ДОКЛАД относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна

19.1.2016 - (11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Силвия-Ивон Кауфман

Процедура : 2015/0810(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0007/2016
Внесени текстове :
A8-0007/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна

(11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (11592/2015),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0300/2015),

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност[1], и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0007/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Евроюст.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение се отнася до предложеното одобрение на споразумение за сътрудничество между Евроюст

и Украйна с цел засилване на съдебното сътрудничество в областта на борбата срещу тежката престъпност, и по-специално организираната престъпност и тероризма. Този проект за споразумение съдържа разпоредби относно оперативното сътрудничество между Евроюст и Украйна, като командироването на длъжностно лице от Украйна за връзка към Евроюст и обмена на информация, включително на лични данни.

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решението за Евроюст, Съвместният надзорен орган на Евроюст (СНО) одобри проекта за споразумение; неговото становище се прилага към проекта на споразумението. СНО отбелязва по-специално, че всички изменения от страна на Евроюст по проекта на споразумението са взети предвид и че Украйна е страна по Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Протокола към нея по отношение на надзорните институции и трансграничния обмен на данни. По този последен въпрос Европейският надзорен орган заключи, че въпросите във връзка с независимостта на надзорния компетентен орган в Украйна са били решени по задоволителен начин чрез прехвърлянето на задачите към Омбудсмана, който се ползва с пълна независимост в съответствие с конституцията на Украйна.

За да се засили борбата срещу транснационалната престъпност и да се подобри съдебното сътрудничество в Европа, е налице ясна оперативна необходимост за Евроюст да си сътрудничи с Украйна.

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст, последно изменен с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г., Съветът следва да одобри с квалифицирано мнозинство сключените от Евроюст споразумения с трети страни или международни организации.

Съгласно член 39, параграф 1 от някогашния Договор за Европейския съюз, за който Съдът на Европейския съюз постанови на 16 април 2015 г., че все още е приложим, в съответствие с член 9 от Протокол № 36 Съветът е длъжен да се консултира с Парламента при приемането на мерки по прилагане, въз основа на третия стълб на достиженията на общностното право, като може да определи срок, в рамките на който Парламентът да представи своето становище (решения на Съда на Европейския съюз C-317/13 и C-679/13, 15 април 2015 г.)

Докладчикът подкрепя сключването на това споразумение за сътрудничество с Украйна, тъй като това би допринесло за борбата срещу тежките форми на престъпност и би я засилило, като също така би допринесло за засилване на съдебното сътрудничество, по-специално в областта на борбата с организираната престъпност и тероризма.

12.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна

(11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Докладчик по становище: Иржи Мащалка

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото решение предлага да се одобри споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна с цел да се укрепи съдебното сътрудничество в борбата с тежките престъпления и корупцията. Споразумението съдържа подробни разпоредби за оперативно сътрудничество между Евроюст и Украйна, като командироване на украински служител за връзка в Евроюст и обмен на информация.

Член 26а, параграф 2 от решението за Евроюст предвижда, че Съветът трябва да одобрява такива споразумения с трети държави или международни организации. Член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз преди влизането в сила на Договора от Лисабон предвижда, че Парламентът трябва да бъде консултиран относно това одобрение. Тази процедура е все още временно в сила в съответствие с член 9 от Протокол № 36.

Докладчикът счита, че съществува ясна оперативна необходимост за това Евроюст да си сътрудничи с Украйна с цел борба с транснационалната престъпност и укрепване на съдебното сътрудничество в Европа. Докладчикът подкрепя споразумението за сътрудничество и поради това предлага одобрение на решението за изпълнение на Съвета без изменение.

******

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи одобрението на проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна

Позовавания

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.10.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jiří Maštálka

26.11.2015

Дата на приемане

11.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна

Позовавания

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Дата на консултация с ЕП

8.10.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.10.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.12.2015

 

 

 

Дата на приемане

14.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petri Sarvamaa

Дата на внасяне

19.1.2016

  • [1]    ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.