Postopek : 2015/0812(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0008/2016

Predložena besedila :

A8-0008/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0029

POROČILO     *
PDF 597kWORD 87k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Nathalie Griesbeck

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (11596/2015),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0299/2015),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(1), zlasti člena 26a(2) sklepa,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0008/2016),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter Eurojustu.

OBRAZLOŽITEV

Ta predlog se nanaša na predlagano odobritev sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in

Črno goro, da bi okrepili pravosodno sodelovanje v boju proti težjim oblikam kriminala, zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Osnutek sporazuma vsebuje določbe o operativnem sodelovanju med Eurojustom in Črno goro, kot sta napotitev tožilca za zvezo iz Črne gore v Eurojust ter izmenjava informacij, tudi osebnih podatkov.

V skladu s členom 26a(2) sklepa o Eurojustu je skupni nadzorni organ Eurojusta odobril osnutek sporazuma; njegovo mnenje je priloženo osnutku sporazuma. Skupni nadzorni organ je zlasti ugotovil, da so bili upoštevani vsi predlogi sprememb Eurojusta k osnutku sporazuma in da je Črna gora podpisnica Konvencije Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ter njenega protokola o nadzornih organih in čezmejnem prenosu podatkov.

Skupni nadzorni organ je ugotovil, da so določbe osnutka sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov ustrezne.

Sodelovanje Eurojusta s Črno goro je nujno z operativnega vidika, saj bi s tem okrepili boj proti mednarodnemu kriminalu in pravosodno sodelovanje v Evropi.

V skladu s členom 26a(2) Sklepa Sveta z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2009/426/PNZ z dne 16. decembra 2008, mora Svet s kvalificirano večino odobriti sporazume, ki jih Eurojust sklene s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami.

V skladu s členom 39(1) nekdanje Pogodbe o Evropski uniji, za katerega je Sodišče Evropske unije 16. aprila 2015 razsodilo, da se še vedno uporablja, se mora Svet v skladu s členom 9 Protokola št. 36 pri sprejemanju izvedbenih ukrepov na podlagi zakonodaje v tretjem stebru posvetovati s Parlamentom in lahko določi rok, do katerega mora Parlament posredovati svoje mnenje (Sodišče Evropske unije C-317/13 in C-679/13, 15. april 2015).

Poročevalka podpira sklenitev tega sporazuma o sodelovanju s Črno goro, saj bi pripomogel k boju proti hudim oblikam kriminala in bi ga okrepil, hkrati pa bi prispeval h krepitvi pravosodnega sodelovanja, zlasti na področju organiziranega kriminala in terorizma.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro

Referenčni dokumenti

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Datum posvetovanja z EP

8.10.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Datum sprejetja

14.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petri Sarvamaa

Datum predložitve

19.1.2016

(1)

  UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov