Postup : 2015/0812(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0008/2016

Predkladané texty :

A8-0008/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0029

SPRÁVA     *
PDF 528kWORD 91k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou zo strany Eurojustu

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou zo strany Eurojustu

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11596/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0299/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom(1), a najmä na jeho článok 26a ods. 2,

-  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0008/2016),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a Eurojustu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tento návrh sa týka navrhovaného schválenia Dohody o spolupráci medzi Eurojustom

a Čiernou Horou s cieľom posilniť justičnú spoluprácu v oblasti boja proti závažným trestným činom, a to najmä organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Tento návrh dohody obsahuje ustanovenia o operačnej spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou, a to napríklad v podobe vyslania styčného prokurátora z Čiernej Hory do Eurojustu a výmeny informácií vrátane osobných údajov.

Spoločný dozorný orgán Eurojustu schválil návrh dohody v súlade s článkom 26a ods. 2 rozhodnutia o Eurojuste a jeho stanovisko je k návrhu pripojené. Uvedený orgán poukázal najmä na to, že všetky pozmeňujúce návrhy Eurojustu k návrhu dohody boli zohľadnené a že Čierna Hora je zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a jeho protokolu týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov.

Spoločný dozorný orgán dospel k záveru, že ustanovenia o výmene osobných údajov obsiahnuté v návrhu dohody sú primerané.

V záujme posilnenia boja proti nadnárodnej trestnej činnosti a zlepšenia justičnej spolupráce v Európe je z operačných dôvodov jednoznačne nutné, aby Eurojust spolupracoval s Čiernou Horou.

V súlade s článkom 26a ods. 2 rozhodnutia Rady z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust a ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008, je na Rade, aby kvalifikovanou väčšinou schválila dohody, ktoré Eurojust uzatvára s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami.

Podľa článku 39 ods. 1 bývalej Zmluvy o Európskej únii, ktorý Súdny dvor vo svojom rozhodnutí zo 16. apríla 2015 vyhlásil za naďalej platný v súlade s článkom 9 Protokolu č. 36, je Rada povinná konzultovať s Parlamentom pri prijímaní vykonávacích opatrení na základe acquis tretieho piliera a môže stanoviť lehotu, v ktorej Parlament vydá svoje stanovisko (Súdny dvor Európskej únie C-317/13 a C-679/13, 15. apríla 2015).

Spravodajkyňa podporuje uzavretie tejto dohody o spolupráci s Čiernou Horou, pretože by napomohla a posilnila boj proti závažnej trestnej činnosti a prispela by k zlepšeniu justičnej spolupráce, najmä v oblasti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou

Referenčné čísla

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Dátum konzultácie s EP

8.10.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Dátum prijatia

14.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

1

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petri Sarvamaa

Dátum predloženia

19.1.2016

(1)

  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia