Betänkande - A8-0006/2016Betänkande
A8-0006/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor

15.1.2016 - (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Marc Tarabella


Förfarande : 2014/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0006/2016
Ingivna texter :
A8-0006/2016
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor

(COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0032),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0025/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 9 juli 2014[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014[2],

–  med beaktande av sitt beslut av den 27 maj 2015 om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget[3],

–  med beaktande av det åtagande om att godkänna parlamentets ståndpunkt, i enlighet med artikel 294.4 i fördraget och Europeiska unionens funktionssätt, som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 16 december 2015,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0006/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[4]*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETSFÖRORDNING (EU) 2016/…

av den ...

om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer

och mjölk vid utbildningsanstalter **

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 och 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[5],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande[6],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Genom del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013[7] inrättas ett program för frukt och grönsaker, inklusive bananer, i skolan och ett skolmjölksprogram.

(2)  Erfarenheterna från tillämpningen av nuvarande program, tillsammans med slutsatserna i de externa utvärderingarna, ▌efterföljande analyser av olika alternativ samt de svåra sociala förhållandena i många av medlemsstaterna, talar för slutsatsen att de båda skolprogrammen absolut måste fortsätta och förstärkas. I den rådande situationen med sjunkande konsumtion av färsk frukt och färska grönsaker ▌och mjölkprodukter, särskilt bland barn, och den ökande förekomsten av barnfetma som ett resultat av konsumtionsvanor som är inriktade på starkt bearbetade livsmedel, som dessutom ofta innehåller mycket tillsatt socker, salt, fett eller tillsatser, bör unionsstödet för att finansiera utdelning av vissa jordbruksprodukter till barn vid utbildningsanstalter i högre grad bidra till att främja hälsosamma matvanor och konsumtion av lokala produkter.

(3)  Analysen av olika alternativ ger vid handen att ett enhetligt system inom en gemensam rättslig och finansiell ram är ett lämpligare och ändamålsenligare sätt att uppfylla de särskilda mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som eftersträvas inom skolprogram. Detta skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att maximera effekterna av utdelningen inom en fast budget och öka förvaltningens effektivitet. För att ta hänsyn till skillnaderna mellan frukt och grönsaker, inklusive bananer, och mjölk och mjölkprodukter, dvs. frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk i enlighet med definitionen i kapitel II avsnitt I, och deras respektive leveranskedjor bör dock vissa element förbli separata, till exempel budgetanslagen. Mot bakgrund av erfarenheterna från de nuvarande programmen bör det också i fortsättningen vara frivilligt för medlemsstaterna att delta i programmet. Med tanke på de olika konsumtionsförhållandena i olika medlemsstater bör de deltagande medlemsstaterna och regionerna ha möjlighet att, mot bakgrund av sina strategier, välja vilka produkter de vill dela ut av de produkter som är stödberättigande för utdelning till barn vid utbildningsanstalter. Medlemsstaterna skulle även kunna överväga att införa riktade åtgärder för att ta itu med den minskande mjölkkonsumtionen hos målgruppen.

(4)  Det finns en trend mot minskande konsumtion av i synnerhet färsk frukt och färska grönsaker ▌och konsumtionsmjölk. Utdelningen inom skolprogrammen bör därför koncentreras på dessa produkter som en prioritetsfråga. Detta skulle bidra till en minskad organisatorisk börda för skolorna och öka effekten av utdelningen inom en begränsad budget; likaså skulle det vara i linje med nuvarande praxis eftersom det är dessa produkter som oftast delas ut. För att kunna följa näringsrekommendationerna för kalciumupptag, och med beaktande av den ökande förekomsten av problem förknippade med intolerans mot laktos i mjölk, bör medlemsstaterna emellertid ges möjlighet att dela ut andra mjölkprodukter, såsom yoghurt och ost, som har positiva effekter på barns hälsa. Dessutom bör man göra insatser för att säkerställa utdelning av lokala och regionala produkter.

(5)  För att programmet på ett effektivt sätt ska kunna nå målen på kort och lång sikt att öka konsumtionen av vissa jordbruksprodukter och skapa hälsosammare kostvanor måste utdelningen stödjas av kompletterande utbildningsåtgärder. Med tanke på betydelsen av dessa åtgärder bör de stödja utdelningen av frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk. De bör också berättiga till unionsstöd, varvid det när det gäller icke-jordbruksprodukter bör beaktas att endast andelen mjölk kan berättiga till detta stöd. Kompletterande utbildningsåtgärder utgör ett viktigt verktyg för att göra barn mer medvetna om jordbruket och det breda utbudet av EU-jordbruksprodukter, särskilt sådana som produceras i barnens egen region, med hjälp av till exempel näringsexperter och jordbrukare. För att uppfylla programmets mål bör medlemsstaterna ha rätt att låta fler jordbruksprodukter, som till exempel bearbetade frukter och grönsaker utan tillsatt socker, salt, fett, sötningsmedel eller artificiella smakförstärkare, omfattas av sådana tematiska åtgärder. Medlemsstaterna bör också ha rätt att låta andra lokala, regionala och nationella specialiteter, som honung, bordsoliver eller olivolja, omfattas av dem. För att främja hälsosamma matvanor bör dock medlemsstaterna se till att de nationella myndigheterna med ansvar för hälso- och näringsfrågor på lämpligt sätt i enlighet med nationella förfaranden deltar i utarbetandet av denna förteckning eller godkänner den.

(6)  I syfte att säkerställa en effektiv och riktad användning av unionens medel och underlätta genomförandet av skolprogrammet bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på angivande av kostnader och/eller åtgärder som kan berättiga till unionsstöd.

(7)  Stödet bör tilldelas mottagarna separat för frukt och grönsaker i skolan ▌och skolmjölk, i linje med den frivilliga modellen för utdelning. När de enskilda medlemsstaterna tilldelas detta stöd bör man beakta antalet barn i åldersgruppen 6–10 år i medlemsstaten och utvecklingsnivån hos de regioner som ingår i en medlemsstat, för att säkerställa högre stöd till mindre utvecklade regioner, de mindre Egeiska öarna och till de yttersta randområdena, med tanke på att diversifieringen av jordbruket där är begränsad och att det ofta är omöjligt att hitta vissa produkter i den berörda regionen, vilket innebär högre transport- och lagringskostnader. För att medlemsstaterna ska kunna bibehålla omfattningen av sina nuvarande program och för att uppmuntra andra att börja med utdelning av mjölk är det i fråga om skolmjölk vidare lämpligt att kombinera de förutnämnda kriterierna med tidigare användning av unionsstöd för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till barn, med undantag för Kroatien, för vilket ett specifikt belopp ska fastställas.

(8)  För att åstadkomma en god förvaltning och en sund budgetförvaltning bör de medlemsstater som önskar delta i utdelningen av de stödberättigande produkterna ansöka om unionsstödet varje år. ▌

(9)  Den nationella strategin bör betraktas som förutsättningen för en medlemsstats deltagande i programmet. Medlemsstater som önskar delta bör vara skyldiga att lägga fram ett strategidokument som omfattar en sexårsperiod och som anger ▌vad medlemsstaten i fråga ska prioritera. Medlemsstaterna bör tillåtas att uppdatera dessa dokument regelbundet, särskilt mot bakgrund av utvärderingar och omvärderingar av prioriteringar eller mål samt utifrån programmens framgång. Strategierna får också ange programgenomförandeaspekter som kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att effektivisera förvaltningen, bl.a. med avseende på stödansökningar.

(10)  I syfte att främja medvetenheten om skolprogrammet och göra unionsstödet mer synligt bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på medlemsstaternas skyldighet att tydligt ge publicitet åt unionsstödet för genomförandet av programmet bl.a. vad gäller kommunikationsverktyg och, i förekommande fall, det gemensamma kännetecknet eller grafiska element.

(11)  För att göra programmet synligt bör medlemsstaterna i sina strategier förklara hur de kommer att säkerställa dess mervärde, särskilt i sådana fall där produkter som finansieras genom unionsprogrammet konsumeras samtidigt som andra måltider för barn vid utbildningsanstalter. För att säkerställa att unionsprogrammets utbildningsmål uppnås på ett effektivt sätt bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på regler om utdelning av de produkter som finansieras genom unionsprogrammet i förhållande till serveringen av andra måltider vid utbildningsanstalter och dessa måltiders tillagning.

(12)  För att verifiera hur ändamålsenliga programmen är i medlemsstaterna bör åtgärder finansieras för övervakning och utvärdering av de uppnådda resultaten, med särskild uppmärksamhet fäst på förändringar i konsumtionen på medellång sikt.

(13)  Med tanke på att samfinansiering inte längre ska tillämpas vid utdelning av frukt och grönsaker är det nödvändigt att ändra vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013[8].

(14)  Denna förordning bör inte påverka uppdelningen av regionala och lokala befogenheter inom medlemsstaterna.

(15)  Förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 bör ändras i enlighet med detta. För att ta hänsyn till läsårets periodicitet bör de nya reglerna tillämpas från och med den 1 augusti 2017.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättandeav en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter

Förordning (EU) nr 1308/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  Titeln på del II avdelning I kapitel II avsnitt 1 ska ersättas med följande: "STÖD TILL UTDELNING AV FRUKT OCH GRÖNSAKER SAMT AV MJÖLK OCH MJÖLKPRODUKTER VID UTBILDNINGSANSTALTER"

2.  Rubriken "Underavsnitt 1" och titeln "Program för frukt och grönsaker i skolan" ska utgå.

3.  Artikel 23 ska ersättas med följande:

"Artikel 23

Stöd till utdelning av frukt och grönsaker i skolan och av skolmjölk, kompletterande utbildningsåtgärder och därmed sammanhängande kostnader

1.  Unionsstödet ska beviljas beträffande barn vid de utbildningsanstalter som avses i artikel 22

a)  för utdelning av sådana stödberättigande produkter som avses i punkterna 2 och 3,

b)  för kompletterande utbildningsåtgärder och

c)  för att täcka vissa därmed sammanhängande kostnader knutna till ▌utrustning, publicitet, övervakning och utvärdering samt logistik och distribution, om dessa kostnader inte omfattas av led a.

I detta avsnitt avses med

  frukt och grönsaker i skolan: sådana produkter som avses i punkt 2 första stycket a och punkt 2 andra stycket a,

  skolmjölk: sådana produkter som avses i punkt 2 första stycket b och punkt 2 andra stycket b samt sådana produkter som avses i bilaga V.

2.  Medlemsstater som önskar delta i det stödprogram som inrättas i punkt 1 (nedan kallat skolprogrammet) och som ansöker om sådant unionsstöd som avses ovan ska, med beaktande av nationella förutsättningar, ge prioritet åt utdelning av produkter från någondera av eller båda följande grupper:

a)  Frukt och grönsaker samt färska bananprodukter.

b)  Konsumtionsmjölk, inbegripet laktosfria varianter.

För att främja konsumtionen av vissa angivna produkter och/eller som reaktion på särskilda näringsbehov hos barn inom sitt territorium får en medlemsstat vidta åtgärder för utdelning av

a)  bearbetade frukt- och grönsaksprodukter, utöver de produkter som föreskrivs i första stycket a,

b)  ost och ostmassa, yoghurt och andra fermenterade eller syrade mjölkprodukter utan smaktillsatser, frukt, bär, nötter eller kakao, utöver de produkter som föreskrivs i första stycket b.

3.  I de fall där medlemsstaterna anser det nödvändigt för uppnåendet av målen för skolprogrammet och de mål som anges i den strategi som avses i punkt 6 får de därutöver låta även produkter som förtecknas i bilaga V omfattas av utdelningen av sådana produkter som avses i punkt 2.

I sådana fall ska unionsstödet betalas ut endast för den utdelade produktens mjölkandel, som inte får understiga 90 viktprocent vad gäller kategori I i bilaga V respektive 75 viktprocent vad gäller kategori II i bilaga V. Rådet ska fastställa unionsstödet för mjölk i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget.

4.  Produkter som delas ut inom ramen för skolprogrammet får inte innehålla tillsatt socker, tillsatt salt, tillsatt fett, tillsatt sötningsmedel eller de tillsatta artificiella smakförstärkarna E 620–E 650 som förtecknas i förordning (EU) nr 1333/2008.

I syfte att ta hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på komplettering av den förteckning över smakförstärkare som avses i första stycket.

En medlemsstat får dock besluta att sådana stödberättigande produkter som avses i punkterna 2 och 3 får innehålla begränsade mängder tillsatt socker, tillsatt salt och/eller tillsatt fett efter det att deras nationella myndigheter med ansvar för hälso- och näringsfrågor i överensstämmelse med de nationella förfarandena har avgett ett tillämpligt godkännande. I syfte att se till att sådana produkter är förenliga med programmets mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på fastställande av maximimängderna av dessa ämnen som är tekniskt nödvändiga för tillredning eller framställande av bearbetade produkter.

5.  Medlemsstaterna får föreskriva att ytterligare jordbruksprodukter utöver sådana produkter som avses i punkterna 2 och 3 får omfattas av de kompletterande utbildningsåtgärderna, i synnerhet de som förtecknas i artikel 1.2 g och v.

6.  Som ett villkor för att få delta i skolprogrammet ska varje medlemsstat, innan den börjar delta och därefter vart sjätte år, upprätta en strategi på nationell eller regional nivå för programmets genomförande. Den myndighet som på nationell eller regional nivå är ansvarig för att denna strategi lämnas in får ändra den, särskilt med hänsyn till vad som framkommer under övervakningen och utvärderingen och utifrån uppnådda resultat. Som ett minimum ska strategin ange vilka behov som ska tillgodoses, hur dessa behov ska prioriteras inbördes, målgrupp, vilka resultat som förväntas uppnås och, om sådana finns tillgängliga, vilka kvantifierade mål som ska uppnås i förhållande till utgångsläget samt fastställa vilka instrument och åtgärder som är lämpligast för att nå dessa mål.

Strategierna kan innehålla specifika aspekter som avser programmets genomförande, bl.a. sådana som syftar till att förenkla förvaltningen av det.

7.  Medlemsstaterna ska i sina strategier fastställa en förteckning över samtliga produkter som inom ramen för programmet delas ut antingen genom regelrätt utdelning eller inom ramen för kompletterande utbildningsåtgärder. De ska också, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, se till att de nationella myndigheterna med ansvar för hälso- och näringsfrågor på lämpligt sätt i enlighet med nationella förfaranden deltar i utarbetandet av denna förteckning eller godkänner den.

8.  För att skolprogrammet ska fungera ska medlemsstaterna också fastställa kompletterande utbildningsåtgärder som bland annat kan inbegripa åtgärder och verksamheter med syfte att öka barns medvetenhet om jordbruket genom aktiviteter som till exempel besök på gårdar, och utdelning av ett större urval av sådana jordbruksprodukter som avses i punkt 5. Dessa åtgärder kan också ge utbildning om närliggande frågor såsom hälsosamma matvanor, ▌lokala livsmedelskedjor, ekologiskt jordbruk, hållbar produktion eller bekämpning av slöseri med livsmedel.

9.  Medlemsstaterna ska välja ut de produkter som ska delas ut eller omfattas av kompletterande utbildningsinsatser på grundval av objektiva kriterier som ska inbegripa ett eller flera av följande kriterier: hälso- och miljöhänsyn, när produkten har säsong, variation eller tillgänglighet för lokala eller regionala produkter, i möjligaste mån med företräde för produkter med ursprung i unionen. Medlemsstaterna får särskilt uppmuntra lokala eller regionala inköp, ekologiska produkter, korta leveranskedjor eller miljöfördelar samt, där så är lämpligt, kvalitetsprodukter enligt vad som avses i förordning (EU) nr 1151/2012.

Medlemsstaterna får överväga att i sina strategier ge prioritet åt hållbarhets- och rättvisehandelshänsyn."

4.  Följande artikel ska läggas till som artikel 23a:

"Artikel 23a

Finansieringsbestämmelser

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 får inte stöd enligt skolprogrammet för utdelning av produkter, kompletterande utbildningsåtgärder och de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 överstiga 250 miljoner EUR per läsår, varav

a)  för frukt och grönsaker i skolan: 150 miljoner EUR per läsår,

b)  för skolmjölk: 100 miljoner EUR per läsår.

2.  Det stöd som avses i punkt 1 ska tilldelas varje medlemsstat med beaktande av

i)  antalet barn i åldersgruppen 6–10 år i en medlemsstat,

ii)  utvecklingsnivån hos de regioner som ingår i en medlemsstat, för att säkerställa högre stöd till mindre utvecklade regioner i den mening som avses i artikel 3.5 i denna förordning, ▌och de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013 samt,

iii)  för skolmjölk, utöver de kriterier som avses ovan, den tidigare användningen av unionsstödet för utdelning av mjölk och mjölkprodukter till barn▌.

I fråga om de yttersta randområden som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget ska tilldelningen till den berörda medlemsstaten säkerställa högre stöd till dessa regioner för att ta hänsyn till deras särskilda förhållanden när det gäller anskaffning av produkter och för att främja sådan anskaffning mellan olika närliggande yttersta randområden.

Den tilldelning för skolmjölk som följer av de ovanstående kriterierna ska säkerställa att samtliga medlemsstater har rätt att per barn i den åldersgrupp som avses i första stycket led i som lägst erhålla ett minimibelopp i unionsstöd som inte får understiga den genomsnittliga användningen av unionsmedel per barn i medlemsstaterna som helhet inom ramen för det program som tillämpades före [den dag då denna förordning träder i kraft].

3.  Medlemsstaterna ska varje år ansöka om att få delta i skolprogrammet genom att lämna in en ansökan om unionsstöd i vilken det anges vilket belopp som begärs för den frukt och de grönsaker i skolan respektive för den skolmjölk som de önskar dela ut ▌.

4.  En medlemsstat får, utan att överskrida det övergripande tak på 250 miljoner EUR som följer av de belopp som avses i punkt 1 a och b, en gång per läsår överföra upp till 20 % av ettdera av sina preliminära tilldelade anslag. ▌

Denna procentandel kan emellertid höjas till 25 % för de medlemsstater som har sådana yttersta randområden som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget och i andra vederbörligen motiverade fall, t.ex. i de fall där en medlemsstat behöver gripa sig an särskilda marknadsförhållanden inom den sektor som skolprogrammet avser, särskilda problem avseende låg konsumtion av någondera produktgruppen eller andra samhällsförändringar.

Överföringar kan göras antingen

a)  mellan medlemsstatens preliminära tilldelade anslag innan den definitiva tilldelningen för nästföljande läsår fastställs, dock inte från den preliminära tilldelningen för den produktgrupp för vilken den berörda medlemsstaten begär ett belopp som överstiger dess preliminära tilldelning, varvid gäller att medlemsstaterna till kommissionen ska anmäla beloppet på alla eventuella överföringar mellan preliminära tilldelade anslag, eller

b)  mellan medlemsstatens definitiva tilldelade anslag efter läsårets början, i de fall där den definitiva tilldelningen har fastställts för medlemsstaten i fråga. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta de åtgärder som krävs för tillämpningen av denna punkt, bl.a. i fråga om tidsfristerna för överföringarna och inlämnandet av, utformningen av och innehållet i anmälningar om överföringar.

5.  Skolprogrammet ska inte påverka tillämpningen av andra, nationella skolprogram som är förenliga med unionslagstiftningen. Sådant unionsstöd som föreskrivs i artikel 23 får användas för att utöka tillämpningsområdet för eller öka effektiviteten hos eventuella befintliga nationella skolprogram eller program för utdelning i skolor genom vilka frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk tillhandahålls men får inte ersätta finansiering av sådana befintliga nationella program, med undantag för kostnadsfri utdelning av måltider till barn vid utbildningsanstalter. Om medlemsstaten beslutar att utöka ett befintligt nationellt skolprogram eller att effektivisera det genom att ansöka om unionsmedel ska den i den strategi som avses i artikel 23.6 ange hur detta kommer att åstadkommas.

6.  Medlemsstaterna får, utöver unionsstödet, bevilja nationellt stöd till finansiering av skolprogrammet.

Medlemsstaterna får finansiera sådant stöd genom en avgift som läggs på den berörda sektorn eller genom andra bidrag från den privata sektorn.

7.  Unionen får även, i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013, finansiera åtgärder för information, publicitet, övervakning och utvärdering avseende skolprogrammet, inbegripet åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om programmets syfte, samt därmed sammanhängande nätverkande som syftar till utbyte av erfarenheter och bästa praxis för att underlätta genomförandet och förvaltningen av programmet.

Kommissionen får i enlighet med artikel 24.3 i denna förordning ta fram ett gemensamt kännetecken eller grafiska element för att göra skolprogrammet mer synligt.

8.  Medlemsstater som deltar i skolprogrammet ska, på skolområdena eller på andra relevanta platser, ge publicitet åt sin medverkan i programmet och åt det faktum att det subventioneras av unionen. Medlemsstaterna får använda sig av alla lämpliga kommunikationsverktyg som kommissionen i enlighet med artikel 24 ska fastställa och som kan inbegripa affischer, särskilda webbplatser, informativt bildmaterial, informationskampanjer och kampanjer för att höja medvetenheten. Medlemsstaterna ska säkerställa mervärde och synlighet för unionens skolprogram i förhållande till serveringen av andra måltider vid utbildningsanstalter."

5.  Artiklarna 24 och 25 ska ersättas med följande:

"Artikel 24

Delegerade befogenheter

1.  I syfte att främja hälsosamma matvanor hos barn och se till att stödet inom ramen för skolprogrammet riktas till barn i den målgrupp som avses i artikel 22 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på regler om

a)  ytterligare kriterier som avser stödberättigande för den målgrupp som avses i artikel 22,

b)  medlemsstaternas godkännande och urval av sökande,

c)  utarbetandet av de nationella eller regionala strategierna och om kompletterande utbildningsåtgärder.

2.  I syfte att säkerställa att EU-medlen används effektivt och målinriktat och underlätta skolprogrammets genomförande ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på

a)  fastställande av vilka kostnader och/eller åtgärder som berättigar till unionsstöd▌,

b)  medlemsstaternas skyldighet att övervaka och utvärdera effektiviteten i sitt skolprogram.

3.  I syfte att öka medvetenheten om skolprogrammet och göra unionsstödet mer synligt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 som innebär att de medlemsstater som deltar i skolprogrammet blir skyldiga att tydligt ge publicitet åt att de erhåller unionsstöd för genomförandet av programmet, bl.a. med avseende på

a)  särskilda kriterier som avser användningen av kommunikationsverktyg,

b)  fastställande, om så är lämpligt, av särskilda kriterier för presentation, sammansättning, storlek och utformning av det gemensamma kännetecknet eller de grafiska elementen.

4.  I syfte att säkerställa mervärde och synlighet för unionsprogrammet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 med avseende på reglerna om utdelning av produkter i förhållande till servering av andra måltider vid utbildningsanstalter.

5.  Med tanke på att stödet måste avspeglas i det pris till vilket produkterna görs tillgängliga inom skolprogrammet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 227 som innebär att medlemsstaterna blir skyldiga att i sina strategier redogöra för hur detta kommer att åstadkommas.

Artikel 25

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta alla åtgärder som krävs för tillämpningen av detta avsnitt, inbegripet

a)  den information som medlemsstaternas strategier ska innehålla,

b)  stödansökningarna och stödutbetalningarna, inklusive den förenkling av förfarandena som följer av den gemensamma ramen,

c)  metoderna för att ge publicitet åt och skapa nätverk i anknytning till skolprogrammet,

d)  inlämnandet av, utformningen av och innehållet i årliga ansökningar om stöd och övervaknings- och utvärderingsrapporter från de medlemsstater som deltar i skolprogrammet,

e)  de åtgärder som krävs för tillämpningen av artikel 23a.4, bl.a. i fråga om tidsfristerna för överföringarna och inlämnandet av, utformningen av och innehållet i anmälningar om överföringar.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 229.2."

6.  Underavsnitt 2 ska utgå.

7.  Artikel 217 ska ersättas med följande:

"Artikel 217

Nationellt stöd till utdelning av produkter till barn

Medlemsstaterna får lämna nationellt stöd till utdelning till barn vid utbildningsanstalter av de grupper av stödberättigande produkter som avses i artikel 23, till kompletterande utbildningsåtgärder som avser sådana produkter och till de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 c.

Medlemsstaterna får finansiera sådant stöd genom en avgift som läggs på den berörda sektorn eller genom andra bidrag från den privata sektorn."

8.  I artikel 225 ska följande led läggas till:

"e)  senast den 31 juli 2023 om tillämpningen av de tilldelningskriterier som avses i artikel 23a.2,

f)  senast den 31 juli 2013 om effekten av de överföringar som avses i artikel 23a.4 på programmets effektivitet när det gäller utdelning av de båda produktgrupperna."

9.  Bilaga V ska ersättas med följande:

"BILAGA V

Kategori I

Fermenterade mjölkprodukter utan frukt- eller bärsaft, naturligt smaksatta, eller med frukt- eller bärsaft, naturligt smaksatta eller icke smaksatta

Mjölkbaserade drycker innehållande kakao eller frukt- eller bärsaft eller naturligt smaksatta mjölkbaserade drycker

Kategori II

Naturligt smaksatta och icke smaksatta mjölkprodukter med frukt och bär, även fermenterade".

Artikel 2

Ändring av förordning (EU) nr 1306/2013

I artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska led d ersättas med följande:

"d)  Unionens ekonomiska bidrag till de åtgärder i fråga om djursjukdomar och förlorat konsumentförtroende som avses i artikel 220 i förordning (EU) nr 1308/2013."

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor

Referensnummer

COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)

Framläggande för parlamentet

30.1.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

6.2.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

6.2.2014

BUDG

6.2.2014

CONT

6.2.2014

ENVI

6.2.2014

 

REGI

6.2.2014

CULT

6.2.2014

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

11.2.2014

BUDG

25.6.2014

CONT

11.6.2014

ENVI

14.7.2014

 

REGI

22.9.2014

CULT

3.9.2014

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marc Tarabella

17.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

23.7.2014

 

 

 

Antagande

11.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mark Demesmaeker

Ingivande

15.1.2016

  • [1]  EUT C 451, 16.12.2014, s. 142.
  • [2]  EUT C 415, 20.11.2014, s. 30.
  • [3]  Antagna texter, P8_TA(2015)0216.
  • [4] * Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.
    **  TEXTEN HAR ÄNNU INTE SLUTGRANSKATS AV JURISTLINGVISTERNA.
  • [5]   EUT C , , s. .
  • [6]   EUT C , , s. .
  • [7]   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
  • [8]   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).