SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą

19.1.2016 - (COM11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Procedura : 2015/0810(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0007/2016
Teksty złożone :
A8-0007/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Ukrainą

(1592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11592/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0300/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością[1], w szczególności jej art. 26a ust. 2,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A8–0007/2016),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i Eurojustowi.

UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek dotyczy zaproponowanego zatwierdzenia porozumienia o współpracy między Eurojustem

a Ukrainą w celu zacieśnienia współpracy sądowej w walce z poważną przestępczością, w szczególności przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Wspomniany projekt porozumienia zawiera postanowienia dotyczące współpracy operacyjnej między Eurojustem a Ukrainą, takie jak delegowanie przez Ukrainę oficera łącznikowego do Eurojustu oraz wymiana informacji, w tym danych osobowych.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 decyzji ustanawiającej Eurojust wspólny organ nadzorczy Eurojustu zatwierdził projekt porozumienia; jego opinię załączono do projektu porozumienia. Wspólny organ nadzorczy Eurojustu stwierdził w szczególności, że wszelkie poprawki Eurojustu do projektu porozumienia zostały uwzględnione oraz że Ukraina jest stroną Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych oraz protokołu do tej konwencji dotyczącego organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych. Odnośnie do tej ostatniej kwestii wspólny organ nadzorczy stwierdził, że zagadnienia dotyczące niezależności właściwego organu nadzoru w Ukrainie uwzględniono w wystarczającym stopniu dzięki przeniesieniu zadań na Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgodnie z konstytucją Ukrainy cieszy się pełną niezależnością.

Aby wzmocnić walkę z przestępczością transgraniczną i poprawić współpracę sądową w Europie, istnieje wyraźna operacyjna potrzeba współpracy Eurojustu z Ukrainą.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust, po raz ostatni zmienionej decyzją Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r., to do Rady należy zatwierdzanie większością kwalifikowaną porozumień zawieranych przez Eurojust z krajami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

W myśl art. 39 ust. 1 dawnego Traktatu o Unii Europejskiej, który zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r. nadal obowiązuje, zgodnie z art. 9 Protokołu nr 36 Rada ma obowiązek zasięgnąć opinii Parlamentu, przyjmując środki wykonawcze na podstawie dorobku prawnego w obrębie trzeciego filaru, i może wyznaczyć Parlamentowi termin na przedstawienie opinii (TSUE sprawy C-317/13 i C-679/13 z dnia 15 kwietnia 2015 r.).

Sprawozdawczyni popiera zawarcie przedmiotowego porozumienia o współpracy z Ukrainą, gdyż wesprze ono i umocni walkę z poważnymi przestępstwami oraz przyczyni się do poprawy współpracy sądowej, w szczególności w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Ukrainą

Odsyłacze

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Data konsultacji z PE

8.10.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

13.10.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.12.2015

 

 

 

Data przyjęcia

14.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

2

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Petri Sarvamaa

Data złożenia

19.1.2016

  • [1]    Dz.U. L 63 z 6.3.2002, s. 1.