UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

19.1.2016 - (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Procedure : 2015/0810(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0007/2016
Indgivne tekster :
A8-0007/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11592/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0300/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet[1], særlig artikel 26a, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0007/2015),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt Eurojust.

BEGRUNDELSE

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en aftale mellem Eurojust og Ukraine med henblik på at styrke det retlige samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet, navnlig organiseret kriminalitet og terrorisme. Dette udkast til en aftale omfatter bestemmelser vedrørende det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Ukraine, f.eks. om udstationering af en forbindelsesofficer fra Ukraine i Eurojust og udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger.

Den Fælles Kontrolinstans for Eurojust har godkendt udkastet til aftale i overensstemmelse med artikel 26a, stk. 2, i afgørelsen om Eurojust; dens udtalelse er vedlagt udkastet til aftale. Den Fælles Kontrolinstans bemærkede navnlig, at der er taget hensyn til alle Eurojusts ændringsforslag til udkastet til aftale, og at Ukraine er part i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og dens tillægsprotokol om tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende dataudveksling. Hvad det sidste angår, har Den Fælles Kontrolinstans konkluderet, at nogle problemer vedrørende den kompetente tilsynsmyndighed i Ukraines uafhængighed er blevet løst på tilfredsstillende vis ved overdragelse af opgaverne til ombudsmanden, som nyder fuld uafhængighed i overensstemmelse med den ukrainske forfatning.

Der er et klart operationelt behov for, at Eurojust samarbejder med Ukraine, med henblik på at styrke bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og styrke det retlige samarbejde i Europa.

I henhold til artikel 26a, stk. 2, i Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust, som ændret ved Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008, er det Rådet, der, med kvalificeret flertal, skal godkende de aftaler, Eurojust indgår med tredjelande eller internationale organisationer.

I henhold til artikel 39, stk. 1, i den tidligere traktat om Den Europæiske Union, som ifølge Domstolens dom af 16. april 2015 stadig finder anvendelse, skal Rådet i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 36 høre Parlamentet i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger på grundlag af den tredje søjle i EU-retten og kan fastsætte en frist for Parlamentet til at afgive udtalelse (Domstolens dom af 15. april 2015 i sag C-317/13 og C-679/13).

Ordføreren støtter indgåelsen af denne samarbejdsaftale med Ukraine, da den vil støtte og styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet og vil bidrage til at forbedre det retlige samarbejde, navnlig i forbindelse med organiseret kriminalitet og terrorisme.

12.1.2016

UDTALELSE fra Retsudvalget

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets afgørelse om Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Ordfører for udtalelse: Jiří Maštálka

KORT BEGRUNDELSE

Det foreslås med afgørelsen at anerkende en samarbejdsaftale mellem Eurojust og Ukraine med henblik på at styrke det retlige samarbejde i bekæmpelsen af alvorlig kriminalitet og korruption. Aftalen omfatter bestemmelser vedrørende det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Ukraine, f.eks. om udstationering af en forbindelsesofficer fra Ukraine i Eurojust og udveksling af oplysninger.

I artikel 26a, stk. 2, i Eurojustafgørelsen nævnes, at Rådet skal godkende sådanne aftaler med tredjelande eller internationale organisationer. Artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse fastslår, at Parlamentet skal høres om en sådan godkendelse. Denne procedure er stadig midlertidigt gældende, jf. artikel 9 i protokol nr. 36.

Ordføreren er af den opfattelse, at der er et klart operationelt behov for, at Eurojust samarbejder med Ukraine for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og styrke det retlige samarbejde i Europa. Ordføreren støtter samarbejdsaftalen og foreslår derfor at godkende Rådets afgørelse uændret.

******

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af forslaget til Rådets afgørelse om samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

Referencer

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

14.10.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jiří Maštálka

26.11.2015

Dato for vedtagelse

11.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine

Referencer

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Dato for forelæggelse for EP

8.10.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

13.10.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

2

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petri Sarvamaa

Dato for indgivelse

19.1.2016

  • [1]  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.