Процедура : 2015/2233(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0009/2016

Внесени текстове :

A8-0009/2016

Разисквания :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Гласувания :

PV 03/02/2016 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0041

ДОКЛАД     
PDF 864kWORD 402k
25.1.2016
PE 567.814v02-00 A8-0009/2016

съдържащ препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Вивиан Рединг

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС)(1), което влезе в сила през януари 1995 г. в резултат на преговорите от Уругвайския кръг в рамките на СТО,

–  като взе предвид доклада от 21 април 2011 г. на председателя на Съвета по търговията с услуги на СТО, посланик Фернандо де Матео, до Комитета по търговските преговори относно специалната сесия преговори по търговията с услуги(2),

–  като взе предвид изявлението на групата „Наистина добрите приятели на услугите“ (Really Good Friends of Services, RGF), дадено на 5 юли 2012 г.(3),

–  като взе предвид директивите на ЕС за преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA), приети от Съвета на 8 март 2013 г. и декласифицирани и публикувани от Съвета на 10 март 2015 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно откриването на преговори по плурилатерално споразумение относно услугите(5),

–  като взе предвид политическите насоки на председателя на Комисията Юнкер от 15 юли 2014 г. към новата Комисия, озаглавени „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“,

--  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид окончателния начален доклад от 17 юли 2014 г., изготвен за Комисията от Ecorys, озаглавен „Оценка на въздействието на устойчивостта на търговията в подкрепа на преговорите относно плурилатерално споразумение по търговията с услуги (TiSA)“(6),

–  като взе предвид преговорните документи, внесени от всички страни по TiSA, по-специално документите, декласифицирани и публикувани от Комисията на 22 юли 2014 г., включително първоначалното предложение на ЕС(7),

–  като взе предвид изявлението на члена на Комисията Малмстрьом от 5 февруари 2015 г. относно мобилността на пациентите в рамките на TiSA(8),

–  като взе предвид съвместното изявление на ЕС и САЩ от 20 март 2015 г. относно обществените услуги(9) в контекста на преговорите относно Споразумението по търговията с услуги и Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–  като взе предвид член 39 от Договора за Европейския съюз, член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на личните данни и член 12 от Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които насърчават равенството между жените и мъжете като една от основните ценности на ЕС,

–  като взе предвид членове 14 и 106 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 26 към него относно услугите от общ интерес,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) в рамките на СТО, включително културното многообразие(10),

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз,

--  като взе предвид членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид принципа за съгласуваност за развитието, както е посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите относно местното и регионалното измерение на споразумението за търговията с услуги (TiSA) (CDR 2700/2015),

–  като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0009/2016),

А.  като има предвид, че преговорите относно TiSA следва да постигнат ефективна международна нормативна уредба, а не занижаване на изискванията на вътрешната нормативна уредба;

Б.  като има предвид, че въпреки че в настоящата си форма и при съществуващите членове по преговорите TiSA представлява плурилатерално споразумение, стремежът следва да бъде сключеното споразумение да достигне критичната маса, която ще му позволи да се превърне в многостранно споразумение в рамките на СТО;

В.  като има предвид, че търговските споразумения трябва да предоставят повече права и по-ниски цени на европейските потребители, повече работни места и по-голяма закрила на работниците; като има предвид, че те трябва също така да допринасят за насърчаване на устойчивото развитие, корпоративната социална отговорност в световен мащаб и на еднакви условия на конкуренция за европейските дружества; като има предвид, че търговската политика следва да допринася за Програмата за достоен труд на МОТ и Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и да бъде изцяло съгласувана с тях;

Г.  като има предвид, че търговските споразумения трябва да отварят пазара за нашите дружества в чужбина и да бъдат защитна мрежа за нашите граждани у дома; като има предвид, че TiSA следва да увеличава достъпа до чуждестранните пазари, да насърчава най-добрите практики и да моделира глобализацията с оглед на това да се гарантира, че то отразява ценностите, принципите и интересите на ЕС, както и че способства дружествата от ЕС да процъфтяват в ерата на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че правата на потребителите и социалните и екологичните стандарти не са пречки пред търговията, а неподлежащи на преговори градивни елементи на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид, че търговската политика на ЕС трябва да подкрепя целите за икономическо, социално и териториално сближаване, както е посочено в член 174 от ДФЕС; като има предвид, че предоставянето на услуги в ЕС се основава на принципите за универсален достъп, качество, сигурност, достъпност и равно третиране, които трябва да бъдат гарантирани по всяко време във всички градове и региони; като има предвид, че ЕС следва да насърчава равенството между половете на международно равнище;

Д.  като има предвид, че в контекста на глобализацията, нарасналото значение на услугите и цифровизацията както на нашите икономики, така и на международната търговия са необходими спешни политически действия за укрепване на международните правила; като има предвид, че ЕС има съществен интерес от укрепването на световните правила в областта на търговията с цел управление на световните вериги за създаване на стойност; като има предвид, че многостранната търговска система остава най-ефективната рамка за постигане на открита и справедлива търговия в световен мащаб;

Е.  като има предвид, че TiSA представлява възможност за ЕС да консолидира своята позиция като най-големия износител на услуги, който представлява 25% от световния износ на услуги и на който се дължи търговски излишък в размер на 170 милиарда евро през 2013 г.; като има предвид, че стойността на износа на ЕС в областта на услугите се е удвоила през последните 10 години, като е достигнала 728 милиарда евро през 2014 г.; като има предвид, че близо 70% от работната сила в ЕС е наета в секторите на услугите и услугите представляват 40% от стойността на стоките, изнасяни от Европа; като има предвид, че 90% от новите работни места, които ще бъдат създадени в ЕС през периода 2013 – 2025 г., ще се дължат на секторите на услугите; като има предвид, че това споразумение има потенциала да стимулира създаването на работни места в ЕС;

Ж.  като има предвид, че търговията с услуги представлява двигател за създаване на работни места и растеж в ЕС, които биха могли да бъдат засилени с TiSA;

З.  като има предвид, че множество важни пазари, не на последно място в бързо развиващите се икономики, все още са затворени за европейските дружества; като има предвид, че ненужни пречки пред търговията с услуги, които, ако бъдат преобразувани в еквивалентни мита, възлизат на 15% за Канада, 16% за Япония, 25% за Южна Корея, 44% за Турция и 68% за Китай, продължават да пречат на европейските дружества да се възползват в пълна степен от своята конкурентоспособност; като има предвид, че ЕС, където тарифният еквивалент на ограниченията за услугите представлява само 6%, е значително по-отворен отколкото повечето от партньорите си; като има предвид, че ЕС следва да използва позицията си на най-голям вносител и износител на услуги, за да осигури еднакви условия на конкуренция чрез реципрочен достъп до пазара и справедлива конкуренция;

И.  като има предвид, че нетарифните бариери, които средно са повече от 50% от разходите за трансгранични услуги, засягат в непропорционална степен малките и средните предприятия (МСП), които съставляват една трета от доставчиците в ЕС – износители на услуги, и които често не разполагат с човешките и финансовите ресурси, необходими за преодоляване на тези пречки; като има предвид, че премахването на ненужните бариери би улеснило интернационализацията на МСП, доколкото тези пречки могат да бъдат отстранени, без да се застрашава изпълнението на целите на обществената политика, които са в основата им; като има предвид, че следва да се запазят мерките, необходими за постигането на законосъобразните цели на обществената политика;

Й.  като има предвид, че глобализацията на веригите за създаване на стойност увеличава импортното съдържание както на вътрешното производство, така и на износа; като има предвид, че търговията със стоки и търговията с услуги са свързани помежду си и че са необходими глобални правила за управлението на тези вериги на доставки; като има предвид, че в контекста на световните вериги за създаване на стойност възниква още по-голяма необходимост от задължителни основни международни стандарти, за да се избегне по-нататъшна надпревара за достигане на най-ниски равнища, както и социален и екологичен дъмпинг;

К.  като има предвид, че доверието на гражданите в търговската политика на ЕС трябва да бъде засилено чрез осигуряване не само на полезни резултати от гледна точка на създаването на работни места и благосъстояние за гражданите и предприятията, но също така и чрез гарантиране на най-високо равнище на прозрачност, ангажираност и отговорност, чрез поддържане на постоянен диалог със социалните партньори, гражданското общество, местните и регионалните органи и всички други съответни заинтересовани страни, както и чрез определяне на ясни насоки за преговорите;

Л.  като има предвид, че повечето от задълженията в графика на ЕС се отнасят до националното законодателство на държавите членки; като има предвид, че изпълнението на задълженията засяга особено регионалните и местните управления;

М.  като има предвид, че защитата на данните не представлява икономическа тежест, а източник на икономически растеж; като има предвид, че възстановяването на доверието в света на цифровите технологии е от жизненоважно значение; като има предвид, че потоците от данни са абсолютно необходими за търговията с услуги, но никога не следва да компрометират достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот;

Н.  като има предвид, че Парламентът в своята резолюция от 26 юни 2013 г. относно откриването на преговори по плурилатерално споразумение относно услугите(11) отправи искане към Комисията „да предприеме мерки във връзка с намерението си да изготви оценка за въздействие върху устойчивото развитие“;

О.  като има предвид, че TiSA ще включва движението на физически лица между държавите, които са страни по споразумението, и в това отношение всички европейски граждани трябва да бъдат равностойно третирани по отношение на достъпа до съответните територии на страните;

П.  като има предвид, че Парламентът има последната дума, посредством процедурата за одобрение, относно търговските споразумения и неговите членове ще решат дали да одобрят или отхвърлят TiSA едва след приключване на преговорите; като има предвид, че ратификацията в някои държави членки може да изисква ратификация от страна на регионалните парламенти и/или парламентарните камари, представляващи регионалното равнище;

Р.  като има предвид, че Парламентът си запазва правото да изрази становището си след като се запознае с всички бъдещи предложения и проекти на текст за TiSA;

1.  отправя, в контекста на продължаващите преговори относно Споразумението по търговията с услуги, следните препоръки към Комисията:

  а)  относно контекста и обхвата:

i.  да разглежда преговорите относно TiSA като трамплин към по-амбициозни цели на равнището на СТО с цел подновяване на преговорите за реформирано ГАТС;

ii.  да заяви отново своята подкрепа за амбициозни, всеобхватни и балансирани преговори, които следва да разгърнат неизползвания потенциал на по-интегриран пазар на услугите в световен мащаб, като същевременно се предотврати социалният, екологичният и икономическият дъмпинг и изцяло се гарантира спазването на достиженията на правото на ЕС; да моделира и регулира глобализацията и да подсили международните стандарти, като същевременно юридически си обезпечи правото на регулиране и на преследване на законосъобразните цели на обществената политика, като тези в сферата на общественото здравеопазване, безопасността и околната среда; да осигури по-голям достъп до пазара за европейските доставчици на услуги, включително МСП, в ключови сектори на интереси, като същевременно се приспособят специфични изключения за чувствителните сектори, включително всички обществени услуги; да гарантира, че тези преговори допринасят по справедлив начин и в значителна степен за създаването на работни места и за приобщаващ растеж, и да определи амбициозни стандарти за търговията с услуги за ХХІ век; да зачита политическия, социалния и културния модел на ЕС и държавите членки, както и основните принципи, залегнали в Договорите на ЕС, и тези, включени в Хартата на основните права на ЕС, като например равенството между половете; да насърчава и защитава правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава в световен мащаб;

iii.  да се стреми към многостранност и да се противопоставя на всички разпоредби или приложения, които биха я възпрепятствали, биха били несъвместими с ГАТС и биха предотвратили бъдещо включване в системата на СТО; да приема нови страни, при условие че те приемат вече договорените правила и равнището на амбициите; да стимулира по-широко участие в преговорите; да отбележи, че както най-големите пречки, така и най-големият потенциал за растеж по отношение на търговията с услуги се срещат в страните от БРИКЮ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) и МИНТ (Мексико, Индонезия, Нигерия и Турция); да потвърди значението на тези държави за ЕС като дестинации за износ с увеличаваща се средна класа, като източници на междинни ресурси и като водещи центрове в световните вериги за създаване на стойност; да проправи пътя за участието на поелите ангажименти бързо развиващи се и динамични икономики и отново да заяви подкрепата си за искането на Китай да се присъедини към преговорите; да гарантира ангажираността на всички участници в TiSA да придадат многостранен характер на резултата от преговорите; да гарантира, че се обръща специално внимание на развиващите се страни, и да включи в TiSA разпоредбите, съдържащи се в член ІV от ГАТС;

iv.  да отбележи, че според Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) на сектора на услугите се дължат приблизително 51% от БВП в развиващите се страни и че износът на услуги от африканските държави расте; да отчете, че търговията, включително с услуги, би могла при определени условия да бъде стимул за приобщаващ растеж, устойчиво развитие, намаляване на бедността и неравенството и за създаване на достойни работни места и би могла да насърчи иновациите чрез улесняване на обмена на ноу-хау, технологии и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, в т.ч. чрез чуждестранни инвестиции; поради това да отстоява позицията, че даването на възможност на развиващите се страни да получат справедлив достъп до световните пазари на услуги би могло да укрепи икономическата им интеграция и приспособяването им към глобализацията;

v.  да признае, че тъй като преговорите се провеждат на преференциална основа, ползите от споразумението ще бъдат ограничени до страните по TiSA, докато то не придобие многостранен характер; да отхвърли прилагането на клаузата за третиране като най-облагодетелствана нация (НОН) за участници, които не са страни по TiSA, докато споразумението придобие многостранен характер; да отхвърли, както в ГАТС, включването на споразуменията за свободна търговия в клаузата за НОН;

vi.  да даде нов тласък на разискванията относно услугите в кръга от преговорите за развитие от Доха;

vii.  да гарантира полезни взаимодействия и съгласуваност между двустранните, плурилатералните и многостранните споразумения, по които понастоящем се водят преговори, както и с процесите в областта на единния пазар, по-специално по отношение на цифровия единен пазар; да осигурява съгласуваност между вътрешните и външните политики на ЕС и да насърчава интегриран подход по въпросите на външните работи; да зачита принципа на съгласуваност на политиките за развитие и да насърчава прилагането на целите за устойчиво развитие, приети през септември 2015 г.;

viii.  да предложи специфични предпазни мерки за туристите, наред с другото с цел предоставяне на прозрачност за международните такси за роуминг, както и за таксите, прилагани за международните разговори и съобщения, така че да се ограничат прекомерните такси, налагани на потребителите, когато използват кредитните си карти извън Европа, и да се запази правото на ЕС и държавите членки да публикуват предупреждения за безопасността относно туристически дестинации;

ix.  да публикува без по-нататъшно отлагане оценката на въздействието върху устойчивостта и съответно да я актуализира след приключването на преговорите, като по-специално се отчита въздействието на TiSA върху гражданите, местните и регионалните органи, развиващите се страни, които не участват в преговорите, както и върху социалното положение и положението със заетостта в ЕС; да извършва подробна и навременна оценка на въздействието на ГАТС върху европейската икономика от влизането му в сила; да включи пълноценно социалните партньори и гражданското общество в завършването на оценката на въздействието върху устойчивостта; да отправи искане към службите на Парламента за изследвания да публикуват всеобхватно информационно проучване относно обхвата и потенциалното въздействие на преговорите относно TiSA, включително от гледна точка на пола, и необходимостта от справянето с явления, като например „стъкления таван“ и разликата в заплащането на жените и мъжете; да извърши проверка по отношение на основните права с цел да предостави възможност на Парламента да вземе информирано решение относно това дали да даде своето одобрение за TiSA или не;

x.  да гарантира, че механизмите за уреждане на спорове между инвеститор и държава не могат да бъдат „внесени“ от други двустранни инвестиционни споразумения по силата на клаузите за НОН;

  б)  относно достъпа до пазара:

i.  да изключи обществените услуги и аудио-визуалните услуги от обхвата на прилагане на споразумението, да предприеме предпазлив подход към услугите в областта на културата, без да се засягат задълженията на ЕС, поети в рамките на ГАТС, както и да се стреми към поемането на амбициозни задължения между различните страни, сектори и равнища на управление, по-специално към допълнително отваряне на чуждестранните пазари по отношение на обществените поръчки, телекомуникационните, транспортните, финансовите и професионалните услуги;

ii.  да гарантира реципрочност на всички равнища; да подкрепи използването на хоризонтални разпоредби, свързани с ангажиментите, като средство за определяне на общо равнище на амбициите, без да се засягат правата и задълженията съгласно членове XVI и XVII от ГАТС, и да вземе предвид факта, че подобни минимални изисквания биха установили ясни параметри за заинтересованите от участие държави; в съответствие с член IV от ГАТС да предвиди гъвкавост за развиващите се и най-слабо развитите страни, когато става въпрос за равнището на амбиция на споразумението; да гарантира, че споразумението цели да създаде еднакви условия на конкуренция в сектора на услугите и да отвори нови пазари за доставчиците на услуги от ЕС;

iii.  да изключи от задълженията, поемани от ЕС, предоставянето на нови услуги, които не са класифицирани в съответната система за класификация, като си запази възможността да ги включи на по-късен етап;

iv.  да отхвърли прилагането на клаузите за запазване на съществуващото положение и за задържащ ефект за задължения във връзка с достъпа до пазара и да отхвърли прилагането им по отношение на чувствителни сектори, като например обществените услуги и услугите в областта на културата, обществените поръчки, Начин на предлагане 4, транспорта и финансовите услуги; да позволява достатъчно гъвкавост с цел връщане на услугите от общ икономически интерес отново под обществен контрол; да запази правото на ЕС и държавите членки да изменят своя график на поети задължения в съответствие с ГАТС;

v.  да поеме ограничени задължения по Начин на предлагане 1, по-специално в областите на цифровите услуги, финансовите услуги и автомобилния транспорт, с цел избягване на регулаторен арбитраж и социален дъмпинг; да поеме обаче амбициозни задължения и да разпознава настъпателните интереси в областта на спътниковите далекосъобщителни услуги, морските услуги и презастраховането; да потвърди, че тези задължения могат да дадат резултати само в една подходящо регулирана среда; да гарантира, че правото на ЕС се спазва изцяло и се прилага към чуждестранните доставчици, когато дадено дружество предоставя услуга от чужбина за европейските потребители, и да включи разпоредби, осигуряващи лесен достъп до правна защита за потребителите; успоредно с това, да установи предизвикателствата пред потребителите, когато поръчват от доставчици на услуги, установени в трети държави, да предостави насоки на потребителите относно правото им на правна защита при такива обстоятелства и да предложи конкретни мерки, ако това е необходимо;

vi.  да възприеме амбициозен подход в рамките на Начин на предлагане 3, като се стреми към премахването на пречките за трети държави във връзка с търговското присъствие и установяването, като например ограниченията върху чуждестранния собствен капитал и изискванията за съвместните предприятия, което е от решаващо значение от гледна точка на повишаването на ръста на услугите, предоставяни чрез Начини на предлагане 1 и 4, като същевременно се запази сегашното равнище на резервите за целия ЕС;

vii.  да има предвид, че ЕС има настъпателен интерес по отношение на изходящата мобилност на висококвалифицирани специалисти; да се въздържа от поемането на нови задължения извън рамките на ГАТС по отношение на входящата мобилност, докато другите страни не подобрят значително своите предложения; да потвърди, че трудовата клауза запазва правното задължение на чуждестранните доставчици на услуги да спазват нормите на ЕС и държавите членки в областта на социалното и трудовото законодателство, както и колективните трудови договори; да поеме амбициозни задължения, свързани с Начин на предлагане 4, за случаите, които са в основата на задълженията, свързани с Начин на предлагане 3; да запази възможността за извършване на проверки относно икономическите нужди и пазара на труда във връзка с доставчиците на договорни услуги и независимите специалисти;

viii.  да зачита суверенното право на държавите членки да избират кои сектори да отворят за чуждестранна конкуренция и до каква степен посредством ограничения и изключения; да се въздържа от оказването на натиск върху държавите членки да не упражняват в пълна степен това право;

ix.  да изключи, в съответствие с членове 14 и 106 от ДФЕС, както и с Протокол № 26 към него, настоящите и бъдещите услуги от общ интерес, както и услугите от общ икономически интерес от обхвата на прилагане на споразумението (включително, но не само, услугите в областта на водоснабдяването и здравеопазването, социалните услуги, системите за социална сигурност и образованието, управлението на отпадъци и обществения транспорт); да гарантира, че органите на ЕС, както и националните и местните органи си запазват пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки по отношение на възлагането, организирането, финансирането и предоставянето на обществени услуги; да прилага това изключение независимо от начина на предоставяне и финансиране на обществените услуги; да гарантира, че системите за социална сигурност са изключени от обхвата на прилагане на споразумението; да отхвърли предложението за приложение относно мобилността на пациентите, на което се противопоставят повечето от участниците в TiSA; да признае огромното значение, което европейските граждани придават на висококачествените обществени услуги, които допринасят за социалното и териториалното сближаване;

x.  да се противопостави на ограничения по отношение на кръстосано финансиране за предприятия на един и същ орган на местната власт, които превишават ограниченията, съществуващи в правото на Съюза или в законодателството на държавите членки;

xi.  да се стреми към въвеждане, без да се засягат разпоредбите на ГАТС, на ясна клауза за „златен стандарт“, която би могла да бъде включена във всички търговски споразумения и би гарантирала, че клаузата за комуналните услуги се прилага към всички начини на предлагане и към всички услуги, считани за обществени услуги от европейските, националните или регионалните органи във всеки сектор и независимо от монополния статут на услугата;

xii.  да гарантира, в съответствие с член 167, параграф 4 от ДФЕС и с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г., чрез хоризонтална и правно обвързваща клауза, приложима за цялото споразумение, че страните си запазват правото на приемане или на продължаване на прилагането на всяка мярка, свързана с опазването или насърчаването на културното и езиковото многообразие, независимо от използваната технология или платформа за разпространение, както онлайн, така и офлайн;

  в)  относно правилата по отношение на цифровата икономика:

i.  да гарантира трансграничните потоци от данни в съответствие с универсалното право на неприкосновеност на личния живот;

ii.  да възприеме предпазлив подход към преговорите по главите, засягащи защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот;

iii.  да потвърди, че защитата на данните и правото на неприкосновеност на личния живот не представляват пречки пред търговията, а основни права, залегнали в член 39 от Договора за Европейския съюз и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в член 12 от Всеобщата декларация за правата на човека; да потвърди, че високата степен на доверие е от съществено значение за развитието на икономика, основана на данни; да гарантира пълно зачитане на това основно право, при надлежно отчитане на последните развития в цифровата икономика и в пълно съответствие с решението на Съда на ЕС по отношение на „сферата на неприкосновеност“; да включи всеобхватна, недвусмислена, хоризонтална, самостоятелна и правно обвързваща разпоредба, основана на член XIV от ГАТС, която освобождава изцяло съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС за защита на личните данни от обхвата на това споразумение, без никакви условия тя да бъде съгласувана с други части от споразумението TiSA; да прилага такива разпоредби към всички други приложения на TiSA; да подкрепя незабавно и официално такива предложения в приложението към TiSA относно електронната търговия; да подкрепя предложения, имащи за цел да се гарантира, че националните правни рамки за защитата на личните данни на потребителите се прилагат на недискриминационна основа; да прилага разпоредбите относно защитата на данните, залегнали в приложението относно електронната търговия, към всички други приложения към TiSA, включително и към приложението относно финансовите услуги;

iv.  да гарантира, че потоците от лични данни на гражданите на ЕС в световен мащаб са в пълно съответствие с правилата за защита и сигурност на данните, които са в сила в Европа; да гарантира, че гражданите запазват контрол върху собствените си данни; да отхвърля следователно всякакви „всеобхватни“ разпоредби относно потоците от данни, в които няма позоваване на необходимостта от спазване на стандартите за защита на данните;

v.  да се противопостави незабавно и официално на предложенията на САЩ относно движението на данни;

vi.  да има предвид, че една ясно определена и взаимно договорена правна рамка гарантира бърз обмен на информация, когато е необходимо за справяне със заплахите за сигурността; да гарантира, че член XIVа от ГАТС е повторен в основния текст на TiSA; да гарантира, че клаузите относно националната сигурност се основават на подходящи критерии за необходимост; да отхвърля решително обаче всякакво разширяване на приложното поле на свързаното с националната сигурност изключение, предвидено в член XIVa от ГАТС и всякакви „задни вратички“ в технологиите; да се противопоставя незабавно и официално на такива предложения в TiSA;

vii.  да признае ролята на цифровите иновации като двигател на икономическия растеж и производителността на цялата икономика; да признае, че потоците от данни са основен двигател на икономиката на услугите, съществен елемент от световната верига за създаване на стойност за традиционните производствени дружества и от решаващо значение за развитието на единния цифров пазар; да се стреми следователно към обща забрана на изисквания за задължителна локализация на данни и да гарантира, че TiSA съдържа адекватни спрямо бъдещето правила и възпрепятства фрагментацията в цифровия свят; да има предвид, че изискванията за задължителна локализация, т.е. принуждаването на доставчиците на услуги да използват местна инфраструктура или да установят местно присъствие като условие за предоставянето на услуги, възпират преките чуждестранни инвестиции от и за дадена страна по споразумението; да се стреми следователно към ограничаване на подобни практики, доколкото това е възможно, в рамките на Европа и извън нея, като същевременно приема необходимите изключения, основани на законни обществени цели, като защита на потребителите и защита на основните права;

viii.  да гарантира, че разпоредбите на окончателното споразумение са съвместими със съществуващото и с бъдещо законодателство на равнище ЕС, включително с Регламента за единен европейски пазар за електронни съобщителни услуги, Общия регламент относно защитата на данните, Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и 16-те мерки, предвидени в съобщението относно Цифровия единен пазар; да защитава мрежовата неутралност и свободно достъпния интернет; да гарантира, че лични данни могат да бъдат прехвърляни извън територията на Съюза само ако се спазват разпоредбите относно прехвърлянията към трети държави в законодателството на ЕС за защита на данните; да гарантира по-специално, че ЕС ще продължи да може да прекратява трансфера на лични данни от ЕС към трети държави, когато правилата на третата страна не отговарят на стандартите на ЕС за адекватност, когато дружествата не използват алтернативни възможности, като например задължителни фирмени правила или стандартни договорни клаузи, и когато не са приложими дерогациите, посочени в член 26, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО; да предотврати практиките на блокиране на географски принцип и да поддържа принципа на отворено управление на интернет; да си сътрудничи със страни по споразумението в подходящите условия с цел приемане на достатъчно високи стандарти на защита на данните;

ix.  да насърчава основаната на правила конкуренция в телекомуникационния сектор в полза на доставчиците на услуги и потребителите; да работи за преодоляване на продължаващи регулаторни асиметрии в сектора на телекомуникациите чрез предотвратяване на налагането от страните на ограничения на чуждестранния собствен капитал, въвеждане на подкрепящи конкуренцията правила за достъп на едро за мрежите на заварените оператори, определяне на ясни и недискриминационни правила за лицензиране, осигуряване на реален достъп до инфраструктури за свързване към крайните абонати (от последната миля) в рамките на експортните пазари за доставчиците на телекомуникационни услуги от ЕС, гарантиране на независимостта на регулаторите и подкрепа на широко определение за далекосъобщителни услуги, което обхваща всички видове мрежи; да осигури еднакви условия на конкуренция за всички оператори и да гарантира, че дружества от олигополни пазари извън ЕС не се възползват от фрагментацията на пазара на ЕС; да гарантира, че страните по TiSA зачитат принципа на свободен и недискриминационен достъп до интернет за доставчиците на услуги и потребителите; да гарантира, че операторите от ЕС в държавите, участващи в TiSA, имат справедлив и симетричен достъп до пазара, без каквито и да било нетарифни бариери и бариери „от другата страна на границата“, включително регулаторни изисквания, асиметрия при стандартите, налагане на условия или ограничения във връзка с технологията;

x.  твърдо да подкрепя разпоредбите относно международния мобилен роуминг и да разшири обхвата им до международните разговори и съобщения; да увеличи публично достъпната информация относно цените на дребно в краткосрочен план и да подкрепи наличието на тавани в дългосрочен план, с цел намаляване на цените; да гарантира, че TiSA не създава пречка за двустранни споразумения в тази област; да настоява за защита на потребителите онлайн, по-специално по отношение на нежелани търговски електронни съобщения;

xi.  да предвиди ефективно сътрудничество относно данъчното облагане на цифровата икономика въз основа на работата на Платформата по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане на Комисията и да гарантира, по-специално връзката между данъчното облагане и реалната стопанска дейност на дружествата в сектора;  

г)  относно правилата по отношение на мобилността:

i.  да гарантира, че нищо няма да попречи на ЕС и неговите държави членки да поддържат, подобряват и прилагат трудовите и социалните разпоредби, колективните трудови договори, както и законодателството, уреждащо влизането на физически лица или временното им пребиваване на територията на ЕС или на държава членка, включително мерките, необходими за гарантиране на ред в движението на физически лица през неговите граници като, наред с другото, допускане или условия за допускане за влизане; да гарантира, в съответствие с Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници, че минималните изисквания относно реда и условията за назначаване на работа в приемащата държава са приложими сега и в бъдеще спрямо всички доставчици на услуги, имащи достъп до ЕС; да гарантира, че всички работници, пристигащи в Европа, независимо от тяхната държава на произход, се ползват със същите трудови права като гражданите на приемащата ги държава и че се спазва принципът на равно заплащане за еднакъв труд; да гарантира, че осемте основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) се спазват от страните по TiSA; да призове всички страни по споразумението да ратифицират и прилагат основните стандарти на МОТ и да подкрепя прилагането на други съответни конвенции на МОТ и резолюции на ООН; да гарантира, че трудовите законодателства на ЕС и на държавите членки и колективните трудови договори се спазват в рамките на територията на ЕС; да укрепи механизма на ЕС за мониторинг и правоприлагане с цел възпиране на нарушенията; да призове държавите членки да увеличат ресурсите на разположение на инспекциите по труда; спешно да обобщи и представи подробна информация относно броя и вида на доставчиците на услуги, осъществяващи понастоящем дейност в ЕС чрез Начин на предлагане 4, включително относно продължителността на пребиваването им; да осигури много по-ефикасен трансграничен достъп до данните в рамките на ЕС в бъдеще; да включи предпазна клауза, възпрепятстваща дружествата да заобикалят или подкопават правото на колективни действия чрез използването на работници от трети държави при преговорите по колективните трудови договори и трудовите спорове, както и да предостави възможност на участниците в TiSA да прилагат всички необходими защитни мерки, в случай че заплатите в съответната държава бъдат подложени на натиск, правата на местните работници бъдат застрашени или бъдат нарушени други договорени стандарти, в съответствие с ограниченията, определени в член X от ГАТС; да призове всички договарящи се страни да спазват насоките на ОИСР за мултинационалните дружества;

ii.  да припомни, че задълженията, свързани с Начин на предлагане 4, трябва да се отнасят единствено за движението на висококвалифицирани специалисти, като например лица, притежаващи университетска диплома или еквивалентна магистърска степен или заемащи висш управленски пост, за конкретна цел, за ограничен период от време и при точно определени условия, установени с националното законодателство на държавата, в която се извършва услугата, и с договор, съблюдаващ това национално законодателство; призовава във връзка с това за съблюдаването и изпълнението на член 16 от Директивата за услугите (2006/123/EC); да отхвърли съществени промени в правилата на Начин на предлагане 4, както са определени в ГАТС, и да обмисли преразглеждането на Директива 2014/66/ЕС относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер;

iii.  да признае, че приложението относно Начин на предлагане 4 е от настъпателен интерес за Европа, като се има предвид, че специалистите от ЕС са добре образовани и мобилни и че дружествата от ЕС все повече се нуждаят от специфични умения на чуждестранни специалисти в Европа и за персонала си извън Европа в подкрепа на установяването на нови стопански дейности; да гарантира, че тази мобилност е от полза не само за европейските дружества, но и за европейските работници;

iv.  да се противопоставя на всякакви разпоредби относно визи и други процедури за влизане в държавите, освен целящите постигането на по-голяма прозрачност и рационализиране на административните процедури; да гарантира, че TiSA не се прилага по отношение на мерки, които засягат физически лица, търсещи достъп до пазара на труда на някоя от страните, нито по отношение на мерките, отнасящи се до гражданството, пребиваването или трудовата заетост с постоянен характер; да определи подходящи предпазни мерки, които да гарантират завръщането у дома на временните доставчици на услуги;

v.  да се стреми към хоризонтална забрана на изискването за установяване на търговско присъствие или за местопребиваване в страната като условие за предоставяне на професионални услуги; да ограничи обхвата на приложението относно професионалните услуги до списъка със задълженията, поети от всяка страна по споразумението;

vi.  да се стреми към създаването на рамка за взаимно признаване на обучението, академичните степени и професионалните квалификации, по-специално в секторите на архитектурата, счетоводството и правото, като същевременно се гарантира компетентността на доставчика, а оттам и качеството на предоставяните услуги в съответствие с директивите на ЕС относно професионалните квалификации, и се избягва автоматичното и количественото признаване на университетски степени;

vii.   призовава за ясно определение на работниците, които попадат в обхвата на приложението относно Начин на предлагане 4;

  д)  относно правилата по отношение на финансовите услуги:

i.  да постигне споразумение, което да съдържа амбициозно и все пак балансирано приложение, обхващащо предоставянето на всички видове финансови услуги, по-специално в банковия и в застрахователния сектор, което да излиза извън рамките на приложението относно финансовите услуги към ГАТС и да насърчава дългосрочния устойчив растеж в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“; да се стреми към укрепване на стабилността на финансовата система и единните финансови институции, към осигуряване на пълна съгласуваност с регулаторната среда след кризата и към гарантиране на лоялна конкуренция между доставчиците на финансови услуги; да постигне споразумение, което да носи стойност и предлага защита за европейските потребители под формата на все по-голямо сближаване в областта на финансовото регулиране и по-широк избор на финансови услуги; да се стреми към осигуряване на адекватна защита на потребителите, включително защита на данните и право на неприкосновеност на личния живот, както и към предоставяне на разбираема и точна информация, които са абсолютно необходими за намаляване на асиметрията на информацията;

ii.  да ангажира страните по TiSA с изпълнението и прилагането на международни стандарти за регулиране и надзор на финансовия сектор, като тези, одобрени от Г-20, Базелския комитет по банков надзор, Съвета за финансова стабилност, Международната организация на комисиите по ценни книжа и Международната асоциация на органите за застрахователен надзор; да предприеме действия с цел гарантиране на пренасянето в TiSA на основните елементи от Договореността на СТО относно финансовите услуги, като същевременно се подобри формулировката на Договореността, за да се приведе в съответствие с точните актуални насоки на политиката на ЕС в тези области; да гарантира, че TiSA спомага за облекчаване на двойното данъчно облагане и по никакъв начин не улеснява или открива възможности за данъчни измами, укриване на данъци, агресивно данъчно планиране или изпиране на пари; да се стреми към поемането на задълбочени ангажименти, по-специално относно достъпа до пазара, от страна на държави, които понастоящем нямат никакви двустранни търговски споразумения с ЕС, като например Австралия, Нова Зеландия, Хонконг и Тайван, чиито задължения на равнището на СТО са много ограничени, като например Чили и Турция, или чиито двустранни ангажименти в областта на финансовите услуги са много ограничени, като например Мексико;

iii.  да включи в TiSA мерки за ограничаване на риска, като надгражда върху тези, съдържащи се във всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) ЕС-Канада, и като запази суверенното право на страните да се отклоняват от своите търговски ангажименти и да приемат всички мерки, които считат за необходими за регулиране на своя финансов и банков сектор от съображения за пруденциалност и надзор, с цел осигуряване на стабилността и целостта на финансовата система на съответната страна;

iv.  да гарантира, че в областта на финансовите услуги няма да се поемат нови ангажименти, които биха могли да застрашат финансовите разпоредби на ЕС като той бъде принуден да отстъпи от подобрената си регулаторна рамка за финансовия сектор или бъде възпрепятстван да използва законовите разпоредби за справяне с прекомерното поемане на риск от страна на финансовите институции; да гарантира, че никоя от разпоредбите на споразумението не ограничава способността на регулаторните органи на ЕС да разрешават или отхвърлят всякакви съществуващи или нови финансови продукти в съответствие с регулаторната рамка на ЕС;

v.  подчертавайки необходимостта да се увеличи в световен мащаб достъпът до финансови услуги предвид тяхното значение за растежа и икономиката, да изключи трансграничните финансови услуги, включително управлението на портфейл, от задълженията на ЕС до постигане на сближаване във финансовото регулиране на най-високо равнище, освен в много ограничени и подходящо обосновани случаи, като например услугите по презастраховане, предоставяни в междукорпоративни условия; да има предвид по-специално, че ясните и надеждни правила и процедури за разрешаване на дружествата, установени в трети държави, да предоставят подобни услуги в ЕС и когато е целесъобразно, изричното признаване от страна на ЕС, че държавата на произход на тези дружества разполага с приложима регулаторна и надзорна уредба, еквивалентна на тази на ЕС, са абсолютно необходими, за да се гарантира, че в Съюза е невъзможно неконтролирано предприятие да извършва дейност и че са постигнати условия на равнопоставеност на европейските и чуждестранните дружества, независимо от тяхната юрисдикция или място на стопанска дейност; да предприеме незабавни действия, успоредно с TiSA, за намаляване на различията в начините, по които държавите в момента признават еквивалентността на регулаторните и надзорните режими на други юрисдикции, което понастоящем причинява фрагментация на световните пазари на финансови услуги, като за тази цел се постигне общото разбиране, че решението за еквивалентност следва да е резултат от прозрачна оценка на въпроса дали с правилата на всяка юрисдикция се постигат същите цели, и че макар такова решение да следва да е резултат от предходни редовни двустранни диалози, то може да бъде едностранно, когато взаимното признаване не е възможно;

vi.  да поиска задълбочена предварителна оценка на въздействието, която да анализира икономическите и социалните последствия от по-нататъшна финансова либерализация в рамките на TiSA;

vii.  да потвърди, че действията за повторно регулиране след финансовата криза все още не са приключили, включително изискванията по отношение на някои правни форми, разцепванията (напр. разделянето на банки), промени в стопанската дейност или нейното намаляване;

  е)  относно правилата по отношение на логистиката:

i.  да търси амбициозен, но балансиран резултат за транспортния сектор, което е от изключително значение за устойчивото развитие на световните вериги за създаване на стойност; да ускори транспортните услуги и да ги направи по-надеждни, сигурни и оперативно съвместими в полза на бизнес клиентите и отделните потребители и работници; да осигури съгласуваност с политиката на ЕС в областта на климата; да не забравя значението на транспортните услуги и услугите за доставки за европейската икономика и заетост, като се има предвид, че европейските корабособственици контролират 40 % от световния търговски флот, че авиационният сектор поддържа над 5 милиона работни места, че на европейския железопътен сектор се пада повече от половината от световното производство на железопътно оборудване и услуги и че автомобилният транспорт продължава да бъде важен за логистиката на ЕС; да признае следователно потенциала на транспортните услуги за намаляване на равнището на безработицата в Европа; да гарантира, че в преговорите се вземат предвид бързо променящия се характер на транспортния сектор и нарастващото в ежедневието на европейците значение на средствата за транспорт в рамките на икономиката на съвместно потребление; да изисква от чуждестранните дружества напълно да спазват съществуващите регулаторни стандарти на ЕС, когато предоставят транспортни услуги или услуги по доставки в рамките на територията на ЕС;

ii.  да се стреми към подобряване на достъпа до чуждестранни пазари и намаляване на ограничаващите конкуренцията регулаторни практики, особено на тези, които са вредни за околната среда и намаляват ефективността на транспортните услуги, както и на онези ограничения, наложени от трети държави по отношение на чуждестранната собственост, като същевременно юридически се обезпечи правото на публичните органи да регулират транспорта и да гарантират обществените превози; да разгледа въпроса за ограниченията в сектора на каботажа и за избягването на празните обратни курсове на превозвачите от приемащата държава, по-специално в приложенията относно морския и въздушния транспорт;

iii.  да предложи разпоредби, насочени към засилване на правата на пътниците, по-специално в приложението относно въздушния транспорт, както и по отношение на всички транспортни средства, така че споразумението да бъде от полза и за потребителите;

iv.  да запази правата на държавите членки по отношение на съществуващи или бъдещи национални разпоредби и двустранни или многостранни споразумения относно автомобилния транспорт, включително изискванията за издаване на разрешителни за транзитно преминаване; да изключи всякакви разпоредби, улесняващи влизането и престоя на професионални водачи, от обхвата на приложението относно автомобилния транспорт; да отхвърли всякакви искания за поемане на задължения, свързани с Начин на предлагане 4, в сектора на автомобилния транспорт;

v.  да гарантира съгласуваност с международните стандарти, като тези, които са одобрени от Международната морска организация и Международната организация за гражданско въздухоплаване, да ги счита за минимални стандарти и да се противопоставя на всякакво занижаване на тези международни референтни критерии; да преследва, като дългосрочна цел, обвързващи международни търговски правила за секторите на морския и въздушния транспорт; да гарантира прилагането на конвенциите на МОТ, свързани със секторите на логистиката и транспорта, като например Морската трудова конвенция; да подчертае, че законодателството на ЕС и на държавите членки осигурява ползи за работниците – включително безопасност и сигурност, за потребителите и за околната среда; да подчертае, че всички доставчици на услуги в рамките на ЕС – чуждестранни и местни, трябва да спазват това законодателство; да признае, че качеството на услугите е неразривно свързано с качеството на заетостта и въведените регулаторни рамки;

vi.  да намери правилния баланс между либерализацията на конкурентоспособния пощенски сектор, която е от ключово значение за по-нататъшното развитие на услугите и цифровата икономика, и защитата на универсалните пощенски услуги, които имат изключително важна роля за насърчаване на социалното, икономическото и териториалното сближаване; да предотврати следователно ограничаващо конкуренцията кръстосано субсидиране и да увеличи достъпа до пазарите на трети държави, като същевременно гарантира изпълнението на задълженията за предоставяне на универсална услуга, както е определена от всяка страна;

vii.  да напомни за ключовата роля на морския транспорт в световната икономика, както като отделна индустрия, така и като фактор, който улеснява световната търговия; да съдейства за изготвянето на ясен текст с твърди ангажименти по отношение на гарантирането на достъпа до пристанищата, както и на достъпа до пазари и националното третиране в областта на международните морски транспортни услуги;

  ж)  относно правилата по отношение на вътрешното регулиране и   прозрачността:

i.  юридически да обезпечи правото на регулиране на европейските, националните и местните органи в интерес на обществото по начин, който не е по-ограничителен от ГАТС и не подлежи на проверки за необходимост; да гарантира, че разпоредбите на приложенията не са по-ограничителни от принципите, залегнали в член VI от ГАТС или в законодателството на ЕС;

ii.  да потвърди, че страните по преговорите се придържат към принципите на правовата държава и разполагат с независими съдебни системи, с възможност за правна защита за гарантиране на правата на инвеститорите и гражданите;

iii.  да подкрепя доброто управление и прозрачността, както и да поощрява добрата практика в областта на административните, регулаторните и законодателните процедури чрез насърчаване на широкото усвояване на мерки, които засилват независимостта на лицата, отговорни за вземането на решения, повишават прозрачността и демократичната отчетност на решенията и намаляват бюрокрацията; да подчертава, че защитата и безопасността на потребителите, здравето и опазването на околната среда, както и трудовите права трябва да бъдат в центъра на регулаторните усилия; да гарантира, че всяка промяна в степента на регулаторна защита от страна на ЕС може да бъде само в посока нагоре, никога надолу;

iv.  да признае, че в съответствие с разпоредбите на ГАТС, посредством едно приложение относно вътрешното регулиране следва да се попречи на страните по споразумението да издигат скрити пречки пред търговията и да налагат излишни тежести върху чуждестранни дружества, по-специално когато те подават заявления за различни видове разрешения; да гарантира, че вътрешното регулиране продължава да отговаря на целите на обществената политика;

v.  да гарантира, че договорените правила се отнасят само за свързани с търговията мерки, като например изисквания и процедури относно квалификациите и лицензирането, и само за сектори, в които дадена страна е поела ангажименти;

vi.  да изиска и публикува правно становище преди Парламентът да гласува по окончателното споразумение, с оглед на това да се направи подробна оценка на двете приложения относно вътрешното регулиране и прозрачността в контекста на правото на ЕС и да се оцени дали правните задължения, установени в тези приложения, вече се спазват в ЕС;

vii.  ясно да формулира законодателните принципи за прозрачност и обективност, за да гарантира, че тези концепции няма да се превърнат във всеобхватни разпоредби;

viii.  да публикува онлайн информация относно свързаните с търговията нормативни актове и как те се прилагат, включително и относно тези, приложими на подфедерално равнище; да постави акцента върху правилата за лицензиране и издаване на разрешения; да настоява по-специално за създаване на базиран в интернет информационен механизъм за „обслужване на едно гише“ на МСП и да включи МСП при неговото разработване;

ix.  да гарантира, че административните такси, начислявани на чуждестранни дружества, са справедливи и недискриминационни, че достатъчно средства за правна защита, които дават възможност за подаване на жалба в националните съдилища, са еднакво достъпни както за чуждестранните, така и за местните доставчици и че съдебните решения се оповестяват в разумен срок;

x.  да поддържа практиката на ЕС за провеждане на обществени консултации преди внасяне на законодателни предложения; да гарантира, че резултатите от тези консултации ще се съблюдават в значителна степен по време на преговорите;

xi.  да се противопоставя на предложения, призоваващи за задължително представяне на законодателни предложения на трети страни преди публикуването им; да има предвид, че заинтересованите страни имат различен достъп до ресурси и експертни познания и да гарантира, че въвеждането на процес на доброволни консултации със заинтересовани страни няма да доведе до пристрастност в полза на по-добре финансираните организации;

  з)  относно правилата, съдържащи се в други регулаторни дисциплини:

i.  да потвърди, че TiSA е възможност за осигуряване на конкуренция по правилата, а не за правилата;

ii.  да гарантира, че взаимно договорените задължения ще бъдат спазвани на практика, да даде възможност за ефективен ответен отговор и да предвиди възпиращи мерки в случай на нарушаване на задълженията; да включи следователно в споразумението механизъм за уреждане на спорове между държавите, който да се използва, докато споразумението придобие многостранен характер и бъде на разположение механизъм за уреждане на спорове на СТО; да преразгледа Регламент (ЕС) № 654/2014 относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила с цел да се гарантира, че ЕС може да предприеме ответни мерки в секторите на услугите;

iii.  да защити включването на регулаторно приложение относно държавните поръчки с цел максимално увеличаване на участието на европейски дружества в чуждестранни търгове като същевременно се запазят критериите на ЕС, включително социални и екологични, и процедурите, приложими в европейските търгове, по-специално по отношение на достъпа на МСП до обществени поръчки, на критериите за допустимост, основаващи се на най-доброто съотношение между качество и цена, и на праговете, под които задълженията не се прилагат; да преодолее липсата на прозрачност и пречките за навлизане на пазара относно поканите за участие в търгове извън ЕС и да осъди липсата на реципрочност в това отношение на всички равнища на управление, както се вижда от преференциалното третиране на местни дружества в няколко държави, като същевременно даде възможността да се избере поемането на ангажименти по отношение на достъпа до пазара и на националното третиране в името на многостранността; да насърчи ратифицирането и прилагането на Споразумението на СТО за държавните поръчки и на промените, направени в него през 2011 г., от тези страни, които все още не са направили това; да призове Европейския съюз да въведе „Европейски бизнес акт“, по подобие на „Американския бизнес акт“, който да подкрепя икономическото развитие на МСП и европейската промишленост;

iv.  да защити малките и средни доставчици на услуги в ЕС от нелоялни търговски практики от страна на доставчици на услуги от държави извън ЕС;

v.  да намали ненужните пречки пред търговията с услуги, свързани с енергията и околната среда, и особено онези, които се отнасят до развитието и насърчаването на възобновяеми енергийни източници и екологично съобразни технологии, като същевременно се запази възможността да се изразят резерви относно достъпа до пазара и националното третиране за всички начини на предлагане в тази област, като се има предвид, че все по-голям брой услуги, като например монтаж, ремонт и управление, се продават заедно с продукти в тези две области; да потвърди изричното признаване на суверенитета на всяка страна по отношение на енергийните ресурси в съответствие с разпоредбите на Договора и юридически да обезпечи чрез подобряване на еквивалентните на ГАТС разпоредби правото на ЕС да предприема регулаторни мерки, по-специално с оглед постигане на европейските цели за устойчивост, политиката в областта на климата, сигурността и достъпността;

vi.  да гарантира, че предстоящите задължения в областта на обществените поръчки не надхвърлят местното или националното законодателство на никоя страна;

  и)  относно общественото и политическото сътрудничество:

i.  да осигури най-висока степен на прозрачност, диалог и отчетност;

ii.  да предоставя на Европейския парламент пълна и незабавна информация на всички етапи от преговорите; да осигури получаването от всички членове на Европейския парламент на всички преговорни документи, свързани с TiSA, както и на вътрешните документи на Европейската комисия, като например подробни резюмета от съответните кръгове на преговорите и задълбочени оценки на предложенията на страните по TiSA, при условие че е гарантирана дължимата поверителност; в съответствие с политиката на СТО, съдебната практика на Съда на ЕС относно класифицираните документи и ограниченията, залегнали в достиженията на правото на ЕС, по-специално в Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно достъпа до документи, да направи документите от преговорите обществено достояние, с изключение на тези, които трябва да бъдат класифицирани с ясна обосновка за всеки отделен случай;

iii.  да приветства съществения напредък по отношение на прозрачността пред обществеността след изборите за Европейски парламент през 2014 г., включително по отношение на публикуването на предложенията за достъп до пазара на ЕС и на мандата, предоставен от Съвета; да подпомогне тези усилия чрез предоставянето на информационни бюлетини, обясняващи всяка част от споразумението по ясен и разбираем начин и чрез публикуването на фактологични отчети за обратна връзка след всеки кръг от преговорите на уебсайта Europa; да насърчи партньорите в преговорите да увеличат прозрачността, така че TiSA да не се договаря в условия на по-голяма липса на прозрачност от предвидените под егидата на СТО;

iv.  да гарантира сериозната и непрекъсната работа на институциите на ЕС с участието на всички съответни заинтересовани лица по време на целия процес на преговорите; да призове за засилването на този ангажимент в хода на напредъка на преговорите, така че очакванията на европейското гражданско общество, социалните партньори и другите заинтересовани страни да бъдат надлежно взети под внимание, включително и в рамките на диалога с гражданското общество; да подчертае, че държавите членки, които определят указанията за воденето на преговорите, имат да играят основна роля в това отношение;

v.  да насърчава държавите членки да включат националните си парламенти, както и своите местни и регионални органи, да се съветват с тях и да ги информират адекватно относно хода на преговорите;

vi.  да покани представители на местните и регионални органи, които са представени на равнище ЕС от Комитета на регионите, да участват в диалозите, организирани от Комисията, в началото и в края на всеки кръг от преговорите;

2.  отправя искане Комисията да вземе изцяло предвид настоящата резолюция и да предостави отговор в срок от шест месеца от нейното приемане;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, съответно на Комисията, както и за сведение — на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на администрациите и парламентите на всички страни по TiSA.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент играе решаваща роля в търговската политика на ЕС. Съгласно член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз неговите членове не само имат последната дума по търговските споразумения, но също така трябва да бъдат незабавно и изчерпателно информирани на всички етапи от процедурата по договаряне и сключване на търговски споразумения с цел да упражняват постоянен контрол по отношение на търговските преговори.

С оглед да определя тяхната посока, Парламентът има право да изразява своята позиция в хода на целия процес. В съответствие с това посредством доклад, основан на член 108, параграф 4 от Правилника за дейността, докладчикът би искал да направи оценка на първите две години и половина и тринадесет кръга на преговори по Споразумението по търговията с услуги (TiSA) и да формулира ясни и солидни препоръки за Европейската комисия.

Според докладчика преговорите по TiSA трябва да гарантират повече реципрочност по отношение на достъпа до пазара, да създадат в световен мащаб еднакви условия на конкуренция, да осигурят осезаеми ползи за потребителите и да предоставят достъп до преговорите на заинтересовани страни, за да се улесни превръщането на TiSA в многостранно споразумение в бъдеще. При все това обществените услуги и услугите в областта на културата, основните права на неприкосновеност на личните данни и на справедливи условия на труд и правото на регулиране не подлежат на преговори и следва да бъдат недвусмислено изключени от приложното поле на споразумението.

Споразумението TiSA не може да се определя като лек или проклятие преди да бъде финализирано. Вместо това Европейският парламент трябва да работи конструктивно и прагматично за положителното представяне, разясняването и даването на приоритет на преговорите по TiSA, за да се гарантира постигането на добро споразумение в интерес както на европейските дружества, така и на европейските потребители. Споразумението TiSA трябва да бъде балансирано или просто няма да го има.

7.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Лола Санчес Калдентей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че търговската и инвестиционната политика на ЕС са взаимно свързани с политиките на ЕС за развитие и оказват въздействие върху развиващите се страни; призовава Комисията да спазва принципа на съгласуваност на политиките в интерес на развитието и да включва принципите за помощ за търговията във всички търговски преговори; подчертава необходимостта от фокусиране върху ефективното изпълнение и наблюдение на приетите неотдавна цели за устойчиво развитие; призовава Комисията във всички търговски споразумения да гарантира най-високи световни стандарти в областта на правата на човека, стандартите на Международната организация на труда (МОТ), социалната защита, социалния диалог, равенството между половете, общественото и всеобщото здравно осигуряване, всеобщия достъп до лекарства и безопасността на храните и продуктите;

2.  отчита неотдавнашните стъпки, предприети от ЕС за засилване на прозрачността в търговските му споразумения; настоятелно призовава Комисията да продължи да засилва прозрачността и демократичната отчетност на преговорния процес за Споразумението по търговията с услуги; признава непрекъснатата ангажираност на институциите на ЕС с широк кръг от заинтересовани лица по време на целия процес; насърчава Комисията да продължи и евентуално да засили този проактивен подход към прозрачността в търговските политики на ЕС; подчертава необходимостта да се вземат предвид безпокойствата, изразени от професионалните съюзи и организациите на гражданското общество, в т.ч. организациите на гражданското общество от развиващите се страни; настоятелно призовава Комисията да увеличи достъпността на всички публични консолидирани преговорни документи, тъй като те са единствените демократични средства, чрез които заинтересованите организации на гражданското общество и граждани могат да бъдат информирани за процеса и да бъдат ангажирани с него; насърчава Комисията да възложи независимо проучване на въздействието на Споразумението по търговията с услуги върху развиващите се страни, що се отнася до постигането на целите за устойчиво развитие в трети държави, и да разгледа внимателно резултатите от него;

3.  посочва, че според Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) на сектора на услугите се падат приблизително 51% от БВП в развиващите се страни; отбелязва също така, че износът на услуги от африканските държави расте; отчита, че търговията, включително с услуги, би могла при определени условия да бъде стимул за приобщаващ растеж, устойчиво развитие, намаляване на бедността и неравенството и създаване на достойни работни места, и може да насърчи иновациите чрез улесняване обмена на ноу-хау, технологии и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, в т.ч. чрез чуждестранни инвестиции; поради това твърди, че даването на възможност на развиващите се страни да получат справедлив достъп до световните пазари на услуги може да укрепи икономическата им интеграция и приспособяването им към глобализацията;

4.  отбелязва, че едва ограничен брой развиващи се страни участват в преговорите за Споразумението по търговията с услуги; повтаря необходимостта от засилен многостранен подход към световната търговия, който да бъде постигнат чрез засилено сътрудничество между ЕС и демократичните международни органи като ООН и СТО и в който развиващите се страни да бъдат подходящо представени; отбелязва, че Споразумението по търговията с услуги следва да се базира върху Общото споразумение за търговия и услуги на СТО (ГАТС), по което всички членове на СТО са страни; при все това припомня своето отхвърляне на всички разпоредби, които биха били несъвместими с ГАТС и биха предотвратили бъдещо включване в системата на СТО; призовава Комисията да вземе предвид въздействието на Споразумението по търговията с услуги върху държавите, които не са част от преговорите, особено развиващите се страни, и да включи в Споразумението по търговията с услуги разпоредбите от член ІV от ГАТС;

5.  настоятелно призовава Комисията да положи усилия за избягване на дисбаланси в международните търговски отношения; припомня, че цел 17.15 от целите за устойчиво развитие отчита необходимостта от уважаване на политическото пространство и лидерството на всяка държава да прилага политики за премахване на бедността и за устойчиво развитие; настоява правото на националните и местните органи на регулиране да бъде запазено по време на преговорите за Споразумението по търговията с услуги; подчертава, че за да бъдат смекчени всякакви евентуални отрицателни въздействия за развиващите се страни, чиито приоритети са да развиват своите сектори на услугите, в т.ч. услугите от общ икономически интерес, и своите регулаторни рамки, ЕС следва да засили действията си за включване на развиващите се страни в глобалните вериги за създаване на стойност в сектора на услугите и да обмисли по-гъвкав подход за развиващите се страни, когато става въпрос за равнището на амбиция на споразумението;

6.  призовава Комисията изрично да изключи от преговорите за Споразумението по търговията с услуги публичните услуги и културните и аудиовизуалните услуги – и да гарантира специално, че развиващите се страни могат да запазят културните си активи – тъй като те представляват основни инструменти за устойчивото развитие и за осигуряване на зачитането на достойнството на хората; припомня, че Споразумението по търговията с услуги, като всяко друго международно споразумение, трябва да спазва международно договорените трудови стандарти и стандартите, свързани с околната среда и правата на човека; приканва Комисията да подпомага и наблюдава усилията на развиващите се страни за изграждане на капацитет за предоставяне на устойчиви публични услуги;

7.  припомня, че кризата на финансовата система от 2008 г. демонстрира необходимостта от определяне на строго пруденциално регулиране на либерализирането на финансовите услуги с цел поддържане на надеждността и стабилността на финансовите пазари; поради това призовава Комисията да гарантира, че свързаните с финансовите услуги аспекти на Споразумението по търговията с услуги запазват най-високи стандарти за прозрачност и отчетност, обезпечават устойчивост на дълговете, гарантират принципа на обща отговорност на кредиторите и кредитополучателите и не засилват икономическата волатилност или нестабилност;

8.  призовава Комисията да включи равенството между половете и овластяването на жените в търговската си политика, предвид съществуващите безпокойства, и да наблюдава отблизо въздействието на търговските споразумения на ЕС върху равенството между половете; посочва във връзка с това, че половото измерение на търговията с услуги в Африка, където процентът жени, заети в сектора на услугите, надхвърля този на жените, заети в производството, би могло да бъде възможност за развитие на предприемачеството и достойната заетост на жените;

9.   припомня, че Споразумението по търговията с услуги не трябва да подкопава правото на ЕС и зачитането на Хартата на основните права на Европейския съюз, която е обвързваща за институциите и органите на ЕС и се отнася до националните правителства, когато те прилагат правото на ЕС; припомня, че ЕС се основава на силен ангажимент за насърчаване и защита на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава по целия свят; настоява в тази връзка правата на човека да бъдат в центъра на отношенията на ЕС с други държави и региони;

10.  призовава Комисията да разгледа неотдавнашното оттегляне на Уругвай от преговорите за Споразумението по търговията с услуги и да направи необходимите заключения, като обърне по-голямо внимание на потребностите на развиващите се страни, подписващи споразумението.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jordi Sebastià

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Pál Csáky, José Inácio Faria, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

2.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Алесия Мария Моска

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отправя към Комисията следните препоръки:

  а)  да превърне финансовите услуги в един от приоритетите на ЕС при преговорите по Споразумението по търговията с услуги, предвид на факта, че пазарът на ЕС за тези услуги вече е сравнително отворен; да постигне споразумение, което да съдържа амбициозни, но балансирани правила и разпоредби, обхващащи предоставянето на всички видове финансови услуги, по-специално в банковия и в застрахователния сектор, независимо от начина на предоставяне, като се обръща специално внимание на новите правила относно нови услуги; да постигне споразумение, което да носи ползи за европейските потребители под формата на по-голямо сближаване в областта на финансовото регулиране, по-широк избор на финансови услуги и подобрена защита на потребителите (разбираемата и правилна информация е от основно значение за постигане на по-голямо равновесие в асиметрията на информацията) и което да насърчава дългосрочния растеж в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“;

  б)  да предложи в областта на финансовите услуги Споразумението по търговията с услуги да подкрепя въвеждането и прилагането на международните стандарти, да не се поемат нови задължения, които биха могли да застрашат финансовите разпоредби на ЕС чрез принуждаване на ЕС да се откаже от подобрената си регулаторна рамка за финансовия сектор или чрез възпрепятстване на ЕС да използва законовите разпоредби за справяне с прекомерното поемане на риск от страна на финансовите институции, както и регулаторните органи на ЕС да запазят компетентността си да разрешават или отхвърлят всякакви съществуващи или нови финансови продукти от съображения за предпазливост след задълбочена оценка на рисковете и ползите, които въвеждането на такива продукти или услуги ще създаде в Съюза; да изготви списък на задълженията във връзка с достъпа до пазара въз основа на положителен списък;  

  в)  предвид значението на финансовите услуги за растежа и икономиката – в рамките на Споразумението по търговията с услуги в съответните подсектори и при ограничени и надлежно обосновани резерви – да се разреши трансграничното предоставяне на финансови услуги в ЕС (за ограничен брой подотрасли, като например презастраховане) от страна на предприятия, установени в трети страни, въз основа на ясни правила и процедури за разрешаване на тези предприятия да предоставят подобни услуги в ЕС и по целесъобразност след признаване от страна на ЕС, че страната на произход на тези предприятия има приложима правна и надзорна уредба, равностойна на тази на ЕС, за да се гарантира, че в Съюза е невъзможно неконтролирано предприятие да извършва дейност и че са постигнати условия на равнопоставеност на субектите, независимо от тяхната юрисдикция или място на стопанска дейност;

  г)  да гарантира, че страните по Споразумението по търговията с услуги имат правото да изключат чувствителните сектори от защитните клаузи, в частност по отношение на трансграничните ангажименти в областта на финансовите услуги, и по този начин да защитава позицията, че отварянето на пазара няма да попречи на въвеждането на нови мерки и на изменението на съществуващите национални правила от съображения за предпазливост и с цел защита на потребителите или на потенциалното извънтериториално прилагане на тези правила;

  д)  да вземе предвид специфичните пречки, пред които се изправят МСП по отношение на търговията и инвестициите; да спомогне за мобилността и развитието на по-големи предприятия, но преди всичко на МСП и на самостоятелно заетите предприемачи чрез засилени разпоредби относно доставките на финансови услуги от раздел ІV, което дава възможност за временното движение на висококвалифицирани специалисти през границите за конкретна цел, за ограничен период от време и при условията, определени с договор и съгласно националното законодателство;

  е)  да оказва по-голям натиск върху други преговарящи страни да предлагат и занапред на държави от БРИКЮ, по-специално на Индия и Бразилия, да се включат в преговорите и да приемат искането на Китай, при условие, че Китай покаже готовност да се съобрази с изискванията на тези страни, по-специално във връзка с предложението си за ангажименти по отношение на достъпа до пазара и националното третиране, и да не започват отново преговори относно структурата на споразумението и основните изисквания на регулаторните глави, за които вече са постигнати договорености;

  ж)  да насърчава присъединяването на нови страни към преговорите по Споразумението по търговията с услуги, въпреки че в преговорите вече участват държави като ЕС, САЩ и Япония, които отговарят за по-голямата част от световната търговия с финансови услуги; да се стреми – с оглед на постигането на много съществени резултати за ЕС – към поемането на задълбочени ангажименти (по-специално относно достъпа до пазара) от страна на държави, които понастоящем нямат никакви двустранни търговски споразумения с ЕС, като например Австралия, Нова Зеландия, Хонконг и Тайван, чиито задължения на многостранно равнище са много ограничени, като например Чили и Турция, или чиито двустранни ангажименти в областта на финансовите услуги са много ограничени, като например Мексико;

  з)  да гарантира, че Споразумението по търговията с услуги по никакъв начин не възпрепятства програмата за преговори на СТО, а по-скоро благоприятства провеждането на ценна дискусия относно най-добрия начин за премахване на ненужните пречки в областта на търговията с финансови услуги и за разработване на най-добрите регулаторни практики за финансови услуги, които насърчават икономическите цели и целите за устойчиво развитие, и също така подготвя почвата за евентуалното му приемане на многостранно равнище чрез надграждане върху вече съществуващи правила на многостранно равнище;

  и)  да настоява пред преговарящите страни да установят регулаторни режими в областта на финансовите услуги, които да излизат извън приложението относно финансовите услуги към ГАТС на СТО, което вече обхваща всички страни по Споразумението по търговията с услуги в качеството им на членове на СТО, както и да определят по-задълбочени ангажименти, надхвърлящи единственото по рода си Споразумение за ангажиментите, свързани с финансовите услуги, което не е задължително за членовете на СТО и следователно обхваща само много ограничен брой от страните по Споразумението по търговията с услуги; да се стреми да включи в главата относно финансовите услуги на Споразумението по търговията с услуги пруденциални мерки въз основа на текст, договорен в търговското споразумение между Канада и ЕС, който засилва изключението, предвидено в член 2, буква а) от приложението относно финансовите услуги към ГАТС, с което се запазва суверенното право на страните да приемат мерки от съображения за пруденциалност, доколкото тези мерки не целят избягване на други ангажименти, с цел да се гарантира, че правителствата запазват възможността си да предприемат необходимите действия за поддържане на стабилността и целостта на финансовата система; да предприеме действия с оглед на това основните елементи от Споразумението за ангажиментите, свързани с финансовите услуги, като например специфичните разпоредби за прехвърляне на данни и недискриминационният достъп до системите за клиринг, да бъдат пренесени в Споразумението по търговията с услуги, като същевременно подобрява формулировката на Споразумението за ангажиментите, свързани с финансовите услуги, за да се приведе в съответствие с точните актуални насоки за политиката на ЕС в тези области;

  й)  да определи в регулаторната глава, приложима за финансовите услуги, строги разпоредби с хоризонтален характер относно регулаторната прозрачност, с което следва да се повиши капацитетът на всички заинтересовани страни да анализират и да се подготвят за изготвянето на закони, правила и обществени решения, както и да се засили доверието на доставчиците на финансови услуги по отношение на установяването им в чужбина или предоставянето на услуги на клиенти от трети държави, без да се нарушават съответните установени демократични процеси, и също така да бъдат определени решения за гарантиране на зачитането на национално третиране на трансграничните доставчици на финансови услуги; за тази цел да предприеме незабавни действия за намаляване на различията в начините, по които държавите в момента признават еквивалентността на регулаторните и надзорните режими на други юрисдикции, тъй като това понастоящем причинява фрагментация на световните пазари на финансови услуги, като за тази цел се постигне общото разбиране, че решението за еквивалентност следва да е резултат от прозрачна оценка на въпроса дали с правилата на всяка юрисдикция се постигат същите цели, и че макар такова решение да следва да е резултат от предходни редовни двустранни диалози, то може да бъде едностранно, когато взаимното признаване не е възможно;

  к)  да гарантира, че в съответствие с принципа на пропорционалност на действията на ЕС, заложен в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Комисията няма да се съгласи в рамките на Споразумението по търговията с услуги с изисквания относно вътрешните разпоредби, които биха надхвърлили необходимото за постигане на посочените по-горе цели;

  л)  да гарантира, че Споразумението по търговията с услуги спомага за облекчаване на двойното данъчно облагане и по никакъв начин не улеснява или открива възможности за данъчни измами, укриване на данъци, агресивно данъчно планиране или изпиране на пари в областта на финансовите услуги; да гарантира също така, че то насърчава договарящите страни, по-специално четирите страни, които също са включени в черния списък на ЕС на данъчните убежища, да приемат и спазват общия стандарт за докладване на ОИСР за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, препоръките на ОИСР срещу намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и световните стандарти на Специалната група за финансови действия (FATF) в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, в съответствие с препоръката на Комисията от 6 декември 2012 г. относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане(12);

  м)  да следва разумен подход по отношение на трансграничните потоци на финансови данни чрез забрана на мерки, които пречат неоснователно на трансфера на информация или на обработката на финансова информация на територията на страната или извън нея, като същевременно се гарантират защитата на личните данни (считана за основно право в съответствие с член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз), правото на неприкосновеност на личния живот и на поверителността на личните досиета и сметки, подобрявайки по този начин Споразумението на ГАТС за ангажиментите, свързани с финансовите услуги; поради това да гарантира, че всяка договореност по Споразумението по търговията с услуги е в пълно съответствие с преразгледания регламент на ЕС относно защитата на данните;

  н)  що се отнася до закупуването на финансови услуги от публични субекти, да гарантира, че наскоро приетите правила на ЕС относно възлагането на обществени поръчки се защитават и подкрепят в рамките на преговорите, по-специално по отношение на достъпа на МСП до обществени поръчки, по отношение на критериите за допустимост, основаващи се на най-доброто съотношение между качество и цена, а не на най-ниската цена, по отношение на запазените пазари, предоставяни на предприятия в областта на социалната икономика и по отношение на възможността възлагащите органи да насърчават междуобщностното сътрудничество, както и да запазят праговете за изключване на тръжната процедура от правилата на ЕС и от международните правила;

  о)  да гарантира възможно най-високото равнище на прозрачност, диалог и отчетност през целия процес на преговорите, в съответствие със задължението на Комисията съгласно ДФЕС; да осигури получаването от членовете на парламентарната комисия по международна търговия на всички преговорни документи, свързани със Споразумението по търговията с услуги, както и достъпа на членовете на съответните комисии на Европейския парламент до консолидираните текстове, свързани с преговорите, и до информация, която се отнася до техните области на компетентност; да ускорява съществения напредък по отношение на прозрачността пред обществеността след изборите за Европейски парламент през 2014 г., който засега включва публикуването на предложенията за достъп до пазара на ЕС и на мандата, предоставен от Съвета;

  п)  да публикува във възможно най-кратък срок независима оценка на въздействието върху устойчивото развитие и след приключване на преговорите съответно да я актуализира;

  р)  да изключи от задълженията на ЕС – в съответствие с членове 14 и 106 от ДФЕС, както и с Протокол № 26 към него – текущите и бъдещите услуги от общ интерес и услугите от общ икономически интерес (включително, но не само, услугите в областта на водоснабдяването, здравеопазването, социалните услуги, системите за социална сигурност и образованието); да гарантира, че европейските, националните и местните органи си запазват пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки по отношение на възлагането, организирането, финансирането и предоставянето на обществени услуги; да прилага това изключение независимо от начина на предоставяне и финансиране на обществените услуги.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

14

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

3.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Томас Хендел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава значението на пълната и ефективна ратификация, прилагане и изпълнение на осемте основни трудови конвенции на МОТ от страните, подписали Споразумението по търговията с услуги; призовава страните, подписали Споразумението по търговията с услуги, да спазват и насърчават други съответни конвенции на МОТ, споразумения и резолюции на ООН, които включват, но не са ограничени до Конвенция № 94 (C94) относно трудовите клаузи, Програмата за достоен труд и Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

2.  призовава за разпоредби, съгласно които договорените стандарти на МОТ и другите стандарти да станат приложими; счита, че всяко бъдещо споразумение по търговията с услуги трябва да съдържа клауза за механизми за контрол и правоприлагане с цел да се възпрат и да се възпрепятстват дружествата да нарушават трудовите и социалните права, включително колективните договори; призовава, при възникването на спорове относно разпоредби в областта на трудовото законодателство, такива спорове да бъдат обект на механизми за уреждане на спорове, включително с възможност за налагане на санкции, като надлежно се вземат под внимание надзорните органи на МОТ;

3.  призовава да се предприемат мерки, за да се гарантира, че Споразумението по търговията с услуги допринася по справедлив начин и в значителна степен за създаването на работни места и определя амбициозни стандарти за търговията с услуги, които ще обхващат основните проблеми на 21-и век, а именно продължаващата криза на заетостта в някои държави членки, нарастващите неравенства, младежката безработица и други социални предизвикателства, да се насърчават по-високи равнища на защита на трудовите и екологичните стандарти, да се води борба с всички форми на социален дъмпинг и да се гарантира спазването на забраната за дискриминация;

4.  отбелязва важната роля, която секторът на услугите играе в икономиката на ЕС, като съставлява 70% от икономическата дейност и осигурява 90% от новите работни места; признава същевременно, че 90% от световния растеж се осъществява извън ЕС, и поради това подчертава решаващото значение на осигуряването на нови възможности за достъп до пазара за подписалите споразумението страни, както и гарантирането на справедливо, недискриминационно и равноправно третиране на доставчиците на услуги; припомня съществената роля на сектора на услугите в създаването на работни места, изискващи високо равнище на квалификация, в ЕС; подчертава колко е важно да се гарантира, че споразумението достига потенциала си по отношение на стимулирането на създаването на работни места в ЕС; счита, че то трябва също така да гарантира, че установените стандарти са допълнително подсилени и подобрени с оглед на по-широкото им установяване на многостранно равнище;

5.  подчертава, че подписването на балансирано споразумение в тази връзка би създало потенциала за устойчив и приобщаващ растеж и за създаването на нови работни места, изискващи високо равнище на квалификация; очаква специфичните пречки, пред които са изправени МСП, да бъдат взети под внимание, по-специално защото тези предприятия създават най-много работни места;

6.  подчертава, че потенциалните възможности, които създава Споразумението по търговията с услуги за интернационализацията на европейските предприятия, трябва да бъдат съпътствани от реални политики за подпомагане на адаптирането на работниците към новата среда; подчертава факта, че ЕС е въвел механизми за финансиране, които могат да съпътстват тези мерки, по-специално чрез Европейския социален фонд;

7.  призовава комисията по заетост и социални въпроси да бъде информирана незабавно, за да се даде възможност за консултации и вземане на решения, в случай че разпоредби от окончателното Споразумение по търговията с услуги излагат на риск или са в противоречие със стандарти от горепосочените области;

8.  подчертава, че нарастващата мобилност трябва да се придружава от високи социални и трудови стандарти с оглед на гарантирането на защитата на работниците срещу експлоатация; изразява особена загриженост във връзка с ефектите на сложните трансгранични вериги от подизпълнители, чрез които става много трудно да се гарантира и наблюдава спазването; подчертава факта, че инспекциите по труда и профсъюзите трябва да играят съществена роля по отношение на предотвратяването и мониторинга на злоупотребите; призовава за много по-ефикасен трансграничен достъп до данните в рамките на ЕС;

9.  поради това призовава Комисията да обмисли възможността за предлагане на законодателство на ЕС, което да гарантира отговорността, особено в дългите вериги от подизпълнители, и счита, че подобна отговорност трябва да се прилага и да бъде изпълнима също и по отношение на дружествата от трети държави;

10.  подчертава факта, че инспекциите по труда по-специално са изправени пред предизвикателства по отношение на наблюдението на дружества, в които са наети работници мигранти и командировани работници от ЕС и трети държави; в тази връзка настоятелно призовава държавите членки да увеличат персонала и ресурсите, предоставяни на техните инспекции по труда, и да изпълнят целта от един инспектор на всеки 10 000 работници, както се препоръчва от МОТ;

11.  настоятелно призовава Комисията да следва социалната цел, която e определила в рамките на преговорите за Споразумението по търговията с услуги с „трудовата клауза“; припомня, че разпоредбите на социалното и трудовото законодателство на европейско и на национално равнище, както и колективните договори и социалните стандарти трябва да бъдат гарантирани, за да се осигури качество на услугата; припомня, че социалните и трудовите политики на държавите членки и, по целесъобразност, на ЕС, както и условията на труд не трябва да бъдат засегнати по отрицателен начин;

12.  във връзка с това призовава за изключване на трудовите стандарти от концепциите за нетарифните бариери и техническите бариери и за включване на социалните партньори в процеса на регулаторно сътрудничество с балансирано представителство, за да се гарантира, че регулаторното сътрудничество не ограничава правото на правителствата и на Европейския парламент да създават закони в защита на обществения интерес и не води до регулаторен възпиращ ефект или до отслабване на трудовите стандарти, включително здравните стандарти и стандартите за безопасност;

13.  счита, че всички работници, независимо от държавата им на произход, трябва да се ползват на мястото си на работа от еднакви права и условия на труд както местните граждани; счита освен това, че всяко бъдещо споразумение по търговията с услуги трябва да съдържа клауза, възпрепятстваща дружествата да заобикалят или подкопават правото на колективни действия чрез използването на работници от трети държави, по време на преговорите по колективните договори и трудовите спорове;

14.  призовава за предприемането на мерки в съответствие с членове 14 и 106 от ДФЕС и с Протокол № 26 към ДЕС с цел да се изключат текущите и бъдещите услуги от общ интерес и услугите от общ икономически интерес (които включват, но не са ограничени до водоснабдяването, здравеопазването, социалните услуги, системите за социална сигурност и образованието) от споразумението, да се гарантира, че европейските, националните и местните органи запазват пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всички мерки по отношение на възлагането, организацията, финансирането и предоставянето на обществени услуги, да се прилага това изключение независимо от начина на предоставяне и финансиране на обществените услуги и да се гарантира, че системите за социална сигурност са изключени от преговорите;

15.  освен това призовава да не се прилагат нито задържащи, нито отлагателни клаузи по отношение на задълженията в областта на достъпа до пазара или националното третиране;

16.  призовава Комисията да гарантира, че екологичните и социалните критерии, включително критериите за равенство между половете, могат да се прилагат при възлагането на договори за обществени поръчки; настоява, че търговските споразумения при никакви обстоятелства не следва да засягат разпоредбите на Директивата за обществените поръчки, които гарантират прилагането на трудовото право и предоставят възможност на възлагащите органи да използват специфичните разпоредби относно социалните, здравните и други услуги, предоставяни пряко на отделното лице; припомня на Комисията за силната чувствителност по отношение на регулирането на концесиите за услугите, както и необходимостта от запазване на политическата гъвкавост, за да се реагира на неуспешните модели на публично-частни партньорства;

17.  счита, че преговорите относно по-нататъшното либерализиране на трансграничните услуги в ЕС следва да бъда придружено от мерки за социална закрила, като например схеми за минимални доходи, в съответствие с националните практики, и сътрудничество на равнище ЕС за гарантиране на условията на труд съгласно съответните трудови и социални законодателства и колективни договори на държавата, където се предоставя услугата и следователно работата; счита, че това не следва да засяга по-благоприятните разпоредби в законодателството или споразуменията, приложими в изпращащата държава;

18.  счита, че способността на правителствата да приемат социално и екологично отговорни политики в областта на предоставянето на обществени услуги, които да са в отговор на обществените и екологичните потребности, не трябва да се подкопава и че всяко последващо споразумение следва да спазва Конвенция № 94 на МОТ относно трудовите клаузи в договорите за обществени поръчки;

19.  насърчава европейските институции да продължат да провеждат независими щателни проучвания за оценка на социалното въздействие, които да се съсредоточават върху възможното въздействие на Споразумението по търговията с услуги върху социалното положение и положението във връзка със заетостта в ЕС и другите страни по споразумението, включително наличието, икономическата достъпност, качеството, достъпността и недискриминационния равен достъп до услуги от общ интерес и услуги от общ икономически интерес; призовава за публикуването на непрекъснато актуализирани статистически проекции относно загубата и добавянето на работни места в резултат от потенциално споразумение, така че да могат да бъдат предприети незабавни мерки от страна на Комисията в подкрепа на засегнатите региони или държави членки; освен това следва да бъде активирана система за мониторинг с цел предотвратяване на каквито и да било нарушения;

20.  счита, че ЕС следва да поема изключително незначителни ангажименти по отношение на всякакви бъдещи разпоредби посредством настоящия раздел 1 от ГАТС, за да не се подкопават високите трудови стандарти и условия в ЕС чрез предоставянето на услуги, доставяни от трети държави, по-специално по отношение на сектора на ИКТ;

21.  регулаторните пречки следва да бъдат намалени, за да се гарантира, че мобилността на работниците с висока степен на квалификация представлява предимство както за европейските предприятия, така и за европейските работници; отново посочва важността да се гарантира, че Споразумението по търговията с услуги не възпрепятства при никакви обстоятелства прилагането на трудови и социални стандарти, включително стандарти за командироването на работници;

22.  припомня, че клаузите от Споразумението по търговията с услуги относно транспортния сектор не следва да вредят на европейските работници в сектора; насърчава Комисията да установи ясни ограничения за каботажа с цел предотвратяване на социалния дъмпинг;

23.  призовава за ясно определение на работниците, които попадат в обхвата на приложението относно раздел 4;

24.  счита, че споразумението трябва изцяло да зачита правото на подписалата го страна да променя или оттегля елемент от списъка, както е посочено в член XXI от ГАТС; очаква да види в споразумението, и по-специално в приложението относно раздел 4, разпоредби, насочени към предотвратяване на създаващи ситуации на експлоатация трудовоправни отношения за чуждестранните работници, както и „предпазна клауза“, която да предоставя възможност на членовете на Споразумението по търговията с услуги да прилагат всички необходими защитни механизми, в случай че заплатите в съответната държава са подложени на натиск, правата на местните работници са застрашени или са нарушени други договорени стандарти;

25.  счита, че следва да бъдат предприети допълнителни мерки за отваряне на пазара на обществени поръчки по отношение на всички държави, преговарящи по Споразумението по търговията с услуги; подчертава, че за да им бъдат възложени договори, дружествата трябва да спазват основните трудови и социални стандарти на МОТ; счита, че договорите не следва да се възлагат само въз основа на цената, но че подобни мерки не могат да функционират като форма на пречка пред търговията;

26.  подчертава положените от Комисията усилия за постигане на възможно най-голяма прозрачност на преговорите; въпреки това призовава за продължаване и засилване, в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман относно ТПТИ, на текущите усилия с цел повишаване на прозрачността по време на преговорите чрез публикуването на всички документи, имащи отношение към Споразумението по търговията с услуги; призовава за предприемането на мерки за засилване на непрекъснатите и прозрачни консултации с националните парламенти, както и с всички съответни министерства на равнището на държавите членки; подчертава значението на заинтересованите страни, организациите на гражданското общество и социалните партньори и техния експертен опит, и призовава Комисията и държавите членки да ги включат и да си сътрудничат тясно с тях по време на преговорите по Споразумението по търговията с услуги, по-специално по отношение на възможните въздействия, които всяко търговско споразумение по услугите може да окаже върху пазара на труда; насърчава всички заинтересовани страни да участват активно и да представят инициативи, да изразяват опасения, да повдигат проблематични въпроси и да предоставят информация, свързана с преговорите, и настоятелно призовава Комисията да вземе в по-голяма степен под внимание приноса на социалните партньори и гражданското общество;

27.  счита, че възможността на страните да прилагат тестове за икономическа необходимост следва да се запази;

28.  изразява съжаление, че с Парламента не е била проведена консултация преди Съветът да приеме мандата; счита това за пропусната възможност преговорите да станат възможно най-демократични и от самото начало да бъдат ангажирани тези, които вероятно ще бъдат най-засегнати от Споразумението по търговията с услуги;

29.  изразява съжаление относно настоящата липса на статистически данни и данни относно движението на физически лица (раздел 4) в рамките на вече съществуващото Общо споразумение по търговията с услуги (ГАТС); отбелязва намерението за включване на подобна глава в Споразумението по търговията с услуги; подчертава значението на наблюдението на тази категория доставчици на услуги с оглед на избягването на злоупотребите и експлоатацията на граждани на трети държави; призовава Комисията спешно да съпостави и представи информация относно броя и вида на доставчиците на услуги, влизащи в ЕС чрез раздел 4 на ГАТС, включително относно продължителността на пребиваването им; подчертава, че всякакви бъдещи разпоредби на раздел 4 трябва да се отнасят само до висококвалифицирани специалисти, т.е. лица, притежаващи университетска диплома или еквивалентна магистърска степен и заемащи висш управленски пост, и че тяхното пребиваване в ЕС трябва да бъде за определена цел и за добре определен, ограничен период от време и при точно определени условия;

30.  освен това призовава за приемането на Директива на ЕС за хармонизиране и наблюдение на притока на индивидуални доставчици на услуги от трети държави, пристигащи в ЕС въз основа на тези разпоредби, с цел да се създадат условия за влизането и пребиваването на индивидуални доставчици на услуги;

31.  подчертава, че държавите членки трябва да запазят пълния си суверенитет по отношение на определянето на това дали да поемат или не ангажимент да спазват някоя от бъдещите разпоредби на раздел 4; освен това подчертава, че всички сектори, включени в тези разпоредби, трябва да бъдат определени заедно и в пълно сътрудничество със социалните партньори;

32.  подчертава, че преди да бъдат поети каквито и да било нови ангажименти по отношение на глобалната търговия с услуги, Комисията трябва да представи всеобхватна оценка на въздействието върху икономиката и пазара на труда на всички настоящи раздели на ГАТС от влизането му в сила досега; освен това призовава Комисията да представи възможно най-скоро оценка на въздействието на Споразумението по търговията с услуги по отношение на условията на труд, възможните ефекти от гледна точка на нелоялната конкуренция и евентуалния спад в определени отрасли поради нарасналата конкуренция от трети държави.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Monika Vana, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez

3.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Давид Борели

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

отправя, в контекста на продължаващите преговори относно TiSA, следните препоръки към Комисията:

относно общия подход:

1.  да гарантира: най-висока степен на прозрачност и отчетност, достъп до документи, свързани с преговорите, и консултации с гражданското общество, бизнеса и социалните партньори; че се прилагат абсолютни еднакви правила за доставчиците на услуги от ЕС и от държави извън ЕС; взаимни задължения на страните, на всички равнища, за да се отрази еднаквата им амбиция; навременни и задълбочени оценки на въздействието; максимални усилия, посредством които TiSA да придобие действително многостранен характер чрез договаряне на клауза за присъединяване към споразумението и чрез приемане на тези, които споделят сходно равнище на амбиция с това на страните;

2.  да гарантира: способността на държавите членки безпрепятствено да регулират, предоставят и финансират съществуващите и бъдещите обществени услуги и услуги от общ икономически интерес на всички равнища; специално внимание за телекомуникационните и енергийните услуги, които са от съществено значение за гражданите и дружествата и допринасят за сближаването, за установяването на климат, който е благоприятен за електронната търговия, за предприемачеството и за висококачествената заетост; спазването на правото на ЕС в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот;

относно пазара в областта на далекосъобщенията:

3.  да гарантира: че TiSA носи недвусмислени ползи за потребителите и дружествата от ЕС, особено за МСП и за предприемачите; че дружества от олигополни пазари извън ЕС не се възползват от раздробеността на пазара на ЕС; еднакви условия на конкуренция за всички оператори;

4.  да гарантира: че в държавите, подписали TiSA, операторите от ЕС имат справедлив и симетричен достъп до пазара, без каквито и да било нетарифни бариери и бариери „зад граница“, включително регулаторни и лицензионни изисквания, асиметрия при стандартите, налагане на условия или ограничения във връзка с технологията и правила за споделяне на инфраструктура (особено за „последната миля“), които благоприятстват заварените оператори; че страните, подписали TiSA, зачитат принципа на свободен и недискриминационен достъп до интернет за доставчиците на услуги;

5.  да избягва каквито и да било нови задължения, които биха могли да подкопаят регулаторната рамка на ЕС; да запази правомощията на регулаторите от ЕС; да поддържа принципа на отворено управление на интернет; да гарантира, че всички страни, подписали TiSA, имат независим регулаторен орган в областта на далекосъобщенията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

3.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Вим ван де Камп

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изказва, в контекста на продължаващите преговори относно Споразумението по търговията с услуги, следните препоръки към Комисията:

i)  да не забравя значението на транспортните услуги и услугите за доставки за европейската икономика и заетост, като се има предвид, че европейските корабособственици контролират 40 % от световния търговски флот, че авиационният сектор поддържа над 5 милиона работни места и че на европейския железопътен сектор се пада повече от половината от световното производство на железопътно оборудване и услуги и че автомобилният транспорт е важен за логистиката на ЕС; да признае потенциала на транспортните услуги за намаляване на равнището на безработицата в Европа; да отчете въздействието от либерализирането на търговията с услуги върху туристическата индустрия;

ii)  да гарантира, че при преговорите се отчитат бързо променящият се характер на транспортния сектор и нарастващото значение на средствата за транспорт, свързани със съвместната икономика, в ежедневието на европейците;

iii)  да подчертае, че законодателството на ЕС и на държавите членки осигурява ползи за работниците, включително безопасност и сигурност; да подчертае, че всички доставчици на услуги в рамките на ЕС – чуждестранни и местни, трябва да спазват това законодателство; да признае, че качеството на услугите е неразривно свързано с качеството на заетостта и въведените регулаторни рамки; да отчита социалната и екологичната устойчивост на споразумението; да избягва нелоялни нарушения на пазара на труда като същевременно гарантира зачитане на съществуващите социални права;

iv)  да взема под внимание значението на услугите от общ интерес в транспортния сектор и задълженията за обществена услуга, както и приноса на този сектор за социалното и териториалното сближаване;

v)  да укрепи разпоредбите относно правата на пътниците по отношение на всички транспортни средства, така че споразумението да бъде от полза и за потребителите;

vi)  да се опитва да постигне – като дългосрочна цел – по-добро качество на транспортните услуги и по-високи стандарти за безопасност, като същевременно намалява времето за транспорт и насърчава по този начин ефективността и иновациите в тази област;

vii)  да гарантира, че преговорите разглеждат транспортния и туристическия сектор по задълбочен начин и в дух на реципрочност; да запази политическото пространство, за да отговори на развитието в сектора на транспорта, в пощенския и куриерския сектор; да спазва принципа за недискриминация; да изключи обществените транспортни услуги от споразумението;

viii)  да не забравя отрицателния опит, свързан с либерализацията, като например вредното въздействие върху качеството на услугите, условията на труд, безопасността и сигурността на транспорта;

ix)  да насърчава преговори в областта на регулирането, в които да се разглеждат въпроси като прозрачност, срокове, право на справедлив съдебен процес, ненужна тежест, принцип на недискриминация и правна защита, като същевременно се запазва изискването чуждестранните дружества, които желаят да предоставят транспортни услуги или услуги по доставки в рамките на ЕС, да спазват съществуващите регулаторни стандарти на ЕС; да призовава третите държави да оповестяват, посредством специални информационни документи, съответното си законодателство в тази област, за да се насърчи по-лесен и по-ефективен диалог;

x)  да изключи от приложното поле на Споразумението по търговията с услуги всички услуги, свързани с обществения транспорт и пощенските услуги, при условие че те са обществени;

xi)  да се справи с ограниченията по отношение на чуждата собственост и контрола на авиокомпаниите, както и каботажните права, наложени от някои държави; да изпълнява като дългосрочна цел обвързващите международни търговски правила за сектора на въздухоплаването като същевременно признава отговорността на Международната организация за гражданско въздухоплаване за регулирането в областта на икономиката и безопасността на авиацията; да проучи, в случай че важни търговски партньори не са склонни да направят значителен напредък, други възможности за гарантиране, че европейските превозвачи са поставени в условия на лоялна конкуренция;

xii)  да напомни за ключовата роля на морския транспорт в световната икономика, както като отделна индустрия, така и като фактор, който улеснява световната търговия; да съдейства за изготвянето на ясен текст с твърди ангажименти по отношение на гарантирането на достъпа до пристанищата, както и на достъпа до пазари и националното третиране в областта на международните морски транспортни услуги;

xiii)  да се възползва от тази възможност, за да въведе действащото законодателство и практики в областта на морския транспорт в правно обвързващ международен текст, който ще предотврати това, бъдещи протекционистки правила да бъдат въведени от страните, като същевременно се гарантира последователност със съответните международни стандарти, като например установените от Международната морска организация и Международната организация на труда;

xiv)  да разгледа и да премахне съществуващите ограничения върху морските транспортни услуги и да се стреми към реципрочност, тъй като дружествата от ЕС много често са изправени пред пречки за достъп до определени пазарни сегменти в чужбина, които обаче са отворени в ЕС за чуждестранни фирми, например морските превози на къси разстояния и сектора на каботажа;

xv)  да запази правата на държавите членки по отношение на съществуващи или бъдещи национални разпоредби и двустранни или многостранни споразумения относно автомобилния транспорт, включително изискванията за издаване на разрешителни за транзитно преминаване;

xvi)  да се противопостави на всякакви ангажименти за достъп до пазара по отношение на автомобилния транспорт, по-специално във връзка с раздел 4, тъй като те могат да доведат до движение на работници през границите без никаква защита на заетостта и подкопаване на по-строгото трудово законодателство в приемащите държави;

xvii)  да гарантира, че по-големият достъп до пазарите на трети държави за услуги за доставки не застрашава задълженията за универсални услуги в пощенския сектор; да признае изключително важната роля, която имат универсалните пощенски услуги за насърчаване на социалното, икономическото и териториалното сближаване; да укрепва универсалните услуги;

2.  изразява съжаление във връзка с липсата на прозрачност, която се наблюдава до момента, както и във връзка с факта, че Парламентът не е имал възможност да изрази своето мнение преди Съветът да приеме своя мандат за преговори;

3.  призовава за това, всички членове на Европейския парламент да получават цялата документация, свързана с преговорите по Споразумението по търговията с услуги, и за това, всички документи, по които се водят преговори, да бъдат оповестявани публично.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

14

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Fabio De Masi, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Franck Proust, Olga Sehnalová, Patricija Šulin, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

16.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Моника Вана

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава необходимостта от осъвременяване на остарялата съществуваща система от правила в ГАТС и от улесняване на търговията с нови услуги; признава значението на обществените услуги в ЕС и по света и отбелязва, че според Комисията двигател за повишаване на заетостта в ЕС за периода 2013 – 2025 г. ще бъдат работните места в сектора на услугите, като 90 % от новите работни места в ЕС ще бъдат разкрити в сектора на услугите, и по-специално в областта на висококвалифицираните услуги, като например професионални услуги, бизнес и компютърни услуги; отбелязва също така, че услугите съставляват около 70 % от икономиката на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят целите за икономическо, социално и териториално сближаване, както е посочено в член 174 от ДФЕС, в контекста на продължаващите преговори за Споразумението по търговията с услуги (TiSA);

2.  отново заявява, че предоставянето на услуги в ЕС се основава на принципите за универсален достъп, качество, сигурност, достъпност и равно третиране, които трябва да бъдат гарантирани непрекъснато във всички градове и региони; счита, че тези принципи следва да не бъдат ограничавани от TiSA; отново посочва, че е важно обществените услуги от особено естество, като например услугите, свързани с водния сектор, да си останат в правомощията на държавите членки, с цел избягване на евентуални неблагоприятни последици за икономическото, социалното и териториалното сближаване;

3.  припомня, че политиката на сближаване на ЕС е неговият основен инвестиционен инструмент не само за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, но също така и за удовлетворяване на неотложни социално-икономически нужди; подчертава, че основните принципи и цели на тази политика трябва да бъдат насърчавани и утвърждавани в рамките на TiSA;

4.  счита, че либерализацията на търговията с услуги може да стимулира регионалното развитие чрез увеличаване на възможностите за инвестиции на регионално и местно равнище; отново посочва, че при либерализацията следва да се съблюдава политическият, социалният и културният модел на ЕС и основните принципи, залегнали в Договорите на ЕС;

5.  приканва Комисията и правителствата на държавите членки, които са възложили на Комисията мандат за водене на преговори, да наблюдават и оценяват въздействието на TiSA върху сближаването и местното и регионалното управление в ЕС, по-специално в хода на преговорния процес; призовава Комисията да събере и предостави изчерпателни и съпоставими данни и да включи оценки на териториалното въздействие; призовава Комисията при преговорите за TiSA да вземе предвид правомощията на местните и регионалните органи на управление;

6.  подчертава, че TiSA не следва да накърнява правомощията на местните и регионалните органи на управление, които отговарят за голяма част от публичните инвестиции в рамките на политиката на сближаване на ЕС и които участват активно в предоставянето на основни обществени услуги на територията на Съюза, нито да ограничава възможностите им за насърчаване на местното и регионалното развитие и защитата на общите интереси на техните граждани; отново заявява, че компетенциите на държавите членки и на местните и регионалните органи не трябва да бъдат засягани от TiSA и че те следва да могат да регулират предоставянето на услуги и да въвеждат нови правни актове на своя територия, с цел постигане на своите цели на обществената политика; изразява надежда, че при провеждане на преговорите тези съображения ще бъдат взети предвид, с цел осигуряване на пълно прилагане на политиката на сближаване, за да могат местните и регионалните органи да представляват свободно интересите на своите граждани;

7.  отново изтъква значението на обществените услуги и необходимостта от зачитане на правомощията на местните и регионалните органи, както е предвидено в Договорите и в Протокол № 26, както и в разпоредбите за регулирането на национално равнище и обществените поръчки; подчертава, че също така следва да се зачитат правомощията на тези органи за създаване на нови обществени услуги в бъдеще; следователно приветства факта, че Комисията заяви публично и многократно, че ще изключи обществените услуги от преговорите за TiSA и във връзка с това призовава Комисията да гарантира, че съществуващите и нови услуги от общ интерес, включително услугите от общ икономически интерес, ще останат извън обхвата на приложение на TiSA, с цел да се гарантира, че националните и, по целесъобразност, местните и регионалните органи си запазват пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки по отношение на възлагането, организацията, финансирането и предоставянето на обществени услуги, както е предвидено в Договорите; освен това счита, че е необходимо да се регламентира придвижването на доставчиците на професионални услуги;

8.  счита, че преговорите за TiSA придобиват все по-голямо значение за икономиката на ЕС; подчертава, че преговорите за TiSA могат да се превърнат във възможност за подобряване на основаната на правила търговия в световен мащаб, която ще стане открита и прозрачна, ще бъде съобразена със стандартите на ЕС, и по-специално тези за защита на данните, и ще засили реципрочността по отношение на достъпа до пазара;

9.  припомня, че възприетите от държавите членки социални модели включват не само задължението за предоставяне, непрекъснатост и качество на обществените услуги, но също така и упражняването на демократичен контрол от страна на гражданите; следователно приканва Комисията да продължи обществените консултации, с цел приобщаване и консултиране с местните и регионалните органи на управление, както и с икономическите и социалните партньори и организациите на гражданското общество, и да включи техните становища в указанията за водене на преговори в контекста на преговорите за TiSA, предвид важната им роля за регулирането и предоставянето на обществени услуги, генерирането на икономически растеж и създаването на работни места; в този контекст приветства инициираните от Комисията срещи за провеждане на диалог с гражданското общество и продължаващите усилия за постигане на възможно най-прозрачна позиция на ЕС при преговорите за TiSA чрез представяне на редовни доклади относно развитието на събитията в хода на преговорния процес.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Ян Филип Албрехт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид указанията на Съвета за водене на преговори по споразумението за търговията с услуги (TiSA)(13),

A.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) е обвързваща за Съюза, включително член 8 от нея относно правото на защита на личните данни, както и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно същото основно право, като ключов стълб на първичното право на ЕС, който трябва в пълна степен да се зачита от всички международни споразумения;

Б.  като има предвид, че Съюзът е обвързан по силата на член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), наред с другото, да поддържа ценности като демокрацията и правовата държава;

В.  като има предвид, че Съюзът е обвързан по силата на член 20 и член 21 от Хартата да поддържа принципите на равенство пред закона и недискриминация;

Г.  като има предвид, че член 1 и член 10, параграф 3 от Договора за Европейския съюз постановяват, че решенията трябва да се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите; като има предвид, че прозрачността и откритият диалог между партньорите, включително гражданите, са от огромно значение по време на преговорите, както и на етапа на изпълнение; като има предвид, че Парламентът одобрява призива на омбудсмана за прозрачен подход;

Д.  като има предвид, че текущите преговори по международни търговски споразумения, включително по Споразумението по търговията с услуги (TiSA), също засягат международните потоци от данни, като напълно изключват неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, които ще бъдат обсъдени успоредно;

Е.  като има предвид, че проектът на САЩ на текст относно електронната търговия за споразумението TiSA би накърнил правила и гаранции на ЕС при трансфера на лични данни към трети държави; като има предвид, че Парламентът си запазва правото да изрази становището си след като се запознае с всички възможни бъдещи предложения и проекти на текст за споразумението TiSA;

1.  отправя до Комисията следните препоръки:

  а)  да гарантира, че споразумението осигурява пълно зачитане на стандартите на ЕС относно основните права чрез включване на правно обвързваща и суспензивна клауза за правата на човека като стандартна част от търговските споразумения на ЕС с трети държави;

  б)  да включи, като ключов приоритет, всеобхватна и недвусмислена хоризонтална самостоятелна разпоредба, основана на член XIV от Общото споразумение за търговия и услуги (ГАТС), която напълно освобождава от споразумението съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС относно защитата на лични данни, без условие тя да бъде съгласувана с други части от споразумението TiSA, както и да гарантира това, че споразумението не пречи на прилагането на изключения за доставката на услуги, които са обосновани съобразно съответните правила на Световната търговска организация (членове XIV и XIVа от ГАТС);

  в)  да гарантира, че лични данни могат да бъдат прехвърляни извън територията на Съюза само ако се спазват разпоредбите относно прехвърлянията към трети държави в законодателството на ЕС за защита на данните; да води преговори по разпоредби, които засягат движението на лични данни, единствено ако пълното прилагане на правилата на ЕС за защита на данните е гарантирано и спазено;

  г)  да се противопостави на разпоредбите по отношение на защитата на личните данни в проекта на САЩ за главата от TiSA относно електронната търговия;

  д)  да има предвид, че правилата на ЕС относно прехвърлянето на лични данни може да забранят обработката на такива данни в трети държави, ако те не отговарят на стандарта на ЕС за адекватна защита; да настоява всички изисквания относно местонахождението на оборудването за обработка на данни и на съответните органи да бъдат в съответствие с правилата на ЕС относно трансфера на данни; да си сътрудничи с трети държави в подходящи условия с цел приемане на подходящи високи стандарти на защита на данните в целия свят;

  е)  да зачита напълно необходимостта от прозрачност и отчетност в преговорите в хода на целия процес, както и да изпълни задължението си съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС, което неотдавнашно решение на Съда на ЕС потвърди като законово регламентирано(14), за пълно незабавно информиране на Парламента на всички етапи от преговорите; да осигури публичен достъп до важни документи от преговорите от всички страни, с изключение на тези, които бъдат класифицирани с ясна обосновка за всеки отделен случай, с публична обосновка на степента, до която достъпът до неразкритите части от въпросния документ има вероятност да накърни, конкретно и действително, защитените от изключенията интереси, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията(15); да гарантира, че споразумението по никакъв начин не отслабва законите на ЕС или на неговите държави членки относно публичния достъп до официални документи.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

13

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

18.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги

(2015/2233(INI))

Докладчик по становище: Моника Вана

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че въпреки че търговските споразумения имат различно отражение върху жените и мъжете поради неравенството на половете в някои сектори, в обществената консултация за Споразумението по търговията с услуги не беше спомената необходимостта от по-обстойно разглеждане на интегрирането на въпросите, свързани с равенството между половете, и че не съществува достатъчен консенсус за начините на интегриране на въпросите, свързани с равенството между половете, в търговията, както и че свързаното с пола измерение понастоящем е интегрирано само в ограничена степен в търговските политики и споразумения; като има предвид, че свързаните с пола последици от текущата либерализация на търговията все още не са напълно проучени;

Б.  като има предвид, че успехът на търговската политика следва се измерва с това дали тя оказва еднакъв положителен ефект върху жените и мъжете, и поради това разнородните и комплексни въздействия върху половете трябва да бъдат проучени, анализирани и идентифицирани от предишните етапи; посочва, че и тук основата следва да бъде принципът на предпазливост;

В.  като има предвид, че отношенията между половете оказват влияние върху всички икономически дейности и процеси и се отразяват върху условията на труд, заетост и заплащане; като има предвид, че жените са все така дискриминирани на структурно равнище и че например все още съществува разлика в заплащането между половете във всички части на света; като има предвид, че разликата в заплащането между половете се използва и като конкурентно предимство, но търговското споразумение следва да сложи край на това;

Г.  като има предвид, че Парламентът нямаше възможност да изрази позицията си, преди Съветът да приеме мандата за преговори по Споразумението по търговията с услуги, и гласува предложение за резолюция на 4 юли 2013 г., за да изрази позицията си относно мандата за преговори по Споразумението;

Д.  като има предвид, че в световен мащаб жените страдат особено от последиците от изменението на климата и някои от тях дори са принудени да напускат домовете си в резултат от него; посочва, че търговската политика следва да се стреми да предотвратява това и следователно следва да бъде проектирана да бъде екологически устойчива;

Е.  като има предвид, че броят на жените, заети в обществени служби или в сектора на обществените услуги, е над средната величина и че като потребителки на тези услуги жените зависят повече, отколкото мъжете, от висококачествени, достъпни, предлагани в близост до дома и съобразени с потребностите обществени услуги, особено от социални услуги като грижи за децата и грижи за възрастните; като има предвид, че при ограничаване, съкращаване и увеличаване на цената на обществените услуги главно жените трябва да ги заместват с неплатена работа и следователно не могат или могат само частично да полагат подлежащ на социално осигуряване труд;

Ж.  като има предвид, че намаляването или съкращаването на обществени услуги и предвидени суми обикновено водят до прехвърляне на разходите за труд и рисковете към неплатеното полагане на грижи и домашната икономика, които са предимно сфера на жените, и следователно това е пречка за равенството между половете;

З.  като има предвид, че въпреки че Споразумението по търговията с услуги би могло да представлява възможност за устойчив растеж, то също така следва да стимулира обмен на добри практики и да насърчава спазването на високи стандарти по отношение на правата на човека за всички заинтересовани страни; като има предвид, че Споразумението по търговията с услуги следва да благоприятства равенството между половете и в никакъв случай не следва да отслаби напредъка, постигнат от ЕС и неговите държави членки в тази област;

И.  като има предвид, че Споразумението по търговията с услуги има за цел да създаде нов модел за глобална търговия, с 51 участници, представляващи 70 % от световната търговия с услуги, и че е от основно значение всички нови глобални търговски споразумения да благоприятстват равенството между половете;

1.  посочва, че спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз е обвързващо правно изискване, което Комисията следва да изпълнява, наред с останалото, посредством оценки на въздействието върху устойчивостта; в този контекст призовава Комисията да включи полово-специфични показатели и да извърши полово-специфична оценка на въздействието, разбита по възраст и социално-икономически фактори и отразяваща различните роли на жените, с цел да се гарантира, че ЕС е безупречен при спазването и насърчаването на правата на жените;

2.  подчертава, че ЕС е задължен да обезпечи високо равнище на защита на правата на човека, трудовите права и правата на потребителите с цел насърчаване на равенство между половете и социални и екологични стандарти; счита, че тези ценности следва да направляват транснационалната и националната търговия, в т.ч. споразумения като Споразумението по търговията с услуги, които също така следва да бъдат използвани като начин за активна подкрепа за тези цели;

3.  счита, че Комисията следва да наблюдава и три години след влизането в сила на Споразумението да направи оценка на въздействието, което то е оказало върху равенството между мъжете и жените и зачитането на основните права на човека;

4.  счита, че във всички случаи подписалите Споразумението държави следва да се ангажират да обезпечат спазване на равенството между жените и мъжете и зачитане на основните права, включително във връзка с либерализацията и отварянето на националните и местните пазари;

5.  подчертава необходимостта да се обезпечи максимална прозрачност на съответните текстове и когато е целесъобразно, да се обезпечи качеството на текущите преговори;

6.  изразява съжаление по повод на слабото участие на жените в сектора на търговията в Европа и в отношенията с трети държави, както и поради недостатъчното внимание по отношение на равните възможности между мъжете и жените при достъпа до услуги;

7.  съжалява за факта, че Съветът не изчака становището на Парламента, преди да възложи мандата, и счита това за пропусната възможност преговорите да станат напълно демократични и да бъдат ангажирани тези, които от самото начало биха могли да бъдат най-засегнати от Споразумението по търговията с услуги, например жените;

8.  призовава Комисията да поддържа и повишава съгласуваността между различните, но взаимосвързани политики, като търговия, развитие, заетост, миграция и равенство между половете, и да включи въздействието върху правата на жените и момичетата, тяхното овластяване, както и правото на здравеопазване, образование, храна, работа и вода; призовава Комисията да включи тези съображения в оценките на въздействието, за да се избегне всякакво отрицателно въздействие от Споразумението по търговията с услуги или от взаимодействията между различните търговски споразумения;

9.  препоръчва категорично ЕС да упражни политическата си воля, за да гарантира, че европейските, националните и местните органи запазват пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всички мерки по отношение на възлагането, организацията, финансирането и предоставянето на обществени услуги, и да изключи изцяло обществените услуги, и в частност всички социални услуги, финансирани както публично, така и частно, от обхвата на Споразумението и да включи клауза за златен стандарт за тези услуги, за да се защити тяхното качество; подчертава във връзка с това значението на образованието и здравеопазването и осигуряването на достъп до тези услуги за жените и момичетата по всяко време;

10.  изразява безпокойство, че въздействието на Споразумението по търговията с услуги би могло да бъде полово предубедено; във връзка с това припомня колко е важно да бъдат осигурени полово балансирани преговорни екипи и при необходимост – чувствителни към аспектите на пола мерки в държавите членки след прилагането на Споразумението;

11.  призовава за въвеждане в Споразумението по търговията с услуги на клауза относно правата на човека, която да включва равенството между половете, за да се гарантира защитата на правата на момичетата и жените и тяхното участие в търговията и услугите, както и за включване на подходящи показатели, така че равенството между половете да бъде гарантирано след прилагането на Споразумението;

12.  призовава Комисията и държавите членки да събират разбити по полов признак статистически данни за по-добра оценка на въздействието от гледна точка на равенството между половете на търговските политики и споразумения, както и да прилагат мерки за положителна дискриминация;

13.  призовава Комисията да гарантира, че екологичните и социалните критерии, включително критериите за равенство между половете, могат да се прилагат при възлагането на договори за обществени поръчки;

14.  призовава Комисията да гарантира, че когато в Споразумението по търговията с услуги се разглеждат ИКТ услугите, това е съвместимо с нарастващия брой жени в сектора;

15.  призовава за продължаване и засилване, в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман относно ТПТИ, на текущите усилия за повишаване на прозрачността по време на преговорите чрез незабавно публикуване на всички документи, имащи отношение към Споразумението по търговията с услуги, включително преговорните предложения, и по-специално консолидираните преговорни текстове; настоятелно призовава за засилване на непрекъснатия и прозрачен ангажимент с националните парламенти и с всички съответни министерства на равнището на държавите членки; призовава всички заинтересовани страни, включително организациите на гражданското общество, особено организациите на жените, както и европейските социални партньори да бъдат допуснати да участват в преговорния процес;

16.  счита, че е от съществено значение Споразумението да включва клауза, която позволява на държавите да премахнат либерализацията на услугите, особено ако се окаже, че тя има отрицателни последици за жените; поради това призовава за съставяне на положителен списък и за изключване от Споразумението на задържащите клаузи и на клаузите за запазване на съществуващото положение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Constance Le Grip, Elly Schlein, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Monika Vana

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Seb Dance, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Daniel Dalton, Andrew Lewer

(1)

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htmhttps://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm

(2)

TN/S/36

(3)

http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm

(4)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/

(5)

Приети текстове, P7_TA(2013)0325.

(6)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf

(7)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf

(8)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254

(9)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf

(10)

ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 289.

(11)

Приети текстове, P7_TA(2013)0325.

(12)

ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 37.

(13)

Документ 6891/13 ADD 1 на Съвета.

(14)

Дело C-658/11, Европейски парламент/Съвет, решение от 24 юни 2014 г.

(15)

ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Правна информация - Политика за поверителност