Förfarande : 2015/0812(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0008/2016

Ingivna texter :

A8-0008/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/02/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0029

BETÄNKANDE     *
PDF 368kWORD 78k
19.1.2016
PE 571.795v02-00 A8-0008/2016

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Nathalie Griesbeck

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11596/2015),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0299/2015),

–  med beaktande av rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet(1), särskilt artikel 26a.2,

-  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0008/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och Eurojust.

MOTIVERING

Detta förslag avser det föreslagna godkännandet av ett samarbetsavtal mellan Eurojust

och Montenegro med syftet att förbättra det rättsliga samarbetet i kampen mot grov brottslighet, i synnerhet organiserad brottslighet och terrorism. Detta utkast till avtal innehåller bestämmelser om operativt samarbete mellan Eurojust och Montenegro, såsom Montenegros utstationering av en sambandsåklagare till Eurojust och utbyte av information som inkluderar personuppgifter.

I enlighet med artikel 26a.2 i Eurojustbeslutet har Eurojusts gemensamma tillsynsmyndighet godkänt utkastet till avtal. Tillsynsmyndighetens yttrande medföljer som en bilaga till utkastet. Tillsynsmyndigheten har framför allt konstaterat att Eurojusts alla föreslagna ändringar av utkastet till avtal har beaktats och att Montenegro är part i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och dess tilläggsprotokoll om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande uppgiftsflöden.

Den gemensamma tillsynsmyndigheten har kommit fram till att bestämmelserna om skydd för personuppgifter i avtalsutkastet var ändamålsenliga.

För att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och förbättra det rättsliga samarbetet i Europa finns det ett klart operativt behov för Eurojust att samarbeta med Montenegro.

I enlighet med artikel 26a.2 i rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust, senast ändrat genom rådets beslut 2009/426/RIF av den 16 december 2008, ska rådet med kvalificerad majoritet godkänna de avtal som Eurojust har ingått med tredjeländer eller internationella organisationer.

I enlighet med artikel 39.1 i det f.d. fördraget om Europeiska unionen, vilken enligt domstolens beslut den 16 april 2015 fortfarande är tillämplig i enlighet med artikel 9 i protokoll 36, är rådet skyldigt att höra parlamentet vid antagandet av genomförandeåtgärder på grundval av regelverket i den tredje pelaren. Rådet har även möjlighet att fastställa en tidsfrist för när parlamentet ska yttra sig (Europeiska unionens domstols domar i målen C-317/13 och C-679/13, 15 april 2015).

Föredraganden stöder ingåendet av detta samarbetsavtal med Montenegro, eftersom det skulle stödja och stärka kampen mot grov brottslighet och bidra till att förbättra det rättsliga samarbetet, särskilt när det gäller organiserad brottslighet och terrorism.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro

Referensnummer

11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

8.10.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.10.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

13.10.2015

JURI

26.11.2015

 

 

Föredragande

       Utnämning

Nathalie Griesbeck

19.11.2015

 

 

 

Antagande

14.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

1

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petri Sarvamaa

Ingivande

19.1.2016

(1)

  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy