ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας

19.1.2016 - (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Διαδικασία : 2015/0810(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0007/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0007/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11592/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0300/2015),

–  Έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος[1], και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0007/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Eurojust.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση αφορά την προτεινόμενη έγκριση μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust

και της Ουκρανίας, με σκοπό την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στον αγώνα κατά των σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Το σχέδιο συμφωνίας περιέχει διατάξεις για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας, όπως π.χ. την απόσπαση ενός αξιωματικού-συνδέσμου από την Ουκρανία στην Eurojust και την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 26α παράγραφος 2 της απόφασης Eurojust, η Κοινή Εποπτική Αρχή (JSB) της Eurojust ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας· η γνωμοδότησή της επισυνάπτεται στο σχέδιο συμφωνίας. Η JSB έλαβε γνώση ειδικότερα ότι όλες οι τροπολογίες από την Eurojust στο σχέδιο συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη και ότι η Ουκρανία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και στο Πρωτόκολλό της για τις εποπτικές αρχές και τη διαμεθοριακή ροή δεδομένων. Επ’αυτού του τελευταίου σημείου, η JSB συνεπέρανε ότι τα ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της αρμόδιας εποπτικής αρχής στην Ουκρανία καλύφθηκαν ικανοποιητικά με τη μεταφορά των καθηκόντων στον Συνήγορο του Πολίτη, που διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία βάσει του ουκρανικού Συντάγματος.

Για την ενίσχυση του αγώνα κατά του διασυνοριακού εγκλήματος και για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, υπάρχει μια σαφής επιχειρησιακή ανάγκη να συνεργαστεί η Eurojust με την Ουκρανία.

Βάσει του άρθρου 26α παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 περί σύστασης της Eurojust, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την από 16 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο εναπόκειται να εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία τις συμφωνίες που η Eurojust συνάπτει με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Βάσει του άρθρου 39(1) της πρώην Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που το Δικαστήριο αποφάσισε στις 16 Απριλίου 2015 ότι εξακολουθεί να ισχύει, σε συμφωνία με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου 36, το Συμβούλιο οφείλει να ζητάει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου όποτε εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα δυνάμει του κεκτημένου του τρίτου πυλώνα και δύναται να ορίσει στο Κοινοβούλιο μια προθεσμία για τη γνωμοδότησή του (ΔΕΕ C-317/13 και C-679/13, της 15ης Απριλίου 2015).

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας με την Ουκρανία, διότι θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά των σοβαρών μορφών εγκλήματος και θα συμβάλει στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας, ειδικά στο πεδίο του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

12.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jiří Maštálka

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα απόφαση προτείνει την έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας προκειμένου να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία στην καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της διαφθοράς. Η συμφωνία περιέχει λεπτομερείς διατάξεις για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας, όπως την απόσπαση ενός αξιωματικού συνδέσμου από την Ουκρανία στην Eurojust και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το άρθρο 26α παράγραφος 2 της απόφασης Eurojust αναφέρει ότι τέτοιες συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο. Το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου για αυτήν την έγκριση. Αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι υφίσταται σαφής επιχειρησιακή ανάγκη συνεργασίας της Eurojust με την Ουκρανία προκειμένου να καταπολεμηθεί το διεθνικό έγκλημα και να ενισχυθεί η δικαστική συνεργασία στην Ευρώπη. Ο συντάκτης υποστηρίζει τη συμφωνία συνεργασίας και, ως εκ τούτου, προτείνει την έγκριση της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου χωρίς τροποποίηση.

******

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Ουκρανίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας

Έγγραφα αναφοράς

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

14.10.2015

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jiří Maštálka

26.11.2015

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Ангел Джамбазки

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία για τη συνεργασία μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας

Έγγραφα αναφοράς

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

8.10.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

13.10.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.12.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petri Sarvamaa

Ημερομηνία κατάθεσης

19.1.2016

  • [1]    ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.