RAPORT referitor la proiectul de decizie de implementare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

19.1.2016 - (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Procedură : 2015/0810(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0007/2016
Texte depuse :
A8-0007/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de implementare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11592/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0300/2015),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate[1], în special articolul 26a alineatul (2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8–0007/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Europol poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere se referă la propunerea de aprobare a unui acord de cooperare între Eurojust

și Ucraina cu scopul de a consolida cooperarea judiciară în cadrul luptei împotriva formelor grave de criminalitate, în special a criminalității organizate și a terorismului. Prezentul proiect de acord cuprinde dispoziții referitoare la cooperarea operațională dintre Eurojust și Ucraina, cum ar fi detașarea de către Ucraina a unui ofițer de legătură pe lângă Eurojust și schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal.

În conformitate cu articolul 26a alineatul (2) din Decizia Eurojust, Organul comun de supraveghere al Eurojust (JSB) a aprobat proiectul de acord; avizul său este anexat la proiectul de acord. JSB a remarcat în special că toate modificările aduse de Eurojust proiectului de acord au fost luate în considerare și că Ucraina este parte la Convenția Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și protocolul la aceasta privind autoritățile de supraveghere și datele transfrontaliere. Cu privire la acest ultim punct, JSB a conchis că problemele legate de independența autorității competente de supraveghere din Ucraina, au fost soluționate în mod satisfăcător prin transferul sarcinilor către Ombudsman, care se bucură de independență deplină în conformitate cu Constituția Ucrainei.

Pentru a consolida lupta împotriva infracțiunilor transnaționale și a consolida cooperarea judiciară în Europa, există o necesitate operațională clară ca Eurojust să coopereze cu Ucraina.

În temeiul articolului 26a alineatul (2) din Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008, este de competența Consiliului să aprobe, cu majoritate calificată, încheierea de acorduri cu țări terțe sau organizații internaționale de către Eurojust.

În temeiul articolului 39 alineatul (1) din fostul Tratat privind Uniunea Europeană cu privire la care Curtea de Justiție a hotărât la 16 aprilie 2015 că este încă aplicabil, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 36, Consiliul trebuie să consulte Parlamentul atunci când adoptă măsuri de punere în aplicare pe baza celui de al treilea pilon al acquis-ului și poate stabili un termen-limită pentru ca Parlamentul să-și dea avizul (CJUE C-317/13 et C-679/13, 15 aprilie 2015).

Raportoarea sprijină încheierea acestui acord de cooperare strategică cu Ucraina deoarece ar facilita și intensifica combaterea formelor grave de criminalitate și ar contribui la consolidarea cooperării judiciare îndeosebi în domeniul criminalității organizate și al terorismului.

12.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

(11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Raportor pentru aviz: Jiří Maštálka

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prin această decizie se aprobă încheierea unui acord de cooperare între Eurojust și Ucraina, pentru a consolida cooperarea judiciară în combaterea formelor grave de criminalitate și corupție. Acordul cuprinde dispoziții detaliate referitoare la cooperarea operațională dintre Eurojust și Ucraina, cum ar fi detașarea de către Ucraina a unui ofițer de legătură pe lângă Eurojust și schimburile de informații.

Articolul 23a alineatul (2) din Decizia privind Eurojust prevede că Consiliul este cel care aprobă acest tip de acorduri cu țările terțe sau cu organizațiile internaționale. Articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în versiunea anterioară Tratatului de la Lisabona, prevede că Parlamentul trebuie consultat cu privire la această aprobare. Procedura este încă temporar în vigoare, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 36.

Raportorul consideră că există o necesitate operațională clară ca Eurojust să coopereze cu Ucraina în vederea combaterii criminalității transnaționale și a consolidării cooperării judiciare în Europa. Raportorul susține acordul de cooperare și propune, prin urmare, aprobarea deciziei de punere în aplicare a Consiliului fără amendamente.

******

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună aprobarea proiectului de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

Referințe

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

14.10.2015

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jiří Maštálka

26.11.2015

Data adoptării

11.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Ucraina

Referințe

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Data consultării PE

8.10.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AFET

13.10.2015

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Examinare în comisie

1.12.2015

 

 

 

Data adoptării

14.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

2

9

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Petri Sarvamaa

Data depunerii

19.1.2016

  • [1]    JO L 63, 6.3.2002, p. 1.