Betänkande - A8-0007/2016Betänkande
A8-0007/2016

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina

19.1.2016 - (11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Förfarande : 2015/0810(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0007/2016
Ingivna texter :
A8-0007/2016
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina

(11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11592/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0300/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet[1], särskilt artikel 26a.2,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0007/2016),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Eurojust.

MOTIVERING

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett samarbetsavtal mellan Eurojust

och Ukraina med syftet att förbättra det rättsliga samarbetet i kampen mot grov brottslighet, i synnerhet organiserad brottslighet och terrorism. Detta utkast till avtal innehåller bestämmelser om operativt samarbete mellan Eurojust och Ukraina, såsom Ukrainas utstationering av en sambandsman till Eurojust och utbyte av information som inkluderar personuppgifter.

I enlighet med artikel 26a.2 i Eurojustbeslutet har Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet godkänt utkastet till avtal. Tillsynsmyndighetens yttrande medföljer som en bilaga till utkastet. Tillsynsmyndigheten konstaterade framför allt att Eurojusts alla föreslagna ändringar av utkastet till avtal har beaktats och att Ukraina är part i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande uppgiftsflöden. När det gäller denna sista punkt har tillsynsmyndigheten konstaterat att frågor som rör oberoendet för den behöriga tillsynsmyndigheten i Ukraina har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom att arbetsuppgifterna har överförts till ombudsmannen, som är helt självständig enligt den ukrainska författningen.

För att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och förbättra det rättsliga samarbetet i Europa finns det ett klart operativt behov för Eurojust att samarbeta med Ukraina.

I enlighet med artikel 26a.2 i rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust, senast ändrat genom rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008, ska rådet med kvalificerad majoritet godkänna de avtal som Eurojust har ingått med tredjeländer eller internationella organisationer.

I enlighet med artikel 39.1 i det f.d. fördraget om Europeiska unionen, vilken enligt domstolens beslut den 16 april 2015 fortfarande är tillämplig i enlighet med artikel 9 i protokoll 36, är rådet skyldigt att höra parlamentet vid antagandet av genomförandeåtgärder på grundval av regelverket i den tredje pelaren. Rådet har även möjlighet att fastställa en tidsfrist för när parlamentet ska yttra sig (Europeiska unionens domstols domar i målen C-317/13 och C-679/13, 15 april 2015).

Föredraganden stöder ingåendet av detta samarbetsavtal med Ukraina, eftersom det skulle stödja och stärka kampen mot grov brottslighet och bidra till att förbättra det rättsliga samarbetet, särskilt när det gäller organiserad brottslighet och terrorism.

12.1.2016

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina

(11592/2015 – C8‑0300/2015 – 2015/0810(CNS))

Föredragande av yttrande: Jiří Maštálka

KORTFATTAD MOTIVERING

I detta beslut föreslås ett godkännande av ett avtal om samarbete mellan Eurojust och Ukraina i syfte att stärka det rättsliga samarbetet i kampen mot grov brottslighet och korruption. Avtalet innehåller närmare bestämmelser om operativt samarbete mellan Eurojust och Ukraina, såsom Ukrainas utstationering av en sambandsman till Eurojust och utbyte av information.

Enligt artikel 26a.2 i Eurojustbeslutet får sådana överenskommelser med tredjeländer eller internationella organisationer ingås endast efter godkännande av rådet. Enligt artikel 39.1 i den version av fördraget om Europeiska unionen som gällde före Lissabonfördraget ska rådet höra Europaparlamentet i fråga om ett sådant godkännande. Detta förfarande gäller fortfarande i enlighet med övergångsbestämmelsen i artikel 9 i protokoll nr 36.

Föredraganden anser att det finns ett uppenbart operativt behov av samarbete mellan Eurojust och Ukraina när det gäller att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och stärka det rättsliga samarbetet i Europa. Föredraganden stöder avtalet om samarbete och föreslår därför att rådets genomförandebeslut godkänns utan ändringar.

******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina godkänns.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina

Referensnummer

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.10.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jiří Maštálka

26.11.2015

Antagande

11.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina

Referensnummer

11592/2015 – C8-0300/2015 – 2015/0810(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

8.10.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

13.10.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

19.11.2015

 

 

 

Behandling i utskott

1.12.2015

 

 

 

Antagande

14.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

2

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petri Sarvamaa

Ingivande

19.1.2016

  • [1]    EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.