Ziņojums - A8-0007/2016Ziņojums
A8-0007/2016

ZIŅOJUMS 

19.1.2016 - (11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Procedūra : 2015/0810(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0007/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0007/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (11592/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Amsterdamas līgumu, 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0300/2015),

–  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2002/187/TI (2002. gada 28. februāris), ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem[1], jo īpaši tā 26.a panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0007/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Šis priekšlikums attiecas uz ierosināto sadarbības nolīguma apstiprināšanu starp Eurojust

un Ukrainu nolūkā veicināt tiesu iestāžu sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem, īpaši cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Nolīguma projektā ir iekļauti noteikumi attiecībā uz operatīvo sadarbību starp Eurojust un Ukrainu, piemēram, Ukraina ieceļ sadarbības koordinatoru Eurojust un apmainās ar informāciju, tostarp personas datiem.

Saskaņā ar Eurojust lēmuma 26.a panta 2. punktu Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde (AUI) ir apstiprinājusi nolīguma projektu. Tās atzinums ir pievienots nolīguma projektam. AUI ir īpaši norādījusi, ka visi Eurojust veiktie grozījumi nolīguma projektā ir ņemti vērā un ka Ukraina ir Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi un tās protokola par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām dalībvalsts. Attiecībā uz šo pēdējo punktu AUI ir secinājusi, ka jautājumi saistībā ar kompetentās uzraudzības iestādes neatkarību Ukrainā ir apmierinoši atrisināti, nododot minētos jautājumus Ombudam, kurš saskaņā ar Ukrainas konstitūciju ir pilnībā neatkarīgs.

Lai pastiprinātu cīņu pret pārnacionāliem noziegumiem un veicinātu tiesu iestāžu sadarbību Eiropā, pastāv skaidra operatīva vajadzība Eurojust sadarboties ar Ukrainu.

Atbilstoši Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmuma, ar ko izveido Eurojust un kurā jaunākie grozījumi veikti ar Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmumu 2009/426/TI, 26.a panta 2. punktam Padomei ar kvalificētu balsu vairākumu ir jāapstiprina Eurojust noslēgtie nolīgumi ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Atbilstoši bijušā Līguma par Eiropas Savienību, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 16. aprīlī nospriedusi, ka tas joprojām jāpiemēro, 39. panta 1. punktam un saskaņā ar 36. protokola 9. pantu Padomei ir jāapspriežas ar Parlamentu, pieņemot īstenošanas pasākumus, kuru pamatā ir trešā pīlāra tiesību aktu kopums, un tā var noteikt termiņu, kurā Parlamentam jāsniedz atzinums (EST, C–317/13 un C–679/13, 2015. gada 15. aprīlis).

Referente atbalsta šā sadarbības nolīguma noslēgšanu ar Ukrainu, jo tas varētu palīdzēt cīņā pret smagiem noziegumiem un pastiprināt šo cīņu, un veicinātu starptautiskās sadarbības uzlabošanu, jo īpaši organizētās noziedzības un terorisma jomā.

12.1.2016

Juridiskās komitejas atzinums

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Atzinuma sagatavotājs: Jiří Maštálka

ĪSS PAMATOJUMS

Ar šo lēmumu tiek ierosināts apstiprināt sadarbības nolīgumu starp Eurojust un Ukrainu, lai stiprinātu tiesisko sadarbību cīņa pret nopietniem noziedzīgiem nodarījumiem un korupciju. Nolīguma projektā ir iekļauti visaptveroši noteikumi, kas reglamentē operatīvo sadarbību starp Eurojust un Ukrainu, piemēram, Ukraina ieceļ sadarbības koordinatoru Eurojust un apmainās ar informāciju.

Eurojust lēmuma 26.a panta 2. punktā ir noteikts, ka Padomei šādi nolīgumi ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām ir jāapstiprina. Līguma par Eiropas Savienību pirms Lisabonas līguma redakcijā 39. panta 1. punktā ir noteikts, ka apstiprinājuma nolūkā ir jākonsultējas ar Parlamentu. Šī procedūra joprojām pagaidām ir spēkā saskaņā ar 36. protokola 9. pantu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir acīmredzama nepieciešamība Eurojust sadarboties ar Ukrainu, lai apkarotu starptautisko noziedzību un stiprinātu tiesisko sadarbību Eiropā. Atzinuma sagatavotājs atbalsta sadarbības nolīgumu un tāpēc ierosina apstiprināt Padomes īstenošanas lēmumu bez grozījumiem.

******

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju nākt klajā ar priekšlikumu apstiprināt projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz sadarbības nolīgumu starp Eurojust un Ukrainu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu

Atsauces

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

14.10.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jiří Maštálka

26.11.2015

Pieņemšanas datums

11.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu

Atsauces

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

8.10.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

13.10.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

1.12.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

2

9

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petri Sarvamaa

Iesniegšanas datums

19.1.2016

  • [1]    OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.