Menettely : 2015/0812(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0008/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0008/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/02/2016 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0029

MIETINTÖ     *
PDF 350kWORD 79k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Nathalie Griesbeck

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (11596/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0299/2015),

–  ottaa huomioon Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/187/YOS (1)ja erityisesti sen 26 a artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0008/2016),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Tämä esitys koskee Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyösopimuksen ehdotettua hyväksymistä tarkoituksena parantaa oikeudellista yhteistyötä vakavien rikosten ja etenkin järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Sopimusluonnos sisältää määräyksiä Eurojustin ja Montenegron välisestä toiminnallisesta yhteistyöstä, kuten yhteydenpidosta vastaavan Montenegron syyttäjän siirtämisestä Eurojustiin ja tietojen vaihdosta henkilötiedot mukaan lukien.

Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen on hyväksynyt sopimusluonnoksen Eurojust‑yksikön perustamisesta tehdyn päätöksen 26 a artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen lausunto on sopimusluonnoksen liitteenä. Eurojustin yhteinen valvontaviranomainen huomautti erityisesti, että kaikki Eurojustin päätösesitykseen ehdottamat tarkistukset on otettu huomioon ja Montenegro on osapuolena Euroopan neuvoston 28. tammikuuta 1981 tekemässä yleissopimuksessa, joka koskee henkilötietojen automaattista käsittelyä, sekä sen pöytäkirjassa, joka koskee valvontaviranomaisia ja rajat ylittäviä tietovirtoja.

Yhteinen valvontaviranomainen on todennut sopimusluonnokseen sisältyvät henkilötietojen vaihtoa koskevat säännökset asianmukaisiksi.

Jotta voidaan vahvistaa kansainvälisen rikollisuuden torjumista ja tehostaa oikeudellista yhteistyötä unionissa, Eurojustilla on selvä toiminnallinen tarve tehdä yhteistyötä Montenegron kanssa.

Eurojust-yksikön perustamisesta 28. helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen, jota on tarkistettu viimeksi 16. joulukuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2009/426/YOS, 26 a artiklan 2 kohdan mukaan neuvoston on hyväksyttävä määräenemmistöllä sopimukset, joita Eurojust tekee kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Entisen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jota unionin tuomioistuin katsoi 16. huhtikuuta 2015 edelleen sovellettavan, ja pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan mukaisesti neuvoston on kuultava parlamenttia, kun se hyväksyy täytäntöönpanotoimia kolmannen pilarin säännöstön nojalla, ja se voi asettaa parlamentille aikarajan, jonka puitteissa parlamentin on annettava lausuntonsa (Euroopan unionin tuomioistuin, C-317/13 ja C-679/13, 15. huhtikuuta 2015).

Esittelijä kannattaa tämän yhteistyösopimuksen tekemistä Montenegron kanssa, koska se helpottaisi ja vahvistaisi vakavan rikollisuuden torjuntaa ja auttaisi parantamaan erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin liittyvää oikeudellista yhteistyötä.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Eurojustin ja Montenegron välinen yhteistyötä koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

8.10.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

14.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

1

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petri Sarvamaa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.1.2016

(1)

EYVL L 63, 6.3.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö