Procedure : 2015/0812(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0008/2016

Ingediende teksten :

A8-0008/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/02/2016 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0029

VERSLAG     *
PDF 356kWORD 79k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Nathalie Griesbeck

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (11596/2015),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0299/2015),

–  gezien Besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken(1), en met name artikel 26 bis, lid 2,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0008/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en Eurojust.

TOELICHTING

Dit voorstel behelst de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Eurojust en Montenegro met het oog op versterking van de justitiële samenwerking bij de bestrijding van zware criminaliteit, met name georganiseerde criminaliteit, en terrorisme. Deze ontwerpovereenkomst bevat bepalingen omtrent operationele samenwerking tussen Eurojust en Montenegro, zoals detachering door Montenegro van een verbindingsmagistraat bij Eurojust en uitwisseling van informatie, met inbegrip van persoonsgegevens.

Het gemeenschappelijk controleorgaan van Eurojust heeft overeenkomstig artikel 226 bis, punt 2 van het Eurojust-besluit zijn goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst gehecht; het desbetreffende advies is als bijlage bij de ontwerpovereenkomst gevoegd. Het gemeenschappelijk controleorgaan overwoog met name dat alle door Eurojust voorgestelde wijzigingen in de ontwerptekst in aanmerking zijn genomen en dat Montenegro partij is bij is bij het Verdrag van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en het Aanvullend Protocol inzake toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdend verkeer van gegevens.

Het gemeenschappelijk controleorgaan stelde vast dat de bepalingen inzake uitwisseling van persoonsgegevens in de ontwerpovereenkomst toereikend zijn.

Voor een krachtiger bestrijding van transnationale misdaad en nauwere justitiële samenwerking in Europa, bestaat er een duidelijke operationele noodzaak voor Eurojust om met Montenegro samen te werken.

Ingevolge artikel 26 bis, lid 2, van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Raad 2009/426/JBZ van 16 december 2008, moet de Raad bij gekwalificeerde meerderheid zijn goedkeuring hechten aan overeenkomsten die Eurojust met derde landen of internationale organisaties sluit.

Ingevolge artikel 39, lid 1, van het vroegere Verdrag betreffende de Europese Unie, dat volgens de uitspraak van het Hof van Justitie van 16 april 2015 ingevolge artikel 9 van protocol nr. 36 nog steeds van kracht is, moet de Raad bij de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen op grond van het derde-pijleracquis het Parlement raadplegen, waarbij hij een termijn mag stellen waarbinnen het Parlement zijn advies moet uitbrengen (HvJ EU C-317/13 en C-679/13, 15 april 2015).

De rapporteur kan instemmen met de sluiting van deze samenwerkingsovereenkomst met Montenegro, omdat dit de bestrijding van zware criminaliteit helpt versterken en bijdraagt aan een nauwere justitiële samenwerking, met name op gebied van georganiseerde criminaliteit en terrorisme.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro

Document- en procedurenummers

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Datum raadpleging EP

8.10.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

14.1.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

1

10

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Petri Sarvamaa

Datum indiening

19.1.2016

(1)

PB L 63 van 6.3.2002, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid