Menettely : 2015/0810(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0007/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0007/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/02/2016 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0028

MIETINTÖ     *
PDF 363kWORD 91k
19.1.2016
PE 571.794v02-00 A8-0007/2016

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11592/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0300/2015),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS(1) ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0007/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Tämä esitys koskee Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyösopimuksen ehdotettua hyväksymistä tarkoituksena parantaa oikeudellista yhteistyötä vakavien rikosten ja etenkin järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Sopimusluonnos sisältää määräyksiä Eurojustin ja Ukrainan välisestä toiminnallisesta yhteistyöstä, kuten Ukrainan yhteyshenkilön siirtämisestä Eurojustiin ja tietojen vaihdosta, mikä koskee myös henkilötietoja.

Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen on hyväksynyt sopimusluonnoksen Eurojust‑yksikön perustamisesta tehdyn päätöksen 26 a artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen lausunto on päätösesityksen liitteenä. Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen huomautti erityisesti, että kaikki Eurojustin päätösesitykseen ehdottamat tarkistukset on otettu huomioon ja Ukraina on osapuolena Euroopan neuvoston 28. tammikuuta 1981 tekemässä yleissopimuksessa, joka koskee henkilötietojen automaattista käsittelyä, sekä sen pöytäkirjassa, joka koskee valvontaviranomaisia ja rajat ylittäviä tietovirtoja. Viimeksi mainitun kohdan suhteen yhteinen valvontaviranomainen on todennut, että Ukrainan toimivaltaisen valvontaviranomaisen riippumattomuutta koskevia kysymyksiä on käsitelty tyydyttävällä tavalla, kun tehtäviä on siirretty oikeusasiamiehelle, joka toimii Ukrainan perustuslain mukaan täysin riippumattomasti.

Jotta voidaan vahvistaa kansainvälisen rikollisuuden torjumista ja tehostaa oikeudellista yhteistyötä unionissa, Eurojustilla on selvä toiminnallinen tarve tehdä yhteistyötä Ukrainan kanssa.

Eurojust-yksikön perustamisesta 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen, jota on tarkistettu viimeksi 16. joulukuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/465/YOS, 26 a artiklan 2 kohdan mukaan neuvoston on hyväksyttävä määräenemmistöllä sopimukset, joita Eurojust tekee kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Entisen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jota unionin tuomioistuin katsoi 16. huhtikuuta 2015 edelleen sovellettavan, ja pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan mukaisesti neuvoston on kuultava parlamenttia, kun se hyväksyy täytäntöönpanotoimia kolmannen pilarin säännöstön nojalla, ja se voi asettaa parlamentille aikarajan, jonka puitteissa parlamentin on annettava lausuntonsa (Euroopan unionin tuomioistuin, C-317/13 ja C-679/13, 15. huhtikuuta 2015).

Esittelijä ehdottaa tämän yhteistyösopimuksen tekemistä Ukrainan kanssa, koska se auttaisi vahvistamaan vakavan rikollisuuden torjuntaa ja parantamaan erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin liittyvää oikeudellista yhteistyötä.

12.1.2016

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Esittelijä: Jiří Maštálka

LYHYET PERUSTELUT

Tällä päätöksellä ehdotetaan Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymistä, jotta voidaan tiivistää oikeusalan yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja lahjonnan torjunnassa. Sopimus sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä Eurojustin ja Ukrainan välisestä toiminnallisesta yhteistyöstä, kuten Ukrainan yhteyshenkilön siirtämisestä Eurojustiin ja tietojen vaihdosta.

Eurojustia koskevan päätöksen 26 a artiklan 2 kohdassa katsotaan, että neuvoston on hyväksyttävä tällaiset kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävät sopimukset. Ennen Lissabonin sopimusta voimassa olleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa määrättiin, että parlamenttia on kuultava hyväksynnästä. Menettely on edelleen väliaikaisesti voimassa pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan mukaisesti.

Valmistelija katsoo, että Eurojustilla on selvä operatiivinen tarve tehdä yhteistyötä Ukrainan kanssa kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi ja oikeudellisen yhteistyön vahvistamiseksi Euroopassa. Valmistelija tukee yhteistyösopimusta ja ehdottaa siksi neuvoston täytäntöönpanopäätöksen hyväksymistä ilman tarkistuksia.

******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELY

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Eurojustin ja Ukrainan välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

14.10.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jiří Maštálka

26.11.2015

Hyväksytty (pvä)

11.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

8.10.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

13.10.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.12.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

2

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petri Sarvamaa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.1.2016

(1)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö