljku I., i njihovih lanaca opskrbe, neki elementi, kao što proračunske omotnice, trebali bi ostati odvojeni. S obzirom na iskustva s trenutačnim programima, sudjelovanje u programu trebalo bi ostati dobrovoljno za države članice. Uzimajući u obzir da su u državama članicama situacije u pogledu potrošnje različite, državama članicama i regijama koje sudjeluju u programima trebalo bi, u kontekstu njihovih strategija, dati mogućnost da među proizvodima prihvatljivima za opskrbu djece u obrazovnim ustanovama odaberu proizvode koje žele distribuirati. Države članice također bi mogle razmotriti uvođenje ciljanih mjera kako bi riješile problem sve manje potrošnje mlijeka među ciljanom populacijom.

(4)  Utvrđen je trend smanjenja potrošnje posebno svježeg voća i povrća ▌te konzumnog mlijeka. Stoga je primjereno distribuciju u okviru školskih programa usredotočiti u prvom redu na te proizvode. Time bi se pomoglo i smanjenju organizacijskog opterećenja za škole i povećanju učinka distribucije u okviru ograničenog proračuna i to bi bilo u skladu s trenutačnom praksom jer se upravo ti proizvodi najčešće distribuiraju. Ipak, kako bi se pratile nutricionističke preporuke o apsorpciji kalcija te zbog sve učestalijih problema povezanih s intolerancijom na laktozu u mlijeku, državama članicama trebalo bi se dopustiti da distribuiraju druge mliječne proizvode kao što su jogurt i sir, koji povoljno djeluju na zdravlje djece. Nadalje, trebalo bi uložiti napore kako bi se zajamčila distribucija lokalnih i regionalnih proizvoda.

(5)  Prateće obrazovne mjere kojima se podupire distribucija potrebne su kako bi program bio učinkovit u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva povećanja potrošnje odabranih poljoprivrednih proizvoda i oblikovanja zdravije prehrane. S obzirom na njihovu važnost, tim bi se mjerama trebalo podupirati distribuciju voća i povrća u školama i distribuciju mlijeka u školama. Trebale bi biti prihvatljive za potporu Unije, uzimajući u obzir da će od nepoljoprivrednih proizvoda samo mliječni dio proizvoda biti prihvatljiv za tu potporu. Kao prateće obrazovne mjere, one predstavljaju ključan alat za ponovno povezivanje djece s poljoprivredom i raznolikim poljoprivrednim proizvodima Unije, posebno onima proizvedenima u njihovim regijama, uz pomoć, primjerice, stručnjaka za prehranu i poljoprivrednika. Kako bi se ostvarili ciljevi programa, državama članicama trebalo bi dopustiti da u svoje tematske mjere uključe širi raspon poljoprivrednih proizvoda, kao što su proizvodi nastali preradom voća i povrća bez dodatka šećera, soli, masti, sladila i umjetnih pojačivača okusa. Državama članicama trebalo bi dopustiti da uključe i druge lokalne, regionalne ili nacionalne specijalitete kao što su med, stolne masline i maslinovo ulje. Međutim, kako bi promicale zdrave prehrambene navike, države članice trebale bi osigurati odgovarajuće sudjelovanje ili ovlašćivanje njihovih nacionalnih tijela nadležnih za zdravlje i prehranu u izradi tog popisa u skladu s nacionalnim postupcima.

(6)  Kako bi se osigurala učinkovita i ciljana upotreba fondova Unije i omogućila provedba školskog programa, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu utvrđivanja troškova i/ili mjera prihvatljivih za potporu Unije.

(7)  Potporu za voće i povrće za distribuciju u školama ▌te za mlijeko za distribuciju u školama trebalo bi dodijeliti odvojeno u skladu s dobrovoljnim pristupom distribuciji. Potporu bi trebalo dodijeliti svakoj državi članici uzimajući u obzir broj djece u dobi od šest do deset godina u svakoj državi članici, stupanj razvoja regija u državama članicama kako bi se osigurao veći iznos potpore za slabije razvijene regije, manje egejske otoke i najudaljenije regije s obzirom na to da je u njima poljoprivredna raznolikost ograničena i da u tim regijama često nije moguće pronaći određene proizvode, što podrazumijeva veće troškove prijevoza i skladištenja. Nadalje, u pogledu školskog mlijeka, kako bi se državama članicama omogućilo zadržavanje opsega trenutačnih programa te potaknulo druge na distribuciju mlijeka, primjereno je kombinirati prethodne kriterije s dosadašnjom upotrebom potpore Unije za opskrbu djece mlijekom i mliječnim proizvodima, osim u odnosu na Hrvatsku za koju treba odrediti poseban iznos.

(8)  U interesu dobrog upravljanja i gospodarenja proračunom, države članice koje žele sudjelovati u distribuciji prihvatljivih proizvoda svake bi godine trebale podnijeti zahtjev za potporu Unije. ▌

(9)  Nacionalnu strategiju trebalo bi smatrati uvjetom za sudjelovanje države članice u programu. Od država članica koje žele sudjelovati trebalo bi se tražiti da prilože strateški ▌dokument u kojem se obuhvaća razdoblje od šest godina i iznose ▌njihovi pojedinačni prioriteti. Državama članicama trebalo bi dopustiti da ih redovito ažuriraju, osobito u vezi s ocjenama i ponovnim procjenama prioriteta ili ciljeva te uspješnosti njihovih programa. Strategije nadalje mogu sadržavati specifikaciju elemenata povezanih s provedbom programa što će omogućiti državama članicama da ostvare veću učinkovitost u upravljanju, među ostalim u odnosu na prijave i zahtjeve za potporu.

(10)  Kako bi se promicala svijest o školskim programima i povećala vidljivost potpore Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata s obzirom na obvezu država članica da javnosti jasno predstave činjenicu da primaju potporu Unije za provedbu programa, među ostalim u pogledu promidžbenih alata i, prema potrebi, zajedničkog znaka ili grafičkih elemenata.

(11)  Kako bi se osigurala vidljivost programa, države članice trebale bi u svojoj strategiji objasniti kako će jamčiti dodanu vrijednost svojeg programa, posebno ako se proizvodi koji se financiraju u okviru programa Unije konzumiraju istodobno kad i drugi obroci koji se daju djeci u obrazovnoj ustanovi. Kako bi se osiguralo postizanje i učinkovitost edukativne svrhe programa Unije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u vezi s pravilima o distribuciji proizvoda koji se financiraju u okviru programa Unije u odnosu na davanje drugih obroka u obrazovnim ustanovama i njihovu pripremu.

(12)  Kako bi se provjerila učinkovitost programâ u državama članicama trebalo bi zajamčiti financiranje inicijativa za praćenje i ocjenjivanje postignutih rezultata, s posebnim naglaskom na srednjoročnim promjenama u potrošnji.

(13)  S obzirom na to da se ukida načelo sufinanciranja distribucije voća i povrća, potrebno je izmijeniti odgovarajuće odredbe Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(8).

(14)  Ovom se Uredbom ne bi trebalo utjecati na podjelu regionalnih ili lokalnih nadležnosti u državama članicama.

(15)  Uredbe (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1306/2013 potrebno je na odgovarajući način izmijeniti. Kako bi se uzela u obzir periodičnost školske godine, nova pravila trebalo bi stoga početi primjenjivati od 1. kolovoza 2017.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.Izmjena Uredbe (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju

zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

Uredba (EU) br. 1308/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)  Naslov dijela II. glave I. poglavlja II. odjeljka 1. zamjenjuje se sljedećim: „POTPORA ZA DOSTAVU VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA”

(2)  Brišu se naslov „Pododjeljak 1.” i naslov „Program distribucije voća i povrća u školama”.

(3)  Članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 23.

Potpora za dostavu voća i povrća za distribuciju u školama, i mlijeka za distribuciju u školama, prateće obrazovne mjere i povezane troškove

1.  Potpora Unije dodjeljuje se u pogledu djece u obrazovnim ustanovama iz članka 22. za:

(a)  dostavu i distribuciju prihvatljivih proizvoda iz stavaka 2. i 3.;

(b)  prateće obrazovne mjere; i

(c)  pokriće određenih, s tim povezanih troškova ▌ opreme, promidžbe, praćenja i ocjene te logistike i distribucije ako ti troškovi nisu obuhvaćeni točkom (a).

Za potrebe ovog odjeljka:

  „voće i povrće za distribuciju u školama znači proizvodi iz stavka 2. prvog podstavka točke (a) i stavka 2. drugog podstavka točke (a);

  „mlijeko za distribuciju u školama znači proizvodi iz stavka 2. prvog podstavka točke (b) i stavka 2. drugog podstavka točke (b), kao i proizvodi iz Priloga V..

2.  Države članice koje žele sudjelovati u programu potpore uspostavljenom u stavku 1. („školski program”) i koje su zatražile gore navedenu potporu Unije, vodeći računa o nacionalnim okolnostima, daju prednost distribuciji proizvoda iz jedne ili obje od sljedećih skupina:

(a)  voće i povrće te svježi proizvodi iz sektora banana;

(b)  konzumno mlijeko i njegove inačice koje ne sadrže laktozu.

Ipak, kako bi se promicala potrošnja određenih proizvoda i/ili odgovorilo na određene prehrambene potrebe djece na njezinu državnom području, država članica može predvidjeti distribuciju:

(a)  prerađenih proizvoda od voća i povrća, uz proizvode predviđene prvim podstavkom točkom (a);

(b)  sira i skute, jogurta i drugih fermentiranih ili zakiseljenih mliječnih proizvoda koji ne sadrže dodane arome, voće, orašaste plodove ili kakao, uz proizvode predviđene prvim podstavkom točkom (b).

3.  U slučajevima kada države članice smatraju da je to potrebno za ostvarivanje ciljeva školskog programa i ciljeva navedenih u strategiji iz stavka 6., mogu dodatno nadopuniti distribuciju proizvoda iz stavka 2. proizvodima navedenima u Prilogu V.

U tom slučaju potpora Unije isplaćuje se samo za mliječni dio distribuiranog proizvoda koji nije manji od 90 % masenog udjela za kategoriju I. iz Priloga V. i 75 % masenog udjela za kategoriju II. iz Priloga V. Vijeće određuje razinu potpore Unije za mlijeko u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a.

4.  Proizvodi distribuirani u okviru školskog programa ne sadrže dodani šećer, sol, masti, sladila i umjetne pojačivače okusa od E 620 do E 650 navedene u Uredbi (EU) br. 1333/2008.

Kako bi uzela u obzir znanstvena dostignuća, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. kako bi nadopunila popis pojačivača okusa navedenih u prvom podstavku.

Međutim, svaka država članica može odlučiti da prihvatljivi proizvodi iz stavaka 2. i 3. mogu sadržavati ograničene količine dodanog šećera, soli i/ili masti nakon što dobiju odgovarajuće ovlaštenje od svojih nacionalnih tijela nadležnih za zdravlje i prehranu u skladu s njihovim nacionalnim postupcima. Kako bi osigurala da takvi proizvodi ostvaruju ciljeve programa, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. definirajući najaviše razine za te tvari koje su tehnički potrebne za pripremu ili proizvodnju obrađenih proizvoda.

5.  Uz proizvode navedene u stavcima 2. i 3. države članice mogu predvidjeti uvrštenje drugih poljoprivrednih proizvoda u okviru pratećih obrazovnih mjera, posebno onih navedenih u članku 1. stavku 2. točkama (g) i (v).

6.  Kao uvjet za sudjelovanje u školskom programu, država članica sastavlja na nacionalnoj ili regionalnoj razini, prije svojeg sudjelovanja u školskom programu i potom svakih šest godina, strategiju provedbe programa. Strategiju može izmijeniti tijelo nadležno za njezino podnošenje na nacionalnoj ili regionalnoj razini, posebno s obzirom na praćenje i ocjenu te postignute rezultate. U strategiji se barem utvrđuju potrebe koje treba zadovoljiti, rangiraju potrebe u smislu prioriteta, određuje ciljana populacija te očekivani rezultati koje treba postići i, ako su dostupni, kvantificirani ciljevi koje treba ostvariti u odnosu na početno stanje te utvrđuju najprikladniji instrumenti i mjere za postizanje tih ciljeva.

Te strategije mogu sadržavati određene elemente povezane s provedbom programa, uključujući one namijenjene pojednostavnjenju upravljanja njime.

7.  Države članice utvrđuju popis svih proizvoda koji se dostavljaju u okviru programa bilo redovnom distribucijom bilo u okviru pratećih obrazovnih mjera u svojim strategijama. Ne dovodeći u pitanje stavak 4., trebale bi osigurati i odgovarajuće sudjelovanje ili ovlašćivanje svojih nacionalnih tijela nadležnih za zdravlje i prehranu u izradi tog popisa u skladu s nacionalnim postupcima.

8.  Kako bi osigurale učinkovitost školskog programa, države članice predviđaju i prateće obrazovne mjere, koje mogu uključivati, među ostalim, mjere i aktivnosti čiji je cilj povezati djecu s poljoprivredom s pomoću aktivnosti, kao što su posjete poljoprivrednim gospodarstvima, i distribucijom većeg raspona poljoprivrednih proizvoda kako je navedeno u stavku 5. Tim se mjerama može pružiti izobrazba u pogledu povezanih pitanja, kao što su zdrave prehrambene navike, ▌lokalni prehrambeni lanci, ekološki uzgoj, održiva proizvodnja ili sprečavanje rasipanja hrane.

9.  Države članice odabiru proizvode koje će distribuirati ili uključiti u prateće obrazovne mjere na temelju objektivnih kriterija koji uključuju jedan ili više sljedećih aspekata: zdravstvene i okolišne aspekte, kao i dostupnost tijekom sezone, raznolikost ili raspoloživost lokalnih ili regionalnih proizvoda, dajući prednost, koliko je to moguće, proizvodima podrijetlom iz Unije. Države članice mogu poticati osobito lokalnu ili regionalnu kupnju, ekološke proizvode, kratke lance opskrbe ili koristi za okoliš te, prema potrebi, kvalitetne proizvode kako su određeni Uredbom (EU) br. 1151/2012.

Države članice u svojim strategijama mogu razmotriti davanje prioriteta održivosti i aspektima pravedne trgovine.

(4)  Umeće se članak 23.a:

„Članak 23.a

Odredbe financiranja

1.  Potpora koja se u okviru školskog programa dodjeljuje za distribuciju proizvoda, prateće obrazovne mjere i s tim povezane troškove iz članka 23. stavka 1., ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 4., ne smije premašiti 250 milijuna EUR po školskoj godini, od čega:

(a)  za voće i povrće za distribuciju u školama: 150 milijuna EUR po školskoj godini;

(b)  za mlijeko za distribuciju u školama: 100 milijuna EUR po školskoj godini.

2.  Potpora iz stavka 1. dodjeljuje se svakoj državi članici uzimajući u obzir sljedeće:

i.  broj djece u dobi od šest do deset godina u državi članici;

ii.  stupanj razvoja regija unutar države članice kako bi se osigurala veća potpora slabije razvijenim regijama u smislu članka 3. stavka 5. ove Uredbe▌ i manjim egejskim otocima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 229/2013; i

iii.  za mlijeko za distribuciju u školama, uz gore navedene kriterije, dosadašnju upotrebu potpore Unije za opskrbu djece mlijekom i mliječnim proizvodima ▌.

Za najudaljenije regije navedene u članku 349. UFEU-a, dodijeljena sredstva za dotičnu državu članicu osiguravaju veću potporu za te regije kako bi se u obzir uzela njihova posebna situacija u vezi s nabavom proizvoda i promicala takva nabava među najudaljenijim regijama koje su u blizini.

Dodijeljenim sredstvima za mlijeko za distribuciju u školama koja proizlaze iz gore navedenih kriterija osigurava se da sve države članice imaju pravo primiti barem minimalni iznos potpore Unije po djetetu iz dobne skupine navedene u prvom podstavku točki (i) koji nije manji od prosječnog korištenja sredstvima Unije po djetetu u svim državama članicama u okviru programa koji se primjenjivao prije [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

3.  Države članice svake godine podnose zahtjev za sudjelovanje u školskom programu podnoseći zahtjev za potporu Unije, navodeći iznos koji su zatražile za voće i povrće za distribuciju u školama i iznos koji su zatražile za mlijeko za distribuciju u školama koje žele distribuirati ▌.

4.  Ne premašujući sveukupnu gornju granicu od 250 milijuna EUR koja proizlazi iz iznosa iz stavka 1. točaka (a) i (b), svaka država članica jednom u školskoj godini može prenijeti do 20 % bilo kojih od svojih okvirnih dodijeljenih sredstava. ▌

Međutim, taj postotak može se povećati na do 25 % za države članice s najudaljenijim regijama navedenima u članku 349. UFEU-a i u drugim propisno opravdanim slučajevima, kao u slučajevima kada države članice trebaju riješiti određenu situaciju na tržištu u sektoru obuhvaćenom školskim programom, svoje posebne zabrinutosti u vezi s niskom potrošnjom bilo koje skupine proizvoda ili druge društvene promjene.

Prijenosi se mogu izvršiti:

(a)  prije utvrđivanja konačnih dodijeljenih sredstava za sljedeću školsku godinu, među okvirnim dodijeljenim sredstvima država članica. Takvi prijenosi ne mogu se izvršiti iz okvirnih dodijeljenih sredstava za skupinu proizvoda za koje dotična država članica zatraži iznos koji premašuje njezina okvirna dodijeljena sredstva. Države članice Komisiji priopćuju iznos svih prijenosa među okvirnim dodijeljenim sredstvima; ili

(b)  nakon početka školske godine, među konačnim dodijeljenim sredstvima države članice ako su takva dodijeljena sredstva određena za dotičnu državu članicu. Komisija putem provedbenih akata donosi mjere potrebne za primjenu ovog stavka, uključujući rokove za prijenos i podnošenje, oblik te sadržaj obavijesti o prijenosu.

5.  Školskim programom ne dovodi se u pitanje nijedan zasebni nacionalni školski program koji je u skladu s pravom Unije. Potpora Unije predviđena člankom 23. može se upotrijebiti za povećanje raspona ili učinkovitosti postojećih školskih programa ili programa distribucije u školama kojima se predviđa raspodjela voća i povrća te mlijeka za distribuciju u školama, ali ona ne zamjenjuje financiranje za te postojeće nacionalne programe, osim u slučaju besplatne distribucije obroka djeci u obrazovnim ustanovama. Ako država članica odluči proširiti postojeći nacionalni školski program ili učiniti ga učinkovitijim podnošenjem zahtjeva za sredstva Unije, ona u strategiji iz članka 23. stavka 6. navodi kako će to ostvariti.

6.  Države članice mogu, kao dodatak potpori Unije, odobriti nacionalnu potporu za financiranje školskog programa.

Države članice mogu financirati ta plaćanja pristojbama u predmetnom sektoru ili bilo kojim drugim doprinosom iz privatnog sektora.

7.  Unija također može financirati, na temelju članka 6. Uredbe (EU) br.1306/2013, informacije, promidžbu, praćenje i ocjenu mjera povezanih sa školskim programom, uključujući podizanje svijesti javnosti o svojim ciljevima i povezanim mjerama umrežavanja kojima se cilja na razmjenu iskustva i najbolje prakse kako bi se olakšalo provedbu programa i upravljanje njime.

Komisija može u skladu s člankom 24. stavkom 3. ove Uredbe osmisliti zajednički znak ili grafičke elemente kako bi ojačala vidljivost školskog programa.

8.  Države članice koje sudjeluju u programu promoviraju u školskim prostorijama ili drugim relevantnim lokacijama ▌ svoju uključenost u program potpore i činjenicu da ga subvencionira Unija. Države članice mogu se koristiti svim primjerenim komunikacijskim alatima koje u skladu s člankom 24. treba utvrditi Komisija i koji mogu uključivati plakate, posvećene internetske stranice, informativne grafičke materijale te informacije i kampanje za podizanje svijesti. Države članice osiguravaju dodanu vrijednost i vidljivost školskog programa Unije u odnosu na druge obroke koji se dijele u obrazovnim ustanovama.”

(5)  Članci 24. i 25. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 24.

Delegirane ovlasti

1.  U svrhu promicanja zdravih prehrambenih navika djece te kako bi se osiguralo da je potpora u okviru školskog programa namijenjena djeci u ciljanoj skupini iz članka 22., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. u vezi s pravilima o:

(a)  dodatnim kriterijima povezanima s prihvatljivošću ciljane skupine iz članka 22.;

(b)  odobravanju i odabiru podnositelja zahtjeva za potporu od strane država članica;

(c)  sastavljanju nacionalnih ili regionalnih strategija i o pratećim obrazovnim mjerama.

2.  Kako bi se osigurala učinkovita i usmjerena upotreba sredstava Unije i olakšala provedba školskog programa, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. o:

(a)  utvrđivanju troškova i/ili mjera prihvatljivih za potporu Unije ▌;

(b)  obvezi država članica da prate i ocjenjuju učinkovitost svojeg školskog programa.

3.  U svrhu promicanja svijesti o školskom programu i povećanja vidljivosti potpore Unije Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. kojima se od država članica koje sudjeluju u školskom programu zahtijeva da javnosti jasno predstave činjenicu da primaju potporu Unije za provedbu programa, među ostalim o:

(a)  posebnim kriterijima povezanima s upotrebom promidžbenih alata;

(b)  prema potrebi, utvrđivanju posebnih kriterija u vezi s prezentacijom, sastavom, veličinom i izgledom zajedničkog znaka ili grafičkih elemenata.

4.  Kako bi se osigurala dodana vrijednost i vidljivost programa Unije, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. u vezi s pravilima o distribuciji proizvoda u odnosu na druge obroke koji se dijele u obrazovnim ustanovama.

5.  Uzimajući u obzir da je potrebno osigurati da se potpora odražava u cijeni po kojoj su proizvodi dostupni u okviru školskog programa, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 227. kojima se od država članica zahtijeva da u svojim strategijama objasne kako će to ostvariti.

Članak 25.

Provedbene ovlasti u skladu s postupkom ispitivanja

Komisija može provedbenim aktima donijeti mjere potrebne za primjenu ovog odjeljka, uključujući:

(a)  podatke koje moraju sadržavati strategije država članica;

(b)  zahtjeve za dodjelu potpore i plaćanja, uključujući pojednostavnjenje postupaka koji proizlaze iz zajedničkog okvira;

(c)  metode obavješćivanja javnosti o školskom programu i odgovarajuće mjere umrežavanja;

(d)  podnošenje, oblik i sadržaj godišnjih zahtjeva za dodjelu potpore, izvješća o praćenju i ocjenjivanju koja sastavljaju države članice koje sudjeluju u školskom programu;

(e)  mjere potrebne za primjenu članka 23.a stavka 4., uključujući rokove za prijenos i podnošenje, oblik te sadržaj obavijesti o prijenosu.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 229. stavka 2.”

(6)  Briše se pododjeljak 2.

(7)  Članak 217. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 217.

Nacionalna plaćanja za distribuciju proizvoda djeci

Države članice mogu provoditi nacionalna plaćanja za dostavu djeci u obrazovnim ustanovama skupina prihvatljivih proizvoda iz članka 23., za prateće obrazovne mjere povezane s takvim proizvodima i za povezane troškove iz članka 23. stavka 1. točke (c).

Države članice mogu financirati ta plaćanja putem pristojbi u dotičnom sektoru ili bilo kojim drugim doprinosom iz privatnog sektora.

(8)  U članku 225. dodaju se sljedeće točke:

„(e)  do 31. srpnja 2023., o primjeni kriterija za dodijeljena sredstva iz članka 23.a stavka 2.;

(f)  do 31. srpnja 2023., o učinku prijenosâ iz članka 23.a stavka 4. na učinkovitost programa u odnosu na distribuciju obiju skupina proizvoda.”

(9)  Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

Kategorija I.

Fermentirani mliječni proizvodi bez voćnog soka i s prirodnim okusom ili s voćnim sokom i s prirodnim okusom ili bez okusa

Mliječni napici s kakaom, voćnim sokom ili s prirodnim okusom

Kategorija II.

Mliječni proizvodi s prirodnim okusom ili bez okusa s voćem, fermentirani ili ne.”

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1306/2013

U članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)  Financijski doprinos Unije mjerama koje se odnose na bolesti životinja i gubitak povjerenja potrošača iz članka 220. Uredbe (EU) br. 1308/2013.”

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. kolovoza 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Program potpore za opskrbu obrazovnih ustanova voćem i povrćem, bananama i mlijekom

Referentni dokumenti

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.1.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.7.2014

 

 

 

Datum usvajanja

11.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mark Demesmaeker

Datum podnošenja

15.1.2016

(1)

SL C 451, 16.12.2014., str. 142.

(2)

SL C 415, 20.11.2014, str. 30.

(3)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0216.

(4)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ▌.

**  TEKST JOŠ NIJE PROŠAO PRAVNO-JEZIČNU DORADU.

(5)

  SL C 451, 16.12.2014, str. 142.

(6)

  SL C 415, 20.11.2014., str. 30.

(7)

3  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(8)

4  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti