Procedură : 2015/0812(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0008/2016

Texte depuse :

A8-0008/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/02/2016 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0029

RAPORT     *
PDF 519kWORD 91k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Nathalie Griesbeck

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11596/2015),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0299/2015),

–  având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(1), în special articolul 26a alineatul (2),

-  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0008/2016),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și Eurojust poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere se referă la aprobarea unui acord de cooperare între Eurojust

și Muntenegru cu scopul de a consolida cooperarea judiciară în cadrul luptei împotriva formelor grave de criminalitate, în special a criminalității organizate și a terorismului. Prezentul proiect de acord cuprinde dispoziții referitoare la cooperarea operațională dintre Eurojust și Muntenegru, cum ar fi detașarea de către Muntenegru a unui ofițer de legătură pe lângă Eurojust și schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal.

În conformitate cu articolul 26a alineatul (2) din Decizia Eurojust, Organul de control comun al Eurojust (JSB) a aprobat proiectul de acord; avizul acestuia este anexat la proiectul de acord. JSB a observat, în special, că toate modificările propuse de Eurojust la proiectul de acord au fost luate în considerare și că Muntenegru este parte la Convenția Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal și protocolul adițional la aceasta, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor.

JSB a concluzionat că dispozițiile privind schimbul de date cu caracter personal din proiectul de acord sunt adecvate.

Pentru consolidarea luptei împotriva criminalității transnaționale și pentru intensificarea cooperării judiciare în Europa, există o necesitate operațională clară de cooperare între Eurojust și Muntenegru.

În conformitate cu articolul 26a alineatul (2) din Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008, este de competența Consiliului să aprobe, cu majoritate calificată, încheierea de acorduri între Eurojust și țări terțe sau organizații internaționale.

În conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din fostul Tratat privind Uniunea Europeană, cu privire la care Curtea de Justiție a decis, la 16 aprilie 2015, că este încă aplicabil, în conformitate cu articolul 9 din protocolul 36, Consiliul trebuie să consulte Parlamentul atunci când adoptă măsuri de punere în aplicare în temeiul acquis-ului din al treilea pilon și poate stabili un termen până la care Parlamentul trebuie să emită avizul (CJUE C-317/13 și C-679/13, 15 aprilie 2015)

Raportoarea sprijină încheierea acestui acord de cooperare cu Muntenegru, deoarece ar facilita și intensifica combaterea formelor grave de criminalitate și ar contribui la consolidarea cooperării judiciare, îndeosebi în domeniul criminalității organizate și al terorismului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru

Referințe

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Data consultării PE

8.10.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Raportori

Data numirii

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Data adoptării

14.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

10

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Petri Sarvamaa

Data depunerii

19.1.2016

(1)

  JO L 63, 6.3.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate