Ziņojums - A8-0006/2016Ziņojums
A8-0006/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Marc Tarabella


Procedūra : 2014/0014(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0006/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0006/2016
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm

(COM(2014)0032 – C7‑0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0032),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 42. pantu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0025/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas 2014. gada 9. jūlija atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2014. gada 7. oktobra atzinumu[2],

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. maija lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu[3],

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 16. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8‑0006/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[4]*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/...

(...gada...),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu

un piena piegādi izglītības iestādēm

**

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [5],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [6],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 [7] II daļas I sadaļas II nodaļas 1. iedaļā paredzēta programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, un programma skolu apgādei ar pienu.

(2)  Pašreizējo programmu piemērošanā gūtā pieredze, kā arī ārēju izvērtējumu secinājumi, ▌ tiem sekojušā dažādo politikas risinājumu analīze un grūtības sociālajā jomā, ar kurām dalībvalstis saskaras, liecina, ka abu skolu apgādes programmu turpināšana un stiprināšana ir ārkārtīgi svarīga. Pašreizējā situācijā, kad svaigu augļu un dārzeņu ▌un piena produktu patēriņš turpina samazināties, jo īpaši bērnu vidū, un aizvien lielākam skaitam bērnu ir aptaukošanās tādu patēriņa paradumu dēļ, kam raksturīga nosliece uz intensīvi apstrādātu pārtiku, kurā turklāt bieži vien ir augsts pievienoto cukuru, sāls, taukvielu vai piedevu saturs, sniedzot Savienības atbalstu, lai finansētu izglītības iestādēs esošo bērnu apgādi ar īpaši izraudzītiem lauksaimniecības produktiem, būtu vairāk jācenšas veicināt veselīgus ēšanas paradumus un vietējo produktu patēriņu.

(3)  Dažādu politikas risinājumu analīze rāda, ka konkrētos mērķus, uz kuriem kopējā lauksaimniecības politika ir vērsta ar skolu programmu starpniecību, atbilstošāk un efektīvāk var sasniegt, izmantojot vienotu pieeju kopēja tiesiskā un finanšu regulējuma satvarā. Tas ļautu dalībvalstīm maksimāli palielināt produktu izplatīšanas ietekmi nemainīga budžeta apstākļos un uzlabotu pārvaldības efektivitāti. Tomēr, lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu, tostarp banānu, piena un piena produktu, proti, skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena, kā noteikts II nodaļas I iedaļā, un to piegādes ķēžu atšķirības, atsevišķi elementi, piemēram, attiecīgais budžeta finansējums, būtu jānodala arī turpmāk. Ņemot vērā pašreizējo programmu īstenošanas pieredzi, būtu jāsaglabā brīvprātības princips attiecībā uz dalībvalstu līdzdalību programmā. Ņemot vērā atšķirīgās patēriņa situācijas dalībvalstīs, būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm un reģioniem, kas piedalās programmā, saistībā ar to stratēģijām pašiem no to produktu vidus, kurus var piegādāt bērniem izglītības iestādēs, izvēlēties produktus, kurus tie vēlas izplatīt. Dalībvalstis arī varētu apsvērt iespēju ieviest mērķtiecīgus pasākumus, lai risinātu jautājumu par piena patēriņa samazināšanos mērķpopulācijas vidū.

(4)  Ir konstatēta svaigu augļu un dārzeņu ▌un dzeramā piena patēriņa samazināšanās tendence. Tāpēc ir lietderīgi, lai skolu programmu satvarā prioritārā kārtā tiktu izplatīti tieši šie produkti. Tas savukārt palīdzētu mazināt skolu organizatorisko slogu, palielinātu izplatīšanas ietekmi ierobežota budžeta apstākļos un būtu saskaņā ar pastāvošo praksi, jo šos produktus arī tagad izdala visbiežāk. Tomēr, cenšoties panākt uztura ieteikumos minēto kalcija uzņemšanas līmeni un ņemot vērā aizvien biežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar piena laktozes nepanesamību, dalībvalstīm būtu jāļauj izdalīt arī citus piena produktus, piemēram, jogurtu un sieru, kas labvēlīgi ietekmē bērnu veselību. Turklāt būtu jāpieliek pūles, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo produktu izdalīšanu.

(5)  Lai ar programmu varētu reāli sasniegt tās īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, proti, palielināt īpaši izraudzītu lauksaimniecības produktu lietošanu uzturā un veidot veselīgākus ēšanas paradumus, ir vajadzīgi papildu izglītojoši pasākumi, ar kuriem atbalsta izdalīšanu. Ņemot vērā šo pasākumu nozīmi, ar tiem būtu jāatbalsta skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena izdalīšana. Tiem vajadzētu būt tādiem, kas dod tiesības uz Savienības atbalstu, ņemot vērā, ka attiecībā uz nelauksaimnieciskiem produktiem tikai piena komponentam būs tiesības pretendēt uz šo atbalstu. Papildu izglītojoši pasākumi ir svarīgs instruments, lai bērnos atjaunotu saikni ar lauksaimniecību un daudzveidīgajiem Savienības lauksaimniecības produktiem, jo īpaši to attiecīgajā reģionā ražotajiem produktiem, piemēram, ar uztura ekspertu un lauksaimnieku palīdzību. Lai varētu sasniegt programmas mērķus, dalībvalstīm būtu jādod iespēja savos tematiskajos pasākumos ietvert plašāku lauksaimniecības produktu klāstu, piemēram, pārstrādātus augļus un dārzeņus, kuriem nav pievienots cukurs, sāls, taukvielas, saldinātāji un mākslīgie garšas pastiprinātāji. Dalībvalstīm arī būtu jāļauj ietvert citus vietējos, reģionālos vai valstij raksturīgos produktus, piemēram, medu, galda olīvas un olīveļļu. Tomēr, lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus, dalībvalstīm šā saraksta izstrādē būtu jānodrošina savu valsts iestāžu, kuras ir atbildīgas par veselības aizsardzību un uztura jautājumiem, pienācīga iesaiste vai atļauja saskaņā ar valsts procedūrām.

(6)  Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu efektīvu un mērķtiecīgu izlietošanu un sekmētu skolu programmas īstenošanu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus tiesību aktus attiecībā uz tādu izmaksu un/vai pasākumu apzināšanu, par ko ir tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu.

(7)  Atbalsts būtu jāpiešķir atsevišķi par skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem ▌un atsevišķi par skolām paredzētu pienu saskaņā ar izplatīšanas brīvprātības pieeju. Šo atbalstu katrai dalībvalstij būtu jāpiešķir, ņemot vērā dalībvalstī esošo bērnu skaitu vecumā no sešiem līdz desmit gadiem, atsevišķu reģionu attīstības līmeni dalībvalstī, lai tādējādi nodrošinātu lielāka atbalsta sniegšanu mazāk attīstītajiem reģioniem, Egejas jūras nelielajām salām un tālākiem reģioniem, ņemot vērā, ka tajos ir ierobežota lauksaimniecības dažādošana un bieži vien noteikti produkti attiecīgajā reģionā nav pieejami, un tas palielina transporta un uzglabāšanas izmaksas. Turklāt attiecībā uz skolām paredzētu pienu – lai ļautu dalībvalstīm saglabāt savu pašreizējo programmu mērogu un pārējās mudinātu iesaistīties piena izdalīšanā, ir lietderīgi apvienot iepriekšējos kritērijus ar Savienības atbalsta par bērnu apgādi ar pienu un piena produktiem vēsturisko izmantojumu, izņemot Horvātiju, kurai ir jānosaka konkrēta summa.

(8)  Pienācīgas administratīvās vadības un budžeta pārvaldības interesēs dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties atbilstīgu produktu izdalīšanā, būtu katru gadu jāpiesakās Savienības atbalstam. ▌

(9)  Valsts stratēģija būtu jāuzskata par nosacījumu dalībvalsts līdzdalībai programmā. Dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties, vajadzētu izvirzīt prasību iesniegt stratēģisku ▌ dokumentu, kurš aptver sešu gadu laikposmu un kurā izklāstītas ▌ to attiecīgās prioritātes. Dalībvalstīm būtu jādod iespēja regulāri tās atjaunināt, jo īpaši ņemot vērā prioritāšu vai mērķu izvērtējuma un atkārtotas novērtēšanas rezultātus un to programmu panākumus. Stratēģijās var ietvert arī ar programmas īstenošanu saistītu elementu precizējumu, kas ļaus dalībvalstīm panākt efektivitāti pārvaldībā, cita starpā attiecībā uz atbalsta pieteikumiem un pieprasījumiem.

(10)  Lai veicinātu informētību par skolu programmu un paaugstinātu Savienības atbalsta pamanāmību, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus tiesību aktus attiecībā uz dalībvalstu pienākumu skaidri informēt sabiedrību par Savienības atbalstu programmas īstenošanai, tostarp saistībā ar publicitātes līdzekļiem un – vajadzības gadījumā – attiecībā uz vienoto identifikatoru vai grafiskajiem elementiem.

(11)  Lai nodrošinātu programmas pamanāmību, dalībvalstīm savā stratēģijā būtu jāizskaidro, kādā veidā tās plāno garantēt programmas pievienoto vērtību, īpaši gadījumos, kad produktus, kurus finansē Savienības programmas satvarā, pasniedz kopā ar citām maltītēm, kuras bērni saņem izglītības iestādē. Lai nodrošinātu Savienības programmas izglītojošā mērķa reālu sasniegšanu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus tiesību aktus attiecībā uz noteikumiem par to produktu izdalīšanu, kurus finansē Savienības programmas satvarā, saistībā ar citām maltītēm izglītības iestādēs un to gatavošanu.

(12)  Lai pārbaudītu programmu efektivitāti dalībvalstīs, būtu jānodrošina finansējums iniciatīvām ar mērķi uzraudzīt un izvērtēt sasniegtos rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot patēriņa izmaiņām vidēji ilgā laikposmā.

(13)  Ņemot vērā, ka līdzfinansēšanas princips augļu un dārzeņu izplatīšanā tiek atcelts, ir jāgroza attiecīgie noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 [8].

(14)Šai regulai nevajadzētu ietekmēt reģionālā vai vietējā līmeņa kompetenču sadalījumu dalībvalstīs.

(15)  Būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013. Lai ņemtu vērā mācību gada periodiskumu, jaunie noteikumi būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. augusta,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveidolauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju

Regulu (ES) Nr. 1308/2013 groza šādi:

1)  regulas II daļas I sadaļas II nodaļas 1. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu: "ATBALSTS AUGĻU UN DĀRZEŅU UN PIENA UN PIENA PRODUKTU PIEGĀDEI IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS";

2)  svītro virsrakstu "1. apakšiedaļa" un nosaukumu "Programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem";

3)  regulas 23. pantu aizstāj ar šādu:

"23. pants

Atbalsts skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena piegādei, papildu izglītojoši pasākumi un saistītās izmaksas

1.  Savienības atbalstu piešķir attiecībā uz bērniem 22. pantā minētajās izglītības iestādēs:

a)  par 2. un 3. punktā minēto atbilstīgu produktu piegādi un izplatīšanu;

b)  par papildu izglītojošiem pasākumiem un

c)  lai segtu konkrētas saistītas izmaksas, kas attiecas uz ▌ aprīkojumu, publicitāti, uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī loģistiku un izplatīšanu, ja minētās izmaksas netiek segtas saskaņā ar a) apakšpunktu.

Šajā iedaļā:

  "skolām paredzēti augļi un dārzeņi" ir produkti, kas minēti 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā un 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktā;

  "skolām paredzēts piens" ir produkti, kas minēti 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā un 2. punkta otrās daļas b) apakšpunktā, kā arī V pielikumā minētie produkti.

2.  Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties atbalsta programmā, kas noteikta 1. punktā ("skolu programma"), un kuras pieprasa iepriekš minēto Savienības atbalstu, piešķir prioritāti – ņemot vērā valstu apstākļus – vienas vai abu turpmāk minēto grupu produktu izplatīšanai:

a)  augļi un dārzeņi un svaigi banānu nozares produkti;

b)  dzeramais piens un tā laktozi nesaturošu produktu variācijas.

Tomēr, lai veicinātu konkrētu produktu patēriņu un/vai reaģētu uz īpašām bērnu uztura vajadzībām tās teritorijā, dalībvalsts var paredzēt, ka tiek izplatīti:

a)  pārstrādātu augļu un dārzeņu produkti – papildus produktiem, kas noteikti pirmās daļas a) apakšpunktā;

b)  siers un biezpiens, jogurts un citi fermentēti vai paskābināti piena produkti bez pievienotiem aromatizētājiem, augļiem, riekstiem vai kakao – papildus produktiem, kas noteikti pirmās daļas b) apakšpunktā.

3.  Gadījumos, kad dalībvalstis uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai sasniegtu skolu programmas mērķus un 6. punktā minētajā stratēģijā izklāstītos mērķus, tās var 2. punktā minēto produktu izplatīšanu vēl papildināt ar produktiem, kas uzskaitīti V pielikumā.

Šādā gadījumā Savienības atbalstu maksā tikai par izplatītā produkta piena komponentu, kas nav mazāks par 90 % no svara attiecībā uz V pielikuma I kategoriju un 75 % no svara attiecībā uz V pielikuma II kategoriju. Padome nosaka ar pienu saistītā Savienības atbalsta apjomu saskaņā ar LESD 43. panta 3. punktu.

4.  Produkti, kurus izplata skolu programmas ietvaros, nesatur pievienotus cukurus, pievienotu sāli, pievienotas taukvielas, pievienotus saldinātājus un pievienotus mākslīgos garšas pastiprinātājus E 620–E 650, kas uzskaitīti Regulā (ES) Nr. 1333/2008.

Lai ņemtu vērā zinātnes attīstību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai papildinātu pirmajā daļā minēto garšas pastiprinātāju sarakstu.

Tomēr ikviena dalībvalsts var pieņemt lēmumu, ka 2. un 3. punktā minētie atbilstīgie produkti var saturēt ierobežotus pievienota cukura, pievienotas sāls un/vai pievienotu taukvielu daudzumus pēc tam, kad no savām valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par veselības aizsardzību un uztura jautājumiem, ir saņemta atbilstīga atļauja saskaņā ar valsts procedūrām. Lai nodrošinātu, ka šādi produkti atbilst programmas mērķiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, nosakot minēto vielu maksimālos apjomus, kas tehniski ir nepieciešami, lai sagatavotu vai ražotu pārstrādātus produktus.

5.  Dalībvalstis var paredzēt – papildus 2. un 3. punktā minētajiem produktiem – citu lauksaimniecības produktu iekļaušanu saistībā ar papildu izglītojošiem pasākumiem, jo īpaši to, kas uzskaitīti 1. panta 2. punkta g) un v) apakšpunktā.

6.  Pirms iesaistīšanās skolu programmā dalībvalsts izpilda priekšnosacījumu tās dalībai minētajā skolu programmā, proti, izstrādā valsts vai reģionāla līmeņa stratēģiju šīs programmas īstenošanai, un pēc tam reizi sešos gados to izstrādā no jauna. Iestāde, kas ir atbildīga par stratēģijas iesniegšanu valsts vai reģionālā līmenī, var to grozīt, jo īpaši ņemot vērā uzraudzības un izvērtēšanas rezultātus un rezultātus, kas sasniegti. Stratēģijā norāda vismaz to, kādas vajadzības jāapmierina, sarindo šīs vajadzības prioritārā secībā, norāda mērķa populāciju, rezultātus, kurus paredzēts sasniegt, un, ja tādi ir, skaitliski izteiktus mērķus, kas jāsasniedz salīdzinājumā ar sākuma situāciju, un nosaka minēto mērķu sasniegšanai vispiemērotākos instrumentus un pasākumus.

Minētajās stratēģijās var ietvert konkrētus elementus, kas saistīti ar programmas īstenošanu, tostarp tos, kas paredzēti tās pārvaldības vienkāršošanai.

7.  Dalībvalstis savās stratēģijās nosaka visu to produktu sarakstu, kurus saskaņā ar programmu piegādā vai nu ar parastās izplatīšanas starpniecību, vai saistībā ar papildu izglītojošiem pasākumiem. Neskarot 4. punktu, tās šā saraksta izstrādē arī nodrošina savu valsts iestāžu, kuras ir atbildīgas par veselības aizsardzību un uztura jautājumiem, pienācīgu iesaisti vai atļauju saskaņā ar valsts procedūrām.

8.  Lai nodrošinātu skolu programmas efektivitāti, dalībvalstis paredz arī papildu izglītojošus pasākumus, kas cita starpā var ietvert pasākumus un darbības, kuru mērķis ir veidot bērnos saikni ar lauksaimniecību, īstenojot tādas aktivitātes kā, piemēram, lauku saimniecību apmeklējumi, un plašāka lauksaimniecības produktu klāsta izplatīšanu, kā minēts 5. punktā. Ar minētajiem pasākumiem var arī izglītot par saistītiem jautājumiem, piemēram, veselīgiem ēšanas paradumiem, ▌vietējām pārtikas ķēdēm, bioloģisko lauksaimniecību, ilgtspējīgu ražošanu vai cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu.

9.  Produktus, kurus paredzēts izdalīt vai iekļaut papildu izglītojošos pasākumos, dalībvalstis izvēlas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas ietver vienu vai vairākus šādus aspektus: ar veselību un vidi saistītus apsvērumus, sezonalitāti, dažādību vai vietējo vai reģionālo produktu pieejamību, praktisko iespēju robežās priekšroku dodot Savienības izcelsmes produktiem. Dalībvalstis jo īpaši var sekmēt vietējo vai reģionālo iepirkumu, bioloģiskās lauksaimniecības produktus, īsas piegādes ķēdes vai ieguvumus vides jomā un – attiecīgā gadījumā – kvalitatīvus produktus, kā norādīts Regulā (ES) Nr. 1151/2012.

Dalībvalstis savās stratēģijās var apsvērt iespēju piešķirt prioritāti ilgtspējai un taisnīgas tirdzniecības apsvērumiem.";

4)  pievieno šādu 23.a pantu:

"23.a pants

Finanšu noteikumi

1.  Atbalsts, ko saskaņā ar skolu programmu piešķir par produktu izdalīšanu, papildu izglītojošiem pasākumiem un saistītajām izmaksām, kas minētas 23. panta 1. punktā, un neskarot 4. punkta noteikumus, nepārsniedz EUR 250 miljonus vienā mācību gadā, no kuriem:

a)  par skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem: EUR 150 miljoni vienā mācību gadā;

b)  par skolām paredzētu pienu: EUR 100 miljoni vienā mācību gadā.

2.  Atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir katrai dalībvalstij, ņemot vērā sekojošo:

i)  dalībvalstī esošo bērnu skaitu vecumā no sešiem līdz desmit gadiem;

ii)  atsevišķu reģionu attīstības līmeni dalībvalstī, lai tādējādi nodrošinātu lielāku atbalstu mazāk attīstītajiem reģioniem šīs regulas 3. panta 5. punkta nozīmē ▌ un Egejas jūras nelielajām salām Regulas (ES) Nr. 229/2013 1. panta 2. punkta nozīmē, un

iii)  attiecībā uz skolām paredzētu pienu papildus iepriekš minētajiem kritērijiem – Savienības atbalsta par bērnu apgādi ar pienu un piena produktiem vēsturisko izmantojumu ▌.

Saistībā ar LESD 349. pantā uzskaitītajiem tālākajiem reģioniem – ar attiecīgajai dalībvalstij paredzētajiem piešķīrumiem nodrošina, ka minētie reģioni saņem lielāku atbalstu, lai tādējādi ņemtu vērā to īpašo situāciju produktu sagādē un lai veicinātu šādu sagādi starp tuvumā esošiem tālākajiem reģioniem.

Ar piešķīrumiem par skolām paredzētu pienu, kuri izriet no iepriekš minētajiem kritērijiem, nodrošina, ka visas dalībvalstis ir tiesīgas saņemt vismaz Savienības atbalsta minimālo apjomu par vienu bērnu vecuma grupā, kas minēta pirmās daļas i) apakšpunktā, kurš nav mazāks par Savienības līdzekļu vidējo izlietojumu par vienu bērnu visās dalībvalstīs saskaņā ar programmu, ko piemēroja pirms [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

3.  Dalībvalstis katru gadu piesakās dalībai skolu programmā, iesniedzot Savienības atbalsta pieprasījumu, kurā norāda pieprasīto summu attiecībā uz skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem un pieprasīto summu attiecībā uz skolām paredzētu pienu, ko tās vēlas izplatīt ▌.

4.  Nepārsniedzot kopējo maksimālo summu EUR 250 miljonu apmērā, kas izriet no 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām summām, ikviena dalībvalsts var vienu reizi mācību gadā pārdalīt līdz 20 % no tās viena vai otra indikatīvā piešķīruma. ▌

Tomēr šo procentuālo daļu var palielināt līdz 25 % attiecībā uz tām dalībvalstīm, kurām ir LESD 349. pantā uzskaitītie tālākie reģioni, un citos pienācīgi pamatotos gadījumos, piemēram, ja dalībvalstij ir jārisina specifiska tirgus situācija nozarē, uz kuru attiecas skolu programma, konkrētas bažas saistībā ar zemu patēriņu vienā vai otrā produktu grupā vai citi jautājumi, kas saistīti pārmaiņām sabiedrībā.

Pārdalījumus var veikt vai nu:

a)  pirms galīgo piešķīrumu noteikšanas nākamajam mācību gadam – starp dalībvalsts indikatīvajiem piešķīrumiem. Šādus pārdalījumus nevar veikt no indikatīvā piešķīruma tādai produktu grupai, par kuru attiecīgā dalībvalsts pieprasa summu, kas pārsniedz tās indikatīvo piešķīrumu. Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkādu starp indikatīvajiem piešķīrumiem veiktu pārdalījumu summu; vai

b)  pēc mācību gada sākuma – starp dalībvalsts galīgajiem piešķīrumiem, ja šādi piešķīrumi attiecīgajai dalībvalstij ir noteikti. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus, kas vajadzīgi šā punkta piemērošanai, tostarp par pārdalījumu termiņiem un paziņojumu par pārdalījumiem iesniegšanu, formu un saturu.

5.  Skolu programma neskar nevienu atsevišķu valsts skolu programmu, kas ir saderīga ar Savienības tiesību aktiem. Savienības atbalstu, kas paredzēts 23. pantā, var izmantot, lai paplašinātu jebkuru esošo valsts skolu programmu vai skolu apgādes programmu, ar kurām tiek nodrošināti skolām paredzēti augļi un dārzeņi un skolām paredzēts piens, darbības jomu vai palielinātu to efektivitāti, bet ar to neaizstāj finansējumu minētajām esošajām valsts programmām, izņemot attiecībā uz bērnu bezmaksas ēdināšanu izglītības iestādēs. Ja dalībvalsts nolemj paplašināt esošu valsts skolu programmu vai padarīt to efektīvāku, iesniedzot pieteikumu Savienības līdzekļu saņemšanai, tā 23. panta 6. punktā minētajā stratēģijā norāda, kā tas tiks panākts.

6.  Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam var piešķirt valsts atbalstu skolu programmas finansēšanai.

Dalībvalstis var finansēt šos maksājumus, uzliekot nodevu attiecīgajai nozarei, vai ar jebkādiem citiem privātā sektora ieguldījumiem.

7.  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 6. pantu Savienība var finansēt arī informācijas, publicitātes, uzraudzības un izvērtēšanas pasākumus saistībā ar skolu programmu, tostarp sabiedrības informētības palielināšanu par tās mērķiem, un saistītos sadarbības veidošanas pasākumus, kuru mērķis ir apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi, lai sekmētu programmas īstenošanu un pārvaldību.

Saskaņā ar šīs regulas 24. panta 3. punktu Komisija var izstrādāt vienotu identifikatoru vai grafiskus elementus, lai palielinātu skolu programmas pamanāmību.

8.  Dalībvalstis, kas piedalās skolu programmā, skolu telpās vai citās attiecīgās vietās ▌ informē sabiedrību par savu dalību programmā un par to, ka programmu subsidē Savienība. Dalībvalstis var izmantot jebkādus piemērotus komunikācijas līdzekļus, kuri Komisijai jānosaka saskaņā ar 24. pantu un kuri var ietvert plakātus, specializētas tīmekļa vietnes, informatīvi grafiskus materiālus un informatīvas un izpratnes veicināšanas kampaņas. Dalībvalstis nodrošina Savienības skolu programmas pievienoto vērtību un pamanāmību saistībā ar citām maltītēm, kas tiek piedāvātas izglītības iestādēs.";

5)  regulas 24. un 25. pantu aizstāj ar šādiem:

"24. pants

Deleģētās pilnvaras

1.  Lai mudinātu bērnus veidot veselīgus ēšanas paradumus un lai nodrošinātu, ka ar skolu programmu saistītais atbalsts tiek paredzēts 22. pantā minētās mērķa grupas bērniem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu attiecībā uz noteikumiem par:

a)  papildu kritērijiem saistībā ar 22. pantā minētās mērķa grupas atbilstību;

b)  atbalsta pieteikuma iesniedzēju apstiprināšanu un atlasi dalībvalstīs;

c)  valsts vai reģionālo stratēģiju izstrādi un par papildu izglītojošiem pasākumiem.

2.  Lai nodrošinātu Eiropas fondu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu un lai sekmētu skolu programmas īstenošanu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu attiecībā uz:

a)  tādu izmaksu un/vai pasākumu apzināšanu, par ko ir tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu ▌;

b)  dalībvalstu pienākumu uzraudzīt un izvērtēt tajās īstenotās skolu programmas efektivitāti.

3.  Lai veicinātu informētību par skolu programmu un paaugstinātu Savienības atbalsta pamanāmību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, kuros prasīts, lai dalībvalstis, kuras piedalās skolu programmā, skaidri informētu sabiedrību par to, ka tās saņem Savienības atbalstu programmas īstenošanai, tostarp attiecībā uz:

a)  konkrētiem kritērijiem saistībā ar publicitātes līdzekļu izmantošanu;

b)  atbilstīgā gadījumā – konkrētu kritēriju noteikšanu saistībā ar vienotā identifikatora vai grafisko elementu izskatu, struktūru, izmēru un dizainu.

4.  Lai nodrošinātu Savienības programmas pievienoto vērtību un pamanāmību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu attiecībā uz noteikumiem par produktu izdalīšanu saistībā ar citām maltītēm, ko piedāvā izglītības iestādēs.

5.  Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka atbalsts atspoguļojas cenā, par kādu produkti ir pieejami saskaņā ar skolu programmu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, kuros prasīts, lai dalībvalstis savās stratēģijās paskaidrotu, kā tas tiks panākts.

25. pants

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt šīs iedaļas piemērošanai vajadzīgos pasākumus, tostarp par:

a)  dalībvalstu stratēģijās iekļaujamo informāciju;

b)  atbalsta pieteikumiem un maksājumiem, tostarp procedūru vienkāršošanu, kas izriet no vienotās sistēmas;

c)  skolu programmas publiskošanas metodēm un ar to saistītajiem sadarbības veidošanas pasākumiem;

d)  skolu programmā iesaistīto dalībvalstu ikgadējo atbalsta pieprasījumu, uzraudzības un izvērtējuma ziņojumu iesniegšanu, formu un saturu;

e)   pasākumiem, kas vajadzīgi 23.a panta 4. punkta piemērošanai, tostarp par pārdalījumu termiņiem un paziņojumu par pārdalījumiem iesniegšanu, formu un saturu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.";

6)  svītro 2. apakšiedaļu;

7)  regulas 217. pantu aizstāj ar šādu:

"217. pants

Valsts maksājumi par produktu izplatīšanu bērniem

Dalībvalstis var veikt valsts maksājumus par to, lai bērniem izglītības iestādēs piegādātu 23. pantā minēto atbilstīgo produktu grupas, par papildu izglītojošiem pasākumiem, kas saistīti ar šādiem produktiem, un par saistītajām izmaksām, kas minētas 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Dalībvalstis var finansēt šos maksājumus, uzliekot nodevu attiecīgajai nozarei, vai ar jebkādiem citiem privātā sektora ieguldījumiem.";

8)  225. pantam pievieno šādus punktus:

"e)  līdz 2023. gada 31. jūlijam par 23.a panta 2. punktā minēto piešķiršanas kritēriju piemērošanu;

f)  līdz 2023. gada 31. jūlijam par 23.a panta 4. punktā minēto pārdalījumu ietekmi uz programmas efektivitāti saistībā ar abu produktu grupu izplatīšanu.";

9)  V pielikumu aizstāj ar šādu:

"V PIELIKUMS

I kategorija

Fermentēti piena produkti bez augļu sulas, dabiski aromatizēti, vai ar augļu sulu, dabiski aromatizēti vai nearomatizēti

Dzērieni uz piena bāzes ar kakao, augļu sulu vai dabiski aromatizēti

II kategorija

Dabiski aromatizēti un nearomatizēti piena produkti ar augļiem, fermentēti vai nefermentēti".

2. pants

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1306/2013

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"d)  Savienības finanšu ieguldījums pasākumos, kas saistīti ar dzīvnieku slimībām un patērētāju uzticības zudumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 220. pantā."

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā  Padomes vārdā –

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  • [1]  OV C 451, 16.12.2014., 142. lpp.
  • [2]  OV C 415, 20.11.2014., 30. lpp.
  • [3]  Tajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0216.
  • [4] *  Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
    **  TEKSTAM VĒL NAV VEIKTA JURIDISKI LINGVISTISKĀ PĀRBAUDE.
  • [5]   OV C 451, 16.12.2014., 142. lpp.
  • [6]   OV C 415, 20.11.2014., 30. lpp.
  • [7]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).
  • [8]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm

Atsauces

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.1.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.7.2014

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mark Demesmaeker

Iesniegšanas datums

15.1.2016