Διαδικασία : 2015/0812(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0008/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0008/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0029

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 676kWORD 88k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (11596/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0299/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8 -0008/2016),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να παρεκκλίνει από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Eurojust.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση αφορά την προτεινόμενη έγκριση μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust

και του Μαυροβουνίου, με σκοπό την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Το σχέδιο συμφωνίας περιέχει διατάξεις για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου, όπως π.χ. την απόσπαση ενός εισαγγελέα-συνδέσμου από το Μαυροβούνιο στην Eurojust και την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.

Βάσει του άρθρου 26α παράγραφος 2 της απόφασης Eurojust, η Κοινή Εποπτική Αρχή (JSB) της Eurojust ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας· η γνωμοδότησή της επισυνάπτεται στο σχέδιο συμφωνίας. Η JSB επισήμανε, ειδικότερα, ότι όλες οι τροποποιήσεις από την Eurojust στο σχέδιο συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη και ότι το Μαυροβούνιο είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και στο Πρωτόκολλό της για τις εποπτικές αρχές και τη διαμεθοριακή ροή δεδομένων.

Η JSB συμπέρανε ότι οι διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας που αφορούν την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων είναι οι κατάλληλες.

Για την ενίσχυση της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος και για τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, υπάρχει μια σαφής επιχειρησιακή ανάγκη να συνεργαστεί η Eurojust με το Μαυροβούνιο.

Βάσει του άρθρου 26α παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 περί σύστασης της Eurojust, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την από 16 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση 2009/426/ΔΕΥ του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο εναπόκειται να εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία τις συμφωνίες που η Eurojust συνάπτει με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 1 της πρώην Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που το Δικαστήριο αποφάσισε στις 16 Απριλίου 2015 ότι εξακολουθεί να ισχύει, και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 36, το Συμβούλιο οφείλει να ζητεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου όποτε εγκρίνει εκτελεστικά μέτρα δυνάμει του κεκτημένου του τρίτου πυλώνα και δύναται να ορίζει στο Κοινοβούλιο μια προθεσμία για τη γνωμοδότησή του (ΔΕΕ C-317/13 και C-679/13, της 15ης Απριλίου 2015).

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας με το Μαυροβούνιο, διότι θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά των σοβαρών μορφών εγκλήματος και θα συμβάλει στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας, ειδικά στο πεδίο του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου

Έγγραφα αναφοράς

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

8.10.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

14.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

1

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Мария Габриел, Илияна Йотова, Филиз Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petri Sarvamaa

Ημερομηνία κατάθεσης

19.1.2016

(1)

  ΕΕ L 63, 6.3.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου