RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Marc Tarabella


Procedură : 2014/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0006/2016

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte

(COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0032),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0025/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iulie 2014[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2014[2],

–  având în vedere decizia sa din 27 mai 2015 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunere[3],

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0006/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[4]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENTUL (UE) 2016/...

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din …

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte**

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[5],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[6],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,întrucât:

(1)  Partea II titlul I capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [7] prevede un program de încurajare a consumului de fructe și legume, inclusiv banane, în școli și un program de distribuire a laptelui în școli.

(2)  Experiența dobândită în aplicarea schemelor actuale, împreună cu concluziile evaluărilor externe ▌, cu analiza ulterioară a diferitor opțiuni de politică și cu dificultățile sociale cu care se confruntă statele membre, duc la concluzia că este deosebit de important să se continue și să se consolideze cele două programe pentru școli. În actualul context de scădere a consumului de fructe și legume proaspete ▌ și de produse lactate, îndeosebi în rândul copiilor, precum și de creștere a numărului de cazuri de obezitate infantilă din cauza obiceiurilor de consum care tind să privilegieze produse alimentare cu grad înalt de prelucrare care, în plus, au, de obicei, un adaos mare de zahăr, sunt bogate în sare și grăsimi sau conțin o proporție ridicată de aditivi, ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea furnizării către copiii din instituțiile de învățământ a anumitor produse agricole ar trebui să contribuie într-o mai mare măsură la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și a consumului de produse locale.

(3)  Din analizarea diferitor opțiuni de politică reiese că o abordare unitară într-un cadru juridic și financiar comun este mai adecvată și mai eficace pentru îndeplinirea obiectivelor specifice urmărite de politica agricolă comună prin intermediul programelor pentru școli. Acest lucru ar permite statelor membre să obțină un impact maxim al distribuirii în limitele unui buget constant și să crească eficiența gestionării. Cu toate acestea, pentru a ține seama de diferențele dintre fructe și legume, inclusiv banane, lapte și produse lactate, și anume fructele și legumele destinate școlilor și laptele destinat școlilor, astfel cum sunt definite în capitolul II secțiunea I, și lanțurile lor de aprovizionare, anumite elemente, precum pachetele bugetare respective, ar trebui să rămână separate. Ținând seama de experiența acumulată cu schemele actuale, participarea la schemă ar trebui să fie în continuare voluntară pentru statele membre. Luând în considerare diferitele situații de consum din statele membre, ar trebui să se ofere statelor membre și regiunilor participante posibilitatea de a alege, în contextul strategiilor lor, produsele pe care doresc să le distribuie dintre produsele eligibile pentru a fi furnizate copiilor din instituțiile de învățământ. Statele membre ar putea lua în considerare și introducerea unor măsuri specifice în vederea abordării scăderii consumului de lapte în rândul populației-țintă.

(4)  S-a identificat o tendință de scădere a consumului în special de fructe și legume proaspete ▌și de lapte de consum. Prin urmare, este oportună concentrarea prioritară pe aceste produse a distribuirii din cadrul programelor pentru școli. La rândul său, acest lucru ar contribui și la reducerea sarcinii organizaționale pentru școli și ar crește impactul distribuirii în cadrul unui buget limitat și ar fi în conformitate cu practica actuală, dat fiind faptul că aceste produse sunt cel mai frecvent distribuite. Cu toate acestea, pentru a respecta recomandările nutriționale cu privire la absorbția calciului și având în vedere problemele tot mai numeroase legate de intoleranța la lactoza din lapte, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să distribuie și alte produse lactate, cum ar fi iaurtul și brânzeturile, care au efecte benefice asupra sănătății copiilor. De asemenea, ar trebui să se depună eforturi pentru a se asigura distribuirea de produse locale și regionale.

(5)  Sunt necesare măsuri educative de însoțire care să sprijine distribuirea în scopul de a eficientiza schema pentru ca aceasta să își realizeze obiectivele pe termen scurt și lung de creștere a consumului de produse agricole selectate și de formare a unei alimentații mai sănătoase. Având în vedere importanța lor, măsurile respective ar trebui să sprijine distribuirea de fructe și legume în școli și de lapte în școli. Ele ar trebui să fie eligibile pentru ajutorul din partea Uniunii, ținând seama de faptul că pentru produsele neagricole numai componenta „lapte” va fi eligibilă pentru respectivele ajutoare. Ca măsuri educative de însoțire, acestea reprezintă un instrument esențial pentru restabilirea unei legături între copii și agricultură și varietatea de produse agricole din Uniune, în special cele produse în regiunea lor, cu ajutorul, de exemplu, al experților în nutriție și al fermierilor. Pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de schemă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include, în măsurile lor tematice, o varietate mai largă de produse agricole, cum ar fi fructe și legume prelucrate fără adaos de zahăr, sare, grăsimi, îndulcitori și potențiatori artificiali de aromă. Statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a include alte specialități locale, regionale sau naționale, cum ar fi mierea, măslinele de masă și uleiul de măsline. Cu toate acestea, pentru a se promova obiceiuri alimentare sănătoase, statele membre ar trebui să asigure implicarea sau autorizarea corespunzătoare a autorităților lor naționale responsabile din domeniul sănătății și al nutriției în elaborarea respectivei liste, în conformitate cu procedurile naționale.

(6)  Pentru a asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor Uniunii și pentru a facilita punerea în aplicare a programului pentru școli, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește identificarea costurilor și/sau a măsurilor care sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii.

(7)  Ajutorul ar trebui alocat separat pentru fructele și legumele destinate școlilor ▌și pentru laptele destinat școlilor, în conformitate cu abordarea voluntară a distribuirii. Respectivul ajutor ar trebui să fie alocat fiecărui stat membru ținând seama de numărul de copii cu vârste între șase și zece ani dintr-un stat membru și de gradul de dezvoltare a regiunilor din cadrul unui stat membru, astfel încât să se asigure un ajutor mai mare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru insulele mici din Marea Egee și pentru regiunile ultraperiferice, având în vedere diversificarea agricolă limitată a acestora și imposibilitatea frecventă de a găsi anumite produse în regiunea vizată, ceea ce implică costuri mai mari cu transportul și cu depozitarea. În plus, pentru laptele destinat școlilor, pentru a permite statelor membre să mențină scara programelor lor actuale și pentru a încuraja alte state membre să adopte programul de distribuire a laptelui, este oportun să se combine criteriile precedente cu utilizarea anterioară a ajutorului Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte și cu produse lactate destinate copiilor, cu excepția Croației pentru care urmează să se stabilească o sumă specifică.

(8)  În scopul unei bune administrări și gestiuni bugetare, statele membre care doresc să participe la distribuirea produselor eligibile ar trebui să depună în fiecare an o cerere pentru ajutor din partea Uniunii. ▌

(9)  Strategia națională ar trebui considerată drept condiția pentru participarea unui stat membru la schemă. Statelor membre care doresc să participe ar trebui să li se solicite să prezinte un document ▌strategic care să acopere o perioadă de șase ani și care să prezinte ▌prioritățile lor respective. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a le actualiza în mod periodic, în special ținând seama de evaluările și de reevaluările priorităților sau ale obiectivelor și de succesul înregistrat de programele lor. Strategiile pot conține, de asemenea, precizarea elementelor legate de punerea în aplicare a schemei care vor permite statelor membre să obțină eficientizarea gestionării, printre altele în ceea ce privește cererile de ajutor și solicitările.

(10)  Pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la programul pentru școli și pentru a spori vizibilitatea ajutorului acordat de Uniune, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește obligația statelor membre de a aduce la cunoștința publicului în mod clar sprijinul acordat de Uniune pentru punerea în aplicare a programului, inclusiv în ceea ce privește instrumentele publicitare și, dacă este cazul, identificatorul comun sau elementele grafice.

(11)  Pentru a asigura vizibilitatea schemei, statele membre ar trebui să explice în strategia proprie cum vor garanta valoarea adăugată a programului lor, în special dacă produsele finanțate în cadrul schemei Uniunii sunt consumate în același timp cu alte mese oferite copiilor în cadrul unei instituții de învățământ. Pentru a se asigura că se atinge scopul educativ al schemei Uniunii și că aceasta este eficace, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte privind normele referitoare la distribuirea produselor finanțate în cadrul schemei Uniunii în raport cu furnizarea altor mese în instituțiile de învățământ și cu prepararea acestora.

(12)  Pentru a verifica eficacitatea programelor în statele membre, ar trebui să fie finanțate inițiative de monitorizare și de evaluare a rezultatelor obținute, acordându-se o atenție specială schimbărilor pe termen mediu ale consumului.

(13)  Având în vedere că principiul cofinanțării este eliminat pentru distribuirea de fructe și legume, este necesar să se modifice dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [8].

(14)  Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere repartizării competențelor regionale sau locale în cadrul statelor membre.

(15)  Regulamentele (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 ar trebui modificate în consecință. Pentru a ține seama de periodicitatea anului școlar, noile norme ar trebui, prin urmare, să devină aplicabile începând cu 1 august 2017,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire

a unei organizări comune a piețelor produselor agricole

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se modifică după cum urmează:

(1)  Titlul secțiunii 1 din capitolul II din titlul I din partea II se înlocuiește cu următorul text: „AJUTOR PENTRU APROVIZIONAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRUCTE ȘI LEGUME ȘI CU LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE

(2)  Titlul „Subsecțiunea 1” și titlul „Programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli” se elimină.

(3)  Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 23

Ajutor pentru aprovizionarea școlilor cu fructe și legume și cu lapte, pentru măsuri educative de însoțire și costuri aferente

(1)  Ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru copiii din instituțiile de învățământ menționate la articolul 22:

(a)  pentru aprovizionarea cu produsele eligibile menționate la alineatele (2) și (3) și pentru distribuirea respectivelor produse;

(b)  pentru măsurile educative de însoțire și

(c)  pentru acoperirea anumitor costuri legate de ▌ echipamente, publicitate, monitorizare și evaluare, precum și de logistică și distribuire, în cazul în care aceste costuri nu sunt acoperite de litera (a).

În sensul prezentei secțiuni:

  «fructe și legume destinate școlilor» înseamnă produsele prevăzute la alineatul (2) primul paragraf litera (a) și la alineatul (2) al doilea paragraf litera (a);

  «lapte destinat școlilor» înseamnă produsele prevăzute la alineatul (2) primul paragraf litera (b) și la alineatul (2) al doilea paragraf litera (b), precum și produsele prevăzute în anexa V.

(2)  Statele membre care doresc să participe la schema de ajutoare stabilită la alineatul (1) («programul pentru școli») și care solicită ajutorul din partea Uniunii menționat anterior, acordă prioritate, ținând seama de circumstanțele naționale, distribuirii de produse dintr-unul sau din ambele grupuri care urmează:

(a)  fructe și legume și produse proaspete din sectorul bananelor;

(b)  lapte de consum și versiunile fără lactoză ale acestuia.

Cu toate acestea, pentru a promova consumul unor produse specifice și/sau pentru a răspunde unor nevoi nutriționale speciale ale copiilor de pe teritoriul său, un stat membru poate să prevadă distribuirea de:

(a)  produse din fructe și legume procesate, în plus față de produsele prevăzute la primul paragraf litera (a);

(b)  brânzeturi și caș, iaurt și alte tipuri de produse lactate fermentate sau acrite fără adaos de aromatizanți, fructe, fructe cu coajă lemnoasă sau cacao, în plus față de produsele prevăzute la primul paragraf litera (b).

(3)  În cazurile în care statele membre consideră că acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor programului pentru școli și a obiectivelor enunțate în strategia prevăzută la alineatul (6), acestea pot, de asemenea, completa distribuirea produselor menționate la alineatul (2) cu produsele enumerate în anexa V.

Într-un astfel de caz, ajutorul din partea Uniunii este plătit numai pentru componenta „lapte” a produselor distribuite care nu trebuie să fie mai mică de 90 % din greutate pentru categoria I din anexa V și 75 % din greutate pentru categoria II din anexa V. Consiliul stabilește nivelul ajutorului din partea Uniunii pentru lapte în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din TFUE.

(4)  Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli nu conțin adaos de zahăr, adaos de sare, adaos de grăsime sau adaos de îndulcitori și de potențiatori artificiali de aromă E 620 - E 650 enumerați în Regulamentul (UE) nr. 1333/2008.

În vederea luării în considerare a evoluțiilor științifice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 227, în vederea completării listei de potențiatori de aromă prevăzuți la primul paragraf.

Cu toate acestea, orice stat membru poate decide că produsele eligibile prevăzute la alineatele (2) și (3) pot să conțină cantități limitate de adaos de zahăr, adaos de sare și/sau adaos de grăsime după obținerea autorizației corespunzătoare din partea autorităților lor naționale responsabile din domeniul sănătății și al nutriției, în conformitate cu procedurile lor naționale. Pentru a se asigura faptul că astfel de produse respectă obiectivele programului, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 227 prin care se definesc nivelurile maxime pentru aceste substanțe, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru pregătirea sau fabricarea de produse procesate.

(5)  În plus față de produsele prevăzute la alineatele (2) și (3), statele membre pot prevedea includerea altor produse agricole în cadrul măsurilor educative de însoțire, în special cele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (g) și (v).

(6)  Ca o condiție a participării sale la programul pentru școli, un stat membru întocmește, înainte de participarea sa la programul pentru școli, și, ulterior, din șase în șase ani, la nivel național sau regional, o strategie pentru punerea în aplicare a programului. Strategia poate fi modificată de autoritatea responsabilă cu transmiterea acesteia la nivel național sau regional, în special ținând seama de monitorizare și evaluare, precum și de rezultatele obținute. Strategia include cel puțin identificarea nevoilor care trebuie satisfăcute, clasificarea necesităților în funcție de priorități, populația-țintă, rezultatele preconizate a fi obținute și, dacă sunt disponibile, obiectivele cuantificate care trebuie atinse în raport cu situația inițială și stabilește cele mai adecvate instrumente și acțiuni pentru realizarea obiectivelor respective.

Respectivele strategii pot conține elemente specifice legate de punerea în aplicare a programului, inclusiv cele destinate simplificării gestionării sale.

(7)  În cadrul propriilor strategii, statele membre stabilesc lista tuturor produselor furnizate în cadrul programului, fie prin distribuirea periodică, fie în cadrul măsurilor educative de însoțire. Fără a aduce atingere alineatului (4), statele membre asigură, de asemenea, implicarea sau autorizarea corespunzătoare a autorităților lor naționale responsabile din domeniul sănătății și al nutriției în elaborarea respectivei liste, în conformitate cu procedurile naționale.

(8)  Pentru eficientizarea programului pentru școli, statele membre prevăd, de asemenea, măsuri educative de însoțire, care pot include, printre altele, măsuri și activități care vizează stabilirea unei legături între copii și agricultură prin intermediul unor activități, cum ar fi vizitele la ferme, și prin intermediul distribuirii unei mai mari varietăți de produse agricole, după cum se prevede la alineatul (5). Respectivele măsuri pot, de asemenea, să educe cu privire la aspecte conexe, cum ar fi obiceiurile alimentare sănătoase, ▌lanțurile alimentare locale, agricultura ecologică, producția durabilă sau combaterea risipei alimentare.

(9)  Statele membre aleg produsele care urmează să facă obiectul distribuirii sau urmează să fie incluse în măsurile educative de însoțire pe baza unor criterii obiective, care includ unul sau mai multe dintre următoarele: considerente de sănătate și de mediu, caracterul sezonier, soiul sau disponibilitatea produselor locale sau regionale, acordând prioritate, pe cât posibil, produselor originare din Uniune. Statele membre pot încuraja în special achizițiile locale sau regionale, produsele ecologice, lanțurile de aprovizionare scurte sau beneficiile pentru mediu și, dacă este cazul, produsele de calitate, astfel cum sunt desemnate în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

În cadrul strategiilor lor, statele membre pot lua în considerare acordarea de prioritate considerațiilor privind durabilitatea și comerțul echitabil.”

(4)  Se introduce articolul 23a:

Articolul 23a

Dispoziții financiare

(1)  Ajutorul din cadrul programului pentru școli alocat pentru distribuirea de produse, pentru măsurile educative de însoțire și pentru costurile aferente menționate la articolul 23 alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (4), nu depășește 250 de milioane EUR pe an școlar, din care:

(a)  pentru fructele și legumele destinate școlilor: 150 de milioane EUR pe an școlar;

(b)  pentru laptele destinat școlilor: 100 de milioane EUR pe an școlar.

(2)  Ajutorul menționat la alineatul (1) se alocă fiecărui stat membru ținând seama de următoarele elemente:

(i)  numărul de copii cu vârsta cuprinsă între șase și zece ani dintr-un stat membru;

(ii)  gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-un stat membru astfel încât să se asigure un ajutor mai mare pentru regiunile mai puțin dezvoltate în sensul articolului 3 alineatul (5) din prezentul regulament ▌ și pentru insulele mici din Marea Egee în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 și

(iii)  pentru laptele destinat școlilor, pe lângă criteriile prevăzute anterior, utilizarea anterioară a ajutorului din partea Uniunii pentru aprovizionarea cu lapte și produse lactate destinate copiilor ▌.

Pentru regiunile ultraperiferice enumerate la articolul 349 din TFUE, alocările pentru statul membru vizat asigură un ajutor mai mare pentru regiunile respective, pentru a lua în considerare situația lor specifică în ceea ce privește aprovizionarea cu produse și pentru a promova o astfel de aprovizionare între regiunile ultraperiferice care sunt apropiate unele de altele.

Alocările pentru laptele destinat școlilor care rezultă din criteriile anterioare asigură faptul că toate statele membre au dreptul să primească cel puțin o sumă minimă de ajutor din partea Uniunii pentru fiecare copil din grupa de vârstă menționată la primul paragraf punctul (i), sumă care nu este mai mică decât utilizarea medie a fondurilor Uniunii pentru fiecare copil în toate statele membre în cadrul schemei care se aplica înainte de [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(3)  Statele membre depun în fiecare an o cerere pentru participarea la programul pentru școli, prezentând o cerere de ajutoare din partea Uniunii, precizând suma solicitată pentru fructele și legumele destinate școlilor și suma solicitată pentru laptele destinat școlilor pe care doresc să le distribuie ▌.

(4)  Fără a depăși plafonul global de 250 de milioane EUR rezultat din sumele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), orice stat membru poate transfera, o dată pe an școlar, până la 20 % din una sau din cealaltă repartizare orientativă a sa. ▌

Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat până la 25 % pentru statele membre cu regiunile ultraperiferice enumerate la articolul 349 din TFUE și în alte cazuri justificate corespunzător, de exemplu atunci când un stat membru trebuie să abordeze situația specifică a pieței din sectorul vizat de programul pentru școli, preocupările specifice ale acestuia legate de consumul scăzut al unuia sau al celuilalt grup de produse sau alte schimbări societale.

Transferurile pot fi făcute fie:

(a)  înainte de stabilirea repartizărilor definitive pentru anul școlar următor, între repartizările orientative ale statului membru. Astfel de transferuri nu pot fi făcute din repartizarea orientativă pentru grupul de produse pentru care statul membru în cauză solicită o sumă care depășește repartizarea sa orientativă. Statele membre îi notifică Comisiei cuantumul oricărui transfer făcut între repartizările orientative sau

(b)  după începutul anului școlar, între repartizările definitive ale statului membru, în cazul în care astfel de repartizări au fost stabilite pentru statul membru în cauză. Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru aplicarea prezentului alineat, inclusiv în ceea ce privește termenele pentru transferuri și în ceea ce privește prezentarea, formatul și conținutul notificărilor de transfer.

(5)  Programul pentru școli nu aduce atingere altor programe naționale separate pentru școli care sunt compatibile cu dreptul Uniunii. Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la articolul 23 poate fi utilizat pentru a extinde domeniul de aplicare sau eficacitatea oricărui program național pentru școli existent sau a oricărui program de distribuire la nivelul școlilor care furnizează fructe și legume în școli și lapte în școli, dar nu înlocuiește finanțarea acestor programe naționale existente, cu excepția distribuirii de mese gratuite pentru copii în instituțiile de învățământ. În cazul în care statul membru decide să extindă un program național pentru școli existent sau să îl facă mai eficace prin solicitarea de fonduri din partea Uniunii, acesta indică în strategia prevăzută la articolul 23 alineatul (6) modul în care se va realiza acest lucru.

(6)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național pentru finanțarea programului pentru școli.

Statele membre pot finanța plățile respective prin intermediul unei taxe impuse sectorului vizat sau prin orice altă contribuție din partea sectorului privat.

(7)  Uniunea poate finanța, de asemenea, în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, măsuri de informare, publicitate, monitorizare și evaluare legate de programul pentru școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la obiectivele programului și măsuri conexe privind crearea de rețele care au drept scop schimbul de experiență și bune practici în vederea facilitării punerii în aplicare și a gestionării programului.

Comisia poate elabora, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din prezentul regulament, un identificator comun sau elemente grafice pentru a spori vizibilitatea programului pentru școli.

(8)  Statele membre care participă la programul pentru școli aduc la cunoștința publicului, în incintele școlare sau în alte locuri relevante ▌, implicarea lor în program și faptul că acesta este subvenționat de Uniune. Statele membre pot utiliza orice instrumente adecvate de comunicare, dintre cele care urmează să fie stabilite de Comisie în conformitate cu articolul 24, și care pot include afișe, site-uri internet dedicate, materiale grafice informative și campanii de informare și de sensibilizare. Statele membre garantează valoarea adăugată și vizibilitatea programului Uniunii pentru școli în raport cu furnizarea altor mese în instituțiile de învățământ.”

(5)  Articolele 24 și 25 se înlocuiesc cu următorul text:

Articolul 24

Competențe delegate

(1)  Pentru a promova obiceiurile alimentare sănătoase în rândul copiilor și pentru a se asigura că ajutorul acordat în cadrul programului pentru școli îi vizează pe copiii din grupul-țintă menționat la articolul 22, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se stabilesc norme referitoare la:

(a)  criteriile suplimentare referitoare la eligibilitatea grupului-țintă prevăzut la articolul 22;

(b)  aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului de către statele membre;

(c)  elaborarea de strategii naționale sau regionale și măsurile educative de însoțire.

(2)  Pentru a asigura utilizarea eficientă și direcționată a fondurilor europene și pentru a facilita punerea în aplicare a programului pentru școli, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate articolul 227, acte delegate privind:

(a)  identificarea costurilor și/sau a măsurilor care sunt eligibile pentru ajutor din partea Uniunii ▌;

(b)  obligația statelor membre de a monitoriza și de a evalua eficacitatea propriului program pentru școli.

(3)  Pentru a promova gradul de sensibilizare cu privire la programul pentru școli și pentru a mări vizibilitatea ajutorului Uniunii, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate care să impună statelor membre care participă la programul pentru școli să aducă în mod clar la cunoștința publicului faptul că primesc sprijin din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a programului, inclusiv în legătură cu:

(a)  criteriile specifice legate de utilizarea de instrumente publicitare;

(b)  dacă este adecvat, stabilirea de criterii specifice în ceea ce privește prezentarea, structura, dimensiunea și conceperea identificatorului comun sau a elementelor grafice.

(4)  Pentru a garanta valoarea adăugată și vizibilitatea schemei Uniunii, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 227, să adopte acte delegate prin care se stabilesc norme referitoare la distribuirea de produse în raport cu furnizarea altor mese în instituțiile de învățământ.

(5)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul se reflectă în prețul la care produsele sunt disponibile în cadrul programului pentru școli, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 227, acte delegate prin care se solicită statelor membre să explice, în cadrul propriilor strategii, modul în care se va realiza acest lucru.

Articolul 25

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru aplicarea prezentei secțiuni, inclusiv:

(a)  informațiile care urmează să fie incluse în strategiile statelor membre;

(b)  cererile de ajutor și plățile, inclusiv simplificarea procedurilor care rezultă din cadrul comun;

(c)  metodele de promovare a programului pentru școli și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acestuia;

(d)  prezentarea, formatul și conținutul cererilor anuale de ajutor, al rapoartelor de evaluare și de monitorizare realizate de statele membre care participă la programul pentru școli;

(e)  măsurile necesare pentru aplicarea articolului 23a alineatul (4), inclusiv în ceea ce privește termenele pentru transferuri și în ceea ce privește prezentarea, formatul și conținutul notificărilor de transfer.

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 229 alineatul (2).”

(6)  Se elimină subsecțiunea 2.

(7)  Articolul 217 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 217

Plăți naționale pentru distribuirea de produse către copii

Statele membre pot efectua plăți naționale pentru furnizarea către copiii din instituțiile de învățământ a grupelor de produse eligibile prevăzute la articolul 23, pentru măsurile educaționale de însoțire legate de astfel de produse și pentru costurile aferente prevăzute la articolul 23 alineatul (1) litera (c).

Statele membre pot finanța plățile respective prin intermediul unei taxe impuse sectorului respectiv sau prin orice altă contribuție din partea sectorului privat.”

(8)  La articolul 225 se adaugă următoarele litere:

„(e)  până la 31 iulie 2023, cu privire la aplicarea criteriilor de alocare prevăzute la articolul 23a alineatul (2);

(f)  până la 31 iulie 2023, cu privire la impactul transferurilor prevăzute la articolul 23a alineatul (4) în ceea ce privește eficacitatea programului în legătură cu distribuirea celor două grupe de produse.”

(9)  Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Categoria I

Produse lactate fermentate fără suc de fructe, aromatizate natural, sau cu suc de fructe, aromatizate natural sau nearomatizate

Băuturi pe bază de lapte, cu cacao, suc de fructe sau aromatizate natural

Categoria II

Produse lactate aromatizate natural și nearomatizate cu fructe, fermentate sau nu”.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

La articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)  contribuția financiară a Uniunii la măsurile privind bolile animalelor și pierderea încrederii consumatorilor, astfel cum sunt menționate la articolul 220 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.”

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la data de 1 august 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte

Referințe

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Data prezentării la PE

30.1.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Raportori

Data numirii

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

23.7.2014

 

 

 

Data adoptării

11.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mark Demesmaeker

Data depunerii

15.1.2016

  • [1]  JO C 451, 16.12.2014, p. 142.
  • [2]  JO C 415, 20.11.2014, p. 30.
  • [3]  Texte adoptate la acea dată, P8_TA(2015)0216.
  • [4] *Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
    **  TEXTUL NU A TRECUT ÎNCĂ PRIN ETAPA FINALIZĂRII DE CĂTRE EXPERȚII JURIȘTI-LINGVIȘTI.
  • [5]  OJ C 451, 16.12.2014, p. 142
  • [6]  OJ C 415, 20.11.2014, p. 30
  • [7]   Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
  • [8]   Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).