POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

19.1.2016 - (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Postopek : 2015/0810(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0007/2016
Predložena besedila :
A8-0007/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (11592/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0300/2015),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala[1], zlasti člena 26a(2) sklepa,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A8-0007/2016),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter Eurojustu.

OBRAZLOŽITEV

Ta predlog se nanaša na predlagano odobritev sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in

Ukrajino, da bi okrepili pravosodno sodelovanje v boju proti težjim oblikam kriminala, zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Osnutek sporazuma vsebuje določbe o operativnem sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino, na primer napotitev častnika za zvezo iz Ukrajine v Eurojust ter izmenjavo informacij, tudi osebnih podatkov.

V skladu s členom 26a(2) sklepa o Eurojustu je skupni nadzorni organ Eurojusta odobril osnutek sporazuma; njegovo mnenje je priloženo osnutku sporazuma. Skupni nadzorni organ je zlasti ugotovil, da so bili upoštevani vsi predlogi sprememb Eurojusta k osnutku sporazuma ter da je Ukrajina podpisnica Konvencije Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ter njenega protokola o nadzornih organih in čezmejnem prenosu podatkov. Pri tem je skupni nadzorni organ ugotovil, da so bila vprašanja o neodvisnosti pristojnega nadzornega organa v Ukrajini ustrezno rešena s prenosom nalog na varuha človekovih pravic, ki je v skladu z ukrajinsko ustavo povsem neodvisen.

Sodelovanje Eurojusta z Ukrajino je nujno z operativnega vidika, saj bi s tem okrepili boj proti mednarodnemu kriminalu in pravosodno sodelovanje v Evropi.

V skladu s členom 26a(2) Sklepa Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2009/426/PNZ z dne 16. decembra 2008, mora Svet s kvalificirano večino odobriti sporazume, ki jih Eurojust sklene s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami.

V skladu s členom 39(1) nekdanje Pogodbe o Evropski uniji, za katerega je Sodišče Evropske unije 16. aprila 2015 razsodilo, da se še vedno uporablja, se mora Svet na podlagi člena 9 Protokola št. 36 pri sprejemanju izvedbenih ukrepov na podlagi zakonodaje v tretjem stebru posvetovati s Parlamentom in lahko določi rok, do katerega mora Parlament posredovati svoje mnenje (Sodišče Evropske unije C-317/13 in C-679/13, 15. april 2015).

Poročevalka podpira sklenitev tega sporazuma o sodelovanju z Ukrajino, saj bi pripomogel k boju proti hudim oblikam kriminala in ga okrepil, hkrati pa bi prispeval h krepitvi pravosodnega sodelovanja, zlasti na področju organiziranega kriminala in terorizma.

12.1.2016

MNENJE Odbora za pravne zadeve

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Pripravljavec mnenja: Jiří Maštálka

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V sklepu se predlaga odobritev sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino, s čimer bi okrepili pravosodno sodelovanje v boju proti hudim kaznivim dejanjem in korupciji. Sporazum vsebuje natančne določbe o operativnem sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino, na primer napotitev ukrajinskega častnika za zvezo v Eurojust ter izmenjavo informacij.

Člen 26a(2) sklepa o Eurojustu določa, da mora Svet odobriti take sporazume s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami. Člen 39(1) predlizbonske različice Pogodbe o Evropski uniji določa, da se je treba pred odobritvijo posvetovati s Parlamentom. V skladu s členom 9 Protokola št. 36 se ta postopek še vedno začasno uporablja.

Poročevalec meni, da je sodelovanje Eurojusta z Ukrajino jasna operativna potreba v boju proti mednarodnemu kriminalu ter pri krepitvi pravosodnega sodelovanja v Evropi. Poročevalec podpira sporazum o sodelovanju, zato predlaga odobritev izvedbenega sklepa Sveta brez sprememb.

******

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, naj predlaga odobritev osnutka izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino s strani Eurojusta.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino

Referenčni dokumenti

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.10.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jiří Maštálka

26.11.2015

Datum sprejetja

11.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino

Referenčni dokumenti

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Datum posvetovanja z EP

8.10.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

13.10.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

1.12.2015

 

 

 

Datum sprejetja

14.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

2

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petri Sarvamaa

Datum predložitve

19.1.2016

  • [1]    UL L 63, 6.3.2002, str. 1.