Процедура : 2015/0812(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0008/2016

Внесени текстове :

A8-0008/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0029

ДОКЛАД     *
PDF 678kWORD 91k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора

(11596/2015 – C8‑0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Натали Гризбек

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора

(11596/2015 – C8‑0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (11596/2015),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0299/2015),

–  като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност(1), по-специално член 26а, параграф 2 от него,

-  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0008/2016),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Евроюст.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение се отнася до предложеното одобрение на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора с цел засилване на съдебното сътрудничество в областта на борбата срещу тежката престъпност, и по-специално организираната престъпност и тероризма. Този проект за споразумение съдържа разпоредби относно оперативното сътрудничество между Евроюст и Черна гора, като командироването на прокурор от Черна гора за връзка към Евроюст и обмена на информация, включително на лични данни.

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решението за Евроюст, Съвместният надзорен орган на Евроюст (СНО) одобри проекта за споразумение; неговото становище се прилага към проекта на споразумението. СНО отбелязва по-специално, че всички изменения от страна на Евроюст по проекта на споразумението са взети предвид и че Черна гора е страна по Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Протокола към нея по отношение на надзорните институции и трансграничния обмен на данни.

СНО стигна до заключението, че разпоредбите относно обмена на лични данни, съдържащи се в проекта на споразумение са адекватни.

За да се засили борбата срещу транснационалната престъпност и да се подобри съдебното сътрудничество в Европа, е налице ясна оперативна необходимост за Евроюст да си сътрудничи с Черна гора.

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст, последно изменен с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г., Съветът следва да одобри с квалифицирано мнозинство сключените от Евроюст споразумения с трети страни или международни организации.

Съгласно член 39, параграф 1 от някогашния Договор за Европейския съюз, за който Съдът на Европейския съюз постанови на 16 април 2015 г., че все още е приложим, в съответствие с член 9 от Протокол № 36 Съветът е длъжен да се консултира с Парламента при приемането на мерки по прилагане, въз основа на третия стълб на достиженията на общностното право, като може да определи срок, в рамките на който Парламентът да представи своето становище (решения на Съда на Европейския съюз C-317/13 и C-679/13, 15 април 2015 г.)

Докладчикът подкрепя сключването на това споразумение за сътрудничество с Черна гора, тъй като това би допринесло за борбата срещу тежките форми на престъпност и би я засилило, като също така би допринесло за засилване на съдебното сътрудничество, по-специално в областта на борбата с организираната престъпност и тероризма.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора

Позовавания

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Дата на консултация с ЕП

8.10.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Дата на приемане

14.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petri Sarvamaa

Дата на внасяне

19.1.2016

(1)

ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност