Procedūra : 2014/0014(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0006/2016

Pateikti tekstai :

A8-0006/2016

Debatai :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Balsavimas :

PV 08/03/2016 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0068

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 907kWORD 182k
15.1.2016
PE 544.363v02-00 A8-0006/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

(COM(2014) 0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Marc Tarabella

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

(COM(2014) 0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0032),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-2/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 9 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą dėl tarpinstitucinių derybų dėl šio pasiūlymo pradėjimo ir įgaliojimų(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0006/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(4)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

REGLAMENTAS (ES) Nr. 2016/...

... m. ... ... d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa**

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(5),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(6),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013(7) II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnyje numatyta vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, vartojimo skatinimo mokyklose programa ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa;

(2)  remiantis dabartinių programų taikymo patirtimi, išorės vertinimų išvadomis▌, vėlesne įvairių galimų politikos priemonių analize, taip pat atsižvelgiant į socialinius sunkumus, su kuriais susiduria valstybės narės, padaryta išvada, kad nepaprastai svarbu tęsti ir stiprinti abi minėtas mokykloms skirtas programas. Dabartinėmis aplinkybėmis, kai vis mažiau suvartojama šviežių vaisių bei daržovių ▌ ir pieno produktų (visų pirma jų mažiau suvartoja vaikai) ir dėl vartojimo įpročių (vartojami labai perdirbti maisto produktai, į kuriuos taip pat dažnai pridedama daug cukraus, druskos, riebalų arba priedų) didėja nutukusių vaikų skaičius, Sąjungos pagalba finansuojant pasirinktų žemės ūkio produktų tiekimą vaikams švietimo įstaigose turėtų labiau padėti propaguoti sveikos mitybos įpročius ir vietos produktų vartojimą;

(3)  išnagrinėjus įvairias galimas politikos priemones paaiškėjo, kad norint pasiekti konkrečių tikslų pagal bendroje žemės ūkio politikoje numatytas mokykloms skirtas programas, tinkamesnis ir veiksmingesnis būdas – taikyti vienodą metodą pagal bendrą teisinę ir finansinę sistemą. Tai valstybėms narėms suteiktų galimybę kuo labiau padidinti produktų paskirstymo poveikį nedidinant biudžeto ir padidinti valdymo veiksmingumą. Vis dėlto, siekiant atsižvelgti į vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, pieno ir pieno produktų, t. y. vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose, kaip numatyta II skyriaus I skirsnyje, ir šių produktų tiekimo grandinių skirtumus, kai kurie programų elementai, tokie kaip atitinkami biudžeto paketai, turėtų likti atskiri. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant dabartines programas, valstybės narės ir toliau programoje turėtų dalyvauti savanoriškai. Dėl skirtingų vartojimo tendencijų valstybėse narėse programose dalyvaujančioms valstybėms narėms ir regionams turėtų būti leidžiama, remiantis jų strategijomis, pasirinkti, kuriuos produktų, kurie gali būti paskirstomi vaikams švietimo įstaigose, jos nori tiekti. Valstybės narės taip pat galėtų apsvarstyti galimybę taikyti tikslines priemones, kuriomis būtų sprendžiama mažėjančio pieno suvartojimo tikslinėje gyventojų grupėje problema;

(4)  nustatyta, kad vis mažiau suvartojama visų pirma šviežių vaisių bei daržovių ▌ ir geriamojo pieno. Todėl pirmenybės tvarka daugiausia dėmesio reikėtų skirti šių produktų paskirstymui pagal mokykloms skirtas programas. Tai taip pat padėtų sumažinti mokykloms tenkančią organizacinę naštą ir turint ribotą biudžetą padidinti paskirstymo poveikį, be to, tai būtų suderinama su dabartine praktika, nes šie produktai paskirstomi dažniausiai; Tačiau siekiant laikytis mitybos rekomendacijų dėl kalcio pasisavinimo ir atsižvelgiant į didėjančias su pieno laktozės netoleravimu susijusias problemas, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama paskirstyti kitus pieno produktus, pavyzdžiui, jogurtą ir sūrį, kurie turi naudingo poveikio vaikų sveikatai. Be to, turėtų būti dedamos pastangos užtikrinti, kad būtų paskirstomi vietiniai ir regioniniai produktai;

(5)  reikia nustatyti papildomas švietimo priemones, kuriomis būtų remiamas produktų paskirstymas, kad būtų veiksmingai įgyvendinami trumpalaikiai ir ilgalaikiai programos tikslai – kad būtų daugiau suvartojama pasirinktų žemės ūkio produktų ir formuojami sveikesnės mitybos įpročiai. Šiomis priemonėmis, atsižvelgiant į jų svarbą, turėtų būti remiamas mokykloms skirtų vaisių ir daržovių ir mokykloms skirto pieno paskirstymas. Jos turėtų atitikti Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad ne žemės ūkio produktų atveju ši pagalba galės būti skiriama tik pieno komponentui. Kaip papildomos švietimo priemonės, jos labai svarbios atkuriant vaikų suvokimą apie žemės ūkį ir įvairius Sąjungos žemės ūkio produktus, visų pirma jų regiono produktus, pasitelkiant, pavyzdžiui, mitybos ekspertus ir ūkininkus. Siekiant įgyvendinti programų tikslus valstybėms narėms turėtų būti leidžiama į savo temines priemones įtraukti įvairesnių žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, perdirbtų vaisių ir daržovių, į kuriuos nepridėta cukraus, druskos, riebalų, saldiklių ir dirbtinių aromato ir skonio stipriklių. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama įtraukti kitų tradicinių vietinių, regioninių ar nacionalinių produktų, tokių kaip medus, valgomosios alyvuogės ir alyvuogių aliejus. Tačiau siekiant skatinti sveikos mitybos įpročius, valstybės narės turėtų užtikrinti tinkamą savo nacionalinių institucijų, atsakingų už sveikatos ir mitybos klausimus, dalyvavimą ar pritarimą rengiant šį sąrašą laikantis nacionalinių procedūrų;

(6)  siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą ir palengvinti mokykloms skirtų programų įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl išlaidų ir (arba) priemonių, kurios atitinka Sąjungos pagalbos skyrimo reikalavimus, nustatymo;

(7)  pagalba turėtų būti skiriama atskirai mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms ▌ ir mokykloms skirtam pienui, remiantis savanorišku paskirstymo principu. Ši pagalba kiekvienai valstybei narei turėtų būti skiriama atsižvelgiant į šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų skaičių valstybėje narėje, regionų išsivystymo lygį valstybėje narėje, kad būtų užtikrinta didesnė pagalba mažiau išsivysčiusiems regionams, mažosioms Egėjo jūros saloms ir atokiausiems regionams, atsižvelgiant į jų ribotą žemės ūkio įvairinimą ir tai, kad atitinkamame regione dažnai nėra galimybių gauti tam tikrų produktų ir dėl to padidėja transporto ir sandėliavimo išlaidos. Be to, kalbant apie mokykloms skirtą pieną, kad valstybės narės galėtų išlaikyti savo dabartinių programų mastą ir siekiant paskatinti kitas valstybes nares pradėti paskirstyti pieną, tikslinga kartu taikyti ankstesnius kriterijus kartu atsižvelgiant į tai, kaip iki šiol buvo naudojama Sąjungos pagalba pieno ir pieno produktų tiekimui vaikams, išskyrus Kroatiją, kuriai bus nustatyta konkreti suma;

(8)  siekdamos patikimo administravimo ir biudžeto valdymo, produktų, kurie atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus, paskirstymo programose norinčios dalyvauti valstybės narės kiekvienais metais turėtų teikti paraiškas dėl Sąjungos pagalbos; ▌

(9)  programoje norinti dalyvauti valstybė narė turėtų parengti nacionalinę strategiją. Norinčios dalyvauti valstybės narės turėtų pateikti strateginį dokumentą, kuris apimtų šešerių metų laikotarpį ir kuriame būtų nustatyti ▌jų atitinkami prioritetai. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reguliariai atnaujinti savo strategijas, visų pirma, atsižvelgiant į prioritetų arba tikslų vertinimus ir pakartotinį vertinimą ir į tai, kaip sėkmingai vykdomos jų programos. Be to, strategijose gali būti išdėstyti su programos įgyvendinimu susiję elementai, nes tai padės valstybėms narėms užtikrinti veiksmingą valdymą, be kita ko, pagalbos paraiškų ir prašymų srityje;

(10)  siekiant didinti informuotumą apie mokykloms skirtą programą ir didinti Sąjungos pagalbos matomumą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl valstybių narių įpareigojimo skleisti aiškią informaciją apie Sąjungos paramą programos įgyvendinimui, be kita ko, dėl informacijos skleidimo priemonių ir prireikus dėl bendro skiriamojo ženklo ar grafinių elementų;

(11)  siekdamos užtikrinti programos matomumą, valstybės narės savo strategijose turėtų paaiškinti, kaip jos garantuos savo programos pridėtinę vertę, ypač tais atvejais, kai produktai, finansuojami pagal Sąjungos programą, vartojami kartu su kitu maistu, vaikams tiekiamu švietimo įstaigoje. Norint užtikrinti, kad Sąjungos programos švietimo tikslas būtų veiksmingai pasiektas, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl produktų, kurie finansuojami pagal Sąjungos programą, paskirstymo, susijusio su kito maisto tiekimu švietimo įstaigoms ir jo ruošimu, taisyklių;

(12)   siekiant patikrinti, ar šios programos valstybėse narėse yra veiksmingos, reikėtų skirti finansavimą stebėjimo ir pasiektų rezultatų vertinimo iniciatyvoms, ypatingą dėmesį skiriant vidutinės trukmės vartojimo pokyčiams;

(13)  atsižvelgiant į tai, kad bendro finansavimo principas paskirstant vaisius ir daržoves yra panaikinamas, reikia iš dalies pakeisti atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013(8) nuostatas;

(14)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis regionų ir vietos valdžios institucijų kompetencijų pasidalijimui valstybėse narėse;

(15)  reglamentai (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti. Siekiant atsižvelgti į mokslo metų periodiškumą, naujosios taisyklės turėtų būti pradėtos taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas

bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip: „PAGALBA TIEKIANT VAISIUS IR DARŽOVES IR PIENO IR PIENO PRODUKTUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“.

2)  Antraštė „1 poskirsnis“ ir pavadinimas „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa“ išbraukiami.

3)  23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Pagalba mokykloms skirtų vaisių ir daržovių ir mokykloms skirto pieno tiekimui, papildomoms švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų padengimui

1.  Sąjungos pagalba skiriama vaikams 22 straipsnyje nurodytose švietimo įstaigose:

a)  2 ir 3 dalyse nurodytų produktų, kurie atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus, tiekimui ir paskirstymui;

b)  papildomoms švietimo priemonėms ir

c)  tam tikroms susijusioms ▌ įrangos, informacijos skleidimo, stebėsenos bei vertinimo ir logistikos bei paskirstymo išlaidoms padengti, jei jos nepadengiamos pagal a punktą.

Šiame skirsnyje:

  „mokykloms skirti vaisiai ir daržovės“ reiškia produktus, nurodytus 2 dalies pirmos pastraipos a punkte ir 2 dalies antros pastraipos a punkte;

  „mokykloms skirtas pienas“ reiškia produktus, nurodytus 2 dalies pirmos pastraipos b punkte ir 2 dalies antros pastraipos b punkte, taip pat V priede nurodytus produktus.

2.  1 dalyje nustatytoje pagalbos programoje (toliau – mokykloms skirta programa) norinčios dalyvauti ir pirmiau nurodytos Sąjungos pagalbos prašančios valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, nustato, kurios vienos iš toliau nurodytų arba abiejų produktų grupių paskirstymui ji teikia pirmenybę:

a)  vaisių ir daržovių ir šviežių bananų sektoriaus produktų;

b)  geriamo pieno ir pieno produktų be laktozės.

Tačiau siekdama propaguoti tam tikrų produktų vartojimą ir (arba) atsižvelgti į konkrečius vaikų mitybos poreikius jos teritorijoje, valstybė narė gali numatyti paskirstyti:

a)  perdirbtų vaisių ir daržovių produktus, taip pat pirmos pastraipos a punkte nurodytus produktus;

b)  sūrį ir varškę, jogurtą ir kitus fermentuotus arba raugintus pieno produktus, į kuriuos nepridėta aromatinių medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos, taip pat pirmos pastraipos b punkte nurodytus produktus.

3.  Tai atvejais, kai valstybės narės mano, kad tai būtina mokykloms skirtos programos tikslų ir 6 dalyje nurodytoje strategijoje apibrėžtų tikslų įgyvendinimui, jos gali 2 dalyje nurodytus paskirstomus produktus papildyti V priede išvardytais produktais.

Tokiu atveju Sąjungos pagalba mokama tik tokiam paskirstomo produkto pieno komponentui, kuris sudaro ne mažiau kaip 90 % V priede nurodytų I kategorijos produktų masės ir 75 % V priede nurodytų II kategorijos produktų masės. Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį nustato Sąjungos pagalbos pienui lygį.

4.  Į produktus, kurie paskirstomi pagal mokykloms skirtą programą, neturi būti pridėta cukraus, druskos, riebalų, saldiklių ir dirbtinių aromato ir skonio stipriklių E 620 – E 650, kurie išvardyti Reglamente (ES) Nr. 1333/2008.

Siekiant atsižvelgti į mokslo pažangą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų papildytas pirmoje pastraipoje nurodytas aromato ir skonio stipriklių sąrašas.

Tačiau valstybė narė gali nuspręsti, kad 2 ir 3 dalyse nurodytuose produktuose, kuriems gali būti skiriama pagalba, gali būti pridėti riboti cukraus, druskos, ir (arba) riebalų kiekiai po to, kai laikantis nacionalinių procedūrų buvo gautas jos nacionalinių institucijų, atsakingų už sveikatos ir mitybos klausimus, pritarimas. Siekiant užtikrinti, kad tokie produktai atitiktų programos tikslus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi didžiausi leidžiami šių medžiagų kiekiai, kurie yra techniniu požiūriu būtini perdirbtų produktų ruošimui ar gamybai.

5.  Be 2 ir 3 dalyse nurodytų produktų, valstybės narės pagal papildomas švietimo priemones gali numatyti įtraukti kitų žemės ūkio produktų, visų pirma išvardytų 1 straipsnio 2 dalies g ir v punktuose.

6.  Valstybė narė, norinti dalyvauti mokykloms skirtoje programoje, prieš pradėdama joje dalyvauti, o vėliau kas šešerius metus parengia nacionalinę arba regioninę programos įgyvendinimo strategiją. Strategiją iš dalies pakeisti gali institucija, atsakinga už jos pateikimą nacionaliniu arba regionų lygiu, visų pirma atsižvelgdama į jos stebėsenos ir vertinimo rezultatus, taip pat į pasiektus rezultatus. Strategijoje nurodomi bent poreikiai, kuriuos reikia patenkinti, poreikių suskirstymas pagal prioritetus, tikslinė gyventojų grupė, tikėtini siektini rezultatai ir, jeigu jie yra, kiekybiniai tikslai, kuriuos reikia pasiekti atsižvelgiant į pradinę padėtį, taip pat nustatomos šiems tikslams pasiekti tinkamiausios priemonės ir veiksmai.

Šiose strategijose gali būti pateikiami konkretūs elementai, susiję su programos įgyvendinimu, įskaitant jos valdymo supaprastinimui skirtus elementus.

7.  Valstybės narės savo strategijose nustato visų produktų, kurie tiekiami pagal programą reguliariai paskirstant arba tiekiami pagal papildomas švietimo priemones, sąrašą. Nedarant poveikio 4 daliai, jos taip pat užtikrina tinkamą savo nacionalinių institucijų, atsakingų už sveikatos ir mitybos klausimus, dalyvavimą ar pritarimą rengiant šį sąrašą laikantis nacionalinių procedūrų.

8.  Siekdamos, kad mokykloms skirta programa būtų veiksminga, valstybės narės taip pat numato papildomas švietimo priemones, tarp kurių gali būti, be kita ko, priemonės ir veikla, kuriomis siekiama atkurti vaikų suvokimą apie žemės ūkį organizuojant veiklą, pavyzdžiui, apsilankymus ūkiuose, ir įvairesnių žemės ūkio produktų paskirstymą, kaip nurodyta 5 dalyje. Šiomis priemonėmis taip pat gali būti šviečiama susijusiais klausimais, tokiais kaip sveikos mitybos įpročiai, ▌ vietos maisto tiekimo grandinės, ekologinis ūkininkavimas, tvari gamyba ar kova su maisto švaistymu.

9.  Valstybės narės atrenka produktus, kurie bus paskirstomi arba įtraukiami į papildomas švietimo priemones, taikydamos objektyvius kriterijus, tarp kurių, be kita ko, yra vienas ar daugiau iš šių kriterijų: sveikatos ir aplinkosaugos aspektai, sezoniškumas, įvairovė ar galimybė gauti vietinių ar regioninių produktų, pirmenybę, kiek įmanoma, teikdamos Sąjungos kilmės produktams. Valstybės narės gali visų pirma skatinti pirkti vietinius ar regioninius produktus, propaguoti ekologiškus produktus, trumpas tiekimo grandines arba naudą aplinkai ir, prireikus, kokybiškus produktus, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 1151/2012.

Valstybės narės gali nuspręsti savo strategijose pirmenybę teikti tvarumo ir sąžiningos prekybos aspektams.“.

4)  Įterpiamas 23a straipsnis:

„23a straipsnis

Finansavimo nuostatos

1.  Nedarant poveikio 4 dalies nuostatoms, pagal mokykloms skirtą programą skiriama pagalba 23 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktų paskirstymui, papildomoms švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų padengimui neviršija 250 mln. EUR per mokslo metus, iš kurių:

a)  mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms – 150 mln. EUR per mokslo metus;

b)  mokykloms skirtam pienui – 100 mln. EUR per mokslo metus.

2.  1 dalyje nurodyta pagalba skiriama kiekvienai valstybei narei, atsižvelgiant į:

i)  šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų skaičių valstybėje narėje;

ii)  valstybės narės regionų išsivystymo lygį, siekiant užtikrinti didesnę pagalbą mažiau išsivysčiusiems regionams, apibrėžtiems šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, ▌ ir mažosioms Egėjo jūros saloms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, ir

iii)  mokykloms skirto pieno atveju, be pirmiau nurodytų kriterijų, – tai, kaip iki šiol buvo naudojama Sąjungos pagalba pieno ir pieno produktų tiekimui vaikams ▌.

Atitinkamos valstybės narės atokiausiems regionams, išvardytiems SESV 349 straipsnyje, skiriamomis sumomis užtikrinama didesnė pagalba šiems regionams, kad būtų atsižvelgta į jų specifinę padėtį produktų tiekimo srityje, ir skatinamas toks tiekimas tarp šalia esančių atokiausių regionų.

Mokykloms skirtam pienui skiriamomis sumomis, nustatytomis remiantis pirmiau minėtais kriterijais, užtikrinama, kad visos valstybės narės turėtų teisę gauti bent mažiausią Sąjungos pagalbos sumą vienam vaikui pirmos pastraipos i punkte nurodytoje amžiaus grupėje ir ji neturi būti mažesnė nei vidutinė sunaudojama Sąjungos lėšų suma vienam vaikui visose valstybėse narėse pagal programą, kuri buvo taikoma iki [šio reglamento įsigaliojimo data].

3.  Valstybės narės kasmet teikia paraiškas dėl dalyvavimo mokykloms skirtoje programoje; jos teikia prašymą dėl Sąjungos pagalbos ir nurodo prašomą sumą mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms ir prašomą sumą mokykloms skirtam pienui, kuriuos jos nori paskirstyti▌.

4.  Neviršydama bendros viršutinės 250 mln. EUR sumos ribos, kurią sudaro 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sumos, valstybė narė gali vieną kartą per mokslo metus perkelti iki 20 % iš vienos arba kitos savo orientacinių skiriamų sumų. ▌

Tačiau, ta procentinė dalis gali būti padidinta iki 25 % valstybėms narėms, kuriose yra atokiausių regionų, išvardytų SESV 349 straipsnyje, ir kitais deramai pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, kai valstybei narei reikia ištaisyti tam tikrą rinkos padėtį sektoriuje, kuriam taikoma mokykloms skirta programa, spręsti susirūpinimą keliančias problemas, susijusias su mažu vienos ar kitos produktų grupės suvartojimu, arba reaguoti į kitus socialinius pokyčius.

Perkėlimai gali būti atliekami:

a)  prieš galutinių skiriamų sumų nustatymą ateinantiems mokslo metams – tarp valstybės narės orientacinių skiriamų sumų. Tokie perkėlimai negali būti atliekami iš orientacinės skiriamos sumos, skirtos produktų grupei, kuriai atitinkama valstybė narė prašo jos orientacinę skiriamą sumą viršijančios sumos. Valstybės narės praneša Komisijai visų perkėlimų tarp orientacinių skiriamų sumų sumą arba

b)  prasidėjus mokslo metams – tarp valstybės narės galutinių skiriamų sumų, jei tokios skiriamos sumos atitinkamai valstybei narei buvo nustatytos. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina priemones, būtinas šios dalies taikymui, įskaitant dėl perkėlimų terminų ir dėl pranešimų apie perkėlimus teikimo, formos bei turinio.

5.  Mokykloms skirta programa nedaro poveikio kitoms nacionalinėms mokykloms skirtoms programoms, atitinkančioms Sąjungos teisę. 23 straipsnyje numatyta Sąjungos pagalba gali būti naudojama bet kurios iš esamų nacionalinių mokykloms skirtų programų arba mokykloms skirtų paskirstymo programų, pagal kurias aprūpinama mokykloms skirtais vaisiais ir daržovėms ir mokykloms skirtu pienu, apimčiai išplėsti ar jų veiksmingumui padidinti, tačiau ji neturi pakeisti šių esamų nacionalinių programų finansavimo, išskyrus nemokamą vaikų maitinimą švietimo įstaigose. Jei valstybė narė nusprendžia išplėsti esamą nacionalinę mokykloms skirtą programą ar padidinti jos veiksmingumą naudojant Sąjungos lėšas, 23 straipsnio 6 dalyje nurodytoje strategijoje ji nurodo, kaip tai bus įgyvendinta.

6.  Be Sąjungos pagalbos, valstybės narės gali skirti nacionalinę pagalbą mokykloms skirtai programai finansuoti.

Valstybės narės tas išmokas gali finansuoti taikydamos atitinkamo sektoriaus mokestį arba kitais privačiojo sektoriaus įnašais.

7.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 6 straipsnį Sąjunga taip pat gali finansuoti informavimo, informacijos skleidimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, susijusias su mokykloms skirta programa, įskaitant visuomenės informuotumo apie jos tikslus didinimą, ir susijusias ryšių palaikymo priemones, kuriomis siekiama keistis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, kad būtų palengvintas programos įgyvendinimas ir valdymas.

Komisija gali pagal šio reglamento 24 straipsnio 3 dalį sukurti bendrą skiriamąjį ženklą ar grafinius elementus, kad būtų didinamas mokykloms skirtos programos matomumas.

8.  Mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančios valstybės narės mokyklų patalpose ar kitose atitinkamose vietose ▌ skleidžia informaciją apie savo dalyvavimą programoje ir nurodo, kad programą subsidijuoja Sąjunga. Valstybės narės gali naudotis visomis tinkamomis komunikacijos priemonėmis, kurias turi nustatyti Komisija pagal 24 straipsnį; tai gali, be kita ko, būti plakatai, specialiai skirtos interneto svetainės, informacinė grafinė medžiaga ir informavimo bei informuotumo didinimo kampanijos. Valstybės narės užtikrina Sąjungos mokykloms skirtos programos pridėtinę vertę ir matomumą, kai švietimo įstaigoms kartu tiekiami ir kiti maisto produktai.“.

5)  24 ir 25 straipsniai pakeičiami taip:

„24 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

1.  Siekiant skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius ir užtikrinti, kad pagalba pagal mokykloms skirtą programą būtų skiriama 22 straipsnyje nurodytą tikslinę grupę sudarantiems vaikams, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su:

a)  papildomais kriterijais, susijusiais su 22 straipsnyje nurodytos tikslinės grupės atitikimu pagalbos skyrimo reikalavimams;

b)  valstybių narių vykdomu pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka;

c)  nacionalinių ar regioninių strategijų rengimu ir papildomomis švietimo priemonėmis.

2.  Siekiant užtikrinti veiksmingą bei tikslingą europinių lėšų naudojimą ir palengvinti mokykloms skirtos programos įgyvendinimą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a)  išlaidų ir (arba) priemonių, kurioms gali būti skiriama Sąjungos pagalba, nustatymo ▌;

b)  įpareigojimo valstybėms narėms stebėti ir vertinti jų įgyvendinamos mokykloms skirtos programos veiksmingumą.

3.  Siekiant propaguoti informuotumą apie mokykloms skirtas programas ir padidinti Sąjungos pagalbos matomumą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų reikalaujama, kad mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančios valstybės narės skleistų aiškią informaciją apie tai, kad jos gauna Sąjungos paramą šios programos įgyvendinimui, be kita ko, kiek tai susiję su:

a)  specialiais informacijos skleidimo priemonių naudojimo kriterijais;

b)  prireikus, specialių skiriamojo ženklo ar grafinių elementų pateikimo, turinio, dydžio ir dizaino kriterijų nustatymu.

4.  Siekiant užtikrinti Sąjungos programos pridėtinę vertę ir matomumą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su produktų paskirstymu, kai švietimo įstaigoms kartu tiekiami ir kiti maisto produktai.

5.  Atsižvelgiant į tai, kad būtina užtikrinti, kad pagalba atsispindėtų kainoje, už kurią pagal mokykloms skirtą programą tiekiami produktai, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų reikalaujama, kad valstybės narės savo strategijose paaiškintų, kaip tai bus įgyvendinta.

25 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtintų šiam skirsniui taikyti būtinas priemones, be kita ko, susijusias su:

a)  informacija, kuri turi būti nurodyta valstybių narių strategijose;

b)  pagalbos paraiškomis ir išmokomis, įskaitant pagal bendrą sistemą nustatytų procedūrų supaprastinimą;

c)  informacijos apie mokykloms skirtos programos skleidimo metodais ir su ja susijusiomis ryšių palaikymo priemonėmis;

d)  mokykloms skirtoje programoje dalyvaujančių valstybių narių metinių pagalbos prašymų, stebėsenos ir vertinimo ataskaitų teikimu, forma ir turiniu;

e)  priemonėmis, kurios būtinos 23a straipsnio 4 dalies taikymui, įskaitant dėl perkėlimų terminų ir dėl pranešimų apie perkėlimus teikimo, formos bei turinio.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“.

6)  2 poskirsnis išbraukiamas.

7)  217 straipsnis pakeičiamas taip:

„217 straipsnis

Už produktų paskirstymą vaikams skiriamos nacionalinės išmokos

Valstybės narės gali skirti nacionalines išmokas už vaikams švietimo įstaigose tiekiamas produktų, kurie nurodyti 23 straipsnyje ir kuriems gali būti skiriama pagalba, grupes, už papildomas švietimo priemones, susijusias su tokiais produktais, ir 23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms susijusioms išlaidoms padengti.

Valstybės narės tas išmokas gali finansuoti taikydamos atitinkamo sektoriaus mokestį arba kitais privačiojo sektoriaus įnašais.“.

8)  225 straipsnis papildomas šiais punktais:

„e)  ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 23a straipsnio 2 dalyje nurodytų pagalbos skyrimo kriterijų taikymo;

f)  ne vėliau kaip 2023 m. liepos 31 d. – dėl 23a straipsnio 4 dalyje nurodytų perkėlimų poveikio programos veiksmingumui, kai paskirstomi abiejų grupių produktai.“.

9)  V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

I kategorija

Fermentuoti pieno produktai be vaisių sulčių, aromatizuoti natūraliomis medžiagomis arba su vaisių sultimis, kurios aromatizuotos arba nearomatizuotos natūraliomis medžiagomis

Pieno gėrimai su kakava, vaisių sultimis arba aromatizuoti natūraliomis medžiagomis

II kategorija

Natūraliomis medžiagomis aromatizuoti arba nearomatizuoti pieno produktai, su vaisiais, fermentuoti arba nefermentuoti“.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 4 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)  Sąjungos finansinis įnašas remiant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 220 straipsnyje nurodytas priemones, susijusias su gyvūnų ligomis ir vartotojų pasitikėjimo praradimu.“.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa

Nuorodos

COM(2014) 0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.1.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

23.7.2014

 

 

 

Priėmimo data

11.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mark Demesmaeker

Pateikimo data

15.1.2016

(1)

OL C 451, 2014 12 16, p. 142.

(2)

OL C 415, 2014 11 20, p. 30.

(3)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0216.

(4)

*  Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

**  TEKSTAS NĖRA TEISININKŲ LINGVISTŲ PATVIRTINTA GALUTINĖ REDAKCIJA.

(5)

  OL C [...], [...], p. [...].

(6)

  OL C [...], [...], p. [...].

(7)

  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(8)

  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

Teisinė informacija - Privatumo politika