Procedure : 2015/0812(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0008/2016

Indgivne tekster :

A8-0008/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0029

BETÆNKNING     *
PDF 356kWORD 78k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Nathalie Griesbeck

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (11596/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, i henhold til hvilken Rådet hørte Parlamentet (C8-0299/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet(1), særlig artikel 26a, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0008/2016),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt Eurojust.

BEGRUNDELSE

Dette forslag vedrører den foreslåede godkendelse af en aftale mellem Eurojust og Montenegro med henblik på at styrke det retlige samarbejde i bekæmpelsen af grov kriminalitet, navnlig organiseret kriminalitet og terrorisme. Dette udkast til en aftale omfatter bestemmelser vedrørende det operationelle samarbejde mellem Eurojust og Montenegro, f.eks. om udstationering af en forbindelsesanklager fra Montenegro i Eurojust og udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger.

Den Fælles Kontrolinstans for Eurojust har godkendt udkastet til aftale i overensstemmelse med artikel 26a, stk. 2, i afgørelsen om Eurojust; dens udtalelse er vedlagt udkastet til aftale. Den Fælles Kontrolinstans bemærkede navnlig, at der er taget hensyn til alle Eurojusts ændringsforslag til udkastet til aftale, og at Montenegro er part i Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og dens tillægsprotokol om tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende dataudveksling.

Den Fælles Kontrolinstans har konkluderet, at bestemmelserne om udveksling af personoplysninger i udkastet til aftalen er tilstrækkelige.

Der er et klart operationelt behov for, at Eurojust samarbejder med Montenegro, med henblik på at styrke bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet og styrke det retlige samarbejde i Europa.

I henhold til artikel 26a, stk. 2, i Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust, som ændret ved Rådets afgørelse 2009/426/RIA af 16. december 2008, er det Rådet, der, med kvalificeret flertal, skal godkende de aftaler, Eurojust indgår med tredjelande eller internationale organisationer.

I henhold til artikel 39, stk. 1, i den tidligere traktat om Den Europæiske Union, som ifølge Domstolens dom af 16. april 2015 stadig finder anvendelse, skal Rådet i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 36 høre Parlamentet i forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger på grundlag af den tredje søjle i EU-retten og kan fastsætte en frist for Parlamentet til at afgive udtalelse (Domstolens dom af 15. april 2015 i sag C-317/13 og C-679/13).

Ordføreren støtter indgåelsen af denne samarbejdsaftale med Montenegro, da den vil støtte og styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet og vil bidrage til at forbedre det retlige samarbejde, navnlig i forbindelse med organiseret kriminalitet og terrorisme.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro

Referencer

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Dato for høring af EP

8.10.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Ordførere

Dato for valg

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

14.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

1

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petri Sarvamaa

Dato for indgivelse

19.1.2016

(1)

EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik