JELENTÉS az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Marc Tarabella


Eljárás : 2014/0014(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0006/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0006/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0032 – C8‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0032),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0025/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 9-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. október 7-i véleményére[2],

–  tekintettel a javaslatra vonatkozó intézményközi tárgyalások megnyitásáról és a kapcsolódó tárgyalási megbízatásról szóló 2015. május 27-i határozatára[3],

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0006/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[4]*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/... RENDELETE

(...)

az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról **

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[5],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[6],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete[7] II. része I. címe II. fejezetének 1. szakasza (a banánra is kiterjedő) iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programról, valamint az iskolatej-programról rendelkezik.

(2)  A jelenlegi programok alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a külső értékelések következtetései, valamint a különböző szakpolitikai választási lehetőségek és a tagállamok szociális nehézségeinek ▌későbbi elemzése azt mutatják, hogy mindkét iskolaprogram folytatása és megerősítése rendkívüli fontossággal bír. A friss gyümölcsök és zöldségek ▌, valamint a tejtermékek fogyasztása napjainkban csökkenő tendenciát mutat, különösen a gyermekek körében, miközben a magasan feldolgozott, gyakran hozzáadott cukorban, sóban, zsírban vagy adalékanyagokban is gazdag élelmiszereket egyre inkább előnyben részesítő fogyasztási szokások miatt növekszik a kórosan elhízott gyermekek száma. Ezért fontos, hogy az egyes meghatározott mezőgazdasági termékeknek az oktatási intézményekben tanuló gyermekek részére történő kiosztását finanszírozó uniós támogatás nagyobb mértékben előmozdítsa egészséges táplálkozási szokások kialakulását és helyi termékek fogyasztását.

(3)  A különböző szakpolitikai lehetőségek elemzése arra mutat rá, hogy a közös jogi- és pénzügyi keretrendszeren belül egy egységes megközelítés alkalmazásával megfelelőbben és eredményesebben teljesíthetők a közös agrárpolitika azon konkrét céljai, amelyek megvalósítása iskolai programok keretében zajlik. Ezáltal a tagállamoknak lehetőségük nyílna arra, hogy állandó költségvetés mellett maximalizálják a kiosztás hatását és fokozzák a lebonyolítás hatékonyságát. A gyümölcsök és zöldségek (köztük a banán), valamint a tej és a tejtermékek, vagyis a II. fejezet I. szakaszában meghatározott iskolai programok hatálya alá tartozó gyümölcsök, zöldségek és tej, illetve ezek ellátási láncai közötti különbségek figyelembe vétele érdekében azonban bizonyos elemeket, így például az egyes költségvetési keretösszegeket külön egységként kell meghagyni. A jelenlegi programok során szerzett tapasztalatok fényében helyénvaló, hogy a tagállamoknak a programban való részvétele továbbra is önkéntes legyen. Az egyes tagállamokban kialakult különböző fogyasztási helyzeteket figyelembe véve lehetőséget kell biztosítani a részt vevő tagállamoknak és régióknak arra, hogy saját stratégiáiknak megfelelően eldönthessék, hogy az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek kiosztható termékek teljes körét vagy azok közül csak egyet kívánnak-e kiosztani. A tagállamok ezenkívül célzott intézkedések bevezetését is mérlegelhetik a célcsoport körében tapasztalt csökkenő tejfogyasztás problémájának kezelése érdekében.

(4)  Főként a friss gyümölcsök és zöldségek, ▌valamint a fogyasztói tej fogyasztásának tendenciaszerű csökkenésére derült fény. Ezért helyénvaló, hogy az iskolaprogramokban kiemelt hangsúlyt kapjon ezen termékek kiosztása. Ez egyben hozzájárulna az iskolákat sújtó szervezési terhek csökkenéséhez, és növelné a korlátozott költségvetési keretek melletti kiosztás hatását, valamint összhangban lenne a jelenlegi gyakorlattal, hiszen ezek a leggyakrabban kiosztásra kerülő termékek. Ugyanakkor a kalciumbevitelre vonatkozó táplálkozási ajánlások követése érdekében és a tejben lévő laktózzal szembeni intoleranciával kapcsolatos problémák növekedésére tekintettel a tagállamok számára lehetővé kell tenni olyan más tejtermékek, például joghurt és sajt kiosztását is, amelyek kedvező hatást gyakorolnak a gyermekek egészségére. Ezenkívül erőfeszítéseket kell tenni a helyi és regionális termékek kiosztásának biztosítására.

(5)  A kiosztást támogató kísérő oktatási intézkedésekre azért van szükség, hogy ezek segítségével a program ténylegesen teljesíthesse az egyes meghatározott mezőgazdasági termékek fogyasztásának növelésére és egészségesebb étrend kialakítására vonatkozó rövid és hosszú távú céljait. Ezen intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy támogassák a gyümölcsök és zöldségek, valamint az iskolatej iskolai keretekben való kiosztását, tekintettel ezen élelmiszerek fontosságára. Biztosítani kell, hogy jogosultak legyenek uniós támogatásra, figyelembe véve, hogy nem mezőgazdasági termékek esetében csak a tejösszetevő jogosult arra. Kísérő oktatási intézkedésként kritikus eszközei annak, hogy – például táplálkozási szakemberek és mezőgazdasági termelők segítségével – a gyermekeket újra kapcsolatba hozzák a mezőgazdasággal és az uniós mezőgazdasági termékek sokféleségével, különösen azokkal, amelyeket a saját régiójukban termelnek. A program céljainak teljesítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy tematikus intézkedéseik a mezőgazdasági termékek szélesebb körére terjedjenek ki, így például a cukor, só, zsír, édesítőszerek és mesterséges ízfokozók hozzáadása nélkül feldolgozott gyümölcsökre és zöldségekre. A tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy egyéb helyi, regionális vagy nemzeti különleges termékeket is bevonjanak az intézkedések körébe, például a mézet, az étkezési olajbogyókat és az olívaolajat. Az egészséges táplálkozási szokások előmozdítása érdekében azonban a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a felelős egészség- és táplálkozásügyi nemzeti hatóságaik a nemzeti eljárások szerint, megfelelően közreműködjenek a termékek listájának összeállításában, illetve erre felhatalmazással rendelkezzenek.

(6)  Az uniós pénzügyi eszközök hatékony és célzott felhasználásának biztosítása, valamint az iskolaprogram végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az uniós támogatásra jogosult költségek és/vagy intézkedések meghatározása tekintetében.

(7)  A támogatást – a kiosztásra alkalmazott önkéntes megközelítéssel összhangban – külön-külön kell meghatározni az iskolaprogramba bevont gyümölcsök és zöldségek, ▌valamint az iskolatej tekintetében. Az egyes tagállamok részére nyújtott támogatást a következők figyelembevételével kell meghatározni: a hat és tíz év közötti életkorú gyermekek száma az adott tagállamban; az adott tagállam régióinak fejlettségi szintje, annak biztosítása érdekében, hogy a kevésbé fejlett régiók magasabb összegű támogatásban részesüljenek, csakúgy mint a kisebb égei-tengeri szigetek és a legkülső régiók, tekintettel a mezőgazdaság kismértékű diverzifikáltságára és arra, hogy egyes termékek gyakran nem találhatók meg az érintett régióban, ami magasabb szállítási és tárolási költségeket eredményez. Ezenkívül az iskolatej esetében, annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok fenntartsák jelenlegi programjaik léptékét, valamint más szereplőknek az iskolatej kiosztására való ösztönzése okán helyénvaló kombinálni az előbbiekben említett kritériumokat a tej és tejtermékek gyermekek részére történő nyújtására biztosított uniós támogatás felhasználására vonatkozó statisztikai adatokkal, kivéve Horvátország esetében, amelyre vonatkozóan egyedi pénzösszeget kell megállapítani.

(8)  A jó közigazgatás és költségvetési gazdálkodás érdekében a támogatásra jogosult termékek kiosztásában részt venni szándékozó tagállamoknak minden évben kérelmet kell benyújtaniuk az uniós támogatásra. ▌

(9)  A nemzeti stratégiát az adott tagállam programban való részvétele feltételének kell tekinteni. A programban részt venni szándékozó tagállamoknak egy hatéves időtartamra kiterjedő stratégiai ▌dokumentumot kell benyújtaniuk, amelyben ismertetniük kell ▌vonatkozó prioritásaikat. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy stratégiai dokumentumaikat rendszeresen frissítsék, főként a prioritások, illetve a célok teljesítésének értékeléseire és felülvizsgálatára, valamint programjaik sikerére figyelemmel. A stratégiák tartalmazhatják továbbá a program végrehajtásához kapcsolódó olyan elemek részletes meghatározását, amelyek lehetővé fogják tenni a tagállamok számára, hogy javítsák a lebonyolítás hatékonyságát, többek között a támogatás és a részvétel iránti kérelmek tekintetében.

(10)  Az iskolaprogram ismertségének javítása és az uniós támogatás láthatóságának növelése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok azon kötelezettsége tekintetében, miszerint egyértelmű nyilvánosságot kell biztosítaniuk annak, hogy a program végrehajtását az Unió támogatja, és ezt a közzététel eszközének, valamint – adott esetben – az egységes azonosítójelölésnek vagy grafikai elemeknek is tükrözniük kell.

(11)  A program láthatósága érdekében a tagállamoknak ki kell fejteniük a stratégiájukban, hogy miként garantálják programjuk hozzáadott értékét, főként ha az uniós programban finanszírozott termékek fogyasztására ugyanakkor kerül sor, mint az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek kínált egyéb ételekére. Annak érdekében, hogy biztosított legyen az uniós program oktatási céljának tényleges teljesülése, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el az oktatási intézményekben kínált egyéb ételekkel és elkészítésükkel kapcsolatban az uniós program égisze alatt finanszírozott termékek kiosztására vonatkozó szabályok tekintetében.

(12)  A programok tagállamokban történő hatékony megvalósításának ellenőrzése érdekében finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani a nyomon követésre és az elért eredmények értékelésére irányuló kezdeményezések céljára, és különös figyelmet kell fordítani a fogyasztási szokások középtávú változásaira.

(13)  Tekintettel arra, hogy a gyümölcsök és zöldségek kiosztása esetében már nem érvényesül a társfinanszírozás alapelve, módosítani szükséges az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[8] megfelelő rendelkezéseit.

(14)  E rendelet nem sértheti a tagállamokban a regionális vagy helyi hatáskörök megosztását.

(15)  Az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendelet ennek megfelelően módosítani kell. A tanév periodikusságának figyelembevétele érdekében az új szabályokat 2017. augusztus 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet módosítása

Az 1308/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  A II. rész I. címe II. fejezete 1. szakaszának címe helyébe a következő szöveg lép: „GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGFÉLÉK, VALAMINT TEJ ÉS TEJTERMÉKEK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA”

2.  Az „1. alszakasz” címet és az „Iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program” címet el kell hagyni.

3.  A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„23. cikkGyümölcs- és zöldségfélék,

▌valamint iskolatej iskolákban történő nyújtásának, valamint a kísérő oktatási intézkedéseknek és a kapcsolódó költségeknek a támogatása ”

(1)  Az uniós támogatás a 22. cikkben említett oktatási intézményekben tanuló gyermekek tekintetében nyújtható:

a)  a (2) és a (3) bekezdésben említett, támogatható termékek biztosítására és kiosztására;

b)  a kísérő oktatási intézkedésekre; valamint

c)  a szükséges berendezésekhez, a nyilvánosság biztosításához, a nyomon követéséhez és az értékeléshez, valamint a logisztikához és a kiosztáshoz kapcsolódó egyes költségek fedezésére, ha ezekre a költségekre az a) pont nem terjed ki.

E szakasz alkalmazásában:

–   „az iskolaprogramba bevont gyümölcs- és zöldségfélék”: a (2) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett termékek, valamint a (2) bekezdés második albekezdésének a) pontjában említett termékek;

  „iskolatej”: a (2) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett termékek, a (2) bekezdés második albekezdésének b) pontjában említett termékek, valamint az V. mellékletben említett termékek.

(2)  Az (1) bekezdéssel létrehozott támogatási rendszerben („az iskolaprogram”) részt venni kívánó, és a fent említett uniós támogatást kérelmező tagállamok – nemzeti körülményeik figyelembevételével – kiemelt feladatként kezelik az alábbi két csoportba vagy közülük az egyikbe sorolt termékek kiosztását:

a)  gyümölcs- és zöldségfélék, valamint a banánágazat friss termékei;

b)  fogyasztói tej, valamint annak laktózmentes változatai.

Egyes termékek fogyasztásának előmozdítása, és/vagy a területükön élő gyermekek sajátos táplálkozási szükségleteinek figyelembevétele érdekében azonban a tagállamok rendelkezhetnek a következők kiosztásáról is:

a)  feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, az első albekezdés a) pontjában meghatározott termékeken túlmenően;

b)  sajt és túró, joghurt és más erjesztett vagy savanyított tejtermékek, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott ízesítőszereket, gyümölcsöt, dióféléket vagy kakaót, az első albekezdés b) pontjában meghatározott termékeken túlmenően.

(3)  Olyan esetekben, amikor a tagállamok az iskolaprogram célkitűzéseinek és a (6) bekezdésben említett stratégiában foglalt céloknak a teljesítéséhez szükségesnek ítélik, a (2) bekezdésben említett termékek kiosztását kiegészíthetik az V. mellékletben felsorolt termékekkel.

Ezekben az esetekben az uniós támogatást kizárólag a kiosztott termékek tejösszetevője után lehet kifizetni, amely nem lehet kevesebb 90 tömegszázaléknál az V. melléklet I. kategóriája tekintetében, illetve 75 tömegszázaléknál az V. melléklet II. kategóriája tekintetében. A Tanács az EUMSZ 43. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a tejre vonatkozó uniós támogatás mértékét.

(4)  Az iskolaprogram keretében kiosztott termékek nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot, hozzáadott sót, hozzáadott zsírt, hozzáadott édesítőszereket, továbbá nem tartalmazhatják az E 620–E 650 jelzésű, az 1333/2008/EU rendeletben felsorolt mesterséges ízfokozókat.

A tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben említett ízfokozók listájának kiegészítése céljából.

Azonban minden tagállam határozhat úgy, hogy a (2) és a (3) bekezdésben említett támogatható termékek tartalmazhatnak csekély mennyiségű hozzáadott cukrot, hozzáadott sót és/vagy hozzáadott zsírt, ha ezt a felelős egészség- és táplálkozásügyi nemzeti hatóságaik a nemzeti eljárásaikkal összhangban megfelelően engedélyezik. Annak biztosítása érdekében, hogy a program célkitűzései e termékek tekintetében is teljesüljenek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen anyagok azon legmagasabb megengedett mértékének a meghatározása céljából, amely a feldolgozott termékek elkészítéséhez vagy előállításához technológiailag szükséges.

(5)  A (2) és a (3) bekezdésben említett termékeken túl a tagállamok a kísérő oktatási intézkedések keretében rendelkezhetnek más mezőgazdasági termékeknek a program körébe való bevonásáról, különös tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésének g) és v) pontjában felsorolt termékekre.

(6)  A tagállamok az iskolaprogramban való részvételük feltételeként az iskolaprogramban való részvételüket megelőzően, majd minden hatodik évben nemzeti vagy regionális szintű stratégiát dolgoznak ki a program végrehajtására vonatkozóan. A stratégiát a benyújtásáért felelős nemzeti vagy regionális szintű hatóság módosíthatja, különösen a nyomon követésre és az értékelésekre, valamint az elért eredményekre tekintettel. A stratégiában meg kell határozni legalább a teljesítendő szükségleteket, a szükségletek prioritások szerinti rangsorát, a célcsoportot, a várt eredményeket és a kiindulási helyzethez képest elérendő, számszerűsített célokat, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak, valamint meg kell állapítani benne a célok eléréséhez legmegfelelőbb eszközöket és intézkedéseket.

A stratégiák tartalmazhatnak a program végrehajtásához kapcsolódó sajátos elemeket is, különösen olyanokat, amelyek a program irányításának egyszerűsítését célozzák.

(7)  A tagállamok összeállítják mindazon termékek listáját, amelyeket a program keretében akár a szokásos kiosztáson keresztül, akár a stratégiáikban foglalt kísérő oktatási intézkedések révén rendelkezésre bocsátanak. A (4) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a felelős egészség- és táplálkozásügyi nemzeti hatóságaik a nemzeti eljárások szerint, megfelelően közreműködjenek e lista összeállításában vagy engedélyezésében, illetve biztosítják, hogy erre felhatalmazással rendelkezzenek.

(8)  A tagállamok az iskolaprogram eredményességének biztosítása érdekében kísérő oktatási intézkedésekről rendelkeznek, amelyek magukban foglalhatnak többek között arra irányuló intézkedéseket és tevékenységeket, hogy a gyermekeket különböző tevékenységeken – például mezőgazdasági üzemekben tett látogatásokon – keresztül kapcsolatba hozzák a mezőgazdasággal, valamint kiterjedhetnek a mezőgazdasági termékek szélesebb körének a biztosítására, az (5) bekezdésben említetteknek megfelelően. Ezek az intézkedések lehetőséget nyújthatnak kapcsolódó kérdésekre – például az egészséges táplálkozási szokásokra, ▌a helyi élelmiszer-láncokra, a biogazdálkodásra, a fenntartható termelésre vagy az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemre – vonatkozó ismeretek elsajátítására is.

(9)  A tagállamok a kiosztandó vagy a kísérő oktatási intézkedések körébe bevonandó termékeket olyan objektív kritériumok alapján választják ki, melyeknek magukban kell foglalniuk az alábbiak közül legalább egyet: egészségügyi és környezetvédelmi szempontok, szezonalitás, változatosság, illetve helyi vagy regionális termékek beszerezhetősége, és a megvalósíthatóság mértékén belül elsőbbséget biztosítanak az Unióból származó termékeknek A tagállamok ösztönözhetik különösen a helyi vagy regionális beszerzést, a biotermékek kiosztását, a rövid ellátási láncokat igénybe vevő vagy a környezeti előnyökkel járó kiosztást, valamint – adott esetben – az 1151/2012/EU rendeletben ilyenként megjelölt minőségi termékek kiosztását.

A tagállamok mérlegelhetik, hogy stratégiáikban kiemelten figyelembe vesznek a fenntarthatósággal és a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos szempontokat.”

4.  A szöveg a következő új 23a. cikkel egészül ki:

23a. cikk

Finanszírozási rendelkezések

(1)  Az iskolaprogram keretében a termékek kiosztásához, a kísérő oktatási intézkedésekhez és a 23. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolódó költségekhez – a (4) bekezdésben foglalt rendelkezések sérelme nélkül – nyújtott támogatás nem haladhatja meg tanévente a 250 millió EUR-t, a következő megoszlásban:

a)  az iskolaprogram keretében kiosztott gyümölcs- és zöldségfélékre: legfeljebb 150 millió EUR tanévenként;

b)  az iskolatejre: legfeljebb 100 millió EUR tanévenként.

(2)  Az (1) bekezdésben említett támogatást az alábbiak figyelembevételével kell kiosztani az egyes tagállamoknak:

i.  az adott tagállamban élő 6–10 éves korú gyermekek száma;

ii.  a tagállam régióinak fejlettségi szintje, annak érdekében, hogy magasabb támogatás lehessen biztosítható az e rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében meghatározott kevésbé fejlett régióknak, ▌valamint a 229/2013/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kisebb égei-tengeri szigeteknek; valamint

iii.  az iskolatej tekintetében a fent említett kritériumokon túl a tej és tejtermékek gyermekek részére történő nyújtására biztosított uniós támogatás felhasználására vonatkozó statisztikai adatok ▌.

Az EUMSZ 349. cikkében felsorolt legkülső régiók tekintetében az érintett tagállam részére nyújtott összegnek biztosítania kell, hogy ezek a régiók nagyobb mértékű támogatásban részesüljenek annak figyelembevétele érdekében, hogy a termékek beszerzését illetően sajátos helyzetben vannak, valamint az egymáshoz közel eső legkülső régiók közötti termékbeszerzés előmozdítása érdekében.

Az iskolatej tekintetében a fenti kritériumok alapján nyújtott támogatásnak biztosítania kell, hogy minden tagállam jogosult legyen az első albekezdés i. pontjában említett életkorú gyermekenként legalább olyan minimális összegű támogatásra, amely nem lehet alacsonyabb, annál az uniós támogatásnál, amelyet a tagállamok a/az [e rendelet hatályba lépésének dátuma] előtt érvényben lévő program keretében az összes tagállam átlagában gyermekenként igénybe vettek.

(3)  A tagállamok minden évben kérelmezik az iskolaprogramban való részvételüket egy olyan, uniós támogatás iránti kérelem benyújtásával, amelyben meghatározzák az iskolaprogram keretében általuk kiosztani kívánt gyümölcs- és zöldségfélék, valamint iskolatej tekintetében igényelt összeget .

(4)  Anélkül, hogy túllépné az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett összegekből adódó 250 millió EUR jelentette felső határt, tanévente egy alkalommal minden tagállam átcsoportosíthatja valamely indikatív előirányzatának legfeljebb 20 %-át a másik javára.

Ez a százalékos arány azonban 25 %-ra növelhető az EUMSZ 349. cikkében felsorolt legkülső régiókkal rendelkező tagállamok esetében és egyéb, kellően indokolt esetekben, például amikor valamely tagállamnak konkrét piaci helyzetet kell megoldania az iskolaprogram hatálya alá tartozó ágazatban, ha a termékek valamely csoportja tekintetében aggasztóan alacsony a fogyasztás mértéke, vagy egyéb társadalmi változások okán.

Az átcsoportosításokra az alábbiak szerint kerülhet sor:

a)  a következő tanévre vonatkozó végleges támogatási összegek meghatározását megelőzően, a tagállam indikatív előirányzatai között. Az ilyen átcsoportosítás nem történhet az azon termékcsoportra vonatkozó indikatív előirányzatból, amelynek tekintetében az érintett tagállam az inidkatív előirányzatot meghaladó összeg iránti kérelmet nyújt be. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az indikatív előirányzatok közötti minden átcsoportosítás összegéről; vagy

b)  a tanév kezdetét követően a tagállam végleges előirányzatai között, amennyiben a szóban forgó tagállam esetében sor került ilyen előirányzatok meghatározására. A Bizottság végrehajtási aktusok révén elfogadja az e bekezdés alkalmazásához szükséges intézkedéseket, többek között az átcsoportosítások határidejére, valamint az átcsoportosításokról szóló értesítések benyújtási módjára, formátumára és tartalmára vonatkozóan.

(5)  Az iskolaprogram nem sérti az uniós joggal összeegyeztethető külön nemzeti iskolaprogramokat. A 23. cikkben meghatározott uniós támogatást fel lehet használni az olyan meglévő nemzeti iskolaprogramok vagy iskolai ételosztási programok hatályának bővítésére vagy hatékonyságának növelésére, amelyek keretében az iskolákban gyümölcs- és zöldségféléket, valamint iskolatejet biztosítanak, de nem lehet felhasználni ezen meglévő nemzeti iskolaprogramok finanszírozására, kivéve a gyermekek részére az oktatási intézményekben történő ingyenes ételosztás esetében. Ha a tagállam úgy dönt, hogy uniós finanszírozás iránti kérelem benyújtásával kibővít valamely meglévő nemzeti iskolaprogramot vagy növeli annak hatékonyságát, a 23. cikk (6) bekezdésében említett stratégiában ismerteti, hogy azt miként szándékozik megvalósítani.

(6)  A tagállamok az uniós támogatás mellett nemzeti támogatást is nyújthatnak az iskolaprogram finanszírozására.

A tagállamok finanszírozhatják az ilyen kifizetéseket az érintett ágazatban kivetett illetékekből vagy a magánszektorból származó egyéb hozzájárulásokból.

(7)  Az Unió az 1306/2013/EU rendelet 6. cikkében foglaltaknak megfelelően az iskolaprogramhoz kapcsolódó tájékoztatási, népszerűsítő, nyomon követési és értékelési intézkedéseket is finanszírozhat, például a nagyközönség figyelmének a program céljaira való felhívására irányuló intézkedéseket, valamint olyan kapcsolódó hálózatépítési intézkedéseket, amelyek célja a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréje a program végrehajtásának és irányításának elősegítése érdekében.

A Bizottság e rendelet 24. cikke (3) bekezdésének megfelelően egységes azonosítójelölést vagy grafikai elemeket dolgozhat ki az iskolaprogram láthatóságának növelése érdekében.

(8)  Az iskolaprogramban részt vevő tagállamok az iskolák területén vagy más releváns helyszíneken ▌népszerűsítik a programban való részvételüket és azt, hogy a programot az Unió támogatja. A tagállamok felhasználhatnak a Bizottság által a 24. cikknek megfelelően meghatározott minden megfelelő kommunikációs eszközt, melyek lehetnek poszterek, a témával foglalkozó honlapok, tájékoztató jellegű grafikai anyagok, valamint tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok. Az oktatási intézményekben kínált egyéb ételekhez kapcsolódóan a tagállamok gondoskodnak az uniós iskolaprogram hozzáadott értékéről és láthatóságáról.”

5.  A 24. és a 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„24. cikk

Felhatalmazás

(1)  A gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak előmozdítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az iskolaprogramhoz kapcsolódó támogatásban a 22. cikkben említett célcsoportba tartozó gyermekek részesüljenek, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos szabályokra vonatkozóan:

a)  a 22. cikkben említett célcsoport támogathatóságával kapcsolatos további kritériumok;

b)  a támogatást kérelmezők tagállamok általi kiválasztása és jóváhagyása;

c)  nemzeti vagy regionális stratégiák kidolgozása, valamint kísérő oktatási intézkedések.

(2)  Az európai pénzeszközök hatékony és célzott felhasználásának biztosítása, valamint az iskolaprogram végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)  az uniós támogatásra jogosult költségek és/vagy intézkedések meghatározása ▌;

b)  az iskolaprogramjuk eredményességének nyomon követésére és értékelésére vonatkozó tagállami kötelezettség.

(3)  Az iskolaprogram ismertségének javítása, valamint az uniós támogatás láthatóságának fokozása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően többek között az alábbiak tekintetében olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben előírja az iskolaprogramban részt vevő tagállamok számára, hogy egyértelműen hívják fel a széles nagyközönség figyelmét arra, hogy a program végrehajtásához uniós támogatásban részesülnek:

a)  a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló eszközök felhasználásával kapcsolatos konkrét kritériumok;

b)  adott esetben az egységes azonosítójelölés vagy grafikai elemek megjelenítésére, összetételére, méretére és kialakítására vonatkozó konkrét kritériumok megállapítása.

(4)  Az uniós program hozzáadott értékének és láthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyéb ételek oktatási intézményekben történő kínálatához kapcsolódó termékek kiosztására vonatkozó szabályok tekintetében.

(5)  Figyelembe véve, hogy biztosítani kell, hogy a támogatás tükröződjön a termékeknek az iskolaprogram számára történő beszerzési árában, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben előírja a tagállamok számára, hogy stratégiáikban ismertessék ennek megvalósítási módját.

25. cikk

A vizsgálóbizottsági eljárással összhangban gyakorolt végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási aktusok révén fogadhatja el az e szakasz alkalmazásához szükséges intézkedéseket, többek között az alábbiakra vonatkozóan:

a)  a tagállami stratégiákban feltüntetendő információk;

b)  a támogatás iránti kérelmek és a kifizetések, beleértve az eljárásoknak a közös keretből eredő egyszerűsödését;

c)  az iskolaprogram népszerűsítésének módszerei, valamint a programmal kapcsolatos hálózatépítési intézkedések;

d)  az iskolaprogramban részt vevő tagállamok nyomon követési és értékelési jelentéseinek, valamint éves támogatási kérelmeinek benyújtása, formátuma és tartalma;

e)  a 23a. cikk (4) bekezdésének alkalmazásához szükséges intézkedések, többek között az átcsoportosítások határidejére, valamint az átcsoportosításokról szóló értesítések benyújtási módjára, formátumára és tartalmára vonatkozóan.

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

6.  A 2. alszakaszt el kell hagyni.

7.  A 217. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„217. cikk

Termékek gyermekek részére történő kiosztásához nyújtott nemzeti kifizetések

A tagállamok nemzeti kifizetéseket hajthatnak végre a 23. cikkben említett támogatható termékcsoportok oktatási intézményekben gyermekek részére történő kiosztása, az ilyen termékekkel kapcsolatos kísérő oktatási intézkedések, valamint a 23. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett kapcsolódó költségek tekintetében.

A tagállamok finanszírozhatják az ilyen kifizetéseket az érintett ágazatban kivetett illetékekből vagy a magánszektorból származó egyéb hozzájárulásokból.

8.A 225. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„e)  2023. július 31-ig a 23a. cikk (2) bekezdésében említett kiosztási kritériumok alkalmazására vonatkozóan;

f)  2023. július 31-ig a 23a. cikk (4) bekezdésében említett átcsoportosítások által mindkét termékcsoport kiosztásával kapcsolatban a program eredményességére gyakorolt hatásra vonatkozóan.”

9.  Az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

I. kategória

Erjesztett tejtermékek gyümölcslé hozzáadása nélkül, természetes ízesítéssel vagy gyümölcslével, természetes ízesítéssel vagy ízesítés nélkül

Tejalapú italok kakaóval, gyümölcslével vagy természetes ízesítéssel

II. kategória

Erjesztett vagy erjesztés nélküli, természetes ízesítésű vagy ízesítés nélküli tejtermékek gyümölccsel.”

2. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet módosításai

Az 1306/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)  Az Unió pénzügyi hozzájárulása az 1308/2013/EU rendelet 220. cikkében említett, az állatbetegségekhez és a fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó intézkedésekhez.”

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A rendeletet 2017. augusztus 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program

Hivatkozások

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.1.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.7.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mark Demesmaeker

Benyújtás dátuma

15.1.2016

  • [1]  HL C 451., 2014.12.16., 142. o.
  • [2]  HL C 415., 2014.11.20., 30. o.
  • [3]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0216.
  • [4] * * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
    **  A jogász-nyelvész szakértők még nem végezték el a szöveg véglegesítését.
  • [5]   HL C 451., 2014.12.16., 142. o.
  • [6]   HL C 415., 2014.11.20., 30. o.
  • [7]   Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).
  • [8]   Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).