Procedūra : 2015/0812(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0008/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0008/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 02/02/2016 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0029

ZIŅOJUMS     *
PDF 565kWORD 87k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente: Nathalie Griesbeck

 EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS


EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (11596/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Amsterdamas līgumu, 39. panta 1. punktu un Protokola Nr. 36 par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8–0299/2015),

–  ņemot vērā Padomes Lēmumu 2002/187/TI (2002. gada 28. februāris), ar ko izveido Eurojust, lai pastiprinātu cīņu pret smagiem noziegumiem(1), jo īpaši tā 26.a panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0008/2016),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Šis priekšlikums attiecas uz ierosināto sadarbības nolīguma apstiprināšanu starp Eurojust

un Melnkalni nolūkā veicināt tiesu iestāžu sadarbību cīņā pret smagiem noziegumiem, īpaši cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu. Nolīguma projektā ir iekļauti noteikumi attiecībā uz operatīvo sadarbību starp Eurojust un Melnkalni, piemēram, Melnkalne ieceļ koordinācijas prokuroru Eurojust un apmainās ar informāciju, tostarp personas datiem.

Saskaņā ar Eurojust lēmuma 26.a panta 2. punktu Eurojust Apvienotā uzraudzības iestāde (AUI) ir apstiprinājusi nolīguma projektu. Tās atzinums ir pievienots nolīguma projektam. AUI ir īpaši norādījusi, ka visi Eurojust veiktie grozījumi nolīguma projektā ir ņemti vērā un ka Melnkalne ir Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi un tās protokola par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām dalībvalsts.

AUI ir secinājusi, ka nolīguma projektā iekļautie noteikumi par apmaiņu ar personas datiem ir atbilstoši.

Lai pastiprinātu cīņu pret pārnacionāliem noziegumiem un veicinātu tiesu iestāžu sadarbību Eiropā, pastāv skaidra operatīva vajadzība Eurojust sadarboties ar Melnkalni.

Atbilstoši Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmuma, ar ko izveido Eurojust un kurā jaunākie grozījumi veikti ar Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmumu 2009/426/TI, 26.a panta 2. punktam Padomei ar kvalificētu balsu vairākumu ir jāapstiprina Eurojust noslēgtie nolīgumi ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Atbilstoši bijušā Līguma par Eiropas Savienību, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 16. aprīlī nospriedusi, ka tas joprojām jāpiemēro, 39. panta 1. punktam un saskaņā ar 36. protokola 9. pantu Padomei ir jāapspriežas ar Parlamentu, pieņemot īstenošanas pasākumus, kuru pamatā ir trešā pīlāra tiesību aktu kopums, un tā var noteikt termiņu, kurā Parlamentam jāsniedz atzinums (EST, C–317/13 un C–679/13, 2015. gada 15. aprīlis).

Referente atbalsta šā sadarbības nolīguma noslēgšanu ar Melnkalni, jo tas varētu palīdzēt cīņā pret smagiem noziegumiem un pastiprināt šo cīņu un veicinātu starptautiskās sadarbības uzlabošanu, jo īpaši organizētās noziedzības un terorisma jomā.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni

Atsauces

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

8.10.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

14.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

1

10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petri Sarvamaa

Iesniegšanas datums

19.1.2016

(1)

  OV L 63, 6.3.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika