Procedure : 2015/2233(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0009/2016

Indgivne tekster :

A8-0009/2016

Forhandlinger :

PV 01/02/2016 - 10
CRE 01/02/2016 - 10

Afstemninger :

PV 03/02/2016 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0041

BETÆNKNING     
PDF 581kWORD 246k
25.1.2016
PE 567.814v02-00 A8-0009/2016

med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Viviane Reding

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS)(1), der trådte i kraft i januar 1995 som et resultat af forhandlingerne ved Uruguay-runden inden for rammerne af WTO,

–  der henviser til rapport af 21. april 2011 fra formanden for WTO’s Råd for Handel med Tjenesteydelser, ambassadør Fernando de Mateo, til WTO’s Handelsforhandlingskomité om den særlige forhandlingssession om handel med tjenesteydelser(2),

–  der henviser til erklæring af 5. juli 2012 fra gruppen "Really Good Friends of Services" (RGF)(3),

–  der henviser til EU's forhandlingsdirektiver vedrørende aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA), som blev vedtaget af Rådet den 8. marts 2013 og afklassificeret og gjort tilgængelige for offentligheden af Rådet den 10. marts 2015(4),

–  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser(5),

–  der henviser til kommissionsformand Junckers politiske retningslinjer for den nye Europa-Kommission af 15. juli 2014 med titlen "En ny start for Europa: Min dagsorden for job, vækst, retfærdighed og demokratisk forandring"

--  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle - En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til "Final Inception Report" ("opstartsrapporten") af 17. april 2014 fra ECORYS til Kommissionen med titlen: "Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a plurilateral Trade in Services Agreement (TISA)"(6) (konsekvensvurdering af samhandelsbæredygtigheden til understøttelse af forhandlingerne om en flersidet aftale om handel med tjenesteydelser),

–  der henviser til forhandlingsdokumenterne, som alle TISA-parter har fremlagt, navnlig de dokumenter, som Kommissionen deklassificerede og offentliggjorde den 22. juli 2014, herunder EU's indledende tilbud(7),

–  der henviser til kommissær Malmstrøms erklæring af 5. februar 2015 om patientmobilitet i TISA(8),

–  der henviser til den fælles erklæring fra EU og USA af 20. marts 2015 om offentlige tjenesteydelser(9) i forbindelse med TISA- og TTIP-forhandlingerne,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–  der henviser til artikel 39 i EU-traktaten, artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om beskyttelse af personoplysninger og artikel 12 i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til EU-traktatens artikel 2 og 3 og til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fastslår ligestilling mellem kvinder og mænd som en af EU's grundlæggende værdier,

–  der henviser til artikel 14 og 106 i samt protokol nr. 26 til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde om tjenesteydelser af almen interesse,

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2003 om den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) inden for rammerne af WTO, herunder den kulturelle mangfoldighed(10),

–  der henviser til TEU-traktatens artikel 21,

--  der henviser til artikel 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om den lokale og regionale dimension af aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA) (CDR 2700/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0009/2016),

A.  der henviser til, at der med TISA-forhandlingerne bør opnås effektiv international regulering, ikke mindre indenlandsk regulering;

B.  der henviser til, at TISA i sin nuværende form og med de eksisterende forhandlingsdeltagere er en plurilateral aftale, men at målet bør være, at den aftale, der er indgået, kan nå den kritiske masse til at kunne blive en multilateral aftale inden for WTO-rammen;

C.  der henviser til, at enhver handelsaftale skal sikre de europæiske forbrugere flere rettigheder og lavere priser, flere arbejdspladser og beskyttelse af arbejdstagerne; der henviser til, at disse handelsaftaler også skal bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling og virksomhedernes sociale ansvar på verdensplan samt ensartede spilleregler for europæiske virksomheder; der henviser til, at handelspolitikken bør bidrage til og være fuldt ud i overensstemmelse med ILO's dagsorden for anstændigt arbejde og FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling;

D.  der henviser til, at der med enhver handelsaftale skal åbnes udenlandske markeder for vores virksomheder og skabes et sikkerhedsnet for borgerne hjemme; der henviser til, at TISA bør medføre øget adgang til udenlandske markeder, fremme af bedste praksis og at globaliseringen formes med henblik på at sikre, at den afspejler EU's værdier, principper og interesser, samt at den bidrager til, at EU's virksomheder trives i en tid præget af globale værdikæder; der henviser til, at forbrugerrettigheder samt sociale og miljømæssige standarder ikke udgør handelshindringer, men indiskutable byggesten i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; der henviser til, at EU's handelspolitik skal fastholde målene om økonomisk, social og territorial samhørighed, jf. artikel 174 i TEUF; der henviser til, at levering af tjenesteydelser i EU er baseret på principperne om universel adgang, kvalitet, sikkerhed, økonomisk overkommelighed og ligebehandling, som til enhver tid skal sikres i alle byer og regioner; der henviser til, at EU bør fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på internationalt plan;

E.  der henviser til, at der i forbindelse med globaliseringen, tjenesteficeringen og digitaliseringen af vores økonomier såvel som af den internationale handel er et presserende behov for politisk handling for at forbedre de internationale regler; der henviser til, at EU har en vital interesse i at styrke de globale handelsbestemmelser med henblik på at regulere de globale forsyningskæder; der henviser til, at det multilaterale handelssystem fortsat udgør den mest effektive ramme til at opnå en åben og fair samhandel på verdensplan;

F.  der henviser til, at TISA giver EU mulighed for at konsolidere sin position som verdens største eksportør af tjenesteydelser, idet det i 2013 tegnede sig for 25 % af den globale eksport af tjenesteydelser og havde et handelsoverskud på 170 mia. EUR; der henviser til, at værdien af EU's eksport af tjenesteydelser er fordoblet i løbet af de seneste 10 år, idet den i 2014 nåede en værdi af 728 mia. EUR; der henviser til, at næsten 70 % af EU's arbejdsstyrke er beskæftiget inden for tjenesteydelser, og at disse repræsenterer 40 % af værdien af de varer, der eksporteres fra Europa; der henviser til, at 90 % af de nye arbejdspladser, der vil blive skabt i EU mellem 2013 og 2025, vil være baseret på servicesektorerne; der henviser til, at denne aftale har potentiale til at sætte skub i jobskabelsen i EU;

G.  der henviser til, at handel med tjenesteydelser skaber job og vækst i EU, og at dette kan blive styrket af TISA;

H.  der henviser til, at mange vigtige markeder, ikke mindst i nye vækstøkonomier, stadig er lukkede for europæiske virksomheder; der henviser til, at unødvendige hindringer for handel med tjenesteydelser, som, hvis de omregnes til toldsatser, udgør 15 % for Canada, 16 % for Japan, 25 % for Sydkorea 44 % for Tyrkiet og 68 % for Kina, fortsat hindrer europæiske virksomheder i at høste alle fordelene ved deres konkurrenceevne; der henviser til, at EU, hvor toldsatsen, svarende til begrænsningerne af samhandlen med tjenester, kun er på 6 %, er betydeligt mere åben end de fleste af sine partnere; der henviser til, at EU bør udnytte sin position som den førende importør og eksportør af tjenesteydelser til at sikre ensartede spilleregler ved hjælp af gensidig markedsadgang og fair konkurrence;

I.  der henviser til, at ikketoldmæssige hindringer, der i gennemsnit udgør mere end 50 % af omkostningerne ved grænseoverskridende tjenesteydelser, i uforholdsmæssig grad påvirker små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som udgør en tredjedel af EU's eksportører af tjenesteydelser, og som ofte savner de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer til at klare disse hindringer; der henviser til, at fjernelsen af unødvendige hindringer vil lette SMV'ernes internationalisering, såfremt disse hindringer kan fjernes, uden at opfyldelsen af de offentlige politiske mål, som underbygger dem, sættes på spil; der henviser til, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne opfylde legitime mål for den offentlige politik, bør bevares;

J.  der henviser til, at globaliseringen af værdikæder øger importindholdet af såvel det indenlandske output som den indenlandske eksport; der henviser til, at handel med varer og handel med tjenesteydelser er indbyrdes forbundne, og at der er behov for globale regler for at regulere disse forsyningskæder; der henviser til, at bindende centrale internationale standarder bliver endnu mere nødvendige netop i forbindelse med globale værdikæder for at undgå et yderligere kapløb mod bunden samt social og miljømæssig dumping;

K.  der henviser til, at borgernes tillid til EU's handelspolitik skal fremmes ved ikke alene at sikre positive resultater i form af beskæftigelse og velstand for borgere og virksomheder, men også ved at sikre den højeste grad af gennemsigtighed, engagement og ansvarlighed, ved at opretholde en konstant dialog med arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet, lokale og regionale myndigheder og enhver anden relevant interessehaver og ved at fastsætte klare retningslinjer for forhandlingerne;

L.  der henviser til, at de fleste tilsagn på EU's liste refererer til medlemsstaternes nationale lovgivning; der henviser til, at gennemførelsen af tilsagn især berører regionale og lokale myndigheder;

M.  der henviser til, at databeskyttelse ikke er en økonomisk byrde, men en kilde til økonomisk vækst; der henviser til, at det er meget vigtigt at genskabe tilliden til den digitale verden; der henviser til, at datastrømme er uundværlige for handel med tjenesteydelser, men aldrig må tilsidesætte den gældende EU-ret om databeskyttelse og retten til privatlivets fred;

N.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 26. juni 2013 om indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser(11) krævede, at Kommissionen fulgte op på sin "hensigtserklæring om at udarbejde en bæredygtighedsvurdering";

O.  der henviser til, at TISA vil medføre, at fysiske personer bevæger sig rundt i de lande, der er parter i aftalen, og til, at alle europæiske borgere i denne henseende skal behandles ens med hensyn til at få adgang til de øvrige aftaleparters territorium;

P.  der henviser til, at Parlamentet gennem godkendelsesproceduren har det sidste ord i forbindelse med handelsaftaler, og at dets medlemmer først skal tage stilling til, om de vil godkende eller afvise TISA, når forhandlingerne er afsluttet; der henviser til, at ratificeringen i visse medlemsstater kan kræve ratificering af regionale parlamenter og/eller parlamentskamre, som repræsenterer det regionale niveau;

Q.  der henviser til, at Parlamentet forbeholder sig ret til at give udtryk for sin holdning efter at have gjort sig bekendt med alle fremtidige tekstforslag og udkast til TISA;

1.  retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om aftalen om handel med tjenesteydelser følgende henstillinger til Kommissionen, der:

  a)  hvad indhold og anvendelsesområde angår, opfordres til:

i.  at betragte TISA-forhandlingerne som et trinbræt til fornyede ambitioner på WTO-niveau med det sigte at genoptage forhandlingerne om en reform af GATS

ii.  at gentage sin støtte til ambitiøse, omfattende og afbalancerede forhandlinger, der skal frigøre det uudnyttede potentiale ved et mere integreret globalt marked for tjenesteydelser, idet man samtidig undgår social, miljømæssig og økonomisk dumping og garanterer den fuldstændige overholdelse af EU-retten; at forme og regulere globaliseringen og styrke internationale standarder, idet retten til at regulere og forfølge legitime mål for den offentlige politik, såsom folkesundhed, sikkerhed og miljø, sikres retligt; at sikre øget markedsadgang for europæiske tjenesteudbydere, herunder SMV'er, inden for centrale sektorer, idet man giver mulighed for specifikke undtagelser for følsomme sektorer, bl.a. alle offentlige tjenesteydelser; at sikre, at disse forhandlinger yder et rimeligt og betydeligt bidrag til jobskabelse og inklusiv vækst og fastsætter ambitiøse standarder for handel med tjenesteydelser for det 21. århundrede; at respektere EU's og dets medlemsstaters politiske, sociale og kulturelle modeller samt de grundlæggende principper, der er fastsat i EU-traktaterne og dem, der er indeholdt i EU's charter om grundlæggende rettigheder, såsom ligestilling mellem mænd og kvinder; at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten i hele verden

iii.  at sigte mod multilateralisering og at modsætte sig eventuelle bestemmelser eller bilag, der ville forhindre den, hvilket ville være uforeneligt med GATS og ville forhindre fremtidig integration i WTO-systemet; at indlemme nye parter på den betingelse, at de accepterer de allerede aftalte regler og ambitionsniveauet; at skabe incitamenter for en bredere deltagelse i forhandlingerne; at bemærke, at både de største hindringer og det største vækstpotentiale vedrørende handel med tjenesteydelser findes i BRICS- og MINT-landene; at anerkende disse landes betydning for EU i deres egenskab af eksportdestinationer med en stadig større middelklasse, som kilde til input af rå- og hjælpestoffer og som centrale omdrejningspunkter for globale værdikæder; at bane vej for, at engagerede nye og dynamiske økonomier kan deltage, og at gentage sin støtte til Kinas anmodning om at deltage i forhandlingerne; at sikre tilsagn fra alle TISA-deltagerne om at gøre resultatet af forhandlingerne multilateralt; at sikre, at der lægges særlig vægt på udviklingslandene, og at medtage bestemmelserne i artikel IV i GATS, i TISA

iv.  at bemærke, at servicesektoren ifølge De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) tegner sig for ca. 51 % af BNP i udviklingslandene, og at eksporten af tjenesteydelser fra afrikanske lande er stigende; at anerkende, at handel, herunder med tjenesteydelser, under visse omstændigheder kan føre til inklusiv vækst, bæredygtig udvikling, nedbringelse af fattigdom og ulighed samt skabelse af anstændige arbejdspladser og ville kunne fremme innovation ved at lette udveksling af knowhow, teknologi og investering i forskning og udvikling, herunder gennem udenlandske investeringer; følgelig at fastholde, at det ville kunne fremme udviklingslandenes økonomiske integration og deres tilpasning til globaliseringen, hvis de får mulighed for at få fair adgang til verdensmarkedet for tjenesteydelser

v.  at anerkende, at fordelene ved aftalen vil være begrænset til TISA-parterne, indtil den er multilateraliseret, eftersom forhandlingerne gennemføres på et præferencemæssigt grundlag; at afvise anvendelsen af en mestbegunstigelsesklausul (MFN-klausul) for ikke-TISA-parter, indtil aftalen er multilateraliseret; ligesom inden for rammerne af GATS at afvise medtagelser af frihandelsaftaler i MFN-klausulen;

vi.  at puste nyt liv i diskussionerne om tjenesteydelser inden for Dohaudviklingsrunden

vii.  at sikre synergier og konsekvens mellem de bilaterale, plurilaterale og multilaterale aftaler, som man forhandler om i øjeblikket, samt med udviklingen på det indre marked, navnlig med hensyn til det digitale indre marked; at sikre sammenhæng mellem EU's interne og eksterne politikker og at fremme en integreret tilgang til udenrigsanliggender; at respektere princippet om udviklingsvenlig politikkohærens og tilskynde til gennemførelsen af de mål for en bæredygtig udvikling, der vedtoges i september 2015

viii.  at foreslå specifikke sikkerhedsforanstaltninger for turister, bl.a. for at gøre internationale roaminggebyrer og gebyrer, der gælder for internationale opkald og meddelelser, gennemsigtige, for således at begrænse de overdrevent høje gebyrer, som forbrugerne betaler for at bruge deres kreditkort uden for Europa, og at bevare EU's og medlemsstaternes ret til at udstede sikkerhedsadvarsler om turistdestinationer

ix.  uden yderligere forsinkelse at offentliggøre konsekvensanalysen af bæredygtigheden og, når forhandlingerne er afsluttet, at ajourføre den i henhold til resultaterne, idet der tages specifikt hensyn til TISA's indvirkning på borgere, lokale og regionale myndigheder og udviklingslande, der ikke deltager i forhandlingerne, samt på den sociale og beskæftigelsesmæssige situation i EU; at foretage en detaljeret og rettidig vurdering af GATS' indvirkning på den europæiske økonomi siden dens ikrafttræden; at inddrage arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet fuldt ud i færdiggørelsen af konsekvensanalysen af bæredygtigheden; at anmode Parlamentets forskningstjenester om at offentliggøre en omfattende og informativ undersøgelse af TISA-forhandlingernes dækningsområde og potentielle virkninger, herunder set ud fra et ligestillingsperspektiv, og behovet for at håndtere fænomener som glasloftet og lønforskellene mellem kønnene; at gennemføre et tjek af grundlæggende rettigheder for at give Parlamentet mulighed for at træffe en velinformeret beslutning om, hvorvidt det vil give sit samtykke til TISA eller ej

x.  at sikre, at tvistbilæggelsesmekanismer mellem investor og stat ikke kan "importeres" fra andre bilaterale investeringsaftaler ved hjælp af merbegunstigelsesbestemmelser (MFN);

  b)  hvad markedsadgang angår, opfordres til:

i.  at udelukke offentlige tjenesteydelser og audiovisuelle tjenester fra aftalens anvendelsesområde og at anvende en forsigtig tilgang til kulturelle tjenesteydelser, uden at det berører EU's forpligtelser i henhold til GATS; at søge ambitiøse forpligtelser på tværs af parter, sektorer og forvaltningsniveauer, navnlig yderligere åbning af udenlandske markeder med hensyn til offentlige indkøb, telekommunikation, transport samt finansielle og liberale tjenesteydelser

ii.  at sikre reciprocitet på alle niveauer; at støtte brugen af horisontale forpligtelsesrelaterede bestemmelser som et middel til at fastsætte et fælles ambitionsniveau, uden at dette berører rettigheder og forpligtelser i henhold til artikel XVI og XVII i GATS, og at tage til efterretning, at sådanne minimumskrav vil udgøre tydelige parametre for de lande, der er interesserede i at deltage; i overensstemmelse med artikel IV i GATS at skabe fleksibilitet for udviklingslandene og de mindst udviklede lande, når de tilslutter sig aftalens ambitionsniveau; at sikre, at aftalen sigter mod at skabe lige vilkår i sektoren for tjenesteydelser og åbne nye markeder for EU's tjenesteudbydere

iii.  at holde levering af nye tjenesteydelser, som ikke er klassificeret i det relevante klassificeringssystem uden for EU's forpligtelser, idet muligheden for at medtage dem på et senere tidspunkt bevares

iv.  at afvise anvendelsen af bestemmelser om stilstand og spærremekanismer i forbindelse med markedsadgangsforpligtelser og at afvise deres anvendelse på følsomme sektorer, såsom offentlige og kulturelle tjenesteydelser, offentlige indkøb, leveringsmåde 4, transport og finansielle tjenesteydelser; at tillade tilstrækkelig fleksibilitet til, at tjenesteydelser af almen økonomisk interesse på ny kan komme under offentlig kontrol; at fastholde EU's og medlemsstaternes ret til at ændre deres liste over forpligtelser i henhold til GATS

v.  at påtage sig begrænsede forpligtelser under leveringsmåde 1, navnlig i forbindelse med digitale og finansielle tjenesteydelser og vejtransport, for at undgå regelarbitrage og social dumping, dog at påtage sig ambitiøse forpligtelser og anerkende offensive interesser inden for satellitbaserede telekommunikationstjenester, maritime tjenester og genforsikring, at anerkende, at sådanne forpligtelser kun kan bære frugt i et behørigt reguleret miljø; at sikre, at EU-retten overholdes fuldt ud og håndhæves over for tredjelandes tjenesteleverandører, når en virksomhed leverer en tjenesteydelse fra et tredjeland til forbrugere i EU, og indarbejde bestemmelser, der garanterer forbrugerne let klageadgang; sideløbende at identificere de udfordringer, som forbrugerne står over for, når de har at gøre med tjenesteudbydere, der er etableret i tredjelande, at vejlede forbrugerne om deres ret til klageadgang i sådanne tilfælde, og om nødvendigt at foreslå konkrete foranstaltninger

vi.  at anlægge en ambitiøs tilgang vedrørende leveringsmåde 3 ved at søge at få fjernet tredjelandes hindringer for handelsmæssig tilstedeværelse og etablering, såsom lofter over udenlandske egenandele og krav om joint ventures, hvilket er af afgørende betydning med hensyn til at øge væksten i tjenesteydelser, der leveres gennem leveringsmåde 1 og 4, og samtidig opretholde det nuværende niveau af EU-dækkende forbehold

vii.  at huske på, at EU har en offensiv interesse i udadgående mobilitet af højt kvalificerede fagfolk; at afstå fra at påtage sig nye forpligtelser ud over GATS med hensyn til mobilitet ind i EU, indtil de øvrige parter forbedrer deres tilbud væsentligt; at anerkende, at arbejdsklausulen fastholder udenlandske tjenesteudbyderes lovbestemte pligt til at overholde EU's og medlemsstaternes social- og arbejdsmarkedslovgivning samt de kollektive overenskomster; at indgå ambitiøse forpligtelser i forbindelse med leveringsmåde 4 for de situationer, der underbygger forpligtelserne for leveringsmåde 3; at bevare muligheden for at undersøge de økonomiske behov hos og arbejdsmarkedet for leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser og selvstændige erhvervsdrivende

viii.  at respektere medlemsstaternes suveræne ret til at vælge, hvilke sektorer de vil åbne for udenlandsk konkurrence og i hvilken grad ved hjælp af begrænsninger og undtagelser; at afholde sig fra at presse medlemsstaterne til ikke at udøve denne ret fuldt ud

ix.  i overensstemmelse med artikel 14 og 106 i TEUF samt protokol nr. 26 til TEUF at udelukke nuværende og kommende tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse fra aftalens anvendelsesområde (herunder, men ikke begrænset til, vand, sundhed, sociale ydelser, socialsikringssystemer, uddannelse, affaldshåndtering og offentlig transport); at sikre, at EU-myndigheder samt nationale og lokale myndigheder bevarer den fulde ret til at indføre, vedtage, opretholde eller ophæve enhver foranstaltning vedrørende bestilling, tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser; at anvende denne undtagelse, uanset hvordan de offentlige tjenesteydelserne leveres og finansieres; at sikre, at socialsikringssystemer udelukkes fra aftalens anvendelsesområde; at forkaste forslaget om et patientmobilitetsbilag, som de fleste TISA-deltagere er imod; at anerkende de europæiske borgeres store opbakning bag kvalitetsbetonede offentlige tjenester, som bidrager til social og territorial sammenhængskraft

x.  at modsætte sig begrænsninger for krydssubsidiering af virksomheder under den samme lokale myndighed, hvor de overstiger begrænsningerne i henhold til EU's og national lovgivning

xi.  uden at det berører GATS at søge at indføre en utvetydig klausul om "guldstandard", der kan medtages i alle handelsaftaler, og som ville sikre, at klausulen om offentlige forsyningspligtydelser gælder alle leveringsmåder og alle tjenesteydelser, som europæiske, nationale eller regionale myndigheder betragter som offentlige tjenesteydelser, inden for alle sektorer og uanset tjenesteydelsens monopolstatus

xii.  i overensstemmelse med artikel 167, stk. 4, i TEUF og med UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed 2005 – ved hjælp af en horisontal og retligt bindende klausul, der gælder for hele aftalen – at sikre, at parterne i aftalen bevarer deres ret til at vedtage eller videreføre enhver foranstaltning vedrørende beskyttelse eller fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed uafhængigt af den teknologi eller distributionsplatform, der anvendes, både online og offline;

  c)  hvad regler om den digitale økonomi angår, opfordres til:

i.  at sikre grænseoverskridende datastrømme i overensstemmelse med den universelle ret til beskyttelse af personoplysninger

ii.  at udvise forsigtighed under forhandlinger om kapitlerne vedrørende beskyttelse af personoplysninger og privatliv

iii.  at anerkende, at databeskyttelse og retten til privatlivets fred ikke udgør nogen handelshindring, men grundlæggende rettigheder, som er forankret i artikel 39 i TEU, og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt i artikel 12 i verdenserklæringen om menneskerettigheder; at anerkende, at et højt niveau af tillid er afgørende for at kunne udvikle en datadreven økonomi; at sikre fuld respekt for denne grundlæggende rettighed under behørig hensyntagen til den seneste udvikling inden for den digitale økonomi og i fuld overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse med hensyn til Safe Harbour; at indarbejde en omfattende, utvetydig, horisontal, selvstændig og retligt bindende bestemmelse på grundlag af GATS' artikel XIV, som fuldstændigt udelukker EU's nugældende og fremtidige juridiske ramme for beskyttelse af personoplysninger fra denne aftales anvendelsesområde, uden at der stilles betingelse om, at den skal være i overensstemmelse med andre dele af TISA; at sådanne bestemmelser skal finde anvendelse på alle andre bilag til TISA; omgående og formelt at støtte sådanne forslag i TISA's bilag om e-handel; at støtte forslag, der har til formål at sikre, at de nationale retlige rammer for beskyttelse af brugernes personoplysninger anvendes på en ikke-diskriminerende måde; at anvende de databeskyttelsesbestemmelser, der er fastlagt i bilaget om e-handel, på alle andre bilag til TISA, herunder bilag vedrørende finansielle tjenesteydelser

iv.  at sikre, at strømmene af personoplysninger vedrørende europæiske borgere foregår i fuld overensstemmelse med de gældende databeskyttelses- og -sikkerhedsregler i Europa; at sikre, at borgerne bevarer kontrollen med deres egne oplysninger; derfor at afvise alle generelle bestemmelser om datastrømme, der ikke henviser til den nødvendige overholdelse af databeskyttelsesstandarder

v.  straks og formelt at modsætte sig USA's forslag om oplysningers bevægelighed og forbud mod at anvende lokal infrastruktur i bilaget om e-handel

vi.  at antage, at en klart defineret og indbyrdes aftalt retlig ramme garanterer hurtig udveksling af oplysninger, når det er nødvendigt for at imødegå sikkerhedsmæssige trusler; at sikre, at GATS' artikel XIVa er gentaget i TISA's centrale tekst; at sikre, at nationale sikkerhedsbestemmelser er baserede på hensigtsmæssige nødvendighedskriterier; at afvise enhver udvidelse af anvendelsesområdet for den nationale sikkerhedsundtagelse forankret i GATS' artikel XIVa og eventuelle bagdøre i teknologi; omgående og formelt at modsætte sig sådanne forslag i TISA

vii.  at anerkende, at digital innovation er en drivkraft for økonomisk vækst og produktivitet i hele økonomien; at anerkende, at datastrømme er en afgørende drivkraft i servicesektoren, et vigtigt element i den globale værdikæde af traditionelle fremstillingsvirksomheder og afgørende for udviklingen af det digitale indre marked; derfor at søge at opnå et omfattende forbud imod tvungne datalokaliseringskrav og sikre, at TISA indeholder fremtidssikre regler og forebygger en fragmentering af den digitale verden; at overveje, at tvungne lokaliseringskrav, dvs. det, at tjenesteydere tvinges til at anvende lokal infrastruktur eller etablere en lokal tilstedeværelse som forudsætning for levering af tjenesteydelser, står i vejen for udenlandske direkte investeringer til og fra en part; derfor at bestræbe sig på at standse denne praksis i videst muligt omfang inden og uden for Europa under hensyn til de nødvendige undtagelser, der bygger på legitime offentlige formål, f.eks. forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder

viii.  at sikre, at bestemmelserne i den endelige aftale er i overensstemmelse med gældende og fremtidige lovgivning på EU-niveau, herunder EU's forordning om et fælles europæisk marked for elektronisk kommunikation, den generelle forordning om databeskyttelse, e-datadirektivet (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) og de 16 foranstaltninger i meddelelsen om det digitale indre marked; at sikre netneutralitet og et åbent internet; at sikre, at personoplysninger kun kan overføres uden for EU, hvis EU's databeskyttelseslovgivnings bestemmelser om overførsler til tredjelande respekteres, og især at garantere, at EU bevarer sin mulighed for at indstille overførslen af personoplysninger fra EU til tredjelande, når tredjepartens regler ikke er i overensstemmelse med EU's standarder, og når virksomhederne ikke benytter alternative metoder såsom bindende interne regler eller standardaftalebestemmelser og undtagelser, der er anført i artikel 26, stk. 1, i direktiv 95/46/EF, ikke indrømmes; at forhindre praksis med geografisk blokering og opretholde princippet om åben forvaltning af internettet; at samarbejde med parter i passende regi med henblik på at få vedtaget tilstrækkeligt høje databeskyttelsesstandarder

ix.  at fremme regelbaseret konkurrence i telesektoren til gavn for tjenesteudbydere og forbrugere; at afhjælpe vedvarende asymmetrier i lovgivningen vedrørende telekommunikationssektoren ved at forhindre parterne i at kræve lofter over udenlandske ejerandele, ved at indføre konkurrencefremmende regler for engrosadgang for etablerede udbyderes netværk, ved at sikre tydelige og ikkediskriminerende regler for licenser, ved at sikre reel adgang til de "sidste kilometer" infrastrukturer i eksportmarkederne for EU’s tjenesteydere ved at garantere reguleringsmyndighedernes uafhængighed og ved at understøtte en omfattende definition af telekommunikationstjenester, der dækker alle typer af net; at sikre lige vilkår for alle erhvervsdrivende, og at virksomheder fra tredjelande fra oligopolistiske markeder ikke udnytter fragmenteringen af EU-markedet; at sikre, at de lande, som har undertegnet TISA, respekterer princippet om åben og ikke-diskriminerende internetadgang for tjenesteudbydere og forbrugere; at sikre, at EU-operatører i lande, der deltager i TISA, har fair og symmetrisk markedsadgang inden for telekomtjenester, der er fri for ikke-toldmæssige handelshindringer og hindringer bag grænserne, herunder regelkrav, asymmetri i standarder, teknologiske betingelser eller begrænsninger

x.  på det kraftigste at støtte bestemmelserne om international mobilroaming og udvide dem til at omfatte internationale opkald og meddelelser; at øge offentligt tilgængelige oplysninger om detailtaksterne på kort sigt og at støtte lofter på lang sigt med henblik på at sænke priserne; at sikre, at TISA ikke skaber nogen hindring for bilaterale aftaler på dette område; at presse på for online forbrugerbeskyttelse, navnlig vedrørende uopfordrede kommercielle elektroniske beskeder

xi.  at sikre et effektivt samarbejde om beskatning af den digitale økonomi på grundlag af det arbejde, som Kommissionens platform for god forvaltningspraksis på skatteområdet har udført, og især sikre forbindelsen mellem beskatningen af og den reelle økonomiske aktivitet i sektorens virksomheder

d)  hvad bestemmelserne om mobilitet angår, opfordres til:

i.  at sikre, at intet vil forhindre EU og medlemsstaterne i at opretholde, forbedre og anvende arbejdsmarkeds- og socialbestemmelser, kollektive overenskomster og lovgivning om fysiske personers indrejse eller midlertidige ophold i EU's eller en medlemsstats område, herunder foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at fysiske personer bevæger sig ordentligt over grænserne, som f.eks. adgangs- eller indrejsetilladelser i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere at sikre, at de minimale arbejds- og ansættelsesvilkår i værtslandet er gældende for alle tjenesteydere, som får adgang til EU, både i dag og i fremtiden; at sikre, at alle arbejdstagere, der kommer til Europa, uanset deres hjemland, nyder samme arbejdstagerrettigheder som statsborgere i værtslandet, og at princippet om lige løn for lige arbejde overholdes; at sikre, at de otte grundlæggende ILO-konventioner overholdes af TISA-parterne; at opfordre alle parter til at ratificere og gennemføre de grundlæggende ILO-standarder og til at fremme andre relevante ILO-konventioner og FN-resolutioner; at sikre, at EU's og medlemsstaternes arbejdsmarkedslovgivning og kollektive overenskomster respekteres på EU's område; at styrke EU’s overvågnings- og håndhævelsesmekanisme for at forhindre overtrædelser; at tilskynde medlemsstaterne til at øge de ressourcer, der er til rådighed for arbejdstilsynene; hurtigst muligt at samle og fremlægge detaljerede oplysninger om antallet og typen af de tjenesteudbydere, som for øjeblikket opererer i EU under leveringsmåde 4, herunder varigheden af deres ophold; at sikre en langt mere effektiv grænseoverskridende adgang til data inden for EU i fremtiden; at medtage en sikkerhedsklausul, der forhindrer virksomheder i at omgå eller undergrave retten til at gennemføre faglige aktioner gennem brug af arbejdstagere fra tredjelande i forhandlinger om kollektive overenskomster og arbejdskonflikter, og at tillade, at TISA-deltagerne anvender enhver nødvendig sikkerhedsforanstaltning, hvis der skulle opstå pres på de nationale lønninger, hvis husarbejderes rettigheder bringes i fare, eller hvis andre aftalte standarder krænkes i overensstemmelse med de begrænsninger, der er fastsat i artikel X i GATS at tilskynde alle kontraherende parter til at overholde OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

ii.  at erindre om, at forpligtelserne i henhold til leveringsmåde 4 kun gælder bevægeligheden for højtkvalificerede fagfolk, såsom personer med en universitetsgrad eller tilsvarende kandidatgrad eller ansat i en ledende stilling, med et specifikt formål, i et begrænset tidsrum og på præcise bestemmelser, der fremgår af den nationale lovgivning i det land, hvor tjenesteydelsen udføres, og af en kontrakt under overholdelse af national lovgivning; opfordrer i denne forbindelse til, at artikel 16 i servicedirektivet (2006/123/EF) tages i betragtning og gennemføres; at afvise væsentlige ændringer af leveringsmåde 4 i GATS og at overveje en revision af direktiv 2014/66/EU om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere

iii.  at anerkende bilaget om leveringsmåde 4 som en offensiv interesse for Europa, eftersom folk i liberale erhverv i EU er veluddannede og mobile, og eftersom EU's virksomheder i stigende grad har behov for specifikke færdigheder fra udlændinge i liberale erhverv i Europa og deres medarbejdere uden for Europa for at understøtte etableringen af nye forretningsaktiviteter; at sikre, at denne mobilitet er til fordel ikke kun for europæiske virksomheder, men også for europæiske arbejdstagere

iv.  at modsætte sig alle bestemmelser vedrørende visa og andre indrejseprocedurer, undtagen bestemmelser, der har til formål at øge gennemsigtigheden og strømline de administrative procedurer; at sikre, at TISA ikke finder anvendelse på foranstaltninger over for fysiske personer, der søger adgang til en af parternes arbejdsmarked, og ej heller på foranstaltninger vedrørende statsborgerskab, bopæl eller fast beskæftigelse; at opstille passende garantier for at sikre, at midlertidige tjenesteydere vender tilbage til deres hjemland

v.  at søge at indføre et horisontalt forbud imod kravet om etablering af en handelsmæssig tilstedeværelse eller om, at man skal være bosiddende, for at kunne udbyde liberale tjenesteydelser; at begrænse anvendelsesområdet for bilaget om liberale tjenesteydelser til listen over engagementer, som de enkelte parter har indgået

vi.  at stræbe imod at skabe en ramme om den gensidige anerkendelse af uddannelse, akademiske niveauer og faglige kvalifikationer, navnlig inden for arkitektur, revision og jura, idet man samtidig sikrer leverandørernes kompetence og dermed kvaliteten af de leverede tjenester i overensstemmelse med EU’s direktiver om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og samtidig undgå en automatisk og kvantitativ anerkendelse af universitetsdiplomer

vii.  at anmode om, at der fastlægges en klar definition af de arbejdstagere, der er omfattet af bilaget om leveringsmåde 4

  e)  hvad bestemmelserne om finansielle tjenesteydelser angår, opfordres til:

i.  at nå en aftale, som indeholder et ambitiøst, men afbalanceret bilag, der dækker alle typer af finansielle tjenesteydelser, navnlig i bank- og forsikringssektoren, der går ud over GATS-bilaget om finansielle tjenesteydelser, og som fremmer en langsigtet bæredygtig vækst i overensstemmelse med Europa 2020-strategiens mål; at sigte imod at styrke stabiliteten af det finansielle system og de enkelte finansielle institutioner og at garantere fuld overensstemmelse med de lovgivningsmæssige rammer efter krisen og garantere retfærdig konkurrence mellem udbydere af finansielle tjenesteydelser; at opnå en aftale, som skaber merværdi og beskyttelse af europæiske forbrugere i form af opadgående konvergens inden for finansiel regulering og et bredere udvalg af finansielle tjenesteydelser; at søge at sikre tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til privatlivets fred samt levering af forståelige og korrekte oplysninger, hvilket er af afgørende betydning for at begrænse informationsasymmetri

ii.  at forpligte TISA's parter til gennemførelsen og anvendelsen af internationale standarder for regulering og tilsyn med den finansielle sektor som f.eks. de standarder, der er godkendt af G20, Baselkomitéen for Banktilsyn, Rådet for Finansiel Stabilitet, Den Internationale Børstilsynskommission og Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation; at træffe foranstaltninger for at sikre, at de centrale elementer i WTO's aftalememorandum om finansielle tjenesteydelser medtages i TISA, og samtidig forbedre udarbejdelsen af aftalememorandummet for at bringe det i overensstemmelse med de helt aktuelle politiske linjer i EU på disse områder; at sikre, at TISA bidrager til at bekæmpe dobbeltbeskatning og på ingen måde fremmer eller skaber smuthuller for skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning eller hvidvaskning af penge; at forfølge dybe forpligtelser (især om markedsadgang) fra lande, som på nuværende tidspunkt ikke har nogen bilaterale handelsaftaler med EU, såsom Australien, New Zealand, Hongkong og Taiwan, meget begrænsede forpligtelser på WTO-plan, som f.eks. Chile og Tyrkiet, eller meget begrænsede bilaterale forpligtelser vedrørende finansielle tjenesteydelser, såsom Mexico

iii.  i TISA at medtage en forsigtighedsbetonet udskillelsesmekanisme, som bygger på den, der findes i den omfattende økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada, der sikrer en parts suveræne ret til at afvige fra dens handelsforpligtelser og træffe enhver foranstaltning, den finder nødvendig, for at regulere den finansielle sektor og banksektoren af tilsynsmæssige årsager med henblik på at sikre stabiliteten og integriteten af en parts finansielle system

iv.  at sikre, at der inden for finansielle tjenesteydelser ikke vil blive givet nye tilsagn, som ville kunne bringe EU’s finansielle regulering i fare ved at tvinge EU til at trække sine styrkede reguleringsmæssige rammer for den finansielle sektor tilbage eller forhindre EU i at anvende lovgivning til at tackle overdreven risikotagning fra de finansielle institutioners side; at sikre, at ingen af bestemmelserne i denne aftale vil begrænse EU’s tilsynsmyndigheders evne til at tillade eller nægte de nuværende eller nye finansielle produkter i overensstemmelse med EU's retlige rammer

v.  idet man samtidig understreger behovet for at øge adgangen til finansielle tjenesteydelser på verdensplan i betragtning af deres betydning for økonomisk vækst, at udelukke grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser fra EU's forpligtelser, herunder porteføljeforvaltning, indtil der er konvergens i den finansielle regulering på højeste niveau, undtagen i meget begrænsede og velbegrundede tilfælde, såsom sager om genforsikringsydelser mellem virksomheder; navnlig at vurdere, at klare og hensigtsmæssige regler og procedurer for godkendelse af virksomheder, der er etableret i tredjelande med henblik på at levere sådanne tjenester i EU, og, hvor det er relevant, den udtrykkelige anerkendelse fra EU's side af, at disse selskabers hjemland har en retskraftig ramme for regulering og tilsyn, der svarer til EU’s, er en forudsætning for at sikre, at ingen ikke-tilsynsunderlagt enhed er i stand til at handle i EU, og at der er lige konkurrencevilkår mellem europæiske og udenlandske virksomheder, uanset deres jurisdiktion; samtidig med TISA omgående at tage skridt til at mindske afstanden mellem de forskellige måder, hvorpå landene på nuværende tidspunkt anerkender ækvivalensen af andre jurisdiktioners retlige og tilsynsmæssige systemer, hvilket i øjeblikket skaber opsplitning på de globale markeder for finansielle tjenesteydelser, ved at nå til en fælles forståelse af, at en afgørelse om ækvivalens bør være resultatet af en gennemsigtig vurdering af, hvorvidt hver jurisdiktions regler når samme mål og forståelse af, at en sådan afgørelse, selvom den bør følge tidligere og regelmæssige bilaterale dialoger, kan være ensidig, når gensidig anerkendelse ikke er mulig

vi.  at anmode om en grundig forudgående uafhængig konsekvensanalyse af de økonomiske og sociale konsekvenser af yderligere finansiel liberalisering inden for rammerne af TISA

vii.  at anerkende, at genreguleringstiltagene efter den finansielle krise endnu ikke er afsluttet, herunder krav om visse retlige former, opsplitning (f.eks. bankopdelinger), ændring af virksomheder og nedskalering

  f)  hvad bestemmelserne om logistik angår, opfordres til:

i.  at opnå et ambitiøst, men afbalanceret resultat for transportsektoren, hvilket er af kritisk betydning for en bæredygtig udvikling af globale værdikæder; at øge tempoet, pålideligheden, sikkerheden og interoperabiliteten af transporttjenesteydelser til gavn for erhvervskunder og individuelle brugere og arbejdstagere; at sikre sammenhæng med EU’s klimapolitik; at huske på betydningen af transport- og leveringstjenester for den europæiske økonomi og beskæftigelse, idet europæiske redere kontrollerer 40 % af verdens handelsflåde, luftfartsindustrien giver job til over 5 mio. personer og den europæiske jernbaneindustri tegner sig for over halvdelen af verdensproduktionen af jernbaneudstyr og -tjenester, ligesom vejtransporten stadig er vigtig for logistikken i EU; derfor at anerkende transporttjenesternes potentiale med hensyn til at nedbringe arbejdsløsheden i Europa; at sikre, at man i forhandlingerne er opmærksomme på den hurtige udvikling inden for transportsektoren og den voksende betydning af transportformer baseret på deleøkonomi i europæernes dagligdag; at kræve, at udenlandske selskaber handler i fuld overensstemmelse med EU’s eksisterende forskriftsmæssige standarder, når de leverer deres transport- eller leveringstjenesteydelser på EU’s område

ii.  at søge forbedret adgang til udenlandske markeder og en reduktion af omfanget af konkurrencebegrænsende lovgivningspraksis, især den type, der er skadelig for miljøet og mindsker transporttjenesteydelsernes effektivitet, og de restriktioner, som er indført af ikke-EU-lande med hensyn til udenlandsk ejerskab, og samtidig bevare de offentlige myndigheders ret til at lovgive på transportområdet og sikre den offentlige transport; at afhjælpe restriktioner inden for cabotagesektoren og at undgå, at fartøjer vender tomme tilbage fra deres værtslande, navnlig i bilagene om sø- og lufttransport

iii.  at forelægge bestemmelser, der tager sigte på at styrke passagerrettigheder, især i bilaget om lufttransport, og også i forbindelse med alle transportformer, således at aftalen også er til gavn for forbrugerne

iv.  at bevare medlemsstaternes rettigheder med hensyn til gældende eller fremtidige nationale bestemmelser eller bilaterale eller multilaterale aftaler om vejtransport, herunder krav om transittilladelse; at udelukke alle bestemmelser, der letter professionelle chaufførers indrejse og ophold, fra anvendelsesområdet for bilaget om vejtransport; at afvise ethvert krav om at indgå leveringsmåde 4-forpligtelser i vejtransportsektoren

v.  at sikre konsekvens med internationale standarder, såsom standarder vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation og Organisationen for International Civil Luftfart, og at betragte dem som minimumsstandarder, og at imødegå enhver svækkelse af disse internationale standarder; at forfølge bindende internationale handelsregler for sø- og lufttransport som et langsigtet mål; at sikre anvendelsen af de ILO-konventioner, der er relevante for logistik- og transportsektorerne, f.eks. konventionen om søfarendes arbejdsforhold; at understrege, at EU’s og medlemsstaternes lovgivning giver fordele for arbejdstagere, herunder sikkerhed, forbrugere og miljø; at understrege, at alle, der leverer tjenesteydelser inden for EU, hvad enten de er indenlandske eller udenlandske, skal overholde denne lovgivning; at anerkende, at kvaliteten af ydelserne er uløseligt forbundet med kvaliteten af beskæftigelsen og de eksisterende lovgivningsmæssige rammer

vi.  at finde den rette balance mellem liberalisering af den konkurrencebetonede postsektor, der er afgørende for den yderligere udvikling af tjenester og digital økonomi, og beskyttelsen af universelle posttjenester, som spiller en afgørende rolle i fremme af social, økonomisk og territorial samhørighed; derfor at forhindre konkurrencebegrænsende tværsubsidiering og øge adgangen til ikke-EU-landes markeder, samtidig med at det sikres, at forsyningspligten opfyldes, således som denne defineres af de enkelte parter

vii.  at minde om den afgørende rolle, som søfarten spiller i verdensøkonomien, både som et erhverv i sig selv og som formidler af international handel; at fremme en klar tekst med stærke tilsagn om at sikre adgang til havne, såvel som markedsadgang og national behandling for internationale søtransporttjenester

  g)  hvad bestemmelser om indenlandsk lovgivning og gennemsigtighed angår, opfordres til:

i.  retligt at sikre europæiske, nationale og lokale myndigheders fulde ret til at lovgive i offentlighedens interesse på en måde, der ikke er mere restriktiv end GATS, og ikke er omfattet af nødvendighedstests; at sikre, at bilagenes bestemmelser ikke er mere restriktive end de principper, der er forankret i GATS's artikel VI eller i EU-lovgivningen

ii.  at anerkende, at forhandlingsparterne bygger på retsstatsprincipper og et uafhængigt retssystem med klagemuligheder, der sikrer borgernes og investorernes rettigheder

iii.  at fremme forsvarlig forvaltning og fremme god praksis inden for administrative, regulerende og lovgivningsmæssige processer ved at tilskynde til en bred indførelse af foranstaltninger, der styrker beslutningstagernes uafhængighed, øger gennemsigtigheden og den demokratiske ansvarlighed af beslutningerne og mindsker bureaukratiet; at understrege, at forbruger-, sundheds- og miljøbeskyttelse og sikkerhed samt arbejdstagerrettigheder skal være det centrale for lovgivningsindsatsen; at sikre, at eventuelle ændringer af EU’s niveauer af lovgivningsmæssig beskyttelse kun kan forekomme opad og aldrig nedad

iv.  at anerkende, at et bilag om indenlandsk lovgivning bør forhindre parterne i at indføre forklædte handelshindringer og pålægge udenlandske virksomheder unødvendige byrder, navnlig når disse ansøger om forskellige typer af tilladelser; at sikre, at indenlandsk regulering fortsætter med at opfylde offentlige politiske mål

v.  at sikre, at der gælder aftalte regler for handelsrelaterede foranstaltninger, såsom krav og procedurer vedrørende kvalifikationer og licenser, og kun i sektorer, hvor en part har indgået forpligtelser

vi.  at anmode om og offentliggøre en juridisk udtalelse inden Parlamentets afstemning om den endelige aftale med henblik på at foretage en grundig vurdering af de to bilag om indenlandsk regulering og gennemsigtighed i lyset af EU-lovgivningen, og at vurdere, hvorvidt de juridiske forpligtelser i disse bilag allerede overholdes i EU

vii.  klart at definere lovgivningsprincipperne gennemsigtighed og objektivitet med henblik på at sikre, at disse begreber ikke bliver til generelle bestemmelser

viii.  at gøre oplysninger om handelsrelaterede forordninger og om, hvordan de forvaltes, herunder de forordninger, der finder anvendelse på lokalt myndighedsplan, offentligt tilgængelige online; at lægge vægt på regler vedrørende licenser og tilladelser; specifikt at presse på for at få oprettet en webbaseret kvikskranke med informationer til SMV'er og at inkludere SMV'er i oprettelsen heraf

ix.  at sikre, at de administrationsgebyrer, som udenlandske virksomheder afkræves, er rimelige og ikke-forskelsbehandlende, at der forefindes tilstrækkelige klagemuligheder ved de nationale domstole, og at kendelserne afsiges inden for en rimelig frist

x.  at bevare EU's praksis med at gennemføre offentlige høringer forud for fremlæggelse af lovgivningsforslag; at sikre, at der tages behørigt hensyn til resultaterne af disse høringer under forhandlingerne

xi.  at modsætte sig alle forslag, hvori man kræver obligatorisk fremlæggelse af forslag til retsakter, inden de offentliggøres; at erindre, at de berørte parter har forskellig adgang til ressourcer og ekspertise, og at sikre, at indførelsen af en frivillig interessenthøringsproces i TISA ikke medfører, at organisationer med bedre finansiering foretrækkes

  h)  hvad regler fra andre reguleringsmæssige discipliner angår, opfordres til:

i.  at anerkende, at TISA er en mulighed for at sikre konkurrencen i henhold til reglerne og ikke for reglernes egen skyld

ii.  at sikre, at gensidigt indgåede forpligtelser overholdes i praksis, at give mulighed for effektive repressalier og at afskrække fra manglende opfyldelse af forpligtelser; følgelig i aftalen at inkludere en tvistbilæggelsesmekanisme mellem stater, der kan anvendes, indtil aftalen er multilateraliseret, og WTO's tvistbilæggelsesmekanismer er tilgængelige; at revidere forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler for at sikre, at EU kan træffe gengældelsesforanstaltninger i tjenesteydelsessektorerne

iii.  at forsvare indføjelsen af et bilag om offentlige indkøb med henblik på at maksimere europæiske virksomheders deltagelse i udenlandske udbud, samtidig med at EU’s kriterier, herunder sociale og miljømæssige kriterier, og procedurer i europæiske udbud, navnlig for så vidt angår SMV'ers adgang til offentlige kontrakter, kriterier for støtteberettigelse baseret på de udvælgelseskriterier, som er baseret på det bedste forhold mellem kvalitet og pris, og de tærskler, under hvilke forpligtelserne ikke finder anvendelse; at afhjælpe den manglende gennemsigtighed og hindringer for markedsadgang for ikke-europæiske udbud og at fordømme den manglende gensidighed på dette område på alle forvaltningsniveauer, hvilket illustreres af fortrinsbehandlingen af indenlandske virksomheder i adskillige lande, samtidig med at der gives mulighed for at vælge markedsadgang og national behandling af hensyn til multilateralisering; at tilskynde til ratificering og gennemførelse af WTO's aftale om offentlige indkøb og revisionen heraf i 2011 for de parter, der endnu ikke har ratificeret og gennemført aftalen; at opfordre Den Europæiske Union til med "American Business Act" som eksempel at indføre en "European Business Act", der fremmer den økonomiske udvikling for SMV'er og europæisk industri

iv.  at sikre, at EU's små og mellemstore tjenesteudbydere beskyttes imod urimelig handelspraksis fra tjenesteudbydere fra lande uden for EU

v.  at reducere unødvendige handelshindringer inden for energi- og miljørelaterede tjenester, især dem der vedrører udvikling og fremme af vedvarende energi og miljøvenlige teknologier, og samtidig bibeholde muligheden for at tage forbehold i forbindelse med markedsadgang og national behandling inden for alle leveringsmåder, eftersom et stigende antal tjenester som f.eks. installation, administration og reparation, sælges sammen med produkterne på disse to områder; at anerkende den eksplicitte anerkendelse af de enkelte parters suverænitet over energiressourcer i tråd med traktatens bestemmelser, og til retligt at sikre, gennem en forbedring af de tilsvarende GATS-bestemmelser, bevarelsen af EU's ret til at regulere, navnlig med henblik på at opfylde de europæiske mål, hvad angår bæredygtighed, klimapolitik, sikkerhed og rimelige priser

vi.  at sikre, at kommende indkøbsforpligtelser ikke strider imod de enkelte parters nationale lovgivning

  i)  hvad offentlig og politisk rækkevidde angår, opfordres til:

i.  at sikre den højest mulige grad af gennemsigtighed, dialog og ansvarlighed

ii.  at holde Parlamentet fuldt ud underrettet og opdateret i alle faser af forhandlingerne; at sikre, at alle medlemmer af Europa-Parlamentet får alle forhandlingsdokumenterne vedrørende TISA samt Kommissionens interne dokumenter, såsom detaljerede referater af forhandlingsrunder og grundige vurderinger af TISA-parters tilbud, forudsat, at der sikres fortrolighed; i overensstemmelse med WTO’s politik, EU-Domstolens retspraksis om klassificerede dokumenter og de begrænsninger, der er nedfældet i EU-retten, navnlig i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt, at gøre forhandlingsdokumenter offentligt tilgængelige med undtagelse af dem, der klassificeres som følsomme dokumenter med en klar begrundelse i det enkelte tilfælde

iii.  at glæde sig over den betydelige indsats for at øge gennemsigtigheden over for offentligheden siden valget til Europa-Parlamentet i 2014, herunder over offentliggørelsen af EU's markedsadgangstilbud og mandatet fra Rådet; at fremme disse bestræbelser ved at stille faktablade, der forklarer aftalens enkelte dele på en klar og forståelig måde, til rådighed for parterne i aftalen og ved at offentliggøre faktuelle tilbagemeldinger runde for runde på Europa-webstedet; at opfordre vores forhandlingspartnere til at gå endnu videre med hensyn til åbenhed for at undgå, at TISA forhandles under betingelser, der er mindre gennemskuelige end dem, der er fastlagt i WTO-regi

iv.  at sikre EU-institutionernes alvorlige og fortsatte engagement med alle relevante berørte parter under hele forhandlingsprocessen; at opfordre til, at dette engagement øges, efterhånden som forhandlingerne skrider frem, så det europæiske civilsamfund, arbejdsmarkedets parter og andre interessenters forventninger i tilstrækkeligt omfang tages i betragtning, herunder inden for rammerne af civilsamfundsdialogen; at understrege, at medlemsstater, der har fastsat forhandlingsdirektiverne, spiller en grundlæggende rolle i denne sammenhæng

v.  at tilskynde medlemsstaterne til at inddrage og høre deres nationale parlamenter så vel som de lokale og regionale myndigheder og holde dem behørigt orienteret om de igangværende forhandlinger

vi.  at invitere lokale og regionale myndigheders repræsentanter, som er repræsenteret på EU-plan af Regionsudvalget, til de dialoger, der tilrettelægges af Kommissionen i starten og slutningen af hver forhandlingsrunde;

2.  anmoder Kommissionen om fuldt ud at tage hensyn til denne beslutning og give et svar senest seks måneder efter dens vedtagelse;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Parlamentets henstillinger til Kommissionen samt til Rådet, medlemsstaternes parlamenter og regeringer og alle TISA-parters myndigheder parlamenter til orientering.

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle i EU’s handelspolitik. Ifølge artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har dets medlemmer ikke blot det sidste ord om handelsaftaler, de skal også underrettes øjeblikkeligt og fuldt ud i alle faser af proceduren for forhandling og indgåelse af handelsaftaler med henblik på at udøve en fortsat kontrol med handelsforhandlingerne.

Parlamentet har for at påvirke forløbet ret til at tilkendegive sin holdning gennem hele processen. Følgelig ønsker ordføreren via en betænkning på grundlag af forretningsordenen 108, stk. 4, at foretage en vurdering af de første to et halvt år og 13 runder af forhandlingerne om handel med tjenesteydelser (TISA) og at udforme tydelige og velfunderede henstillinger til Europa-Kommissionen.

Ifølge ordføreren skal TISA-forhandlingerne sikre en større grad af gensidighed ved markedsadgangen, skabe ensartede spilleregler på globalt plan, sikre konkrete fordele for forbrugerne og give interesserede parter adgang til samtalerne med henblik på at lette en fremtidig multilateralisering. Men offentlige og kulturelle tjenesteydelser, grundlæggende rettigheder til databeskyttelse og rimelige arbejdsvilkår samt retten til at regulere står ikke til diskussion og bør utvetydigt holdes uden for aftalens anvendelsesområde.

TISA kan ikke stemples som en løsning eller en forbandelse, inden den foreligger i sin endelige form. I stedet bør Europa-Parlamentet arbejde konstruktivt og pragmatisk for at positivere, afmystificere og prioritere TISA-forhandlingerne og desuden sikre, at der bliver indgået en god aftale til fordel for de europæiske virksomheder og forbrugere. TISA skal være afbalanceret, eller slet ikke være.

7.12.2015

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Lola Sánchez Caldentey

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at EU's handels- og investeringspolitik er tæt forbundet med EU's udviklingspolitik og har en indvirkning på udviklingslandene; opfordrer Kommissionen til at respektere princippet om udviklingsvenlig politikkohærens og til at integrere principperne om handelsbistand i alle handelsforhandlinger; understreger nødvendigheden af at fokusere på den effektive gennemførelse og overvågning af de nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen til at garantere de højeste globale standarder for menneskerettigheder, ILO's standarder, social beskyttelse, social dialog, ligestilling mellem kønnene, offentlig og universel sygesikring, universel adgang til lægemidler samt fødevare- og produktsikkerhed;

2.  anerkender de seneste skridt fra EU's side til at øge gennemsigtigheden i sine handelsaftaler; opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed i forbindelse med forhandlingsprocessen om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA); anerkender EU-institutionernes fortsatte engagement med en lang række berørte parter under hele forhandlingsprocessen; opfordrer Kommissionen til at fortsætte og eventuelt forstærke denne proaktive tilgang til gennemsigtighed i EU’s handelspolitik; understreger behovet for at tage hensyn til de bekymringer, som fagforeninger og civilsamfundsorganisationer, herunder udviklingslandenes civilsamfundsorganisationer, har givet udtryk for; opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge alle offentlige konsoliderede forhandlingsdokumenter, da disse er det eneste demokratiske middel via hvilket de berørte civilsamfundsorganisationer og borgere kan informeres om og inddrages i processen; opfordrer Kommissionen til at bestille en uafhængig undersøgelse af TISA's indvirkning på udviklingslande for så vidt angår virkeliggørelse af målene for bæredygtig udvikling;

3.  påpeger, at servicesektoren ifølge UCTAD tegner sig for ca. 51 % af BNP i udviklingslandene; konstaterer ligeledes, at eksporten af tjenesteydelser fra afrikanske lande er stigende; anerkender at handel, herunder med tjenesteydelser, under visse omstændigheder, kan bevirke inklusiv vækst, bæredygtig udvikling, reducering af fattigdom og ulighed samt skabelse af anstændige arbejdspladser, og kan virke opmuntrende for innovationen ved at lette udveksling af knowhow, teknologi og investering i forskning og udvikling, herunder gennem udenlandske investeringer; fastholder derfor, at det kan fremme udviklingslandenes økonomiske integration og deres tilpasning til globaliseringen, hvis de sættes i stand til at opnå fair adgang til verdensmarkedet for tjenesteydelser;

4.  bemærker, at blot et begrænset antal udviklingslande deltager i TISA-forhandlingerne; gentager behovet for en styrket multilateral tilgang til global handel, som skal opnås ved hjælp af et intensiveret samarbejde mellem EU og demokratiske internationale organer, såsom FN og WTO, hvori udviklingslandene er ordentligt repræsenteret; konstaterer, at TISA bør baseres på WTO's almindelige overenskomst om handel og tjenesteydelser (GATS), som alle WTO-medlemmer er parter i; minder imidlertid om sin afvisning af enhver bestemmelse, som ville være uforenelig med GATS og ville forhindre fremtidig integrering i WTO-systemet; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til TISA's indvirkning på lande, der ikke er parter i forhandlingerne, især udviklingslande, og til i TISA at medtage de bestemmelser, som indgår i artikel IV i GATS;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at bestræbe sig på at undgå ubalancer i internationale handelsforbindelser; minder om, at mål 17.15 i målene for bæredygtig udvikling anerkender behovet for at respektere det enkelte lands politiske råderum og lederskab for at etablere og gennemføre politikker til bekæmpelse af fattigdom samt bæredygtig udvikling; insisterer på, at de nationale og lokale myndigheders ret til at regulere bibeholdes under TISA-forhandlingerne; understreger, at EU for at afdæmpe alle potentielle negative konsekvenser for udviklingslandene, hvis prioriteter er at udvikle deres servicesektorer, herunder tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og deres reguleringsmæssige rammer, bør intensivere sine bestræbelser på at lade udviklingslandene indgå i den globale værdikæde for tjenesteydelser, og overveje en mere fleksibel tilgang for udviklingslande, når de anfører deres ambitionsniveau for aftalen;

6.  opfordrer Kommissionen til udtrykkeligt at udelukke offentlige tjenesteydelser og kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser fra aftalen - og til specifikt at sikre, at udviklingslandene kan bevare deres kulturelle værdier - eftersom disse repræsenterer grundlæggende redskaber for bæredygtig udvikling og for at sikre respekt for menneskers værdighed; minder om, at TISA, som enhver anden international aftale, skal være i overensstemmelse med internationalt aftalte standarder om beskæftigelse, miljø og menneskerettigheder; opfordrer Kommissionen til at støtte og overvåge udviklingslandenes kapacitetsopbygningsindsats for så vidt angår ydelse af bæredygtige offentlige tjenesteydelser;

7.  minder om, at krisen i finanssystemet i 2008 viste behovet for at fastsætte stærke tilsynsregler om liberalisering af finansielle tjenesteydelser med henblik på at bevare de finansielle markeders soliditet og stabilitet; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at TISA's finansielle aspekter sikrer de højeste standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed, sikrer gældsbæredygtighed, garanterer princippet om fælles ansvar for långivere og låntagere og ikke øger økonomisk volatilitet eller ustabilitet;

8.  opfordrer Kommissionen til at integrere kønsligestilling og styrkelse af kvinders position i sin handelspolitik i betragtning af de nuværende bekymringer og til nøje at overvåge indvirkningen af EU's handelsaftaler på kønsligestillingen; påpeger i denne forbindelse, at kønsdimensionen af handel med tjenesteydelser i Afrika, hvor andelen af kvinder, som er beskæftiget i servicesektoren, overstiger kvinders beskæftigelse inden for fremstillingssektoren, kan være en mulighed for udvikling af iværksætteri og anstændig beskæftigelse blandt kvinder;

9.   minder om, at TISA ikke må undergrave Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som er bindende for EU’s institutioner og organer og gælder for de nationale regeringer, når de gennemfører EU-retten; minder om, at EU er baseret på et stærkt engagement i at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten i hele verden; kræver i denne forbindelse, at menneskerettighederne står i centrum for EU’s forbindelser med andre lande og regioner;

10.  opfordrer Kommissionen til at reflektere over Uruguays nylige tilbagetrækning fra TISA-forhandlingerne og drage de nødvendige konklusioner ved at lægge mere vægt på behovene hos de udviklingslande, der tilslutter sig TISA.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jordi Sebastià

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pál Csáky, José Inácio Faria, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

2.12.2015

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Alessia Maria Mosca

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  henstiller til Kommissionen:

  a.  at gøre finansielle tjenesteydelser en af EU's prioriteter i TISA-forhandlingerne, da EU's eget marked for disse tjenester allerede er forholdsvis åbent; at opnå en aftale, der indeholder ambitiøse, men afbalancerede regler og bestemmelser, som omfatter levering af alle typer finansielle tjenesteydelser, især bank- og forsikringstjenesteydelser, inden for alle leveringsformer, idet opmærksomheden navnlig rettes mod de nye regler for nye tjenesteydelser; at opnå en aftale, der bringer værdi for de europæiske forbrugere i form af opadgående konvergens i finansiel regulering, et bredere udvalg af finansielle tjenesteydelser og øget forbrugerbeskyttelse (forståelig og korrekt oplysning er grundlæggende for at skabe en bedre balance i den asymmetri, der hersker på informationsområdet), og som fremmer vækst på lang sigt i overensstemmelse med målene for Europa 2020-strategien;

  b.  at foreslå, at TISA (aftalen om handel med tjenesteydelser) på området for finansielle tjenesteydelser støtter implementering og anvendelse af internationale standarder, at der ikke vil blive indgået nye forpligtelser, som vil true EU's finansforordning ved at tvinge EU til at opgive sin styrkede lovgivningsmæssige ramme for den finansielle sektor eller ved at forhindre EU i at bruge loven til at tackle problemet med, at finansielle institutioner løber overdrevne risici, og at EU's tilsynsmyndigheder bibeholder mulighed for af forsigtighedsgrunde at tillade eller nægte ethvert nyt finansielt produkt efter en grundig vurdering af de risici og fordele, som indførelsen af disse produkter eller tjenesteydelser ville medføre i Unionen; at opføre forpligtelser vedrørende markedsadgang på en positivliste;

  c.  på baggrund af de finansielle tjenesteydelsers betydning for væksten og økonomien inden for aftalen om handel med tjenesteydelser, i de relevante undersektorer og underlagt begrænsede og behørigt begrundede forbehold at tillade, at enheder med hjemsted i tredjelande leverer tjenesteydelser på tværs af grænserne (for et begrænset antal undersektorer, såsom genforsikring), på grundlag af klare regler og procedurer for godkendelse af disse enheder til at levere sådanne tjenester i EU, og, hvor det er relevant, efter EU's anerkendelse af, at disse enheders oprindelseslande har en lovgivningsmæssig og tilsynsmæssig ramme, der kan håndhæves, og som svarer til EU's ramme, for at sikre, at ingen enhed, der ikke er underlagt tilsyn, har mulighed for at handle i Unionen, og at der opnås lige vilkår mellem enhederne, uanset jurisdiktionen på deres hjemsted;

  d.  at sikre, at aftalen om handel med tjenesteydelser har ret til at udelukke følsomme sektorer fra denne "bordet fanger"-klausul, navnlig hvad angår grænseoverskridende forpligtelser vedrørende finansielle tjenesteydelser, og derved forsvarer den holdning, at åbenhed på markedet ikke vil forhindre indførelsen af nye foranstaltninger og ændring af eksisterende nationale regler af forsigtighedshensyn og forbrugerbeskyttelse eller den potentielle ekstraterritoriale anvendelse af disse regler;

  e.  at tage hensyn til de specifikke hindringer for SMV'ers handel og investeringer; at lette mobiliteten og udviklingen af større virksomheder, men først og fremmest af SMV'er og selvstændige iværksættere gennem styrkede bestemmelser om modus IV-levering af finansielle tjenesteydelser, hvilket muliggør en midlertidig mobilitet for højt kvalificerede fagfolk på tværs af grænserne med et specifikt formål for en begrænset periode og under de betingelser, der er fastlagt i en kontrakt og den nationale lovgivning;

  f.  at lægge større pres på andre forhandlingspartnere for at få dem til fortsat at tilbyde BRIKS-lande, især Indien og Brasilien, at slutte sig til forhandlingerne og acceptere Kinas krav, forudsat at Kina er parat til at leve op til parternes ambitionsniveau, især hvad angår dets tilbud om at indgå forpligtelser vedrørende markedsadgang og national behandling, og til ikke at genåbne drøftelserne om aftalens struktur og de centrale bestemmelser i de reguleringsmæssige kapitler, som allerede er vedtaget;

  g.  at opfordre nye parter til at deltage i TISA-forhandlingerne, selv om forhandlingerne allerede omfatter lande som EU, USA og Japan, der står for størstedelen af verdenshandelen med finansielle tjenesteydelser; med henblik på at skabe meget væsentlige resultater for EU, at forfølge dybe forpligtelser (især om markedsadgang) fra lande, som på nuværende tidspunkt ikke har nogen bilaterale handelsaftaler med EU, såsom Australien, New Zealand. Hongkong og Taiwan, meget begrænsede forpligtelser på multilateralt plan, som f.eks. Chile og Tyrkiet, eller meget begrænsede bilaterale forpligtelser vedrørende finansielle tjenesteydelser, såsom Mexico;

  h.  at sikre, at TISA på ingen måde udgør en hindring for WTO-forhandlingsdagsordenen, men snarere fremmer en værdifuld debat om, hvordan man bedst vil kunne takle urimelige handelshindringer for finansielle tjenesteydelser, og til at udvikle bedste praksis for regulering af finansielle tjenesteydelser, der fremmer økonomiske mål og bæredygtighedsmål og desuden bereder vejen for en mulig vedtagelse på multilateralt plan ved at bygge videre på de regler, som allerede findes på multilateralt plan;

  i.  kraftigt at opfordre forhandlingspartnerne til at fastlægge regler og bestemmelser på området for finansielle tjenesteydelser, som rækker videre end WTO's GATS-bilag om finansielle tjenesteydelser, som allerede omfatter alle TISA-parter som WTO-medlemmer, samt dybere forpligtelser, der rækker ud over sui generis-aftalen vedrørende forpligtelserne inden for finansielle tjenesteydelser, hvilket ikke er obligatorisk for WTO-medlemmer og derfor kun omfatter en meget begrænset gruppe af TISA-parterne; at bestræbe sig på i TISA-kapitlet om finansielle tjenesteydelser at få optaget en "forsigtighedsbetonet udskillelsesmekanisme", der bygger på den version, der er vedtaget i handelsaftalen mellem Canada og EU, som intensiverer den udskillelsesmekanisme, der er fastlagt i artikel 2, litra a, i GATS-bilaget om finansielle tjenesteydelser, der bevarer parternes suveræne ret til at vedtage foranstaltninger af forsigtighedshensyn, i den udstrækning at de nævnte foranstaltninger ikke sigter mod at undvige andre forpligtelser, med henblik på at sikre, at regeringerne bibeholder muligheden for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at bevare de finansielle systemers stabilitet og integritet; at træffe foranstaltninger, således at de centrale elementer i aftalen, såsom de specifikke bestemmelser om dataoverførsel og ikke-diskriminerende adgang til clearingsystemer, indføres i TISA, idet udkastet til aftalen forbedres med henblik på fuldt ud at bringe den i overensstemmelse med de præcise politiske linjer, som EU følger på disse områder;

  j.  i det regulerende kapitel om finansielle tjenesteydelser at fastlægge stærke tværgående regler om lovgivningsmæssig gennemsigtighed, som bør øge alle interesserede parters kapacitet til at analysere og forberede love, regler og offentlige afgørelser og øge tilliden hos leverandørerne af finansielle tjenesteydelser til at etablere sig etablere sig i udlandet eller levere tjenesteydelser til kunder i tredjelande, uden at undergrave de behørige og etablerede demokratiske processer og også for at udforme løsninger med henblik på at sikre respekten for national håndtering af leverandører af finansielle tjenesteydelser, der opererer på tværs af grænserne; med henblik herpå at tage omgående skridt til at mindske afstanden mellem de forskellige måder, hvorpå landene på nuværende tidspunkt anerkender ækvivalensen af andre jurisdiktioners retlige og tilsynsmæssige systemer, hvilket i øjeblikket skaber opsplitning på globale markeder for finansielle tjenesteydelser, ved at opnå en fælles forståelse af, at en afgørelse om ækvivalens bør være resultatet af en gennemsigtig vurdering af, hvorvidt hver jurisdiktions regler når samme mål, og at en sådan afgørelse, selvom den bør følge tidligere og regelmæssige bilaterale dialoger, kan være ensidig, når gensidig anerkendelse ikke er mulig;

  k.  at sikre, at Kommissionen - i overensstemmelse med princippet om proportionalitet i EU-foranstaltningerne, der er forankret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) - i TISA ikke går med til krav om national regulering, der ville gå videre end nødvendigt for at nå de ovennævnte mål;

  l.  at sikre, at TISA hjælper til at afbøde dobbelt beskatning og på ingen måde fremmer eller skaber smuthuller for skattesvig, skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning eller hvidvaskning af penge på området finansielle tjenesteydelser; også at sikre, at den tilskynder sine kontraherende parter, især de fire lande, der også figurerer på EU's sorte liste over skattely, til at vedtage og overholde OECD's fælles rapporteringsstandarder (CRS) for automatisk udveksling af information (AEOI) af skattehensyn, OECD's henstillinger mod udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS), Den Finansielle Aktionsgruppes (FATF) globale standarder mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og Kommissionens henstilling af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet(12);

  m.  at følge en rimelig tilgang med hensyn til strømmene af finansielle data på tværs af grænserne, som på urimelig vis forhindrer overførsel af oplysninger eller behandling af finansielle oplysninger til eller fra et lands område, idet man sikrer beskyttelsen af personlige oplysninger (der anses for at være en grundlæggende rettighed i henhold til artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder), privatlivets fred og fortroligheden af personlige optegnelser og konti og derved forbedrer GATS-aftalen om finansielle tjenesteydelser; derfor at sikre, at enhver aftale om TISA er i fuld overensstemmelse med EU's reviderede forordning om databeskyttelse;

  n.  at sikre – hvad angår offentlige enheders køb af finansielle tjenesteydelser – at de nyligt vedtagne EU-regler om offentlige udbud beskyttes og støttes inden for rammerne af forhandlingerne, navnlig med hensyn til SMV'ers adgang til offentlige kontrakter, udvælgelseskriterier baseret på det bedste forhold mellem kvalitet og pris i stedet for den laveste pris, reserverede markeder afsat til socialøkonomiske foretagender og kontraherende myndigheders mulighed for at fremme tværgående samarbejde, samt at opretholde tærsklerne for udbudsudelukkelse fra EU og internationale regler;

  o.  at sikre det højeste niveau af gennemsigtighed, dialog og ansvarlighed gennem hele forhandlingsprocessen i overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse i henhold til TEUF; at sikre, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om International Handel modtager alle forhandlingsdokumenterne vedrørende TISA, og at medlemmerne af de relevante udvalg i Europa-Parlamentet har adgang til konsoliderede forhandlingstekster og oplysninger, der omhandler deres ansvarsområder; at intensivere den væsentlige indsats for at øge gennemsigtigheden over for offentligheden siden valget til Europa-Parlamentet i 2014, herunder indtil nu offentliggørelsen af EU's markedsadgangstilbud og mandatet fra Rådet;

  p.  snarest muligt at offentliggøre en uafhængig konsekvensanalyse af bæredygtigheden og, når forhandlingerne er afsluttet, at opdatere den i henhold til resultaterne;

  q.  i overensstemmelse med artikel 14 og 106 i samt protokol nr. 26 til TEUF at holde nuværende og kommende tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse uden for EU's forpligtelser (herunder, men ikke begrænset til, vand, sundhed, socialtjenester, socialsikringssystemer og uddannelse); at sikre, at de europæiske, nationale og lokale myndigheder bevarer den fulde ret til at indføre, vedtage, opretholde eller ophæve enhver foranstaltning vedrørende bestilling, tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser; at anvende denne undtagelse, uanset hvordan de offentlige tjenesteydelserne leveres og finansieres;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

14

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

3.12.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om International Handel

om Henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Thomas Händel

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, hvor vigtigt det er, at TISA-signatarerne sikrer fuldstændig og effektiv ratificering, gennemførelse og håndhævelse af ILO's otte grundlæggende konventioner; opfordrer TISA-signatarerne til at overholde og fremme andre relevante ILO-konventioner og aftaler og FN-resolutioner, som omfatter, men ikke er begrænset til, konventionen om arbejdsklausuler (C 94), dagsordenen for anstændigt arbejde og den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

2.  opfordrer til at indføre bestemmelser om håndhævelse af de vedtagne ILO-standarder og andre standarder; mener, at enhver fremtidig aftale om handel med tjenesteydelser skal indeholde en bestemmelse om kontrol- og håndhævelsesmekanismer for at afskrække virksomheder fra og forhindre dem i at overtræde arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder, herunder kollektive overenskomster; opfordrer – i tilfælde af at der opstår tvister om arbejdsretlige bestemmelser – til, at disse underlægges tvistbilæggelsesordninger, som omfatter muligheden for at indføre sanktioner, under behørig hensyntagen til ILO’s tilsynsorganer;

3.  opfordrer til indførelse af foranstaltninger, der skal sikre, at TISA yder et rimeligt og betydeligt bidrag til jobskabelse og fastsætter ambitiøse standarder for handel med tjenesteydelser, som dækker det 21. århundredes vigtigste spørgsmål, navnlig den vedvarende beskæftigelseskrise, den stigende ulighed, ungdomsarbejdsløsheden og andre sociale udfordringer, fremme højere niveauer for beskyttelse af arbejds- og miljømæssige standarder, bekæmpe alle former for social dumping og overholde forbuddet mod forskelsbehandling;

4.  bemærker den afgørende rolle, som servicesektoren spiller i EU’s økonomi, idet den tegner sig for 70 % af den økonomiske aktivitet og for 90 % af de nye arbejdspladser; anerkender samtidig, at 90 % af den globale vækst finder sted uden for EU, og understreger derfor, at det er af afgørende betydning at sikre TISA-signatarerne nye muligheder for markedsadgang samt retfærdig, ikkediskriminerende og lige behandling af tjenesteudbydere; minder om den betydningsfulde rolle, som servicesektoren spiller med hensyn til at skabe kvalificerede arbejdspladser i EU; understreger betydningen af at sikre, at aftalen lever op til sit potentiale for at styrke jobskabelsen i EU; mener, at det også er nødvendigt at sikre, at etablerede standarder styrkes og forbedres med henblik på at konsolidere dem mere på multilateralt plan;

5.  understreger, at undertegnelsen af en velafbalanceret aftale i denne henseende vil skabe potentiale for bæredygtig og inklusiv vækst og nye kvalificerede arbejdspladser; forventer, at der tages højde for de særlige hindringer, som SMV’er står over for, navnlig fordi de udgør den sektor, der skaber flest jobs;

6.  understreger, at de potentielle muligheder, som TISA repræsenterer for så vidt angår internationaliseringen af europæiske virksomheder, skal ledsages af reelle politikker, der skal hjælpe arbejdstagerne med at tilpasse sig det nye miljø; understreger, at EU har indført finansieringsmekanismer, som ville kunne ledsage disse foranstaltninger, som f.eks. Den Europæiske Socialfond;

7.  opfordrer til omgående orientering af dets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i tilfælde af, at den endelige TISA-aftale indeholder bestemmelser, som skader eller er i modstrid med standarder på de ovenfor nævnte områder, for at gøre det muligt at afholde drøftelser og træffe beslutninger;

8.  understreger, at øget mobilitet skal ledsages af høje sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder for at sikre, at arbejdstagerne er beskyttet mod udnyttelse; er navnlig bekymret over følgerne af komplekse grænseoverskridende underleverandørkæder, hvor det bliver meget vanskeligt at sikre og kontrollere overholdelsen; understreger, at arbejdstilsyn og fagforeninger spiller en afgørende rolle for forebyggelse og overvågning af misbrug; kræver en langt mere effektiv grænseoverskridende dataadgang inden for EU;

9.  opfordrer derfor Kommissionen til at overveje at fremsætte forslag til EU-lovgivning, der sikrer ansvarlighed, navnlig i lange underleverandørkæder, og mener, at denne ansvarlighed også bør gælde for og kunne håndhæves for så vidt angår virksomheder fra tredjelande;

10.  fremhæver, at arbejdstilsyn især står over for visse udfordringer med hensyn til at kontrollere virksomheder, som har ansat vandrende og udstationerede arbejdstagere fra EU og tredjelande; tilskynder i denne forbindelse medlemsstaterne til at styrke personalet i og ressourcerne til deres arbejdsinspektioner og nå målet med en inspektør for hver 10 000 arbejdstagere, således som ILO anbefaler;

11.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forfølge det sociale mål, som den selv fastsatte under TISA-forhandlingerne i form af en ”arbejdsklausul”; minder om, at bestemmelserne i social- og beskæftigelseslovgivningen på såvel europæisk som nationalt plan samt kollektive overenskomster og sociale standarder skal være garanteret for at sikre tjenesternes kvalitet; minder om, at medlemsstaternes og, hvor det er relevant, EU's social- og beskæftigelsespolitikker og arbejdsvilkår ikke må påvirkes negativt;

12.  opfordrer i denne forbindelse til at udelukke arbejdsstandarderne fra begreberne ikketoldmæssige hindringer og tekniske handelshindringer og til at inddrage arbejdsmarkedets parter i det forskriftsmæssige samarbejde som led i en ligelig repræsentation med henblik på at sikre, at det lovgivningsmæssige samarbejde ikke begrænser medlemsstaternes regeringers og Europa-Parlamentets ret til at lovgive i offentlighedens interesse og ikke fører til lovgivningsmæssig nervøsitet eller svækkelse af arbejdsstandarder, herunder sundheds- og sikkerhedsstandarder;

13.  mener, at alle arbejdstagere, uanset deres hjemland, skal have de samme rettigheder og arbejdsvilkår på arbejdspladsen som landets egne statsborgere; mener endvidere, at enhver fremtidig aftale om handel med tjenesteydelser skal indeholde en klausul, der forhindrer virksomheder i at omgå eller undergrave retten til at iværksætte faglige aktioner gennem anvendelse af arbejdstagere fra tredjelande under forhandlinger om kollektive overenskomster og arbejdsretlige tvister;

14.  opfordrer til, at der i overensstemmelse med artikel 14 og 106 i TEUF samt protokol nr. 26 til TEU træffes foranstaltninger med henblik på at udelukke nuværende og kommende tjenesteydelser af almen interesse og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (herunder, men ikke begrænset til, vand, sundhed, socialtjenester, socialsikringssystemer og uddannelse) fra aftalen for at sikre, at de europæiske, nationale og lokale myndigheder bevarer den fulde ret til at indføre, vedtage, opretholde eller ophæve enhver foranstaltning vedrørende bestilling, tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser, uanset hvordan de offentlige tjenesteydelser leveres og finansieres, og for at sikre, at socialsikringssystemerne er udelukket fra forhandlingerne;

15.  fastholder desuden, at ”bordet fanger”-klausuler eller spærreklausuler hverken bør finde anvendelse på markedsadgang eller på forpligtelser vedrørende national behandling;

16.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at miljømæssige og sociale kriterier, herunder kriterier for ligestilling mellem kønnene, kan finde anvendelse i forbindelse med tildeling af offentlige kontrakter; insisterer på, at handelsaftaler under ingen omstændigheder bør påvirke bestemmelserne i direktivet om offentlige indkøb, som sikrer håndhævelse af arbejdsretten og gør det muligt for de ordregivende myndigheder at anvende de særlige bestemmelser om sociale, sundhedsmæssige og andre tjenesteydelser, der leveres direkte til personen; minder Kommissionen om den betydelige følsomhed for så vidt angår reguleringen af koncessionskontrakter om tjenesteydelser og behovet for at bevare det politiske råderum til at reagere på fejlslagne offentlig-private partnerskabsmodeller;

17.  mener, at forhandlingerne om yderligere liberalisering af tjenester, der leveres på tværs af EU's grænser, bør ledsages af socialsikringsforanstaltninger som f.eks. minimumsindkomstordninger, i overensstemmelse med national praksis, og et EU-dækkende samarbejde med henblik på at bevare arbejdsvilkårene i overensstemmelse med de respektive arbejdstager- og sociallovgivninger og kollektive overenskomster i det land, hvor tjenesten og derfor ydelsen leveres; mener, at dette ikke bør berøre gunstigere lovbestemmelser eller aftaler, der gælder i afsenderlandet;

18.  mener, at regeringers kapacitet til at vedtage socialt og miljømæssigt ansvarlige offentlige indkøbspolitikker, som tager højde for sociale og miljømæssige behov, ikke må undergraves, og at enhver aftale derfor bør overholde ILO’s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter;

19.  tilskynder de europæiske institutioner til fortsat at gennemføre uafhængige grundige sociale konsekvensanalyser, der fokuserer på TISA’s mulige indvirkninger på den sociale og beskæftigelsesmæssige situation i EU og aftalens øvrige parter, herunder for så vidt angår disponibilitet, prisoverkommelighed, kvalitet og tilgængelighed af samt ikkediskriminerende lige adgang til tjenesteydelser af almen interesse og til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse; opfordrer til offentliggørelse af statistiske og løbende ajourførte prognoser vedrørende tab af arbejdspladser og skabelse af nye arbejdspladser som følge af en potentiel aftale, således at Kommissionen har mulighed for at gribe rettidigt ind til støtte for berørte regioner eller medlemsstater; opfordrer desuden til, at der indføres et overvågningssystem med henblik på at imødegå enhver form for overtrædelse;

20.  mener, at EU kun i et meget begrænset omfang bør indgå forpligtelser for så vidt angår enhver fremtidig bestemmelse via den nuværende Modus 1 under GATS med henblik på at sikre, at levering af tjenesteydelser fra tredjelande, navnlig hvad angår IKT-sektoren, ikke underminerer de høje arbejdsstandarder og arbejdsvilkår i EU;

21.  mener, at de lovgivningsmæssige hindringer bør reduceres for at sikre en mobilitet for højt kvalificerede arbejdstagere, der er fordelagtig ikke blot for europæiske virksomheder, men også for europæiske arbejdstagere; gentager, at det er vigtigt at sikre, at TISA under ingen omstændigheder forhindrer anvendelsen af beskæftigelsesmæssige og sociale standarder, herunder standarder for udstationering af arbejdstagere;

22.  minder om, at bestemmelserne i TISA-aftalen vedrørende transportsektoren ikke bør skade europæiske arbejdstagere i denne sektor; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastsætte klare begrænsninger for cabotagekørsel med henblik på at undgå social dumping;

23.  anmoder om, at der fastlægges en klar definition af de arbejdstagere, der er omfattet af bilaget om Modus 4;

24.  mener, at aftalen fuldt ud bør respektere en signatars ret til at ændre eller fjerne et element fra sin liste som fastsat i artikel XXI i GATS-forordningen; forventer, at aftalen, og navnlig bilaget om Modus 4, vil indeholde bestemmelser, der tager sigte på at undgå arbejdspraksis med udnyttelse af udenlandske arbejdstagere og på at indføre en beskyttelsesklausul, der gør det muligt for TISA-medlemmer at anvende enhver nødvendig beskyttelsesforanstaltning i tilfælde af, at de nationale lønninger kommer under pres, at indenlandske arbejdstageres rettigheder bringes i fare eller at andre aftalte standarder overtrædes;

25.  opfordrer til at tage yderligere skridt til at åbne markedet for offentlige indkøb i alle de lande, som forhandler om TISA; understreger, at virksomhederne med henblik på tildeling af kontrakter skal overholde ILO’s grundlæggende arbejdsstandarder og sociale standarder; mener, at kontrakter ikke bør tildeles alene på grundlag af prisen, men at sådanne foranstaltninger ikke kan fungere som en art handelshindringer;

26.  fremhæver den indsats, som Kommissionen har gjort for at gøre forhandlingerne så gennemsigtige som muligt; opfordrer imidlertid til, at man i tråd med Den Europæiske Ombudsmands henstillinger vedrørende TTIP fortsætter og intensiverer de igangværende bestræbelser med henblik på at øge gennemsigtigheden i forhandlingerne ved at offentliggøre de dokumenter, der er relevante for TISA; opfordrer til at træffe foranstaltninger med henblik på at styrke en fortsat og gennemsigtig dialog med de nationale parlamenter og alle relevante ministerier i medlemsstaterne, understreger betydningen af interessenter, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter og deres ekspertise og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage og arbejde tæt sammen med dem i forhandlingerne om TISA, navnlig hvad angår de eventuelle konsekvenser, som enhver handelsaftale med tjenesteydelser kan få for arbejdsmarkedet; tilskynder alle interesserede parter til at deltage aktivt og til at fremsætte initiativer, udtrykke betænkeligheder og henlede opmærksomheden på problemstillinger samt levere information med relevans for forhandlingerne, og opfordrer indtrængende Kommissionen til i højere grad at tage hensyn til input fra arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet;

27.  mener, at landene fortsat bør have mulighed for at anvende økonomiske behovsprøver;

28.  beklager, at Parlamentet ikke blev hørt, inden Rådet vedtog mandatet; anser dette for at være en spildt mulighed for at gøre forhandlingerne så demokratiske som muligt og for lige fra begyndelsen at involvere dem, der muligvis vil være mest berørt af TISA-aftalen;

29.  beklager den nuværende mangel på statistikker og data om bevægeligheden for fysiske personer (Modus 4) under den allerede gældende almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS); noterer sig intentionen om at inkludere et lignende kapitel i TISA; understreger betydningen af at overvåge denne kategori af tjenesteudbydere med henblik på at forhindre misbrug og udnyttelse af tredjelandsstatsborgere; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at indsamle og fremlægge oplysninger om antallet og typen af de tjenesteudbydere, som får adgang til EU under GATS Modus 4, herunder varigheden af deres ophold; understreger, at eventuelle fremtidige Modus 4-bestemmelser kun må vedrøre højt kvalificerede fagfolk, dvs. personer, som har en universitetsgrad eller en tilsvarende kandidatuddannelse, og som er ansat i en ledende rolle, og at deres ophold i EU skal have et specifikt formål og være for en fastsat og begrænset periode og underlagt specifikke betingelser;

30.  opfordrer endvidere til udarbejdelse af et EU-direktiv til harmonisering og overvågning af strømmen af de enkelte tredjelandstjenesteudbydere, som får adgang til EU i henhold til disse bestemmelser, med henblik på at fastlægge betingelserne for de enkelte tjenesteudbyderes indrejse og ophold;

31.  understreger, at medlemsstaterne skal bevare deres fulde suverænitet med hensyn til at afgøre, om de vil forpligte sig til eventuelle fremtidige Modus 4-bestemmelser; understreger endvidere, at alle sektorer, der er omfattet af disse bestemmelser, skal identificeres sammen med og i fuldt samarbejde med arbejdsmarkedets parter;

32.  understreger, at Kommissionen, inden der fremsættes nye tilsagn vedrørende den globale handel med tjenesteydelser, skal forelægge en omfattende analyse af indvirkningerne på økonomien og på arbejdsmarkedet for alle de nuværende former for GATS-modus, siden overenskomsten er trådt i kraft; opfordrer endvidere Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge en konsekvensanalyse af TISA med hensyn til arbejdsvilkår, eventuelle indvirkninger i form af illoyal konkurrence og enhver tilbagegang inden for visse sektorer som følge af øget konkurrence fra tredjelande.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Monika Vana, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez

3.12.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: David Borrelli

FORSLAG

fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om TISA følgende henstillinger til Kommissionen:

Vedrørende den generelle tilgang

1.  at sikre: de højeste standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed, adgang til forhandlingsdokumenter og høring af civilsamfundet, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter; at nøjagtig de samme regler gælder for leverandører af tjenesteydelser i og uden for EU; at der er gensidighed mellem parterne, på alle niveauer, som afspejler deres lige store ambitionsniveau; at der gennemføres rettidige og grundige konsekvensvurderinger; at alle nødvendige foranstaltninger træffes for at gøre TISA reelt multilateral gennem forhandlinger om en tiltrædelsesklausul til aftalen, og at dem, der deler parternes ambitionsniveau, hilses velkommen;

2.  at garantere: at medlemsstaterne har uhindret mulighed for at regulere, levere og finansiere eksisterende og fremtidige offentlige tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen økonomisk interesse på alle niveauer; at der lægges særlig vægt på telekommunikations- og energitjenester, som er vigtige for borgere og virksomheder og bidrager til samhørighed, et gunstigt klima for e-handel og iværksætteri og beskæftigelse af høj kvalitet, og at EU's lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred overholdes;

Vedrørende telekommunikationsmarkedet

3.  at sikre: at TISA medfører klare fordele for EU's forbrugere og virksomheder, navnlig SMV'er og iværksættere; at virksomheder uden for EU på oligopolistiske markeder ikke drager fordel af opsplitningen af EU's marked, og at alle aktører har lige vilkår;

4.  at garantere: at EU-operatører i lande, som har undertegnet TISA, har fair og symmetrisk markedsadgang, uden ikketoldmæssige hindringer og hindringer "bag grænsen", herunder lovkrav og licenskrav, asymmetriske standarder, teknologiske pålæg eller restriktioner og regler for infrastrukturdeling (navnlig for den sidste kilometer), som begunstiger etablerede virksomheder; at de lande, som har undertegnet TISA, respekterer princippet om åben og ikke-diskriminerende internetadgang for tjenesteleverandører;

5.  at garantere: at alle nye forpligtelser, som kan underminere EU-lovgivningen, undgås; at EU-tilsynsmyndighedernes beføjelser opretholdes; at princippet om åben forvaltning af internettet opretholdes, og at alle lande, som har undertegnet TISA, har en uafhængig telekommunikationsmyndighed.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING

I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

1.12.2015

 

 

 

3.12.2015

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Wim van de Camp

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  retter i forbindelse med de igangværende forhandlinger om aftalen om handel med tjenesteydelser følgende henstillinger til Kommissionen:

i)  at huske på betydningen af transporttjenester, turisme og leveringstjenester for den europæiske økonomi og beskæftigelsen, idet europæiske redere kontrollerer 40 % af verdens handelsflåde, luftfartsindustrien giver job til over 5 mio. personer, og den europæiske jernbaneindustri tegner sig for over halvdelen af verdensproduktionen af jernbaneudstyr og -tjenester, ligesom vejtransporten stadig er vigtig for logistikken i EU at anerkende transporttjenesternes potentiale med hensyn til at nedbringe arbejdsløsheden i Europa at anerkende virkningerne af liberaliseringen af handelen med tjenesteydelser for turistbranchen

ii)  at sikre, at man i forhandlingerne er opmærksomme på den hurtige udvikling inden for transportsektoren og den voksende betydning af transportformer baseret på deleøkonomi i europæernes dagligdag

iii)  at betone, at EU's og medlemsstaternes lovgivning sikrer arbejdstagerne goder på bl.a. sikkerhedsområdet; at understrege, at alle, der leverer tjenesteydelser inden for EU, hvad enten de er indenlandske eller udenlandske, skal overholde denne lovgivning; at anerkende, at kvaliteten af ydelserne er uløseligt forbundet med kvaliteten af beskæftigelsen og de eksisterende lovgivningsmæssige rammer; at tage den sociale og miljømæssige bæredygtighed af aftalen i betragtning; at undgå urimelige arbejdsmarkedsforvridninger og samtidig sikre respekten for eksisterende sociale rettigheder

iv)  at tage hensyn til betydningen af tjenesteydelser af almen interesse inden for transportsektoren og offentlige serviceforpligtelser, samt det bidrag, denne sektor yder til social og territorial samhørighed

v)  at styrke bestemmelserne om passagerrettigheder i forbindelse med alle transportformer, således at aftalen også er til gavn for forbrugerne

vi)  som et langsigtet mål at stræbe efter højere kvalitets- og sikkerhedsstandarder inden for transporttjenester, samtidig med at transporttiderne reduceres, og dermed opmuntre til præstationsforbedring og innovation på dette område

vii)  at sikre, at forhandlingerne behandler transport- og turismesektoren på en meningsfuld måde og i en ånd af gensidighed; at bevare det politiske råderum for at kunne reagere på udviklinger i transport-, post- og kurersektoren; at respektere princippet om ikkeforskelsbehandling; at holde offentlige transporttjenester uden for aftalen

viii)  at være opmærksom på negative liberaliseringserfaringer, såsom skadelig indvirkning på tjenesteydelsernes kvalitet, på arbejdsvilkår og på transportsikkerheden

ix)  at fremme forhandlingerne om regler, der adresserer spørgsmål som gennemsigtighed, tidsfrister, retfærdig rettergang, unødvendige byrder, ikkeforskelsbehandling og klageadgang, samtidig med at det fortsat kræves, at udenlandske virksomheder, der ønsker at udbyde transport- eller leveringstjenester i EU, overholder de eksisterende EU-reguleringsstandarder; at opfordre tredjelande til ved hjælp af specifikke informationsdokumenter at offentliggøre deres egen lovgivning på dette område for at fremme en enklere og mere effektiv dialog

x)  at udelukke anvendelsen af TISA på alle tjenesteydelser inden for offentlig transport samt posttjenester, når sidstnævnte er offentlige

xi)  at adressere de begrænsninger i luftfartssektoren for så vidt angår udenlandsk ejerskab og kontrol af luftfartsselskaber samt cabotagerettigheder, der gælder i visse lande; som et langsigtet mål at arbejde for bindende internationale handelsregler inden for luftfartssektoren, samtidig med at ICAO's ansvar for den økonomiske og sikkerhedsmæssige regulering anerkendes; i tilfælde af, at vigtige handelspartnere er tilbageholdende med at tage vidtgående skridt, at undersøge andre muligheder for at sikre europæiske luftfartsselskaber lige konkurrencevilkår

xii)  at minde om den afgørende rolle, som søfarten spiller i verdensøkonomien, både som et erhverv i sig selv og som formidler af international handel; at fremme en klar tekst med stærke tilsagn om at sikre adgang til havne, såvel som markedsadgang og national behandling for internationale søtransporttjenester

xiii)  at gribe denne anledning til at integrere den nuværende lovgivning og praksis for søtransport i en juridisk bindende international tekst, der kan forhindre parterne i at indføre protektionistiske regler i fremtiden, samtidig med at man sikrer overensstemmelsen med relevante internationale standarder såsom dem, der er fastlagt af IMO og ILO

xiv)  at behandle og fjerne nuværende restriktioner for søtransport og at stræbe efter gensidighed, idet EU-virksomheder meget ofte er hindret adgang til bestemte markedssegmenter i udlandet, der til gengæld i EU er åbne for udenlandske virksomheder, f.eks. i nærskibsfarts- og cabotagesejladssektoren

xv)  at bevare medlemsstaternes rettigheder med hensyn til gældende eller fremtidige nationale bestemmelser eller bilaterale eller multilaterale aftaler om vejtransport, herunder krav om transittilladelse

xvi)  at modsætte sig alle forpligtelser om markedsadgang for så vidt angår vejtransport, navnlig med hensyn til leveringsmåde 4, da de kan føre til arbejdstagerbevægelser på tværs af grænserne uden nogen form for jobbeskyttelse og til undergravning af høje standarder i værtslandenes arbejdsmarkedslovgivning

xvii)  at sikre, at øget adgang til tredjelandes markeder for leveringstjenester ikke udgør en trussel mod universelle befordringsforpligtelser inden for postsektoren; at anerkende den afgørende rolle, som den universelle befordringspligt i postsektoren spiller for styrkelsen af den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed; at styrke disse universelle tjenesteydelser;

2.  beklager den indtil nu åbenbare mangel på gennemsigtighed og det forhold, at Parlamentet ikke har haft mulighed for at give udtryk for sin holdning, inden Rådet vedtog sit forhandlingsmandat;

3.  opfordrer til, at alle medlemmer af Europa-Parlamentet modtager dokumentation vedrørende TISA-forhandlingerne og til, at alle forhandlingstekster offentliggøres;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.12.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

14

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Fabio De Masi, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Franck Proust, Olga Sehnalová, Patricija Šulin, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

16.11.2015

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Monika Vana

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender behovet for en ajourføring af forældede eksisterende GATS-bestemmelser og for fremme af handel med nye tjenesteydelser; anerkender værdien af offentlige tjenesteydelser i EU og på verdensplan og konstaterer, at beskæftigelsesvæksten i EU fra 2013 til 2025 ifølge Kommissionen vil afhænge af arbejdspladser i servicesektoren, og at 90 % af de nye arbejdspladser i EU vil blive skabt i servicesektoren, især tjenesteydelser med høj kompetence såsom liberale tjenesteydelser, tjenesteydelser til virksomhederne og IT-tjenester; noterer sig ligeledes, at tjenesteydelserne udgør omkring 70 % af EU's økonomi; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at opretholde målene om økonomisk, social og territorial samhørighed, jf. artikel 174 TEUF, i forbindelse med de igangværende forhandlinger om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA);

2.  gentager, at levering af tjenesteydelser i EU er baseret på principperne om universel adgang, kvalitet, sikkerhed, overkommelighed og ligebehandling, som skal være sikret til enhver tid i alle byer og regioner; mener, at disse principper ikke bør begrænses af TISA; gentager betydningen af at bibeholde offentlige tjenesteydelser af særlig art, som f.eks. vandsektoren, under medlemsstaternes ansvar for at undgå eventuelle negative virkninger på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

3.  minder om, at EU's samhørighedspolitik ikke blot er det vigtigste investeringsredskab med henblik på at nå målene i Europa 2020-strategien, men også på at håndtere hastende samfundsøkonomiske behov; understreger, at dens underliggende principper og mål skal bibeholdes og styrkes inden for rammerne af TISA;

4.  mener, at liberaliseringen af handelen med tjenesteydelser kan fremme regional vækst gennem øgede investeringsmuligheder på regionalt og lokalt plan; gentager, at denne liberalisering bør respektere EU's politiske, sociale og kulturelle model og de grundliggende principper, der er fastsat i EU-traktaterne;

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes regeringer, som har givet Kommissionen forhandlingsmandat, til at overvåge og evaluere TISA's indvirkning på samhørighed og lokal og regional forvaltning i EU, navnlig gennem hele forhandlingsprocessen; opfordrer Kommissionen til at indsamle og offentliggøre omfattende og sammenlignelige data og til at medtage de territoriale konsekvensanalyser; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til de lokale og regionale myndigheders kompetencer i forbindelse med forhandlingerne om TISA;

6.  understreger, at TISA ikke bør hæmme kompetencerne for de lokale og regionale myndigheder, som er ansvarlige for en stor del af de offentlige investeringer under EU's samhørighedspolitik og også er aktivt involveret i leveringen af vigtige offentlige tjenester i hele området, eller mindske de lokale og regionale myndigheders evne til at fremme den lokale og regionale udvikling og beskytte deres borgeres almene interesser; gentager, at medlemsstaternes og de lokale og regionale myndigheders kompetence ikke bør påvirkes af TISA, og at de bør have ret til at regulere levering af tjenesteydelser og indføre nye retsakter på deres områder for at opnå deres målsætninger for offentlig politik; håber, at der under disse forhandlinger vil blive taget hensyn til disse overvejelser med henblik på at sikre den fuldstændige gennemførelse af samhørighedspolitikken, således at regionale og lokale myndigheder frit kan repræsentere borgernes interesser;

7.  gentager de offentlige tjenesteydelsers betydning og nødvendigheden af at respektere de lokale og regionale myndigheders kompetencer, som fastsat i traktaterne og protokol nr. 26 samt i bestemmelserne om indenlandsk regulering og offentlige udbud; fremhæver, at deres beføjelser til at skabe nye offentlige tjenesteydelser i fremtiden også bør respekteres; glæder sig derfor over, at Kommissionen offentligt og gentagne gange har erklæret, at den vil udelukke offentlige tjenesteydelser fra TISA-forhandlingerne, og opfordrer derfor Kommissionen til at sikre, at eksisterende og nye tjenesteydelser af almen interesse, herunder tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, forbliver uden for TISA's anvendelsesområde med henblik på at sikre at nationale og – i givet fald – lokale og regionale myndigheder bibeholder deres fulde ret til at indføre, vedtage, opretholde eller ophæve eventuelle foranstaltninger i forbindelse med ordregivning på og tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser, som fastsat i traktaterne; mener desuden, at det er nødvendigt at regulere bevægeligheden for serviceleverandører i de liberale erhverv;

8.  er af den opfattelse, at TISA-forhandlingerne får stadig større betydning for EU's økonomi; understreger, at TISA-forhandlingerne kan indebære en mulighed for at styrke global regelbaseret handel, som er åben og gennemsigtig, som overholder EU's standarder, navnlig med hensyn til databeskyttelse, og som bidrager til gensidighed i spørgsmål om markedsadgang;

9.  minder om, at de sociale modeller, som medlemsstaterne har vedtaget, ikke alene finder anvendelse på tilvejebringelse, kontinuitet og kvalitet i den offentlige service, men også på borgernes demokratiske tilsyn hermed; opfordrer Kommissionen til at fortsætte med en offentlig høring for at inddrage og høre de lokale og regionale myndigheder sammen med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer – og til at lade deres synspunkter indgå i forhandlingsdirektiverne i forbindelse med TISA-forhandlingerne i betragtning af deres afgørende rolle i reguleringen og leveringen af offentlige tjenester, økonomisk vækst og jobskabelse; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens indførelse af dialogmøderne med civilsamfundet og de igangværende bestræbelser på at gøre EU's holdning i TISA-forhandlingerne så gennemsigtig som muligt ved at rapportere regelmæssigt om udviklingen i forhandlingsprocessen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

3

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Stanisław Ożóg, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24.11.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Jan Philipp Albrecht

FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

–  der henviser til Rådets forhandlingsdirektiver i forbindelse med aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)(13),

A.  der henviser til, at Unionen er bundet af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), herunder artikel 8 om retten til beskyttelse af personoplysninger, og af artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om den samme grundlæggende rettighed, som er en grundpille i den primære EU-ret, der skal respekteres fuldt ud i alle internationale aftaler;

B.  der henviser til, at Unionen er bundet af artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), bl.a. af forpligtelsen til at opretholde de demokratiske værdier og retsstaten;

C.  der henviser til, at Unionen er bundet af chartrets artikel 20 og 21 om at opretholde principperne om lighed for loven og ikkeforskelsbehandling;

D.  der henviser til, at det både i artikel 1 og artikel 10, stk. 3, i TEU er fastsat, at "beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt"; der henviser til, at gennemsigtighed og åben dialog mellem parterne, herunder borgerne, er af allerstørste betydning under både forhandlingerne og i gennemførelsesfasen; der henviser til, at Parlamentet støtter Ombudsmandens opfordring til at benytte en gennemsigtig tilgang;

E.  der henviser til, at igangværende forhandlinger om internationale handelsaftaler, herunder aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA), også berører internationale datastrømme, samtidig med at de helt ser bort fra privatlivets fred og databeskyttelsen, hvilket vil blive drøftet parallelt;

F.  der henviser til, at det amerikanske tekstforslag om e-handel i forbindelse med TISA-aftalen ville underminere EU's regler for og garantier i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande; der henviser til, at Parlamentet forbeholder sig ret til at give udtryk for sin holdning efter at have gjort sig bekendt med alle fremtidige tekstforslag og udkast til TISA-aftalen;

1.  henstiller til Kommissionen:

  a)  at sikre, at aftalen garanterer fuld overholdelse af EU's standarder for grundlæggende rettigheder gennem indføjelse af en juridisk bindende menneskerettighedsklausul med udsættende virkning som en fast bestanddel af EU's handelsaftaler med tredjelande

  b)  som en central prioritet at indarbejde en omfattende og utvetydig horisontal selvstændig bestemmelse baseret på artikel XIV i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), som fuldt ud fritager EU's eksisterende og fremtidige retlige rammer for beskyttelse af personoplysninger fra aftalen, uden nogen betingelser om, at den skal være i overensstemmelse med andre dele af TISA, samt at sikre, at aftalen ikke forhindrer håndhævelsen af undtagelser for levering af tjenesteydelser, der er berettigede i henhold til de relevante bestemmelser fra Verdenshandelsorganisationen (artikel XIV og XIVa i GATS)

  c)  at sikre, at personoplysninger kun kan overføres uden for Unionen, hvis EU's databeskyttelseslovgivnings bestemmelser om overførsler til tredjelande respekteres, og kun at forhandle om bestemmelser, der vedrører udveksling af personoplysninger, hvis der er garanti for fuld anvendelse af og respekt for EU's databeskyttelsesregler

  d)  at modsætte sig det af USA foreslåede TISA-kapitel om e-handel for så vidt angår personoplysninger

  e)  at holde sig for øje, at EU's regler om overførsel af personoplysninger kan forbyde behandling af sådanne oplysninger i tredjelande, hvis de ikke lever op til EU's standarder for tilstrækkelig beskyttelse, at insistere på, at ethvert krav om lokalisering af databehandlingsudstyr og forretningssted skal være i overensstemmelse med EU's regler om dataoverførsler, og samarbejde med tredjelande i passende regi med henblik på at få vedtaget tilstrækkeligt høje databeskyttelsesstandarder i hele verden

  f)  at udvise fuldt hensyn til behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed i forhandlingerne hele processen igennem og efterleve sin forpligtelse i henhold til artikel 218, stk. 10, i TEUF, som EU-Domstolen i en nylig afgørelse bekræftede som værende af lovfæstet karakter(14), at holde Parlamentet fuldt ud orienteret og ajourført i alle faser af forhandlingerne, at sikre, at der er offentlig adgang til relevante forhandlingsdokumenter fra alle parter med undtagelse af dem, som i hvert enkelt tilfælde klassificeres som følsomme dokumenter med en offentlig begrundelse for i hvilket omfang adgangen til de ikke udleverede dele af det pågældende dokument formodes specifikt og konkret at kunne skade de interesser, der er beskyttet af undtagelserne, jf. Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(15) og sikre, at aftalen på ingen måde svækker EU's eller medlemsstaternes lovgivninger om aktindsigt i offentlige dokumenter.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

23.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

13

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laura Agea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

18.11.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om International Handel

om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA)

(2015/2233(INI))

Ordfører for udtalelse: Monika Vana

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at selv om handelsaftaler påvirker kvinder og mænd forskelligt som følge af uligheden mellem kønnene i visse sektorer, blev der under de offentlige høringer om TISA ikke henvist til kravet om, at der i højere grad bør tages højde for at indarbejde ligestillingsspørgsmål, og der er ikke tilstrækkelig konsensus om måder, hvorpå ligestillingsspørgsmål kan indarbejdes i samhandel, så kønsaspektet er i øjeblikket kun i begrænset omfang indarbejdet i handelspolitikker og -aftaler; der henviser til, at de kønsspecifikke konsekvenser af den igangværende handelsliberalisering endnu ikke er undersøgt til bunds;

B.  der henviser til, at handelspolitikkens succes bør bedømmes ud fra, om den i lige høj grad har positive virkninger for kvinder og mænd, og derfor er det nødvendigt allerede i de tidlige faser at undersøge, analysere og identificere de forskellige og komplekse virkninger for de to køn; bemærker, at forsigtighedsprincippet også i dette tilfælde bør være udgangspunktet;

C.  der henviser til, at kønsrelationer har indflydelse på alle økonomiske aktiviteter og processer og afspejles i arbejds-, beskæftigelses- og lønspørgsmål; der henviser til, at kvinder fortsat udsættes for forskelsbehandling på strukturelt niveau, og at lønforskellen mellem kvinder og mænd f.eks. stadig eksisterer i alle dele af verden; der henviser til, at lønforskellen mellem kvinder og mænd også anvendes som en komparativ fordel, men en handelsaftale bør arbejde hen imod at sætte en stopper for dette;

D.  der henviser til, at Parlamentet ikke havde mulighed for at give sin holdning til kende, før Rådet vedtog forhandlingsmandatet for aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA), og stemte for et beslutningsforslag den 4. juli 2013 for at give udtryk for sin holdning til forhandlingsmandatet for TISA;

E.  der henviser til, at kvinder overalt i verden er særligt hårdt ramt af konsekvenserne af klimaforandringer, og at nogle af dem sågar er tvunget til at forlade deres hjem som følge heraf; bemærker, at handelspolitik bør tilstræbe at forhindre, at dette sker, og derfor bør være udformet med tanke på miljømæssig bæredygtighed;

F.  der henviser til, at antallet af kvinder, der er beskæftiget i offentlig tjeneste eller i den offentlige servicesektor, ligger over gennemsnittet, og at de som brugere af disse serviceydelser er mere afhængige af kvalitetsprægede, prismæssigt overkommelige, velplacerede og efterspørgselsdrevne offentlige serviceydelser end mænd, navnlig hvad angår sociale serviceydelser som børnepasning og ældrepleje; der henviser til, at reduktioner og nedskæringer i offentlige serviceydelser såvel som prisstigninger har en tendens til at skubbe disse omsorgsydelser over på kvinder, der ikke modtager løn, og som følgelig ikke kan tage arbejde, der giver ret til social sikring, eller kun kan have det på deltid;

G.  der henviser til, at reduktioner og nedskæringer i offentlige serviceydelser og forsyninger som regel flytter arbejdskraftomkostningerne og -risiciene over på ulønnede omsorgspersoner og på husstandenes økonomi, hvilket hovedsagelig vil sige kvinder, og derved hindrer ligestilling;

H.  der henviser til, at selv om TISA kan være en mulighed for bæredygtig vækst, bør den også tilskynde til udveksling af bedste praksis og fremme overholdelsen af høje menneskerettighedsstandarder blandt alle interessenter; der henviser til, at TISA således bør fremme ligestilling og på ingen måde må svække de fremskridt, som EU og dets medlemsstater har gjort på dette område;

I.  der henviser til, at det er hensigten, at TISA skal skabe en ny model for global handel med 51 deltagerlande, der tegner sig for 70 % af verdens handel med tjenesteydelser, og at det er afgørende, at alle nye globale handelsordninger fremmer ligestilling;

1.  påpeger, at respekt for Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er et bindende retligt krav, som Kommissionen bl.a. bør implementere ved hjælp af bæredygtighedsvurderinger; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at medtage kønsspecifikke indikatorer og gennemføre en kønsspecifik konsekvensvurdering, som er opdelt på grundlag af alder og socioøkonomiske faktorer, og som afspejler kvinders forskellige roller, for at sikre, at EU ikke kan siges noget på med hensyn til at værne om kvinders rettigheder;

2.  understreger, at EU er forpligtet til at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskerettighederne, arbejdstager- og forbrugerrettigheder med henblik på fremme af ligestilling mellem kønnene og sociale og miljømæssige standarder; mener, at disse værdier bør være styrende for tværnational og national handel, inklusive aftaler som TISA, der også bør anvendes som et middel til aktivt at støtte disse mål;

3.  mener, at Kommissionen bør overvåge og – tre år efter TISA's ikrafttræden – evaluere aftalens indvirkning på ligestilling mellem mænd og kvinder samt på respekten for grundlæggende menneskerettigheder;

4.  mener under alle omstændigheder, at alle medlemsstater, der undertegner TISA, bør forpligte sig til at sikre respekt for ligestilling og for grundlæggende rettigheder, også hvad angår liberalisering og åbning af nationale og lokale markeder;

5.  understreger, at det er nødvendigt at sikre den allerstørste gennemsigtighed i relevante tekster og om nødvendigt at sikre kvaliteten af de igangværende forhandlinger;

6.  beklager, at kvinder er dårligt repræsenteret i den europæiske handelssektor og i forbindelserne med tredjelande, og at der kun er meget ringe opmærksomhed på at sikre, at mænd og kvinder har lige muligheder for at få adgang til tjenesteydelser;

7.  beklager, at Rådet ikke afventede Parlamentets holdning, inden det gav mandatet, og betragter dette som en spildt mulighed for at gøre forhandlingerne fuldstændigt demokratiske, og for at inddrage dem, der muligvis bliver mest berørt af TISA, f.eks. kvinder, helt fra begyndelsen;

8.  opfordrer Kommissionen til at fastholde og øge politikkohærensen mellem forskellige, men indbyrdes forbundne, politikker, som f.eks. handel, udvikling, beskæftigelse, migration og ligestilling, og medtage deres indvirkning på kvinders og pigers rettigheder, styrkelse af deres status samt retten til sundhed, uddannelse, mad, arbejde og vand; opfordrer Kommissionen til at medtage disse betragtninger i sine konsekvensvurderinger for at undgå nogen negative virkninger af TISA eller af samspillet mellem forskellige handelsaftaler;

9.  anbefaler kraftigt, at EU sætter sin politiske vilje igennem for at sikre, at europæiske, nationale og lokale myndigheder bibeholder deres fulde ret til at indføre, vedtage, fastholde eller ophæve eventuelle foranstaltninger i forbindelse med ordregivning på og tilrettelæggelse, finansiering og levering af offentlige tjenesteydelser, og navnlig at udelukke alle sociale tjenesteydelser, hvad enten de er offentligt eller privat finansieret, fra TISA's anvendelsesområde, og for at få indført en "gylden standard"-bestemmelse vedrørende disse tjenesteydelser, så der værnes om deres kvalitet; understreger i denne forbindelse vigtigheden af uddannelse og sundhed og af at sikre kvinder og piger adgang til disse ydelser til enhver tid;

10.  er bekymret for, at TISA kan have forskellig indvirkning på kvinder og mænd; minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt at sikre kønsbalance i forhandlingsteamene og om nødvendigt kønssensitive foranstaltninger i medlemsstaterne, når TISA gennemføres;

11.  opfordrer til, at der medtages en menneskerettighedsklausul i TISA, som indbefatter ligestilling, for at beskytte pigers og kvinders rettigheder og deres deltagelse i handel og tjenesteydelser, og at der medtages passende indikatorer for at sikre, at ligestilling er garanteret efter gennemførelsen af TISA;

12.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at indsamle kønsopdelte statistikker for bedre at kunne vurdere handelspolitikkers og -aftalers indvirkning på ligestillingen og indføre positiv særbehandling;

13.  anmoder Kommissionen om at sikre, at der kan anvendes miljømæssige og sociale kriterier, herunder ligestillingskriterier, når der indgås offentlige kontrakter;

14.  anmoder Kommissionen om at sikre, at TISA, når den omhandler IKT-tjenester, er forenelig med den voksende repræsentation af kvinder i denne sektor;

15.  opfordrer til, at man i tråd med Den Europæiske Ombudsmands henstillinger vedrørende TTIP fortsætter og skærper de igangværende bestræbelser på at øge gennemsigtigheden i forhandlingerne ved straks at offentliggøre alle de dokumenter, der er relevante for TISA, herunder forhandlingsforslag, navnlig de konsoliderede forhandlingstekster; opfordrer indtrængende til, at man styrker en fortsat og gennemsigtig dialog med de nationale parlamenter og alle relevante ministerier på medlemsstatsniveau; opfordrer til, at alle interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer, navnlig kvindeorganisationer, og de europæiske arbejdsmarkedsparter, får lov til at deltage i forhandlingsprocessen;

16.  finder det afgørende, at aftalen indeholder en bestemmelse, som gør det muligt for landene at ændre og ophæve liberaliseringen af tjenesteydelser, navnlig i tilfælde af, at liberaliseringen har negative virkninger for kvinder; opfordrer derfor til, at der anvendes en positivliste, og at "bordet fanger"-klausuler og spærreklausuler udelukkes fra aftalen.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

12.11.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Constance Le Grip, Elly Schlein, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Seb Dance, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

18.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniel Dalton, Andrew Lewer

(1)

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm

(2)

TN/S/36

(3)

http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2012/20120705_advancing_negotiations_services.htm

(4)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreement-negotiating-mandate-made-public/

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0325.

(6)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf

(7)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152702.pdf

(8)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1254

(9)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153264.pdf

(10)

EUT C 61 E af 10.3.2004, s. 289.

(11)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0325.

(12)

EUT L 338 af 12.12.2012, s. 37.

(13)

Rådsdokument 6891/13 Add 1.

(14)

Domstolens dom af 24. juni 2014, sag C-658/11, Parlamentet mod Rådet.

(15)

EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik