Procedūra : 2015/0812(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0008/2016

Pateikti tekstai :

A8-0008/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/02/2016 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0029

PRANEŠIMAS     *
PDF 574kWORD 87k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Nathalie Griesbeck

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (11596/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0299/2015),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 2002/187/TVR, įkuriantį Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais(1), ypač į jo 26a straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0008/2016),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Eurojustui.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pasiūlymas susijęs su siūlymu pritarti Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimui, kurio tikslas – gerinti teisminį bendradarbiavimą siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, visų pirma organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Susitarimo projekte numatytos nuostatos dėl Eurojusto ir Juodkalnijos operatyvinio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, Juodkalnijai komandiruojant ryšių palaikymo prokurorą į Eurojustą ir keičiantis informacija, apimančia asmens duomenis.

Eurojusto jungtinis priežiūros organas pritarė susitarimo projektui, kaip numatyta pagal Eurojusto sprendimo 26a straipsnio 2 dalį. Šio organo nuomonė pridedama prie susitarimo projekto. Jungtinis priežiūros organas visų pirma pabrėžė, kad buvo atsižvelgta į visus Eurojusto pateiktus susitarimo projekto pakeitimus ir kad Juodkalnija yra prisijungusi prie Europos Tarybos 1981 m. sausio 28 d. konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir šios konvencijos protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų.

Jungtinis priežiūros organas nurodė, kad į susitarimo projektą įtrauktos nuostatos dėl keitimosi asmens duomenimis yra tinkamos.

Siekiant sustiprinti kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir gerinti teisminį bendradarbiavimą Europoje, esama aiškaus operatyvinio poreikio Eurojustui bendradarbiauti su Juodkalnija.

Pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo, įsteigiančio Eurojustą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 26a straipsnio 2 dalį numatyta, kad Taryba kvalifikuota balsų dauguma turi patvirtinti Eurojusto su trečiosiomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijoms sudaromus susitarimus.

Pagal buvusio Europos Sąjungos sutarties 39 straipsnio 1 dalį, kuri, kaip nurodyta Teisingumo Teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendime, vis dar taikytina laikantis Protokolo Nr. 36 9 straipsnio, Taryba, priimdama trečiojo ramsčio acquis grindžiamas įgyvendinimo priemones, turi konsultuotis su Parlamentu ir gali nustatyti laikotarpį, per kurį Parlamentas turi pateikti savo nuomonę (Teisingumo Teismo sprendimas bylose C-317/13 ir C-679/13, 2015 m. balandžio 15 d.).

Pranešėja pritaria šio bendradarbiavimo su Juodkalnija susitarimo sudarymui, nes jis padėtų kovoti su sunkiais nusikaltimais ir sustiprintų šią kovą, be to, prisidėtų prie teisminio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu srityse.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimas

Nuorodos

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Konsultacijos su EP data

8.10.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Priėmimo data

14.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

1

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petri Sarvamaa

Pateikimo data

19.1.2016

(1)

  OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika