ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

25.1.2016 - (2015/2233(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγήτρια: Viviane Reding


Διαδικασία : 2015/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0009/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0009/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)[1], που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1995 ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης στο πλαίσιο του ΠΟΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 21ης Απριλίου 2011 που εκπόνησε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Συναλλαγών στον τομέα των Υπηρεσιών του ΠΟΕ, πρέσβης Fernando de Mateo, προς την Επιτροπή Εμπορικών Διαπραγματεύσεων, σχετικά με την ειδική σύνοδο διαπραγματεύσεων για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών[2],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας «Πολύ Καλοί Φίλοι των Υπηρεσιών» (RGF) της 5ης Ιουλίου 2012[3],

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Μαρτίου 2013 και δημοσιοποιήθηκαν από το Συμβούλιο στις 10 Μαρτίου 2015[4] αφού προηγουμένως ήρθη ο απόρρητος χαρακτήρας τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες[5],

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της 15ης Ιουλίου 2014 του Προέδρου Juncker προς τη νέα Επιτροπή με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το θεματολόγιό μου για τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την αρχική έκθεση που εκπόνησε το Ecorys για λογαριασμό της Επιτροπής, στην τελική της μορφή, της 17ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου προς υποστήριξη των διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)»[6],

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων που κατατέθηκαν από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA, ιδίως εκείνα των οποίων ήρθη ο απόρρητος χαρακτήρας και τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2014, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής προσφοράς της ΕΕ[7],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Malmström της 5ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών στο πλαίσιο της TiSA[8],

–  έχοντας υπόψη τη κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ της 20ής Μαρτίου 2015 σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες[9] στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων TiSA και TTIP,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προάγουν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ως μία από τις βασικές αξίες της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14 και 106 και το Πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη Γενική Συμφωνία για τις υπηρεσίες στον τομέα του εμπορίου (GATS) στο πλαίσιο του ΠΟΕ, λαμβανομένης υπόψη της πολιτιστικής πολυμορφίας[10],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 ΣΕΕ,

--  έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με την τοπική και περιφερειακή διάσταση της Συμφωνίας για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών (TiSA) (CDR 2700/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0009/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις TiSA πρέπει να επιτυγχάνουν ένα αποτελεσματικό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο και όχι την υποβάθμιση του αντίστοιχου εγχωρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η TiSA, στη σημερινή της μορφή και με τα υφιστάμενα διαπραγματευόμενα μέλη, αποτελεί πλειονομερή συμφωνία, πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη από τη συναφθείσα συμφωνία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για να καταστεί πολυμερής συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία πρέπει να παρέχει περισσότερα δικαιώματα και χαμηλότερες τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές, περισσότερες θέσεις εργασίας και προστασία των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συμβάλει στο θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνάδει απόλυτα με αυτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία πρέπει να ανοίγει νέες αγορές για τις εταιρίες μας στο εξωτερικό και να αποτελεί ένα δίκτυ ασφαλείας για τους πολίτες μας στο εσωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA πρέπει να αυξήσει τη πρόσβαση σε ξένες αγορές, να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές και να συμβάλει ώστε η παγκοσμιοποίηση να αποτυπώνει τις αξίες, τις αρχές και τα συμφέροντα της ΕΕ και να βοηθά τις επιχειρήσεις της ΕΕ να ευδοκιμούν στην εποχή των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν είναι εμπορικά εμπόδια αλλά μη διαπραγματεύσιμα δομικά στοιχεία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ βασίζεται στις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της ποιότητας, της ασφάλειας, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα και της ίσης μεταχείρισης που πρέπει να είναι πάντα εξασφαλισμένες σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί την ισότητα των φύλων σε διεθνές επίπεδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της "υπηρεσιοποίησης" και της ψηφιοποίησης τόσο των οικονομιών μας όσο και του διεθνούς εμπορίου, απαιτείται η ανάληψη επείγουσας πολιτικής δράσης για την ενίσχυση των διεθνών κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζωτικό συμφέρον να ενισχύσει τους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες για τη ρύθμιση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα παραμένει το πλέον αποτελεσματικό πλαίσιο για την επίτευξη ανοικτού και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA αποτελεί ευκαιρία για την ΕΕ να εδραιώσει τη θέση της ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα υπηρεσιών στον κόσμο, που αντιπροσώπευε το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών και αντιστοιχούσε σε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 170 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των εξαγωγών της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών διπλασιάστηκε κατά την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας τα 728 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες απασχολούν περίπου το 70 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και αντιπροσωπεύουν το 40 % της αξίας των εμπορευμάτων που εξάγονται από την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην ΕΕ μεταξύ 2013 και 2025 θα προέλθει από τους τομείς των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην ΕΕ, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί από τη TiSA·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές σημαντικές αγορές, και σε αναδυόμενες οικονομίες, εξακολουθούν να είναι κλειστές στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολυάριθμα άσκοπα εμπόδια που τίθενται στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τα οποία εάν μεταφραστούν σε ισοδύναμους δασμούς αντιστοιχούν σε 15% για τον Καναδά, 16% για την Ιαπωνία, 25% για τη Νότια Κορέα, 44% για την Τουρκία και 68% για τη Κίνα, εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τις ευρωπαϊκές εταιρίες να καρπούνται πλήρως τα οφέλη που προκύπτουν από την ανταγωνιστικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στην οποία ο ισοδύναμος δασμός των περιορισμών που τίθενται στις υπηρεσίες ανέρχεται μόνο σε 6%, είναι σημαντικά πιο ανοικτή από τους περισσότερους εταίρους της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση της ως του σημαντικότερου εισαγωγέα και εξαγωγέα υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μέσω της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και του θεμιτού ανταγωνισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη δασμολογικοί φραγμοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 50% του κόστους των διασυνοριακών υπηρεσιών, θίγουν δυσανάλογα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν το ένα τρίτο των φορέων εξαγωγής υπηρεσιών της ΕΕ και συχνά δεν διαθέτουν τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την υπέρβαση των εμποδίων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη των περιττών εμποδίων θα διευκόλυνε τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, εφόσον οι φραγμοί αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής που τους υποστηρίζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη θεμιτών σκοπών δημόσιας πολιτικής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων αξίας αυξάνει τις εισαγωγές που περιέχονται τόσο στην εγχώρια παραγωγή όσο και στις εξαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο αγαθών και το εμπόριο υπηρεσιών είναι αλληλένδετα και ότι απαιτούνται παγκόσμιοι κανόνες για τη ρύθμιση αυτών των αλυσίδων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας τα δεσμευτικά βασικά διεθνή πρότυπα καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξίσωση προς τα κάτω, καθώς και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εμπορική πολιτική της ΕΕ, όχι μόνο με την εξασφάλιση ωφέλιμων αποτελεσμάτων από άποψη απασχόλησης και δημιουργίας πλούτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και με την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαφάνειας, δέσμευσης και λογοδοσίας μέσω της διατήρησης συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, με την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους και μέσω του καθορισμού σαφών κατευθυντήριων γραμμών κατά τις διαπραγματεύσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες δεσμεύσεις στο χρονοδιάγραμμα της ΕΕ σχετίζονται με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων επηρεάζει ιδίως τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων δεν αποτελεί οικονομικό βάρος, αλλά πηγή οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο έχει καθοριστική σημασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ροές δεδομένων είναι απαραίτητες για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά δεν πρέπει να υπονομεύσουν επ’ ουδενί το κεκτημένο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες[11], το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή «να δώσει συνέχεια στην πρόθεσή της να εκπονήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA θα οδηγήσει σε μετακινήσεις προσώπων μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία και ότι, στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβασή τους στο έδαφος των άλλων συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο, μέσω της διαδικασίας έγκρισης, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και ότι τα μέλη του θα αποφασίσουν μόνο εάν θα εγκρίνουν ή θα απορρίψουν την TiSA μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κύρωση, σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να απαιτηθεί κύρωση από τα περιφερειακά κοινοβούλια ή/και κοινοβουλευτικά σώματα εκπροσώπων σε περιφερειακό επίπεδο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του αφού εξετάσει ενδεχόμενες μελλοντικές προτάσεις και σχέδια κειμένων για τη συμφωνία TiSA·

1.  Απευθύνει, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τις ακόλουθες συστάσεις προς την Επιτροπή:

  α)  όσον αφορά το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής:

i.  να θεωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την TiSA ως σκαλοπάτι που θα οδηγήσει στον ορισμό νέων φιλόδοξων στόχων σε επίπεδο ΠΟΕ, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της GATS·

ii.  να επιβεβαιώσει ότι υποστηρίζει μια φιλόδοξη, συνολική και ισορροπημένη διαπραγμάτευση, η οποία θα αποδέσμευε το αναξιοποίητο δυναμικό μιας περισσότερο ολοκληρωμένης παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα απέτρεπε το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό ντάμπινγκ και θα διασφάλιζε πλήρως τη συμμόρφωση προς το κεκτημένο της ΕΕ· να διαμορφώσει και να ρυθμίσει τη παγκοσμιοποίηση και να ενισχύσει τα διεθνή πρότυπα, κατοχυρώνοντας παράλληλα στη νομοθεσία το δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων και το δικαίωμα επιδίωξης θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η δημόσια υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον· να διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, θα έχουν αυξημένη πρόσβαση στην αγορά σε βασικούς τομείς ενδιαφέροντος, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες ειδικές ρυθμίσεις σε ευαίσθητους τομείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των δημόσιων υπηρεσιών· να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές προσφέρουν θεμιτή και ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να θέσει φιλόδοξα πρότυπα στο εμπόριο των υπηρεσιών για τον 21ο αιώνα· να τηρεί τα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως η ισότητα των φύλων· να προωθεί και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο·

iii.  να στοχεύσει στην πολυμερή προσέγγιση και να αντιταχθεί σε διατάξεις ή παραρτήματα τα οποία θα μπορούσαν να την εμποδίσουν, δεν θα ήταν συμβατά με την GATS και θα εμπόδιζαν ενδεχομένως τη μελλοντική ένταξη στο σύστημα του ΠΟΕ· να αποδεχθεί νέα συμβαλλόμενα μέρη υπό τον όρο ότι δέχονται τους ήδη συμπεφωνημένους κανόνες και το επίπεδο φιλοδοξιών· να παράσχει κίνητρα για ευρύτερη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις· να λάβει υπό σημείωση ότι τόσο τα μεγαλύτερα εμπόδια όσο και οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών εντοπίζονται στις χώρες BRICS και MINT· να αναγνωρίσει τη σημασία των εν λόγω χωρών για την ΕΕ, ως προορισμών εξαγωγών με μια ανερχόμενη μεσαία τάξη, ως πηγών ενδιάμεσων εισροών και ως βασικών κέντρων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· να προλειάνει το έδαφος για τη συμμετοχή αναδυόμενων και δυναμικών οικονομιών, πρόθυμων να αναλάβουν δεσμεύσεις, και να επιβεβαιώσει ότι υποστηρίζει το αίτημα της Κίνας να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις· να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην TiSA θα μεριμνήσουν ώστε να δοθεί πολυμερής χαρακτήρας στην έκβαση των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι στην TiSA θα συμπεριληφθούν οι διατάξεις του άρθρου IV της GATS·

iv.  να σημειώσει ότι, σύμφωνα με την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), ο τομέας των υπηρεσιών αντιστοιχεί περίπου στο 51 % του ΑΕγχΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι αυξάνονται οι εξαγωγές υπηρεσιών από χώρες της Αφρικής· να αναγνωρίσει ότι το εμπόριο, περιλαμβανομένου του εμπορίου υπηρεσιών, θα μπορούσε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δώσει ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να ενθαρρύνει την καινοτομία, διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας και επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω των ξένων επενδύσεων· να υποστηρίξει κατά συνέπεια την άποψη ότι η διευκόλυνση της δίκαιης πρόσβασης των αναπτυσσομένων χωρών στις παγκόσμιες αγορές υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει την οικονομική τους ολοκλήρωση και την προσαρμογή τους στην παγκοσμιοποίηση·

v.  να αναγνωρίσει ότι, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε προτιμησιακή βάση, τα οφέλη της συμφωνίας θα περιορίζονται στα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA έως ότου αυτή αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα· να απορρίψει την εφαρμογή της ρήτρας του πλέον ευνοούμενου κράτους στα μη συμβαλλόμενα μέρη της TiSA έως ότου η συμφωνία αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα· να απορρίψει, όπως και στην περίπτωση της GATS, την ενσωμάτωση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στη ρήτρα του πλέον ευνοούμενου κράτους·

vi.  να δώσει νέα ώθηση στις συζητήσεις για τις υπηρεσίες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα·

vii.  να διασφαλίσει συνέργειες και συνέπεια μεταξύ των διμερών, των πλειονομερών και των πολυμερών συμφωνιών που αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγματεύσεων, καθώς και με τις εξελίξεις της ενιαίας αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά· να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και να προαγάγει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής· να τηρήσει την αρχή της Συνοχής της Αναπτυξιακής Πολιτικής και να ενθαρρύνει την εφαρμογή των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη οι οποίοι εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο 2015·

viii.  να προτείνει συγκεκριμένες διασφαλίσεις για τους τουρίστες, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των διεθνών τελών περιαγωγής και των τελών που εφαρμόζονται σε διεθνείς κλήσεις και μηνύματα, ούτως ώστε να περιοριστούν τα υπέρογκα τέλη που χρεώνονται στους καταναλωτές οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πιστωτικές τους κάρτες εκτός Ευρώπης, και να διατηρηθεί το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να εκδίδουν προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τουριστικών προορισμών·

ix.  να δημοσιεύσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία και να την επικαιροποιήσει αναλόγως μόλις οριστικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις επιπτώσεις της TiSA στους πολίτες, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, καθώς και στην κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ·στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης· να προβεί σε λεπτομερή και έγκαιρη αξιολόγηση των επιπτώσεων της GATS στην ευρωπαϊκή οικονομία από την έναρξη ισχύος της· να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφορία· να ζητήσει από τις υπηρεσίες έρευνας του Κοινοβουλίου να δημοσιεύσουν ολοκληρωμένη και ενημερωτική μελέτη σχετικά με την εμβέλεια και τον δυνητικό αντίκτυπο των διαπραγματεύσεων για την TiSA, μεταξύ άλλων και από τη σκοπιά του φύλου και υπό το πρίσμα της ανάγκης αντιμετώπισης φαινομένων όπως η γυάλινη οροφή και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων· να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να αποφασίσει βάσει στοιχείων αν θα εγκρίνει ή όχι την TiSA·

x.  να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι δυνατή η «εισαγωγή» μηχανισμών επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους από άλλες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες δυνάμει της ρήτρας του πλέον ευνοούμενου κράτους·

  β)  όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά:

i.  να εξαιρέσει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και να υιοθετήσει συνετή προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτιστικές υπηρεσίες με την επιφύλαξη των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της GATS· να επιδιώξει την ανάληψη φιλόδοξων δεσμεύσεων από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και για όλους τους τομείς και τα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά το άνοιγμα αγορών του εξωτερικού στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών και των χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών·

ii.  να διασφαλίσει την αμοιβαιότητα σε όλα τα επίπεδα· να υποστηρίξει την εφαρμογή οριζόντιων διατάξεων σχετικά με τις δεσμεύσεις ως μέσο για τον καθορισμό ενός κοινού επιπέδου φιλοδοξιών, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα XVI και XVII της GATS, και να λάβει υπό σημείωση ότι οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θέτουν σαφείς παραμέτρους για χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν· να παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο IV της GATS, ευελιξία στις αναπτυσσόμενες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες κατά την αποδοχή του επιπέδου φιλοδοξίας της συμφωνίας· να εξασφαλίσει ότι η συμφωνία θα αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον τομέα των υπηρεσιών και στο άνοιγμα νέων αγορών για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ·

iii.  να εξαιρέσει από τις δεσμεύσεις της ΕΕ την παροχή νέων υπηρεσιών που δεν περιέχονται στο σχετικό σύστημα ταξινόμησης, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν αργότερα σε αυτό·

iv.  να απορρίψει την εφαρμογή ρητρών διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης και ρητρών προσαρμογής στις δεσμεύσεις για πρόσβαση στην αγορά και να απορρίψει την εφαρμογή τους σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι δημόσιες και πολιτιστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες συμβάσεις, ο τρόπος 4, οι μεταφορές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· να επιτρέψει επαρκή ευελιξία ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να τεθούν εκ νέου υπό δημόσιο έλεγχο· να διατηρήσει το δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών να τροποποιούν το χρονοδιάγραμμα των δεσμεύσεων σύμφωνα με την GATS·

v.  να αναλάβει περιορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 1, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των οδικών μεταφορών, ούτως ώστε να αποφευχθούν το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και το κοινωνικό ντάμπινγκ· να αναλάβει, ωστόσο, φιλόδοξες δεσμεύσεις και να αναγνωρίσει τα επιθετικά συμφέροντα στους τομείς των υπηρεσιών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, των θαλάσσιων μεταφορών και της αντασφάλισης· να αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να είναι εποικοδομητικές μόνον σε ένα καταλλήλως ρυθμιζόμενο περιβάλλον· να διασφαλίσει την πλήρη τήρηση και επιβολή στους ξένους παρόχους της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όταν μια εταιρία παρέχει υπηρεσία από το εξωτερικό στους ευρωπαίους καταναλωτές και να συμπεριλάβει διατάξεις που θα διασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών τις ΕΕ σε διαδικασίες επανόρθωσης· να προσδιορίσει, παράλληλα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν συναλλάσσονται με παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, να παρέχει συμβουλές στους καταναλωτές σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε αυτές τις περιπτώσεις και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

vi.  να υιοθετήσει φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο 3 επιδιώκοντας την άρση των εμποδίων που θέτουν τρίτες χώρες στην εμπορική παρουσία και στην εγκατάσταση, όπως ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων και απαιτήσεις για κοινές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των τρόπων 1 και 4 με ταυτόχρονη διατήρηση του σημερινού επιπέδου των επιφυλάξεων που εκφράζονται σε ολόκληρη την ΕΕ·

vii.  να λαμβάνει υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιθετικό συμφέρον να διαθέτουν οι εργαζόμενοι που διακινούνται προς το εξωτερικό υψηλή κατάρτιση· να μην αναλάβει νέες δεσμεύσεις πέραν της GATS όσον αφορά την κινητικότητα προς το εσωτερικό έως ότου τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη βελτιώσουν σημαντικά τις προσφορές τους· να αναγνωρίσει ότι η ρήτρα εργασίας διατηρεί τη νομική υποχρέωση των αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών να συμμορφώνονται με την κοινωνική και την εργατική νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και με τις συλλογικές συμβάσεις· να αναλάβει φιλόδοξες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 4 για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες βασίζονται οι δεσμεύσεις του τρόπου 3· να διατηρήσει την ικανότητα να διεξάγει δοκιμασίες με αντικείμενο τις οικονομικές ανάγκες και την κατάσταση της αγοράς εργασίας, για συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και ανεξάρτητους επαγγελματίες·

viii.  να σεβαστεί το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν ποιους τομείς θα ανοίξουν στον ξένο ανταγωνισμό και σε ποιον βαθμό μέσω περιορισμών και εξαιρέσεων· να αποφύγει την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη προκειμένου να μην ασκήσουν πλήρως αυτό το δικαίωμα·

ix.  να εξαιρέσει, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 της ΣΛΕΕ, καθώς και το πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ, τις τρέχουσες και μελλοντικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ύδρευσης, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της επεξεργασίας αποβλήτων και των δημόσιων μεταφορών)· να διασφαλίσει ότι οι ενωσιακές, εθνικές και τοπικές αρχές θα διατηρούν πλήρως το δικαίωμα να θεσπίζουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν μέτρα που αφορούν την θέση σε λειτουργία, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών· να εφαρμόσει την εξαίρεση αυτή ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται και χρηματοδοτούνται οι δημόσιες υπηρεσίες· να εξασφαλίσει την εξαίρεση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας· να απορρίψει την πρόταση προσθήκης παραρτήματος σχετικά με την κινητικότητα των ασθενών, με την οποία δε συμφωνεί η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην TiSA· να αναγνωρίσει τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή·

x.  να αντιταχθεί στην επιβολή περιορισμών επί της διεπιδότησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ίδιας τοπικής αρχής όταν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που υφίστανται δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών·

xi.  με την επιφύλαξη της GATS, να επιδιώξει τη θέσπιση μιας σαφούς ρήτρας «χρυσού κανόνα», η οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και η οποία θα διασφαλίζει ότι η ρήτρα περί οργανισμών κοινής ωφέλειας θα ισχύει για όλους τους τρόπους παροχής και για όλες τις υπηρεσίες που θεωρούνται δημόσιες υπηρεσίες από τις ευρωπαϊκές, τις εθνικές ή τις τοπικές αρχές σε οποιονδήποτε τομέα και ανεξάρτητα από το μονοπωλιακό καθεστώς της υπηρεσίας·

xii.  να διασφαλίσει, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης 2005, μέσω μιας οριζόντιας και νομικά δεσμευτικής ρήτρας που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη συμφωνία, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατηρούν το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να διατηρούν οποιοδήποτε μέτρο για την προστασία ή την προώθηση της πολιτιστικής ή της γλωσσικής πολυμορφίας, ανεξάρτητα από την τεχνολογία ή την πλατφόρμα διανομής που χρησιμοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου·

  γ)  όσον αφορά τους κανόνες για την ψηφιακή οικονομία:

i.  να διασφαλίσει διασυνοριακές ροές δεδομένων τηρουμένου του οικουμενικού δικαιώματος στην ιδιωτικότητα·

ii.  να προσεγγίσει με σύνεση τις διαπραγματεύσεις που αφορούν τα κεφάλαια σχετικά με την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας·

iii.  να αναγνωρίσει ότι η προστασία των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα δεν συνιστούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 39 της ΣΕΕ και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· να αναγνωρίσει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για να αναπτυχθεί μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα· να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και τηρώντας πλήρως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τον ασφαλή λιμένα· να συμπεριλάβει μια συνολική, σαφή, οριζόντια, αυτοτελή και νομικά δεσμευτική διάταξη, με βάση το άρθρο XIV της GATS, που να εξαιρεί πλήρως το υφιστάμενο και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, χωρίς να υφίσταται προϋπόθεση ότι πρέπει να συνάδει με άλλα μέρη της TiSA· να εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις σε όλα τα άλλα παραρτήματα της TiSA· να υποστηρίξει άμεσα και επίσημα αυτές τις προτάσεις στο παράρτημα της TiSA για το ηλεκτρονικό εμπόριο· να υποστηρίξει προτάσεις που να εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά νομικά πλαίσια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών εφαρμόζονται με αμερόληπτο τρόπο· να εφαρμόσει τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων οι οποίες κατοχυρώνονται στο παράρτημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε όλα τα λοιπά παραρτήματα της TiSA, περιλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

iv.  να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών θα ρέουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα τηρούνται πλήρως οι κανόνες περί προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων που ισχύουν στην Ευρώπη· να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν· να απορρίψει, συνεπώς, όλες τις διατάξεις γενικού χαρακτήρα σχετικά με τις ροές δεδομένων που είναι αποσυνδεδεμένες από οποιαδήποτε αναφορά στην αναγκαία συμμόρφωση με τα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων·

v.  να αντιταχθεί πάραυτα και επίσημα στις προτάσεις των ΗΠΑ σχετικά με την κυκλοφορία των πληροφοριών

vi.  να λάβει υπόψη ότι ένα σαφώς καθορισμένο και αμοιβαία συμφωνημένο νομοθετικό πλαίσιο εγγυάται την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτή είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας· να εξασφαλίσει την αναπαραγωγή του άρθρου XIVα της GATS στο κυρίως κείμενο της TiSA· να διασφαλίσει ότι οι ρήτρες εθνικής ασφάλειας θα βασίζονται σε κατάλληλα κριτήρια αναγκαιότητας· να απορρίψει, ωστόσο, κατηγορηματικά, κάθε επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εξαίρεσης για λόγους εθνικής ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο XIV της GATS, καθώς και οποιεσδήποτε κερκόπορτες στον τομέα των τεχνολογιών· να αντιταχθεί αμέσως και επισήμως σε αυτές τις προτάσεις στην TiSA·

vii.  να παραδεχθεί ότι η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα στο σύνολο της οικονομίας· να αναγνωρίσει ότι οι ροές δεδομένων συνιστούν βασικό μοχλό της οικονομίας των υπηρεσιών, ουσιαστικό κρίκο της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των παραδοσιακών μεταποιητικών επιχειρήσεων και στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· να επιδιώξει, ως εκ τούτου, γενική απαγόρευση των απαιτήσεων υποχρεωτικού εντοπισμού δεδομένων και να εξασφαλίσει ότι η TiSA θα περιέχει διαχρονικούς κανόνες και θα αποτρέπει τον κατακερματισμό του ψηφιακού κόσμου· να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι απαιτήσεις υποχρεωτικού εντοπισμού, οι οποίες θέτουν ως όρο στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τις τοπικές υποδομές ή να έχουν τοπική παρουσία προκειμένου να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, εμποδίζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις από και προς τα συμβαλλόμενα μέρη· να προσπαθήσει, ως εκ τούτου, να περιορίσει αυτές τις πρακτικές, στο μέτρο του δυνατού, εντός και εκτός της Ευρώπης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αναγκαίες εξαιρέσεις που γίνονται για νόμιμους δημόσιους σκοπούς, όπως η προστασία των καταναλωτών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

viii.  να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της τελικής συμφωνίας θα συνάδουν με την υφιστάμενη και μελλοντική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του κανονισμού της ΕΕ για μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και των 16 μέτρων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για την ενιαία ψηφιακή αγορά· να διαφυλάξει την ουδετερότητα και τον ανοικτό χαρακτήρα του Διαδικτύου· να διασφαλίσει ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ένωσης θα είναι δυνατή μόνο εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων οι οποίες αφορούν τις μεταφορές σε τρίτες χώρες· να διασφαλίσει συγκεκριμένα ότι η ΕΕ θα διατηρήσει την ικανότητά της να απαγορεύει τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ προς τρίτες χώρες όταν οι κανόνες της τρίτης χώρας δεν πληρούν τα πρότυπα επάρκειας της ΕΕ, όταν οι εταιρίες δε χρησιμοποιούν εναλλακτικές δυνατότητες, όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, και όταν δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ· να εμποδίσει τις πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και να προασπίσει την αρχή της ανοικτής διακυβέρνησης του Διαδικτύου· να συνεργαστεί με τα συμβαλλόμενα μέρη στα κατάλληλα φόρα με στόχο την υιοθέτηση αρκετά υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων·

ix.  να προωθήσει τον βασιζόμενο σε κανόνες ανταγωνισμό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προς όφελος των παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών· να αντιμετωπίσει τις επίμονες κανονιστικές ασυμμετρίες που υπάρχουν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εμποδίζοντας τα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλλουν ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων, θεσπίζοντας ευνοϊκούς για τον ανταγωνισμό κανόνες σχετικά με την χονδρική πρόσβαση για τα δίκτυα των κατεστημένων φορέων, παρέχοντας σαφείς και αμερόληπτους κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση, διασφαλίζοντας την πραγματική πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας της ΕΕ σε υποδομές τελευταίου μιλίου στις εξαγωγικές αγορές, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των κανονιστικών φορέων, και στηρίζοντας τη θέσπιση ενός ευρέως ορισμού των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που να καλύπτει όλους τους τύπους δικτύων· να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους και ότι οι εταιρίες τρίτων χωρών από ολιγοπωλιακές αγορές δεν θα εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό της αγοράς της ΕΕ· να διασφαλίσει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA θα σέβονται την αρχή της ανοικτής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών και των καταναλωτών στο Διαδίκτυο· να εξασφαλίσει ότι οι πάροχοι της ΕΕ θα έχουν δίκαιη και συμμετρική πρόσβαση στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των χωρών που συμμετέχουν στην TiSA, απαλλαγμένη από κάθε είδους μη δασμολογικούς φραγμούς και φραγμούς «μετά από τα σύνορα», συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών απαιτήσεων, της ασυμμετρίας των προτύπων και των τεχνολογικών επιβολών ή περιορισμών·

x.  να υποστηρίξει σθεναρά τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με την διεθνή περιαγωγή στην κινητή τηλεφωνία και να τις επεκτείνει στις διεθνείς κλήσεις και τα μηνύματα· να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα τις πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό σχετικά με τις τιμές λιανικής και να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα τη θέσπιση ανώτατων ορίων με σκοπό τη μείωση των τιμών· να εξασφαλίσει ότι η TiSA δεν θα δημιουργεί κανένα εμπόδιο στις διμερείς συμφωνίες στον συγκεκριμένο τομέα· να ασκήσει πίεση για την εξασφάλιση επιγραμμικής προστασίας των καταναλωτών, ιδίως έναντι των ανεπίκλητων διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων·

xi.  να εξασφαλίσει αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας της ψηφιακής οικονομίας, με βάση τις εργασίες της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, και να διασφαλίσει ειδικότερα τη σύνδεση μεταξύ της φορολογίας και της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του τομέα·

δ)  όσον αφορά τους κανόνες για την κινητικότητα:

i.  να εξασφαλίσει ότι τίποτε δεν θα εμποδίσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόζουν τις εργασιακές και κοινωνικές διατάξεις τους, τις συλλογικές συμφωνίες και τη νομοθεσία σχετικά με την είσοδο ή την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο έδαφος της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους της, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν οι ελεγχόμενες μετακινήσεις των φυσικών προσώπων στα σύνορά της όπως, μεταξύ άλλων, εισδοχή ή όροι εισδοχής και εισόδου· να εξασφαλίσει, σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, την εφαρμογή των ελάχιστων όρων και συνθηκών απασχόλησης της χώρας υποδοχής σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών που αποκτούν πρόσβαση στην ΕΕ, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον· να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας υποδοχής και ότι θα γίνεται σεβαστή η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία· να εξασφαλίσει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA θα τηρούν τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· να ζητήσει από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τα βασικά πρότυπα της ΔΟΕ και να προωθήσουν άλλες συναφείς συμβάσεις της ΔΟΕ και ψηφίσματα του ΟΗΕ· να εξασφαλίσει ότι στην επικράτεια της ΕΕ θα τηρούνται η εργατική νομοθεσία και οι συλλογικές συμβάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών· να ενισχύσει τον μηχανισμό παρακολούθησης και επιβολής της ΕΕ προκειμένου να αποτρέπονται οι παραβάσεις· να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους που διαθέτουν για τις επιθεωρήσεις εργασίας· να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει επειγόντως λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και το είδος των παρόχων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ στο πλαίσιο του τρόπου 4, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας διαμονής τους· να εξασφαλίσει πολύ πιο αποτελεσματική διασυνοριακή πρόσβαση σε δεδομένα εντός της ΕΕ στο μέλλον· να συμπεριλάβει μια ρήτρα ασφαλείας που θα εμποδίζει τις εταιρίες να παρακάμπτουν ή να υπονομεύουν το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση με τη χρήση εργαζομένων από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις και εργατικές διαφορές, και να επιτρέψει στους συμμετέχοντες στην TiSA να εφαρμόζουν οποιεσδήποτε διασφαλίσεις είναι αναγκαίες σε περίπτωση που ασκείται πίεση στους εγχώριους μισθούς, τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα των ημεδαπών εργαζομένων ή παραβιάζονται άλλα συμφωνηθέντα πρότυπα, σύμφωνα με τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο X της GATS· να ενθαρρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

ii.  να υπενθυμίσει ότι οι δεσμεύσεις του τρόπου 4 πρέπει να ισχύουν μόνο για την κυκλοφορία των επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης, όπως δηλαδή των προσώπων που κατέχουν πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή απασχολούνται ως υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη, για συγκεκριμένο σκοπό, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και από σύμβαση που τηρεί αυτήν την εθνική νομοθεσία· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να λαμβάνεται υπόψη και να εφαρμόζεται το άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/EΚ)· να απορρίψει ουσιαστικές τροποποιήσεις των κανόνων του τρόπου 4 όπως ορίζονται στη GATS και να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2014/66/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης·

iii.  να αναγνωρίσει το παράρτημα για τον τρόπο 4 ως επιθετικό συμφέρον για την Ευρώπη, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες της ΕΕ έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και χαρακτηρίζονται από κινητικότητα και ότι οι εταιρείες απαιτούν όλο και συχνότερα τα ειδικά προσόντα των αλλοδαπών επαγγελματιών εντός της Ευρώπης και του προσωπικού τους εκτός Ευρώπης, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· να εξασφαλίσει ότι αυτή η κινητικότητα θα είναι επωφελής όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές εταιρείες αλλά και για τους ευρωπαίους εργαζόμενους·

iv.  να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε διάταξη αφορά τις θεωρήσεις και άλλες διαδικασίες εισόδου, εκτός από εκείνες που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας και στον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών· να εξασφαλίσει ότι η TiSA δεν θα εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας συμβαλλόμενου μέρους ούτε σε μέτρα που αφορούν την ιθαγένεια, τη διαμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση· να ορίσει επαρκείς διασφαλίσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι προσωρινοί πάροχοι υπηρεσιών θα επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους·

v.  να επιδιώξει την οριζόντια απαγόρευση της απαίτησης σύστασης εμπορικής παρουσίας ή διαμονής, ως προϋπόθεσης για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών· να περιορίσει την εμβέλεια του παραρτήματος για τις επαγγελματικές υπηρεσίες στον κατάλογο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος·

vi.  να καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία πλαισίου για την αμοιβαία αναγνώριση της κατάρτισης, των ακαδημαϊκών επιπέδων και των επαγγελματικών προσόντων, ιδίως στους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της λογιστικής και της νομικής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα του προμηθευτή και, κατά συνέπεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα, αποφεύγοντας συγχρόνως την αυτόματη και ποσοτική αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων·

vii.   να ζητήσει σαφή ορισμό των εργαζομένων που καλύπτονται από το παράρτημα για τον τρόπο 4·

  ε)  όσον αφορά τους κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες:

i.  να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας που να περιλαμβάνει φιλόδοξο αλλά και ισορροπημένο παράρτημα το οποίο θα καλύπτει την παροχή όλων των τύπων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως τραπεζικών και ασφαλιστικών, θα προχωρεί πέρα από το παράρτημα της GATS για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και θα προάγει την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· να επιδιώξει την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τη διασφάλιση πλήρους συνέπειας με το κανονιστικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε μετά την κρίση και την εξασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας που να εξασφαλίζει αξία και προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές υπό μορφή σύγκλισης προς τα επάνω στις χρηματοπιστωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και ευρύτερης επιλογής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να επιδιώξει τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα καθώς και της παροχής κατανοητής και ορθής πληροφόρησης, στοιχείων απαραίτητων για να μειωθεί η ασυμμετρία πληροφοριών·

ii.  να δεσμεύσει τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA υπέρ της υλοποίησης και της εφαρμογής των διεθνών προτύπων για τη ρύθμιση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως εκείνων που εγκρίθηκαν από την G 20, την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων και τη Διεθνή Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών· να αναλάβει δράση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα ενταχθούν στην TiSA τα βασικά στοιχεία του μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ και παράλληλα να βελτιώσει τη διατύπωση του Μνημονίου, ώστε να το ευθυγραμμίσει απολύτως με την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς· να εξασφαλίσει ότι η TiSA θα συμβάλλει στον περιορισμό της διπλής φορολόγησης και δεν θα διευκολύνει ούτε θα αφήνει με κανέναν τρόπο «παραθυράκια» για φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· να επιδιώξει την ανάληψη εκτεταμένων δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, εκ μέρους χωρών που δε συμμετέχουν σήμερα σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Χονγκ Κoνγκ και η Ταϊβάν ή που έχουν πολύ περιορισμένες δεσμεύσεις σε επίπεδο ΠΟΕ, όπως π.χ. η Χιλή και η Τουρκία, ή πολύ περιορισμένες διμερείς δεσμεύσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως το Μεξικό·

iii.  να συμπεριλάβει στην TiSA μία προληπτική εξαίρεση βασισμένη σε αυτήν που ήδη εμπεριέχεται στη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), διατηρώντας το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε μέρους να παρεκκλίνει από τις εμπορικές του δεσμεύσεις και να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει αναγκαίο για να ρυθμίζει τον χρηματοπιστωτικό και τον τραπεζικό του τομέα για προληπτικούς και ελεγκτικούς λόγους, με σκοπό να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος κάθε μέρους·

iv.  να εξασφαλίσει ότι δεν θα αναληφθεί καμία νέα δέσμευση, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία θα υπονόμευε τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ υποχρεώνοντας την ΕΕ να εγκαταλείψει το ενισχυμένο κανονιστικό της πλαίσιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή εμποδίζοντας την ΕΕ να χρησιμοποιεί νομοθετικά μέσα για να περιορίζει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· να διασφαλίσει ότι καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα περιορίζει την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οποιοδήποτε υπάρχον ή νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ·

v.  με την επιφύλαξη της ανάγκης ενίσχυσης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη και την οικονομία, να εξαιρέσει τις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τις δεσμεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, έως ότου υπάρξει σύγκλιση των χρηματοπιστωτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σε ανώτατο επίπεδο, εκτός από πολύ περιορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως οι υπηρεσίες αντασφάλισης που παρέχονται σε διεπιχειρηματικό επίπεδο· να λάβει, ειδικότερα, υπόψη ότι χρειάζονται σαφείς και σταθεροί κανόνες και διαδικασίες χορήγησης άδειας στις εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα η οποία θα τους επιτρέπει να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες στην ΕΕ, και, όπου είναι σκόπιμο, η ρητή αναγνώριση εκ μέρους της ΕΕ ότι η χώρα προέλευσης των εν λόγω εταιριών διαθέτει εφαρμόσιμο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο ισοδύναμο με το ενωσιακό, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δραστηριότητας από μη εποπτευόμενες οντότητες στην Ένωση και ότι θα επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και αλλοδαπών εταιριών, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία εγκατάστασής τους· να λάβει άμεσα μέτρα, παράλληλα με την TiSA, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων τρόπων με τους οποίους οι χώρες αναγνωρίζουν σήμερα την ισοδυναμία των ρυθμιστικών και εποπτικών καθεστώτων άλλων δικαιοδοσιών, δεδομένου ότι οι διαφορές αυτές προκαλούν σήμερα κατακερματισμό των παγκόσμιων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας την κοινή αντίληψη ότι η απόφαση περί ισοδυναμίας θα πρέπει να λαμβάνεται με διαφανή διαδικασία στην οποία θα αξιολογείται αν οι κανόνες της κάθε δικαιοδοσίας επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους και πως, παρότι η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται μετά από έγκαιρο και τακτικό διάλογο σε διμερές επίπεδο, μπορεί να είναι μονομερής, αν δεν είναι δυνατή η αμοιβαία αναγνώριση·

vi.  να ζητήσει τη διεξαγωγή μιας διεξοδικής και ανεξάρτητης εκ των προτέρων εκτίμησης επιπτώσεων για την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της περαιτέρω ελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα στο πλαίσιο της TiSA·

vii.  να αναγνωρίσει ότι οι ενέργειες εκ νέου ρύθμισης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με ορισμένες νομικές μορφές, τις διασπάσεις (π.χ. διαχωρισμός τραπεζών), τις αλλαγές δραστηριοτήτων ή τη μείωση του προσωπικού·

  στ)  όσον αφορά τους κανόνες για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής:

i.  να επιδιώξει ένα φιλόδοξο αλλά ισορροπημένο αποτέλεσμα για τον τομέα των μεταφορών, ο οποίος έχει καθοριστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· να αυξήσει την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των μεταφορικών υπηρεσιών, προς όφελος των πελατών των επιχειρήσεων και των μεμονωμένων χρηστών και εργαζομένων· να διασφαλίσει τη συνέπεια με την κλιματική πολιτική της ΕΕ· να μη λησμονεί τη σημασία των υπηρεσιών μεταφορών και παράδοσης για την ευρωπαϊκή οικονομία και απασχόληση, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν το 40 % του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ότι η βιομηχανία αερομεταφορών στηρίζει πάνω από πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ότι η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω από τη μισή παγκόσμια παραγωγή σιδηροδρομικού εξοπλισμού και υπηρεσιών και ότι οι οδικές μεταφορές παραμένουν σημαντικές για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής στην ΕΕ· να αναγνωρίσει ως εκ τούτου τις δυνατότητες των υπηρεσιών μεταφορών να συμβάλουν στη μείωση του επιπέδου ανεργίας στην Ευρώπη· να διασφαλίσει ότι στις διαπραγματεύσεις θα ληφθούν υπόψη ο ταχέως μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του τομέα των μεταφορών και η αυξανόμενη σημασία που έχουν τα μέσα μεταφοράς συνεργατικής οικονομίας για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων· να απαιτεί από τις αλλοδαπές εταιρίες να συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες κανονιστικές προδιαγραφές της ΕΕ όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον τομέα μεταφορών ή παράδοσης εντός της ενωσιακής επικράτειας·

ii.  να επιδιώξει τη βελτίωση της πρόσβασης στις ξένες αγορές και τη μείωση των επιζήμιων για τον ανταγωνισμό ρυθμιστικών πρακτικών, και κυρίως εκείνων που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και επιφέρουν μείωση της αποδοτικότητας των μεταφορικών υπηρεσιών και των περιορισμών που επιβάλλονται από χώρες εκτός ΕΕ σε σχέση με το αλλοδαπό καθεστώς ιδιοκτησίας, κατοχυρώνοντας, παράλληλα, νομικά το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών και να εγγυώνται τη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών· να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς στον τομέα του καμποτάζ και να μεριμνήσει ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή άδειων μεταφορικών μέσων από την χώρα υποδοχής τους, ιδίως στα παραρτήματα για τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές·

iii.  να προωθήσει διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών, ειδικά στο παράρτημα για τις εναέριες μεταφορές, καθώς και όσον αφορά όλα τα μέσα μεταφοράς, έτσι ώστε οι καταναλωτές να ωφεληθούν επίσης από την παρούσα συμφωνία·

iv.  να διαφυλάξει τα δικαιώματα των κρατών μελών όσον αφορά τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς εθνικούς κανονισμούς και τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τις άδειες διαμετακόμισης· να εξαιρέσει κάθε διάταξη που διευκολύνει την είσοδο και παραμονή των επαγγελματιών οδηγών από το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος για τις οδικές μεταφορές· να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για ανάληψη δεσμεύσεων στο πλαίσιο του τρόπου 4 στον τομέα των οδικών μεταφορών·

v.  να εξασφαλίσει τη συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, να τα θεωρήσει ελάχιστα πρότυπα και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε υποβάθμιση αυτών των διεθνών σημείων αναφοράς· να επιδιώξει, εν είδει μακρόπνοου στόχου, τη θέσπιση δεσμευτικών διεθνών εμπορικών κανόνων για τους τομείς των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών· να διασφαλίσει την εφαρμογή των Συμβάσεων της ΔΟΕ στους τομείς της εφοδιαστικής και των μεταφορών, όπως η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας· να τονίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών της προσφέρει οφέλη στους εργαζομένους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία τους, στους καταναλωτές και στο περιβάλλον· να υπογραμμίσει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών στην ΕΕ, τόσο αλλοδαποί όσο και εγχώριοι, οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτήν τη νομοθεσία· να αναγνωρίσει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της απασχόλησης και τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια·

vi.  να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελευθέρωσης του ανταγωνιστικού ταχυδρομικού τομέα, ο οποίος είναι το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και της ψηφιακής οικονομίας, και της προστασίας των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες παίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· να αποτρέψει, για τον λόγο αυτό, τις επιζήμιες για τον ανταγωνισμό διασταυρούμενες επιδοτήσεις και να αυξήσει την πρόσβαση στις αγορές χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος·

vii.  να υπενθυμίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές στην παγκόσμια οικονομία, τόσο ως αυτόνομη βιομηχανία όσο και ως φορέας διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· να προωθήσει ένα σαφές κείμενο με ισχυρές δεσμεύσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους λιμένες και στις αγορές καθώς και η εθνική μεταχείριση για τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών·

  ζ)  όσον αφορά τους κανόνες για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαφάνεια:

i.  να κατοχυρώσει νομικά το δικαίωμα των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών να θεσπίζουν κανονιστικές ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον κατά τρόπο που να μην είναι πιο περιοριστικός από την GATS και να μην υπόκειται σε δοκιμές αναγκαιότητας· να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις των παραρτημάτων δεν θα είναι πιο περιοριστικές από τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο VI της GATS ή στη νομοθεσία της ΕΕ·

ii.  να αναγνωρίσει ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη ασπάζονται το κράτος δικαίου και διαθέτουν ανεξάρτητα δικαστικά συστήματα, με δυνατότητες προσφυγής που εγγυώνται τα δικαιώματα επενδυτών και πολιτών·

iii.  να προωθήσει την χρηστή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τις ορθές πρακτικές στις διοικητικές, κανονιστικές και νομοθετικές διαδικασίες, ενθαρρύνοντας την ευρεία υιοθέτηση μέτρων που ενισχύουν την ανεξαρτησία των φορέων λήψης αποφάσεων, αυξάνουν τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία των αποφάσεων, και μειώνουν την γραφειοκρατία· να τονίσει ότι η προστασία και η ασφάλεια των καταναλωτών, της υγείας και του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των κανονιστικών προσπαθειών· να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα ενωσιακά επίπεδα κανονιστικής προστασίας θα μπορεί να γίνει μόνο προς τα πάνω και ποτέ προς τα κάτω·

iv.  να αναγνωρίσει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της GATS, το παράρτημα για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να εφαρμόζουν συγκαλυμμένους εμπορικούς φραγμούς και να επιβαρύνουν χωρίς λόγο τις αλλοδαπές εταιρείες, ιδίως όταν υποβάλλουν αιτήσεις για διαφορετικούς τύπους αδειών· να διασφαλίσει ότι οι εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις θα εξακολουθήσουν να ικανοποιούν τους στόχους δημόσιας πολιτικής·

v.  να εξασφαλίσει ότι οι συμφωνηθέντες κανόνες θα ισχύουν μόνο για τα μέτρα που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές, όπως τα επαγγελματικά προσόντα και οι απαιτήσεις και διαδικασίες αδειοδότησης, και μόνο σε τομείς όπου ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει αναλάβει υποχρεώσεις·

vi.  να ζητήσει και να δημοσιεύσει νομική γνωμοδότηση πριν από την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί της τελικής συμφωνίας, με σκοπό την αναλυτική αξιολόγηση των δύο παραρτημάτων για τις εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διαφάνεια, υπό το πρίσμα της νομοθεσίας της ΕΕ και να εκτιμήσει κατά πόσο γίνονται ήδη σεβαστές στην ΕΕ οι νομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται σε αυτά τα παραρτήματα·

vii.  να καθορίσει με σαφήνεια τις νομοθετικές αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έννοιες αυτές δεν θα μετατραπούν σε περισυλλεκτικές διατάξεις·

viii.  να δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο τις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές και με τον τρόπο διαχείρισής τους, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο· να δώσει έμφαση στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων· να ασκήσει συγκεκριμένα πιέσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαδικτυακής πληροφόρησης μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ και να μεριμνήσει για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στον σχεδιασμό του·

ix.  να εξασφαλίσει ότι τα διοικητικά τέλη που χρεώνονται στις ξένες εταιρείες θα είναι δίκαια και αμερόληπτα, ότι τόσο οι ξένοι όσο και οι εγχώριοι πάροχοι θα έχουν εξίσου εύκολη πρόσβαση σε επαρκή ένδικα μέσα που θα επιτρέπουν την υποβολή καταγγελίας σε εθνικά δικαστήρια και ότι οι αποφάσεις θα εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

x.  να διατηρήσει την πρακτική διεξαγωγής δημόσιων διαβουλεύσεων που εφαρμόζει η ΕΕ πριν από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων· να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων θα παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων·

xi.  να εναντιωθεί σε οιαδήποτε πρόταση για υποχρεωτική υποβολή νομοθετικών προτάσεων σε τρίτα μέρη πριν από τη δημοσίευσή τους· να έχει κατά νου ότι δεν έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε πόρους και εμπειρογνωμοσύνη και να διασφαλίσει ότι η θέσπιση μιας εθελοντικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους στην TiSA δεν θα οδηγήσει στη μεροληπτική μεταχείριση των οργανώσεων που λαμβάνουν καλύτερη χρηματοδότηση·

  η)  όσον αφορά τους κανόνες που περιέχονται σε άλλα κανονιστικά πλαίσια:

i.  να αναγνωρίσει ότι η TiSA συνιστά ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός από τους κανόνες και όχι για τους κανόνες·

ii.  να εξασφαλίσει την έμπρακτη τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί σε αμοιβαία βάση, να επιτρέψει την αποτελεσματική λήψη αντιμέτρων και να εξασφαλίσει την παροχή αντικινήτρων για παραβάσεις· να συμπεριλάβει, ως εκ τούτου, στην συμφωνία έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών, ο οποίος θα χρησιμοποιείται μέχρις ότου η συμφωνία αποκτήσει πολυμερή χαρακτήρα και καταστούν διαθέσιμοι οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 654/2014 σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ θα μπορεί να λάβει αντίμετρα στους τομείς των υπηρεσιών·

iii.  να υπερασπιστεί την προσθήκη ενός ρυθμιστικού παραρτήματος για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μη εγχώριες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, διατηρώντας ταυτόχρονα τα ενωσιακά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που βασίζονται στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας-τιμής και τα όρια κάτω από τα οποία δεν ισχύουν οι δεσμεύσεις· να ξεπεράσει την έλλειψη διαφάνειας και τους φραγμούς εισόδου στην αγορά όσον αφορά τις μη ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προσφορών και να καταγγείλει την έλλειψη αμοιβαιότητας σε αυτόν τον τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως καταδεικνύει η προτιμησιακή μεταχείριση που απολαμβάνουν οι εγχώριες εταιρείες σε πολλές χώρες, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα επιλογής των δεσμεύσεων για πρόσβαση στην αγορά και εθνική μεταχείριση, σύμφωνα με το πνεύμα της πολυμερούς προσέγγισης· να ενθαρρύνει την κύρωση και την εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και της αναθεώρησής της του 2011 από όσα συμβαλλόμενα μέρη δεν το έχουν πράξει ήδη· να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει, κατά το πρότυπο του αμερικανικού νόμου περί επιχειρήσεων «American Business Act», έναν ευρωπαϊκό νόμο περί επιχειρήσεων («European Business Act») με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των ΜΜΕ και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

iv.  να διασφαλίσει την προστασία των μικρομεσαίων παρόχων υπηρεσιών της ΕΕ από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των παρόχων υπηρεσιών εκτός της ΕΕ,

v.  να περιορίσει τα περιττά εμπόδια που παρακωλύουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν την ανάπτυξη και την προαγωγή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα διατύπωσης επιφυλάξεων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση σε όλους τους τρόπους παροχής σε αυτόν τον τομέα, δεδομένου ότι ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιών, όπως π.χ. η εγκατάσταση, η διαχείριση και η επισκευή, πωλούνται μαζί με τα προϊόντα στους δύο αυτούς τομείς· να αναγνωρίσει ρητά την κυριαρχία κάθε συμβαλλόμενου μέρους επί των ενεργειακών πόρων σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και να κατοχυρώσει νομικά, μέσω βελτίωσης των σχετικών διατάξεων της GATS, το δικαίωμα της ΕΕ να εκδίδει κανονιστικές ρυθμίσεις, με τον συγκεκριμένο σκοπό να εκπληρωθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι της βιωσιμότητας, της πολιτικής για το κλίμα, της ασφάλειας και του προσιτού κόστους·

vi.  να διασφαλίσει ότι οι προσεχείς δεσμεύσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων δεν θα υπερισχύουν της τοπικής ή εθνικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων·

  θ)  όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού και την ενημέρωση σε πολιτικό επίπεδο:

i.  να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, διαλόγου και λογοδοσίας·

ii.  να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων· να εξασφαλίσει ότι όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λαμβάνουν όλα τα διαπραγματευτικά έγγραφα που σχετίζονται με την TiSA, καθώς και τα εσωτερικά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως λεπτομερείς περιλήψεις των γύρων διαπραγματεύσεων και ενδελεχείς αξιολογήσεις των προσφορών των μερών της TiSA, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η δέουσα εμπιστευτικότητα· σύμφωνα με την πολιτική του ΠΟΕ, τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα διαβαθμισμένα έγγραφα και τους περιορισμούς που κατοχυρώνονται στο κεκτημένο της ΕΕ, και ειδικότερα στον κανονισμό 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα, να δημοσιοποιεί τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης, με εξαίρεση τα έγγραφα που πρέπει να διαβαθμίζονται, κατά περίπτωση, με σαφή αιτιολόγηση·

iii.  να τηρήσει θετική στάση έναντι των σημαντικών πιέσεων που ασκούνται υπέρ της διαφάνειας έναντι των πολιτών από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 και μετά, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης προσφορών πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ και της εντολής που ανέθεσε το Συμβούλιο· να προωθήσει τις προσπάθειες αυτές, παρέχοντας ενημερωτικά δελτία στα οποία θα εξηγούνται με σαφή και κατανοητό τρόπο όλα τα μέρη της συμφωνίας και δημοσιεύοντας στον δικτυακό τόπο Europa τεκμηριωμένες εκθέσεις σχετικά με την απήχηση κάθε διαπραγματευτικού γύρου. να παροτρύνει τους εταίρους μας στις διαπραγματεύσεις να ενισχύσουν τη διαφάνεια, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις για την TiSA να μην πραγματοποιούνται σε πιο αδιαφανείς συνθήκες απ᾽ ό,τι οι διαπραγματεύσεις που διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΠΟΕ·

iv.  να εξασφαλίσει τη σοβαρή και συνεχή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας· να ζητήσει την προοδευτική εντατικοποίηση αυτής της συνεργασίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να ληφθούν πλήρως υπόψη οι προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών· να τονίσει ότι τα κράτη μέλη, τα οποία ορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της διαπραγμάτευσης, μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο εν προκειμένω·

v.  να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και την διαβούλευση μαζί τους, και να τα τηρεί επαρκώς ενήμερα σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις·

vi.  να καλέσει τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που εκπροσωπούνται σε επίπεδο ΕΕ από την Επιτροπή των Περιφερειών, στους διαλόγους που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή και στο τέλος κάθε γύρου διαπραγματεύσεων·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη το παρόν ψήφισμα και να απαντήσει σε αυτό εντός έξι μηνών από την έγκρισή του·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στους διοικητικούς φορείς και στα κοινοβούλια όλων των συμβαλλόμενων μερών της TiSA.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚ Η ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική συναλλαγών της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν του ότι τα κράτη μέλη έχουν τον τελευταίο λόγο στις εμπορικές συμφωνίες, πρέπει επίσης να είναι άμεσα και πλήρως ενημερωμένα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης εμπορικών συμφωνιών προκειμένου να ασκούν συνεχή εποπτεία στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Το παρόν Σώμα δικαιούται να εκφράσει τη θέση του καθ᾽ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με σκοπό να διαμορφώσει την πορεία των διαπραγματεύσεων. Αντιστοίχως, η εισηγήτρια του παρόντος θα ήθελε, μέσω έκθεσης βάσει του άρθρου 108 του Κανονισμού, να αξιολογήσει τα πρώτα δυόμισι έτη και τους δεκατρείς γύρους διαπραγματεύσεων επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και να διατυπώσει σαφείς και ουσιαστικές συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TISA πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, να προσφερθούν απτά οφέλη στους καταναλωτές και να παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση στις συνομιλίες, ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική εξασφάλιση πολυμερούς χαρακτήρα. Ωστόσο, οι δημόσιες και πολιτιστικές υπηρεσίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας των δεδομένων και των δίκαιων συνθηκών εργασίας καθώς και το δικαίωμα έκδοσης κανονιστικών ρυθμίσεων, είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί, η TiSA δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως πανάκεια ούτε ως κατάρα. Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστεί με εποικοδομητικό και ρεαλιστικό τρόπο προκειμένου να προσδώσει θετικό χαρακτήρα, να αποσαφηνίσει και να θέσει σε προτεραιότητα τις διαπραγματεύσεις της TiSA ώστε να διασφαλιστεί η σύναψη μιας καλής συμφωνίας προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Η TiSA ή θα είναι ισορροπημένη ή απλώς δεν θα υπάρξει.

7.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lola Sánchez Caldentey

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι οι πολιτικές εμπορίου και επενδύσεων της ΕΕ συνδέονται με τις αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ και έχουν αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να τηρεί την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και να ενσωματώσει τις αρχές της βοήθειας για το εμπόριο σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· τονίζει την ανάγκη εστίασης στην αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των πρόσφατα εγκεκριμένων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρότυπα της ΔΟΕ, την κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο, την ισότητα των φύλων, τη δημόσια και καθολική κάλυψη υγείας, την καθολική πρόσβαση στα φάρμακα και την επισιτιστική ασφάλεια, σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της·

2.  αναγνωρίζει τις πρόσφατες ενέργειες της ΕΕ για την αύξηση της διαφάνειας στις εμπορικές συμφωνίες της· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αυξάνει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· αναγνωρίζει τη συνεχή συνεργασία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών καθʼ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει και, ει δυνατόν, να ενισχύσει αυτήν την προορατική προσέγγιση της διαφάνειας όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες που έχουν εκφράσει συνδικαλιστικές ενώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των αναπτυσσομένων χωρών· παροτρύνει την Επιτροπή να αυξήσει την προσβασιμότητα σε όλα τα ενοποιημένα κείμενα των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί τη μόνη δημοκρατική δυνατότητα για ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των πολιτών στη διαδικασία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η TiSA στις αναπτυσσόμενες χώρες από την άποψη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και να αξιολογήσει προσεκτικά τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη ΔΗΕΕΑ, ο τομέας των υπηρεσιών αντιστοιχεί περίπου στο 51 % του ΑΕγχΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει επίσης ότι αυξάνονται οι εξαγωγές υπηρεσιών από χώρες της Αφρικής· αναγνωρίζει ότι το εμπόριο, περιλαμβανομένου του εμπορίου υπηρεσιών, θα μπορούσε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δώσει ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας και στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και να ενθαρρύνει την καινοτομία, διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, τεχνολογίας και επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω των ξένων επενδύσεων· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η διευκόλυνση της δίκαιης πρόσβασης των αναπτυσσομένων χωρών στις παγκόσμιες αγορές υπηρεσιών μπορεί να ενισχύσει την οικονομική τους ολοκλήρωση και την προσαρμογή τους στην παγκοσμιοποίηση·

4.  σημειώνει ότι περιορισμένος μόνο αριθμός αναπτυσσόμενων χωρών συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την TiSA· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία μια ενισχυμένη πολυμερής προσέγγιση στο παγκόσμιο εμπόριο, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω εντατικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και δημοκρατικών διεθνών φορέων όπως ο ΟΗΕ και ο ΠΟΕ, όπου εκπροσωπούνται κατάλληλα οι αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει ότι η TiSA πρέπει να βασίζεται στη Γενική Συμφωνία του ΠΟΕ για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), της οποίας είναι μέρη όλα τα μέλη του ΠΟΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι απορρίπτει κάθε διάταξη που θα ήταν ασύμβατη με την GATS και θα εμπόδιζε τη μελλοντική ενσωμάτωση στο σύστημα του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο της TiSA σε χώρες που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να περιλάβει στην TiSA τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο IV της GATS·

5.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν ανισορροπίες χστις διεθνείς εμπορικές σχέσεις· υπενθυμίζει ότι ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 17.15 αναγνωρίζει την ανάγκη σεβασμού του περιθωρίου άσκησης πολιτικής και του ηγετικού ρόλου κάθε χώρας όσον αφορά τη θέσπιση και την εφαρμογή πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη· επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των εθνικών και τοπικών αρχών να επιβάλλουν ρυθμίσεις πρέπει να διαφυλαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την TiSA· επισημαίνει ότι, προκειμένου να μετριαστούν οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη των τομέων των υπηρεσιών τους, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, καθώς και η ανάπτυξη των ρυθμιστικών πλαισίων τους, η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να συμπεριληφθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στον τομέα των υπηρεσιών και να εξετάσει μια περισσότερο ευέλικτη προσέγγιση για τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά την αποδοχή του επιπέδου φιλοδοξίας της συμφωνίας·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξαιρέσει ρητά από τις διαπραγματεύσεις για την TiSA τις δημόσιες υπηρεσίες και τις πολιτιστικές και οπτικοακουστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, κατά τρόπο ρητό, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες διατηρούν τη δυνατότητα να προστατεύουν τα πολιτιστικά αγαθά τους, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν θεμελιώδη μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την εξασφάλιση του σεβασμού της αξιοπρέπειας των λαών· υπενθυμίζει ότι η TiSA, όπως και κάθε άλλη διεθνής συμφωνία, πρέπει να συνάδει με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα για την εργασία, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να στηρίζει και να παρακολουθεί τις προσπάθειες ανάπτυξης των ικανοτήτων των αναπτυσσομένων χωρών όσον αφορά την παροχή βιώσιμων δημόσιων υπηρεσιών·

7.  υπενθυμίζει ότι η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008 κατέδειξε την ανάγκη θέσπισης ισχυρών προληπτικών κανονισμών για την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να διατηρηθεί η ευρωστία και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πτυχές της TiSA που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εγγυώνται τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας, διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους, διαφυλάττουν την αρχή της κοινής ευθύνης δανειστών και δανειοληπτών και δεν οδηγούν στην αύξηση της οικονομικής αστάθειας·

8.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εμπορική της πολιτική και, υπό το πρίσμα των υφιστάμενων ανησυχιών, να παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο που έχουν οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ στην ισότητα των φύλων· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η διάσταση του φύλου στο εμπόριο υπηρεσιών στην Αφρική, όπου το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών υπερβαίνει τη γυναικεία απασχόληση στον κλάδο της μεταποίησης, θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και για την αξιοπρεπή απασχόλησή τους·

9.   υπενθυμίζει ότι η TiSA δεν πρέπει να υπονομεύει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τις εθνικές κυβερνήσεις· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ βασίζεται σε μια ισχυρή δέσμευση για προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε όλο τον κόσμο· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με άλλες χώρες και περιφέρειες·

10.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την πρόσφατη αποχώρηση της Ουρουγουάης από τις διαπραγματεύσεις για την TiSA και να συναγάγει τα αναγκαία συμπεράσματα, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών που συμμετέχουν στην TiSA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jordi Sebastià

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, José Inácio Faria, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

2.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Alessia Maria Mosca

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

  α.  να αναγάγει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για την TiSA, δεδομένου ότι η αγορά της ΕΕ για τις υπηρεσίες αυτές είναι ήδη σχετικά ανοικτή· να επιτύχει μια συμφωνία η οποία να περιέχει φιλόδοξους αλλά ισορροπημένους κανόνες και διατάξεις που να καλύπτουν την παροχή κάθε είδους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως τραπεζικών και ασφαλιστικών, για όλους τους τρόπους παροχής, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους κανόνες για νέες υπηρεσίες· να επιτύχει μια συμφωνία που να προσφέρει αξία στους ευρωπαίους καταναλωτές με σύγκλιση προς τα επάνω όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση, ευρύτερο φάσμα επιλογών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και προστασία των καταναλωτών (η παροχή κατανοητής και ακριβούς πληροφόρησης είναι καθοριστική για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας όσον αφορά την ασυμμετρία των πληροφοριών), και προωθεί τη μακρόπνοη ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

  β.  να προτείνει, στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η TiSA να υποστηρίζει την υλοποίηση και την εφαρμογή διεθνών προτύπων, να μην αναληφθεί καμία νέα δέσμευση που θα υπονόμευε τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ υποχρεώνοντας την ΕΕ να εγκαταλείψει το ενισχυμένο κανονιστικό της πλαίσιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή εμποδίζοντας την ΕΕ να χρησιμοποιεί νομοθετικά μέσα για να περιορίζει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ να διατηρήσουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν οιοδήποτε τρέχον ή νέο χρηματοπιστωτικό προϊόν μετά από διεξοδική αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών που θα συνεπαγόταν η εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ένωση· να καθορίζει τις υποχρεώσεις σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά στη βάση θετικού καταλόγου·

  γ.  δεδομένης της σημασίας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την οικονομία, να μεριμνήσει ώστε η TiSA να επιτρέπει, στους κατάλληλους υποτομείς και με την επιφύλαξη συγκεκριμένων και δεόντως αιτιολογημένων περιορισμών, τη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ (για περιορισμένο αριθμό υποτομέων, όπως η αντασφάλιση) από οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, με βάση σαφείς κανόνες και διαδικασίες αδειοδότησης των οντοτήτων αυτών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στην ΕΕ, και, όπου είναι σκόπιμο, αφού προηγουμένως έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ ότι η χώρα προέλευσης των εν λόγω οντοτήτων διαθέτει εφαρμόσιμο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο ισοδύναμο με το ενωσιακό, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δραστηριότητας από μη εποπτευόμενες οντότητες στην Ένωση και να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία εγκατάστασής τους·

  δ.  να εξασφαλίσει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA θα έχουν δικαίωμα να εξαιρούν ευαίσθητους τομείς από τη ρήτρα μη αναστρεψιμότητας, ιδίως σε σχέση με διασυνοριακές δεσμεύσεις σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπερασπιζόμενη έτσι τη θέση ότι ο ανοιχτός χαρακτήρας της αγοράς δεν θα εμποδίζει τη λήψη νέων μέτρων και την τροποποίηση υπαρχόντων εγχώριων κανόνων για προληπτικούς λόγους και για την προστασία των καταναλωτών, ή τη δυνητική εξωεδαφική εφαρμογή των κανόνων αυτών·

  ε.  να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις από ΜΜΕ· να προωθήσει την κινητικότητα και την ανάπτυξη των μεγαλύτερων εταιριών αλλά, πρωτίστως, των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών μέσω της ενίσχυσης των διατάξεων σχετικά με την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τον Τρόπο 4, προβλέποντας την προσωρινή διασυνοριακή μετακίνηση επαγγελματιών υψηλής κατάρτισης για ειδικούς σκοπούς και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με όρους καθοριζόμενους συμβατικά και από την εθνική νομοθεσία·

  στ.  να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στα άλλα διαπραγματευόμενα μέρη για να συνεχίσουν να προσφέρουν στις χώρες BRICS, ιδίως δε στην Ινδία και τη Βραζιλία, τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις, και να δεχτεί το αίτημα της Κίνας, με την προϋπόθεση να ενστερνιστεί η Κίνα τις φιλοδοξίες των συμβαλλομένων μερών, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο των δεσμεύσεων που προτίθεται να αναλάβει σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά και τη μεταχείριση σε εθνικό πλαίσιο, και να μην ανοίξει πάλι τον διάλογο σχετικά με τη διάρθρωση της συμφωνίας και τις βασικές διατάξεις των κανονιστικών κεφαλαίων, που έχουν ήδη συμφωνηθεί·

  ζ.  να ενθαρρύνει την προσχώρηση νέων μερών στις διαπραγματεύσεις για την TiSA, παρά το γεγονός ότι στις συνομιλίες συμμετέχουν ήδη χώρες όπως ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο του παγκόσμιου εμπορίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να επιδιώξει, στοχεύοντας στην επίτευξη πολύ ουσιαστικών αποτελεσμάτων για την ΕΕ, την ανάληψη ισχυρών δεσμεύσεων (ειδικά σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά) από χώρες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή διμερείς εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Χονγκ Κoνγκ και η Ταϊβάν, ή που έχουν είτε πολύ περιορισμένες δεσμεύσεις σε πολυμερές επίπεδο, όπως π.χ. η Χιλή και η Τουρκία, είτε πολύ περιορισμένες διμερείς δεσμεύσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως το Μεξικό·

  η.  να εξασφαλίσει ότι η TiSA δεν θα περιορίσει με κανέναν τρόπο τη διαπραγματευτική ατζέντα του ΠΟΕ, αλλά, αντίθετα, θα ευνοήσει τη διεξαγωγή ουσιαστικής συζήτησης σχετικά με την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που να προωθούν οικονομικούς στόχους και στόχους βιωσιμότητας, και να προετοιμάσει επίσης το έδαφος για την πιθανή έγκρισή της σε πολυμερές επίπεδο, με βάση τους κανόνες που ήδη ισχύουν σε πολυμερές επίπεδο·

  θ.  να παροτρύνει τα διαπραγματευόμενα μέρη να θεσπίσουν κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το οποίο να υπερβαίνει το παράρτημα της GATS του ΠΟΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που καλύπτει ήδη όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA ως μέλη του ΠΟΕ, και να αναλάβουν ισχυρότερες δεσμεύσεις, που να υπερβαίνουν το ιδιότυπο «Μνημόνιο συμφωνίας για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό για τα μέλη του ΠΟΕ και, συνεπώς, δεν καλύπτει παρά μόνο ένα πολύ περιορισμένο υποσύνολο των συμβαλλόμενων μερών της TiSA· να επιδιώξει να συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο της TiSA για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προληπτική εξαίρεση στα πρότυπα της εκδοχής που περιλήφθηκε στην εμπορική συμφωνία Καναδά ΕΕ, η οποία να αποτελεί εξέλιξη της προληπτικής εξαίρεσης που καθορίζεται στο άρθρο 2α του παραρτήματος της GATS για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που διαφυλάσσει το κυρίαρχο δικαίωμα των μερών να λαμβάνουν μέτρα για προληπτικούς λόγους, στον βαθμό που τα μέτρα αυτά δεν αποσκοπούν στην αποφυγή άλλων υποχρεώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος· να λάβει μέτρα προκειμένου τα βασικά στοιχεία του Μνημονίου, όπως οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα συστήματα συμψηφισμού, να ενταχθούν στην TiSA, και παράλληλα να βελτιώσει τη διατύπωση του Μνημονίου ώστε να το ευθυγραμμίσει απολύτως με την τρέχουσα πολιτική της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς·

  ι.  να καθορίσει, στο ρυθμιστικό κεφάλαιο που καλύπτει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αυστηρούς εγκάρσιους κανόνες σχετικά με την κανονιστική διαφάνεια, η οποία θα αυξήσει την ικανότητα όλων των ενδιαφερομένων να προβαίνουν σε αναλύσεις και να ετοιμάζουν νόμους, κανόνες και δημόσιες αποφάσεις, και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προκειμένου να εγκαθίστανται στο εξωτερικό ή να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τρίτων χωρών, χωρίς να υπονομεύεται η προβλεπόμενη και καθιερωμένη δημοκρατική διαδικασία, καθώς επίσης να διατυπώσει λύσεις για τη διασφάλιση του σεβασμού της εθνικής μεταχείρισης και για τους διασυνοριακούς παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· για τον σκοπό αυτό, να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφόρων τρόπων με τους οποίους οι χώρες αναγνωρίζουν σήμερα την ισοδυναμία των ρυθμιστικών και εποπτικών καθεστώτων άλλων δικαιοδοσιών, δεδομένου ότι οι διαφορές αυτές συμβάλλουν στον κατακερματισμό των παγκόσμιων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διαμορφώνοντας την κοινή αντίληψη ότι η απόφαση περί ισοδυναμίας θα πρέπει να λαμβάνεται με διαφανή διαδικασία στην οποία να αξιολογείται αν οι κανόνες της κάθε δικαιοδοσίας επιτυγχάνουν τους ίδιους στόχους και πως, παρότι η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται μετά από έγκαιρο και τακτικό διάλογο σε διμερές επίπεδο, μπορεί, αν δεν σταθεί δυνατή η αμοιβαία αναγνώριση, να είναι μονομερής·

  ια.  να εξασφαλίσει ότι, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας των ενεργειών της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), η Επιτροπή δεν θα συναινέσει στο πλαίσιο της TiSA σε απαιτήσεις σε σχέση με τη εγχώρια ρύθμιση, πέραν των αναγκαίων για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων·

  ιβ.  να εξασφαλίσει ότι η TiSA θα συμβάλλει στον περιορισμό των περιπτώσεων δεν θα διευκολύνει ούτε θα αφήνει με κανέναν τρόπο «παραθυράκια» για φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· να μεριμνήσει επίσης για την ενθάρρυνση των συμβαλλομένων μερών της, ιδίως δε των τεσσάρων χωρών που περιλαμβάνονται και στην ενωσιακή μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων, να συμμορφωθούν προς τα κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων (CRS) του ΟΟΣΑ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (AEOI), τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών (BEPS), και τα παγκόσμια πρότυπα της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (ΕΟΧΔ) για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με μέτρα με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα[12]·

  ιγ.  να υιοθετήσει μια εύλογη προσέγγιση όσον αφορά τη διασυνοριακή ροή χρηματοπιστωτικών δεδομένων, απαγορεύοντας μέτρα που εμποδίζουν αδικαιολόγητα τη διαβίβαση πληροφοριών ή την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών πληροφοριών εντός και εκτός της επικράτειας της εκάστοτε χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων (που θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα, σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων), την ιδιωτικότητα και το απόρρητο των ιδιωτικών μητρώων και λογαριασμών, σύμφωνα και με το άρθρο 2(β) του Μνημονίου της GATS για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· να εξασφαλίσει, επομένως, ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την TiSA θα συμμορφώνεται πλήρως με τον αναθεωρημένο κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

  ιδ.  όσον αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς, να εξασφαλίσει ότι οι πρόσφατα θεσπισθέντες κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις θα διαφυλαχτούν και θα υποστηριχτούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, τα κριτήρια επιλεξιμότητας που βασίζονται στη βέλτιστη σχέση «ποιότητας-τιμής» αντί της χαμηλότερης τιμής, τις ειδικές αγορές που διατίθενται σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, και τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προάγουν τη διακοινοτική συνεργασία και να διατηρούν κατώτατα όρια εξαίρεσης από ενωσιακούς και διεθνείς κανόνες στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής προσφορών·

  ιε.  να εξασφαλίσει το ανώτατο επίπεδο διαφάνειας, διαλόγου και λογοδοσίας σε όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την υποχρέωση της Επιτροπής δυνάμει της ΣΛΕΕ· να εξασφαλίσει ότι τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου θα λαμβάνουν όλα τα διαπραγματευτικά έγγραφα που σχετίζονται με την TiSA, και ότι τα μέλη των συναφών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν πρόσβαση στα ενοποιημένα διαπραγματευτικά κείμενα και στις πληροφορίες που αφορούν τα πεδία αρμοδιοτήτων τους· να εντείνει περαιτέρω την ώθηση για διαφάνεια έναντι των πολιτών, που έχει δοθεί από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 και μετά, η οποία έχει συμπεριλάβει ως τώρα τη δημοσίευση προσφορών πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ και της εντολής που ανέθεσε το Συμβούλιο·

  ιστ.  να δημοσιεύσει το συντομότερο δυνατόν ανεξάρτητη αξιολόγηση αντικτύπου στη βιωσιμότητα και, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, να την επικαιροποιήσει ανάλογα·

  ιζ.  να εξαιρέσει από τις δεσμεύσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26 που επισυνάπτεται σε αυτήν, τις τρέχουσες και μελλοντικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ύδρευσης, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της εκπαίδευσης)· να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές θα διατηρήσουν πλήρες δικαίωμα να λαμβάνουν, να θεσπίζουν, να διατηρούν ή να καταργούν οποιαδήποτε μέτρα αφορούν την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών· να εφαρμόσει την εξαίρεση αυτή ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής και χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

14

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

3.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Thomas Händel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής κύρωσης, εφαρμογής και επιβολής των οκτώ θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της TiSA να τηρήσουν και να προωθήσουν άλλες συναφείς συμβάσεις της ΔΟΕ, συμφωνίες και αποφάσεις του ΟΗΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύμβαση σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες (C94), την Ατζέντα για την Αξιοπρεπή Εργασία και τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους·

2.  ζητεί τη θέσπιση διατάξεων που να επιβάλλουν τα συμφωνηθέντα πρότυπα της ΔΟΕ και άλλα διεθνή πρότυπα· θεωρεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα του εμπορίου πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα περί μηχανισμών ελέγχου και επιβολής, για να αποτρέπει και να εμποδίζει επιχειρήσεις να παραβιάζουν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων· ζητεί, όταν προκύπτουν διαφορές ως προς την ερμηνεία εργατικών διατάξεων, να παραπέμπονται σε μηχανισμό διευθέτησης διαφορών, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει δυνατότητα επιβολής εμπορικών κυρώσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εποπτικών φορέων της ΔΟΕ·

3.  ζητεί να αναληφθούν ενέργειες για να διασφαλιστεί ότι η TiSA θα προσφέρει θεμιτή και ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα ορίσει φιλόδοξα πρότυπα στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τα οποία θα καλύπτουν τα βασικά ζητήματα του 21ου αιώνα, και ειδικότερα την επίμονη κρίση που πλήττει τον τομέα της απασχόλησης σε ορισμένα κράτη μέλη, τις αυξανόμενες ανισότητες, την ανεργία των νέων και άλλες κοινωνικές προκλήσεις και για να προωθηθούν υψηλότερα επίπεδα προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, για να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές κοινωνικού ντάμπινγκ και για να διασφαλιστεί η τήρηση της απαγόρευσης των διακρίσεων·

4.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο τομέας των υπηρεσιών στην οικονομία της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 70% των οικονομικών δραστηριοτήτων και εξασφαλίζοντας το 90% των νέων θέσεων απασχόλησης· αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης καταγράφεται εκτός ΕΕ και υπογραμμίζει επομένως τη μεγάλη σημασία της εξασφάλισης νέων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά για τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης και της εξασφάλισης δίκαιης, αμερόληπτης και ισότιμης μεταχείρισης για τους παρόχους υπηρεσιών· υπενθυμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του τομέα υπηρεσιών στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για υψηλά προσόντα στην ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία θα αποδειχθεί αντάξια των δυνατοτήτων που προσφέρει στο πεδίο της τόνωσης της δημιουργίας απασχόλησης στην ΕΕ· φρονεί ότι πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι τα καθιερωμένα πρότυπα θα ενισχυθούν και θα βελτιωθούν, με σκοπό την ευρύτερη εδραίωσή τους σε πολυμερές επίπεδο·

5.  τονίζει ότι η υπογραφή μίας ισόρροπης συμφωνίας εν προκειμένω θα δημιουργούσε δυνατότητες βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης για υψηλά προσόντα· ελπίζει ότι θα λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, κυρίως επειδή αυτές δημιουργούν το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων απασχόλησης·

6.  υπογραμμίζει ότι οι δυνητικές ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η TiSA για τη διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πρέπει να συνοδεύονται από γνήσιες πολιτικές προσαρμογής των εργαζομένων σε αυτό το νέο περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει μηχανισμούς χρηματοδότησης οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτές τις εξελίξεις, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

7.  ζητεί να ενημερωθεί αμέσως η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, για να καταστεί δυνατή τυχόν διαβούλευση ή λήψη απόφασης, σε περίπτωση που διατάξεις της τελικής συμφωνίας TiSA θέτουν σε κίνδυνο πρότυπα από αυτούς τους τομείς ή έρχονται σε αντίθεση με αυτά·

8.  τονίζει ότι η αύξηση της κινητικότητας πρέπει να συνοδευθεί από υψηλά και δεσμευτικά κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων από την εκμετάλλευση· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τα αποτελέσματα των πολύπλοκων αλυσίδων διασυνοριακής υπεργολαβίας, μέσω των οποίων γίνεται πολύ δύσκολη η διασφάλιση και η εποπτεία της συμμόρφωσης· υπογραμμίζει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας και τα συνδικάτα μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην αποτροπή και την παρακολούθηση παραβιάσεων· ζητεί πολύ αποτελεσματικότερη διασυνοριακή πρόσβαση σε δεδομένα εντός της ΕΕ·

9.  καλεί επομένως την Επιτροπή να προτείνει ενωσιακή νομοθεσία για τη διασφάλιση της λογοδοσίας ιδίως στις μεγάλες αλυσίδες υπεργολαβίας και πιστεύει ότι αυτή η λογοδοσία πρέπει επίσης να ισχύει και να επιβάλλεται σε εταιρείες από τρίτες χώρες·

10.  τονίζει ότι ειδικά οι επιθεωρήσεις εργασίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την επιθεώρηση επιχειρήσεων όπου απασχολούνται μετακινούμενοι εργαζόμενοι και αποσπασμένοι εργαζόμενοι από την ΕΕ και τρίτες χώρες· παροτρύνει, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν το προσωπικό και τους πόρους τους στο πλαίσιο της επιθεώρησης εργασίας και να επιτύχουν τον στόχο του ενός επιθεωρητή ανά 10 000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ·

11.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπηρετήσει τον κοινωνικό στόχο που έθεσε κατά τις διαπραγματεύσεις της TiSA με την εργασιακή ρήτρα· υπενθυμίζει ότι οι νομοθετικές διατάξεις για κοινωνικά θέματα και την απασχόληση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και οι συλλογικές συμβάσεις και τα κοινωνικά πρότυπα πρέπει να είναι εγγυημένες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα της υπηρεσίας· υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά ούτε οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης ούτε οι εργασιακές συνθήκες των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, της ΕΕ·

12.  ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να εξαιρεθούν από το εννοιολογικό πεδίο των μη δασμολογικών φραγμών και των τεχνικών φραγμών στις συναλλαγές οι προδιαγραφές εργασίας και να ενταχθούν στη διαδικασία ρυθμιστικής συνεργασίας οι κοινωνικοί εταίροι με ισόρροπη εκπροσώπηση, για να διασφαλιστεί ότι η ρυθμιστική συνεργασία δεν θα περιορίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να νομοθετούν για το δημόσιο συμφέρον ούτε θα οδηγεί σε πάγωμα ρυθμίσεων ή στην εξασθένηση των προδιαγραφών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας·

13.  φρονεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους, πρέπει στον τόπο εργασίας τους να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να υπόκεινται στους ίδιους όρους απασχόλησης με τους ημεδαπούς υπήκοους· θεωρεί επιπλέον ότι κάθε μελλοντική συμφωνία σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα που θα εμποδίζει τις εταιρίες να παρακάμπτουν ή να υπονομεύουν το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση με τη χρήση εργαζομένων από τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για συλλογικές συμβάσεις και εργατικές διαφορές·

14.  ζητεί να αναληφθούν ενέργειες, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 106 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο 26 της ΣΕΕ, με στόχο να εξαιρεθούν οι σημερινές και οι μελλοντικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ύδρευση, η διαχείριση των αποβλήτων, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και η εκπαίδευση) από τη συμφωνία, να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές θα διατηρήσουν στο ακέραιο το δικαίωμα να θεσπίζουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν μέτρα που αφορούν την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, να εφαρμοστεί η εξαίρεση αυτή ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται και χρηματοδοτούνται οι δημόσιες υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί η εξαίρεση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης από τις διαπραγματεύσεις·

15.  ζητεί επιπλέον να μην εφαρμόζονται ρήτρες αναστολής της εφαρμογής ούτε ρήτρες μη αναστρεψιμότητας σε υποχρεώσεις που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά ή την εθνική μεταχείριση·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι θα είναι η δυνατή η εφαρμογή οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ισότητας των φύλων, κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· επιμένει ότι οι συμφωνίες σχετικά με συναλλαγές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζουν τις διατάξεις της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή του εργατικού δικαίου και επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να χρησιμοποιούν τις ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κοινωνικές, υγειονομικές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις έντονες ευαισθησίες που υπάρχουν σε σχέση με την παραχώρηση υπηρεσιών και την ανάγκη να διατηρηθεί ένα περιθώριο χάραξης πολιτικής, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αποτυχημένων μοντέλων εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

17.  φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις για περαιτέρω απελευθέρωση των διασυνοριακών υπηρεσιών της ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, και από συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για τη διατήρηση των εργασιακών συνθηκών σύμφωνα με την αντίστοιχη εργατική και κοινωνική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις της χώρας όπου παρέχεται η υπηρεσία και, κατά συνέπεια, η εργασία· φρονεί ότι όλα αυτά ισχύουν με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων στη νομοθεσία ή τις συμφωνίες που ισχύουν στη χώρα αποστολής·

18.  θεωρεί ότι η ικανότητα των κυβερνήσεων να εγκρίνουν πολιτικές δημόσιων συμβάσεων παροχής κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνων υπηρεσιών, για να αντιμετωπίζουν κοινωνιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες, δεν πρέπει να υπονομεύεται και ότι, κατά συνέπεια, κάθε συμφωνία πρέπει να τηρεί τη Σύμβαση 94 της ΔΟΕ σχετικά με τις εργασιακές ρήτρες σε δημόσιες συμβάσεις·

19.  ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να διενεργούν ανεξάρτητες αναλυτικές μελέτες εκτίμησης κοινωνικών επιπτώσεων, οι οποίες να εστιάζονται στον πιθανό αντίκτυπο της TiSA στην κοινωνική κατάσταση και την απασχόληση εντός της ΕΕ καθώς και στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων της διαθεσιμότητας, της οικονομικής προσιτότητας, της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της χωρίς διακρίσεις ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος· ζητεί να δημοσιοποιούνται και να επικαιροποιούνται τακτικά οι στατιστικές προβολές σχετικά με τις απώλειες και προσκτήσεις θέσεων εργασίας, βάσει πιθανής συμφωνίας, ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να παρεμβαίνει έγκαιρα προκειμένου να στηρίζει τις περιφέρειες ή τα κράτη μέλη που πλήττονται· επιπλέον, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα ελέγχου, με σκοπό να αποτρέπεται οποιοδήποτε κρούσμα παραβίασης·

20.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πολύ περιορισμένες δεσμεύσεις σε σχέση με οποιεσδήποτε μελλοντικές διατάξεις μέσω του ισχύοντος Τρόπου 1 της GATS, ώστε να μην υπονομεύονται οι υψηλές εργασιακές προδιαγραφές και συνθήκες εντός της ΕΕ με την παροχή υπηρεσιών από τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τον τομέα ΤΠΕ·

21.  οι κανονιστικοί φραγμοί θα πρέπει να ελαττωθούν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κινητικότητα των εργαζομένων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης θα προσφέρει πλεονεκτήματα όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τους ευρωπαίους εργαζόμενους· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η TiSA δεν θα εμποδίσει με κανένα τρόπο την εφαρμογή των προτύπων απασχόλησης και των κοινωνικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την απόσπαση εργαζομένων·

22.  υπενθυμίζει ότι οι ρήτρες της TiSA που αφορούν τον τομέα μεταφορών δεν πρέπει να βλάπτουν τους ευρωπαίους εργαζομένους του τομέα αυτού· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σαφείς περιορισμούς ως προς το καμποτάζ για να εμποδίσει κάθε κοινωνικό ντάμπινγκ·

23.  ζητεί σαφή ορισμό των εργαζομένων που καλύπτονται από το παράρτημα στον Τρόπο 4·

24.  θεωρεί ότι η συμφωνία πρέπει να σέβεται πλήρως το δικαίωμα ενός συμβαλλόμενου μέρους να τροποποιεί ή να ανακαλεί ένα στοιχείο του καταλόγου της όπως ορίζεται στο άρθρο XXI του κανονισμού για την GATS· αναμένει από τη συμφωνία, και ιδίως από το παράρτημα στον Τρόπο 4, να εμπεριέχει διατάξεις για την αποτροπή εργασιακών σχέσεων εκμετάλλευσης των αλλοδαπών εργαζομένων και μία ρήτρα ασφαλείας που να επιτρέπει στα μέλη της TiSA να εφαρμόζουν οποιαδήποτε εγγύηση είναι αναγκαία σε περίπτωση που ασκείται πίεση στους εγχώριους μισθούς, τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα των ημεδαπών εργαζομένων, η παραβιάζονται άλλα συμφωνηθέντα πρότυπα·

25.  να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για το άνοιγμα της αγοράς δημόσιων συμβάσεων σε όλες τις χώρες διαπραγματευτές της TiSA· τονίζει ότι, προϋπόθεση για την ανάθεση συμβάσεων είναι η συμμόρφωση των εταιριών με τα βασικά εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα της ΔΟΕ· φρονεί ότι οι συμβάσεις δεν πρέπει να ανατίθενται μόνο με βάση την τιμή και ότι αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να λειτουργούν ως μορφή εμπορικών φραγμών·

26.  υπογραμμίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια των διαπραγματεύσεων· ζητεί, ωστόσο, τη συνέχιση και την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται επί του παρόντος, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την TTIP, για την αύξηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις μέσω της δημοσίευσης εγγράφων που αφορούν την TiSA· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεχούς και διαφανούς συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων και όλων των αρμόδιων υπουργείων σε επίπεδο κράτους μέλους· τονίζει τη σημασία των ενδιαφερόμενων μερών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων και της πραγματογνωσίας τους και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους και να συνεργαστούν μαζί τους στενά καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την TiSA, ιδίως όσον αφορά τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει στην αγορά εργασίας οποιαδήποτε συμφωνία συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά και να προωθήσουν πρωτοβουλίες, να εκφράσουν ανησυχίες και να εγείρουν προβληματικά ζητήματα και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, προτρέπει δε την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη της τη συμβολή από τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

27.  φρονεί ότι πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των χωρών να διενεργούν δοκιμές οικονομικών αναγκών·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου πριν να εγκρίνει το Συμβούλιο την εντολή· θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο χάθηκε μια ευκαιρία να καταστούν οι διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν πιο δημοκρατικές και να διασφαλιστεί ευθύς εξαρχής η συμμετοχή εκείνων που ενδεχομένως θίγονται περισσότερο από τη TiSA·

29.  λυπάται για τη σημερινή έλλειψη στατιστικών στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία φυσικών προσώπων (Τρόπος 4) στο πλαίσιο της ήδη ισχύουσας γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)· επισημαίνει την πρόθεση να συμπεριληφθεί παρόμοιο κεφάλαιο στην TiSA· υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης αυτής της κατηγορίας παρόχων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγονται η κατάχρηση και η εκμετάλλευση υπηκόων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει επειγόντως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τον τύπο των παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι εισέρχονται στην ΕΕ βάσει του Τρόπου 4 της GATS, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής τους· υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές διατάξεις του Τρόπου 4 πρέπει να αφορούν μόνο τους επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης, δηλαδή πρόσωπα που κατέχουν πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και απασχολούνται σε ρόλο ανώτερου διευθυντικού στελέχους, και ότι η παραμονή τους στην ΕΕ πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκοπό και αυστηρά καθορισμένη και περιορισμένη διάρκεια και να υπόκειται σε σαφείς όρους·

30.  ζητεί επιπλέον μία οδηγία της ΕΕ που να εναρμονίζει και να παρακολουθεί τη ροή των μεμονωμένων παρόχων υπηρεσιών από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην ΕΕ βάσει αυτών των διατάξεων, για να προσδιορίζονται οι συνθήκες εισόδου και παραμονής μεμονωμένων παρόχων υπηρεσιών·

31.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν πλήρη κυριαρχία όταν αποφασίσουν αν θα δεσμευτούν ή όχι να τηρήσουν οποιαδήποτε μελλοντική διάταξη του Τρόπου 4· τονίζει επιπλέον ότι κάθε τομέας που περιλαμβάνεται σε αυτές τις διατάξεις πρέπει να προσδιορίζεται από κοινού και σε πλήρη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

32.  τονίζει ότι, πριν να αναλάβει τυχόν νέες δεσμεύσεις σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει εκτενή εκτίμηση του αντίκτυπου στην οικονομία και στην αγορά εργασίας όλων των υφιστάμενων τρόπων της GATS από την έναρξη ισχύος της· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν εκτίμηση επιπτώσεων της TiSA όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τις πιθανές συνέπειες από πλευράς αθέμιτου ανταγωνισμού και οποιαδήποτε ύφεση σε συγκεκριμένους τομείς λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Monika Vana, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez

3.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, ερευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Borrelli

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Απευθύνει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για την TiSA, τις ακόλουθες συστάσεις:

Όσον αφορά τη γενική προσέγγιση:

1.  να εξασφαλίσει: το πλέον υψηλό επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, την πρόσβαση στα έγγραφα και τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους· την εφαρμογή των ίδιων κανόνων για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και τρίτων χωρών· την αμοιβαιότητα μεταξύ όλων των μερών, σε όλα τα επίπεδα, η οποία θα αντανακλά το ισοδύναμο επίπεδο φιλοδοξίας τους· τις έγκαιρες και ενδελεχείς εκτιμήσεις του αντικτύπου· την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε η TiSA να καταστεί πραγματικά πολυμερής, προβαίνοντας σε διαπραγματεύσεις ώστε να εισαχθεί ρήτρα προσχώρησης στη συμφωνία και υποδεχόμενη θερμά όλους όσους χαρακτηρίζονται από παρόμοιο επίπεδο φιλοδοξίας με εκείνο των μερών·

2.  να διασφαλίσει: την ικανότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν, να παρέχουν και να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα υπάρχουσες και μελλοντικές δημόσιες υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος σε όλα τα επίπεδα· την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες και τις εταιρίες και οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία συνοχής, ευνοϊκού κλίματος για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την επιχειρηματικότητα και απασχόλησης υψηλής ποιότητας· τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής·

Όσον αφορά την αγορά τηλεπικοινωνιών:

3.  να εξασφαλίσει: ότι η TiSA θα αποφέρει σαφή πλεονεκτήματα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες· ότι οι εταιρίες τρίτων χωρών από ολιγοπωλιακές αγορές δεν θα εκμεταλλεύονται τον κατακερματισμό της αγοράς της ΕΕ· ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους·

4.  να διασφαλίσει: ότι οι πάροχοι της ΕΕ θα έχουν στις χώρες που θα υπογράψουν την TiSA δίκαιη και συμμετρική πρόσβαση στην αγορά, απαλλαγμένη από τυχόν μη δασμολογικούς φραγμούς και φραγμούς «μετά από τα σύνορα», όπως είναι οι ρυθμιστικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση, η ασυμμετρία των προτύπων, οι τεχνολογικές επιβολές ή οι τεχνολογικοί περιορισμοί, και οι κανόνες για την από κοινού χρήση των υποδομών (ιδίως όσον αφορά τον «τοπικό βρόχο»), οι οποίοι ευνοούν τους κατεστημένους φορείς· ότι οι χώρες που θα υπογράψουν την TiSA θα σέβονται την αρχή της ανοιχτής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο·

5.  να αποφύγει οποιεσδήποτε νέες δεσμεύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις ρυθμίσεις της ΕΕ· να διατηρήσει τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ· να υποστηρίξει την αρχή της ανοικτής διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο· να εξασφαλίσει ότι οι χώρες που θα υπογράψουν την TiSA θα διαθέτουν ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2015

 

 

 

3.12.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Wim van de Camp

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Απευθύνει, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων όσον αφορά τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, τις ακόλουθες συστάσεις προς την Επιτροπή:

(i)  να λάβει υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών μεταφορών, τουρισμού και παράδοσης για την ευρωπαϊκή οικονομία και απασχόληση, δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, ότι η βιομηχανία αερομεταφορών στηρίζει πάνω από πέντε εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ότι η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία αντιπροσωπεύει πάνω από τη μισή παγκόσμια παραγωγή σιδηροδρομικού εξοπλισμού και υπηρεσιών και ότι οι οδικές μεταφορές παραμένουν σημαντικές για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής στην ΕΕ· να αναγνωρίσει το δυναμικό των υπηρεσιών μεταφορών να συμβάλουν στη μείωση του επιπέδου ανεργίας στην Ευρώπη· να αναγνωρίσει τον αντίκτυπο που θα έχει στη βιομηχανία τουρισμού η ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών·

(ii)  να διασφαλίσει ότι στις διαπραγματεύσεις θα ληφθούν υπόψη ο ταχέως μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του τομέα των μεταφορών και η αυξανόμενη σημασία που έχουν τα μέσα μεταφοράς συνεργατικής οικονομίας για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων·

(iii)  να τονίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών της προσφέρει οφέλη στους εργαζομένους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία τους· να υπογραμμίσει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών στην ΕΕ, τόσο αλλοδαποί όσο και εγχώριοι, οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία αυτήν· να αναγνωρίσει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα της απασχόλησης και τα ισχύοντα ρυθμιστικά πλαίσια· να συνυπολογίσει την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της συμφωνίας· να αποφύγει τις άδικες στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των ισχυόντων κοινωνικών δικαιωμάτων·

(iv)  να λάβει υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών και τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και τη συμβολή του εν λόγω τομέα στην κοινωνική και εδαφική συνοχή·

(v)  να ενισχύσει τις διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι καταναλωτές από την παρούσα συμφωνία·

(vi)  να επιδιώξει, ως μακροπρόθεσμο στόχο, υψηλότερη ποιότητα και πρότυπα ασφάλειας στις υπηρεσίες μεταφορών, με παράλληλη μείωση του χρόνου μεταφοράς, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τις επιδόσεις και την καινοτομία στον εν λόγω τομέα·

(vii)  να εξασφαλίσει ότι οι διαπραγματεύσεις θα εξετάσουν τους διάφορους κλάδους των μεταφορών και του τουρισμού με τρόπο ουσιαστικό και πνεύμα αμοιβαιότητας· να διατηρήσει το περιθώριο άσκησης πολιτικής για την αντιμετώπιση εξελίξεων στους τομείς των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς· να σεβαστεί την αρχή της μη εφαρμογής διακρίσεων· να εξαιρέσει τις δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών από το πεδίο της συμφωνίας·

(viii)  να λάβει υπόψη τις αρνητικές εμπειρίες ελευθέρωσης, όπως οι επιζήμιες επιπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών, στις εργασιακές συνθήκες και στην ασφάλεια και προστασία των μεταφορών·

(ix)  να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίες θα θίγουν θέματα όπως η διαφάνεια, οι προθεσμίες, η προσήκουσα διαδικασία, οι περιττές επιβαρύνσεις, η μη διάκριση και τα ένδικα μέσα, διατηρώντας παράλληλα την απαίτηση οι ξένες εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών ή παράδοσης εντός της ΕΕ να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα εντός αυτής ρυθμιστικά πρότυπα· να καλέσει τις τρίτες χώρες να δημοσιοποιούν, μέσω ειδικών ενημερωτικών εγγράφων, τις ισχύουσες νομοθεσίες τους για τον συγκεκριμένο τομέα, με στόχο έναν απλούστερο και πιο αποτελεσματικό διάλογο·

(x)  να εξαιρέσει από την εφαρμογή της TiSA όλες τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις δημόσιες μεταφορές και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όταν αυτές έχουν δημόσιο χαρακτήρα·

(xi)  να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς που επιβάλλουν ορισμένες χώρες όσον αφορά το αλλοδαπό καθεστώς ιδιοκτησίας και ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και τα δικαιώματα καμποτάζ· να επιδιώξει, ως μακροπρόθεσμο στόχο, την επιβολή δεσμευτικών διεθνών εμπορικών κανόνων για τον τομέα των αερομεταφορών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την αρμοδιότητα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) όσον αφορά τη ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων και του πεδίου της ασφάλειας· να διερευνήσει, σε περίπτωση που σημαντικοί εμπορικοί εταίροι δεν προτίθενται να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο, άλλες επιλογές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς θα αντιμετωπίζουν δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού·

(xii)  να υπενθυμίσει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές στην παγκόσμια οικονομία, τόσο ως αυτόνομη βιομηχανία όσο και ως φορέας διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου· να προωθήσει ένα σαφές κείμενο με ισχυρές δεσμεύσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους λιμένες και στις αγορές καθώς και η εθνική μεταχείριση για τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών·

(xiii)  να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία προκειμένου να ενσωματώσει την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές σε ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο το οποίο θα αποτρέπει τη μελλοντική θέσπιση προστατευτικών κανόνων από τα συμβαλλόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνοχή με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που έχουν θεσπίσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας·

(xiv)  να αντιμετωπίσει και να άρει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι πολύ συχνά παρεμποδίζεται η πρόσβαση εταιρειών της ΕΕ σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς στο εξωτερικό, τα οποία, αντιθέτως, στην ΕΕ είναι ανοιχτά για τις αλλοδαπές εταιρείες, για παράδειγμα στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και στον τομέα του καμποτάζ·

(xv)  να διαφυλάξει τα δικαιώματα των κρατών μελών όσον αφορά τους υφιστάμενους ή μελλοντικούς εθνικούς κανονισμούς και τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τις άδειες διαμετακόμισης·

(xvi)  να αντιταχθεί σε δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, ιδίως στο πλαίσιο του Τρόπου 4, καθώς οι εν λόγω δεσμεύσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν αφενός στη διασυνοριακή κυκλοφορία των εργαζομένων χωρίς καμία προστασία της απασχόλησης και αφετέρου στην υπονόμευση εργασιακής νομοθεσίας ανώτερου επιπέδου στις χώρες υποδοχής·

(xvii)  να διασφαλίσει ότι η διευρυμένη πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών για υπηρεσίες παράδοσης δεν θέτει σε κίνδυνο τις ισχύουσες υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας στον ταχυδρομικό τομέα· να αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής· να ενισχύσει αυτές τις καθολικές υπηρεσίες·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τη μέχρι τούδε έλλειψη διαφάνειας και για το γεγονός ότι δεν δόθηκε στο Κοινοβούλιο η ευκαιρία να διατυπώσει τη θέση του πριν από την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής εκ μέρους του Συμβουλίου·

3.  ζητεί να λαμβάνουν όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα έγγραφα που αφορούν τη διαπραγμάτευση για την TiSA και ζητεί τη δημοσιοποίηση όλων των διαπραγματευτικών κειμένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

14

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabio De Masi, Bas Eickhout, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Franck Proust, Olga Sehnalová, Patricija Šulin, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

16.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika Vana

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει την ανάγκη για επικαιροποίηση των απαρχαιωμένων υφιστάμενων κανόνων της GATS και για διευκόλυνση των συναλλαγών με νέες υπηρεσίες· αναγνωρίζει την αξία των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ και παγκοσμίως και διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ από το 2013 ως το 2025 θα προέλθει από τις θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών και ότι το 90% των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ θα δημιουργηθούν σε τομείς παροχής υπηρεσιών, και ιδίως σε κλάδους υψηλότερης ειδίκευσης, όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι επιχειρηματικού χαρακτήρα υπηρεσίες και η πληροφορική· διαπιστώνει επίσης ότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου 70% της οικονομίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

2.  επαναλαμβάνει ότι η παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ βασίζεται στις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της ποιότητας, της ασφάλειας, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα και της ίσης μεταχείρισης που πρέπει να είναι πάντα εξασφαλισμένες σε όλες τις πόλεις και τις περιφέρειες· πιστεύει ότι αυτές οι αρχές δεν θα πρέπει να περιορίζονται από την TiSA· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες ειδικού χαρακτήρα, όπως ο τομέας της ύδρευσης, στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, ούτως ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

3.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή αποτελεί το κύριο επενδυτικό της εργαλείο, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά και για την αντιμετώπιση των επειγουσών κοινωνικοοικονομικών αναγκών· τονίζει ότι οι βασικές της αρχές και οι βασικοί της στόχοι πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν στο πλαίσιο της TiSA·

4.  θεωρεί ότι η ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών μπορεί να προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη·μέσω της αύξησης των επενδυτικών ευκαιριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· επναλαμβάνει ότι αυτή η ελευθέρωση θα πρέπει να σέβεται το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πρότυπο της ΕΕ και τις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες της ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που έχουν δώσει στην Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευτεί, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τον αντίκτυπο της TiSA στη συνοχή και στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση στην ΕΕ, ιδίως κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή να συλλέξει και να δημοσιεύσει συνολικά και συγκρίσιμα δεδομένα και να συμπεριλάβει σε αυτά τις εκτιμήσεις των εδαφικών επιπτώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TiSA, τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

6.  τονίζει ότι η TiSA δεν θα πρέπει ούτε να παρεμποδίσει τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για μεγάλο μερίδιο των δημοσίων επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, και που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην παροχή βασικών δημοσίων υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια, ούτε να μειώσει την ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να προστατεύουν το γενικό συμφέρον των πολιτών τους· επαναλαμβάνει ότι η TiSA δεν επιτρέπεται να επηρεάσει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, που πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν την παροχή των υπηρεσιών και να θεσπίζουν νέες κανονιστικές ρυθμίσεις στις επικράτειές τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής τους· ελπίζει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα ληφθούν υπόψη αυτοί οι προβληματισμοί, με στόχο να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, ώστε οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να μπορούν να εκπροσωπούν ελεύθερα τα συμφέροντα των πολιτών τους·

7.  επαναλαμβάνει τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών και την ανάγκη σεβασμού των αρμοδιοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, όπως προβλέπεται στις συνθήκες και στο Πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ, καθώς και στις διατάξεις για τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις και τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει επίσης σεβαστό το προνόμιό τους να δημιουργούν νέες δημόσιες υπηρεσίες στο μέλλον· εκφράζει ως εκ τούτου ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει δημόσια και επανειλημμένα ότι θα εξαιρέσει τις δημόσιες υπηρεσίες από τις διαπραγματεύσεις για την TiSA και καλεί, για τον λόγο αυτό, την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι υφιστάμενες και μελλοντικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, θα παραμείνουν έξω από το πεδίο εφαρμογής της TiSA, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές και, κατά περίπτωση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα διατηρήσουν στο ακέραιο το δικαίωμα εισαγωγής, έγκρισης, διατήρησης ή κατάργησης τυχόν μέτρων που αφορούν την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· πιστεύει, επιπλέον, ότι υπάρχει ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφορίας των παρόχων επαγγελματικών υπηρεσιών·

8.  φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις για την TiSA είναι όλο και πιο σημαντικές για την οικονομία της ΕΕ· τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την TiSA μπορεί να είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης του παγκόσμιου βασισμένου σε κανόνες εμπορίου, ότι θα είναι ανοιχτές και διαφανείς, θα τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, και θα αυξήσουν την αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά·

9.  υπενθυμίζει ότι τα κοινωνικά μοντέλα που έχουν υιοθετήσει τα κράτη μέλη δεν αφορούν μόνο την υποχρέωση όσον αφορά την παροχή, τη συνέχεια και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τη δημοκρατική εποπτεία τους από τους πολίτες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συνεχίσει τη δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συνεργαστεί με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να τις συμβουλευτεί - παράλληλα με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών - και να συμπεριλάβει τις απόψεις τους στις διαπραγματευτικές οδηγίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την TiSA, δεδομένου του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν στην κανονιστική ρύθμιση και την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, επιδοκιμασία για την καθιέρωση από την Επιτροπή των συνεδριάσεων διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών και τις διαρκείς προσπάθειες να καταστεί η θέση της ΕΕ στο πλαίσιο των συνομιλιών για την TiSA όσο το δυνατόν διαφανέστερη, μέσω της τακτικής υποβολής αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις στη διαπραγματευτική διαδικασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Искра Михайлова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Milan Zver, Δημήτρης Παπαδάκης, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg, Claudiu Ciprian Tănăsescu

24.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)  

(2015/2233(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Philipp Albrecht

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)[13],

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης) και, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 8 αυτού που αφορά το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και από το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα, δεδομένου ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ που πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) να διαφυλάσσει τις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από τα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη να διαφυλάσσει τις αρχές της ισότητας έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ΣΕΕ ορίζουν αμφότερα ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο ανοικτός διάλογος μεταξύ των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, είναι υψίστης σημασίας τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συνυπογράφει την έκκληση του Διαμεσολαβητή για μια διαφανή προσέγγιση,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) άπτονται των διεθνών ροών δεδομένων, ενώ αποκλείουν πλήρως την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, ζήτημα που θα συζητηθεί εκ παραλλήλου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κειμένου των ΗΠΑ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο για την TiSA θα υπονομεύσει ενδεχομένως τους κανόνες και τις εγγυήσεις της ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκφράσει την άποψή του αφού εξετάσει όλες τις μελλοντικές προτάσεις και τα σχέδια κειμένων για τη συμφωνία TiSA·

1.  απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις:

  α)  να διασφαλίσει ότι η συμφωνία εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συμπερίληψης μιας νομικώς δεσμευτικής και ανασταλτικής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες·

  β)  να ενσωματώσει, ως βασική προτεραιότητα, ολοκληρωμένη και σαφή οριζόντια αυτοδύναμη διάταξη, βασιζόμενη στο άρθρο XIV της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), η οποία να εξαιρεί πλήρως από τη συμφωνία το υφιστάμενο και μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, χωρίς την υποχρέωση να είναι αυτή σε συνάφεια με άλλα στοιχεία της TiSA, και να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν αποκλείει την εφαρμογή εξαιρέσεων για την παροχή υπηρεσιών που δικαιολογούνται στο πλαίσιο των σχετικών κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρα XIV και XIVα της GATS)·

  γ)  να διασφαλίσει ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ένωσης υπόκειται στην τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο των μεταφορών σε τρίτες χώρες· να διαπραγματευθεί διατάξεις οι οποίες άπτονται των ροών προσωπικών δεδομένων μόνον υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται και γίνεται σεβαστή η πλήρης εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

  δ)  να αντιταχθεί στις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο σχέδιο κεφαλαίου των ΗΠΑ για την TiSA σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο·

  ε)  να έχει κατά νου ότι οι κανόνες της ΕΕ για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων απαγορεύουν ενδεχομένως την επεξεργασία παρόμοιων δεδομένων σε τρίτες χώρες, εάν δεν ανταποκρίνονται στο πρότυπο καταλληλότητας της ΕΕ· να επιμείνει ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τον εντοπισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις διαβιβάσεις δεδομένων· να συνεργασθεί με τρίτες χώρες στα κατάλληλα φόρα, με στόχο την υιοθέτηση κατάλληλων υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων ανά τον κόσμο·

  στ)  να επιδείξει πλήρη μέριμνα όσον αφορά την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στις διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να τηρήσει την υποχρέωση που έχει δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, του οποίου ο δεσμευτικός χαρακτήρας έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου[14], και να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις έγγραφα από όλες της πλευρές, με εξαίρεση τα διαβαθμισμένα έγγραφα για τα οποία παρέχεται σαφής αιτιολόγηση ανά περίπτωση, με δημόσια αιτιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα μη κοινοποιηθέντα μέρη των εν λόγω εγγράφων ενδέχεται να υπονομεύσουν συγκεκριμένα και ουσιαστικά τα συμφέροντα που προστατεύουν οι εξαιρέσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής[15]· να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν αποδυναμώνει σε καμία περίπτωση τη νομοθεσία της ΕΕ ή των κρατών μελών της σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

13

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Pál Csáky, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Petra Kammerevert, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa

18.11.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με τις συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)

(2015/2233(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monika Vana

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι εμπορικές συμφωνίες έχουν διαφορετικές επιπτώσεις για τις γυναίκες και για τους άνδρες λόγω ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε ορισμένους τομείς, στη δημόσια διαβούλευση για την TiSA δεν έγινε καμία αναφορά στο αίτημα για μεγαλύτερη συνεκτίμηση της ενσωμάτωσης των θεμάτων ισότητας των φύλων, ενώ δεν υπάρχει επαρκής συναίνεση σχετικά με τους τρόπους ενσωμάτωσης των θεμάτων ισότητας των φύλων στο εμπόριο και η διάσταση του φύλου είναι επί του παρόντος ενσωματωμένη σε περιορισμένο μόνο βαθμό στις εμπορικές πολιτικές και συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η εξέταση των συνεπειών της υπό εξέλιξη ελευθέρωσης του εμπορίου·στα δύο φύλα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να κρίνεται με βάση τον βαθμό στον οποίο έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες και ότι για τον λόγο αυτόν πρέπει να μελετώνται, να αναλύονται και να συνεκτιμώνται στα αρχικά στάδια οι διαφορετικές και πολυσύνθετες επιπτώσεις της στα δύο φύλα· επισημαίνει ότι η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να αποτελεί τη βάση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία εκπροσώπησης των φύλων επηρεάζει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και διαδικασίες και αντικατοπτρίζεται σε θέματα εργασίας, απασχόλησης και αμοιβής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικής φύσεως διακρίσεις και ότι, για παράδειγμα, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υπάρχει σε όλα τα μέρη του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα χρησιμοποιείται και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ μια εμπορική συμφωνία θα πρέπει να συμβάλλει στην αποτροπή αυτού του φαινομένου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε τη δυνατότητα να εκφράσει τη θέση του πριν να εγκρίνει το Συμβούλιο τη διαπραγματευτική εντολή για τη συμφωνία σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) και ότι ενέκρινε πρόταση ψηφίσματος στις 4 Ιουλίου 2013 για να εκφράσει τη θέση του σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για την TiSA·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρο τον κόσμο οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ότι ορισμένες από αυτές υποχρεώνονται εξαιτίας της να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους· επισημαίνεται ότι η πολιτική εμπορίου πρέπει να επιδιώκει την αποτροπή αυτού του φαινομένου και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να σχεδιάζεται με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες απασχολούνται ως εργαζόμενες σε ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου όρου σε δημόσιες υπηρεσίες ή στον τομέα παροχής δημόσιων υπηρεσιών, και ότι, ως χρήστριες αυτών των υπηρεσιών, εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό απ΄ όσο οι άντρες από δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές, κοντινές στον τόπο κατοικίας τους και σύμφωνες με τις ανάγκες τους, ειδικότερα σε ό, τι αφορά κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η φύλαξη παιδιών και η φροντίδα για τους ηλικιωμένους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιπτώσεις περιορισμού, περικοπής ή αύξησης τιμών των δημοσίων υπηρεσιών, τις εν λόγω υπηρεσίες φροντίδας αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες χωρίς αμοιβή, οι οποίες συνεπώς δεν μπορούν να ασκήσουν, ή μπορούν να ασκήσουν μόνο ως μερική απασχόληση, εργασία με υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση ή οι περικοπές των δημόσιων υπηρεσιών και παροχών συμβάλλουν συνήθως στη μετατόπιση του κόστους εργασίας και των κινδύνων στους εργαζόμενους των κλάδων της μη αμειβόμενης παροχής φροντίδας και της οικιακής οικονομίας, που είναι ως επί το πλείστον γυναίκες και ότι εμποδίζει, κατά συνέπεια, την επίτευξη ισότητας των φύλων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η TiSA θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη, θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να προωθήσει τη συμμόρφωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών με υψηλά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA θα πρέπει από μόνη της να προωθεί την ισότητα των φύλων και δεν πρέπει επ’ ουδενί να μειώσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την ΕΕ και στα κράτη μέλη της σε αυτόν τον τομέα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η TiSA προορίζεται να δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο για το παγκόσμιο εμπόριο, με 51 συμμετέχοντες να εκπροσωπούν ποσοστό 70% των παγκόσμιων συναλλαγών υπηρεσιών, και ότι είναι απόλυτα σημαντικό οι νέες ρυθμίσεις του παγκόσμιου εμπορίου να προωθούν την ισότητα των φύλων·

1.  τονίζει ότι η τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά δεσμευτική νομική απαίτηση την οποία η Επιτροπή οφείλει να εκπληρώσει, μεταξύ άλλων, μέσω εκτιμήσεων αντικτύπου στη βιωσιμότητα· εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς δείκτες φύλου·και να διενεργήσει ειδικές για το κάθε φύλο εκτιμήσεις αντίκτυπου, χωριστές με βάση την ηλικία και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, οι οποίες θα αντανακλούν τους διαφόρους ρόλους των γυναικών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι άμεμπτη ως προς το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της προαγωγής της ισότητας των φύλων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων πιστεύει ότι οι αξίες αυτές θα πρέπει να καθοδηγούν τις διεθνικές και εθνικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών όπως η TiSA οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσο ενεργού στήριξης αυτών των στόχων·

3.  θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τη συμφωνία TiSA, και 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της να προβεί σε αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει η εν λόγω συμφωνία στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου·

4.  πιστεύει ότι, σε κάθε περίπτωση, όλα τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την TiSA πρέπει να δεσμευτούν να διασφαλίσουν σεβασμό της ισότητας των φύλων και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και όσον αφορά την ελευθέρωση και το άνοιγμα των εθνικών και τοπικών αγορών·

5.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια των σχετικών κειμένων και στις περιπτώσεις που κρίνεται κατάλληλο να διασφαλίζεται η ποιότητα των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων·

6.  εκφράζει τη λύπη του για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στον τομέα του εμπορίου στην Ευρώπη και στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες, καθώς και για την ανεπαρκή προσοχή που δίδεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις υπηρεσίες για άνδρες και γυναίκες·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ανέμεινε τις απόψεις του Κοινοβουλίου προτού δώσει την εντολή και θεωρεί ότι πρόκειται για χαμένη ευκαιρία για να καταστούν οι διαπραγματεύσεις απόλυτα δημοκρατικές και να διασφαλιστεί ευθύς εξαρχής η συμμετοχή εκείνων που ενδεχομένως θίγονται περισσότερο από τη TiSA, όπως π.χ. οι γυναίκες·

8.  καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει και να αυξήσει τη συνεκτικότητα της πολιτικής μεταξύ διαφορετικών αλλά αλληλένδετων πολιτικών, όπως οι πολιτικές για το εμπόριο, την ανάπτυξη, την απασχόληση, τη μετανάστευση και την ισότητα των φύλων, και να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών, στη χειραφέτησή τους και στα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση, τη διατροφή, την εργασία και το νερό· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτά τα ζητήματα στις εκτιμήσεις αντίκτυπού της, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε αρνητικός αντίκτυπος της TiSA ή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων εμπορικών συμφωνιών·

9.  συνιστά θερμά να αξιοποιήσει η ΕΕ την πολιτική της βούληση για να διασφαλισθεί ότι οι ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές θα διατηρήσουν στο ακέραιο το δικαίωμα να θεσπίζουν, να εγκρίνουν, να διατηρούν ή να καταργούν τυχόν μέτρα σχετικά με την ανάθεση, την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και να εξαιρούν συγκεκριμένα όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες, τόσο αυτές που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο όσο και αυτές που χρηματοδοτούνται από ιδιώτες, από το πεδίο εφαρμογής της TiSA, και να συμπεριλάβει ρήτρα χρυσού κανόνα για τις υπηρεσίες αυτές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητά τους· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία των τομέων της παιδείας και της υγείας καθώς και της εξασφάλισης της διαρκούς πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών σε αυτές τις υπηρεσίες·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ο αντίκτυπος της TiSA να επιφέρει ανισότητες μεταξύ των φύλων· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σημασία της εξασφάλισης διαπραγματευτικών ομάδων με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και, εφόσον χρειάζεται, μέτρων που να λαμβάνουν υπόψη τους τη διάσταση του φύλου στα κράτη μέλη όταν τεθεί σε εφαρμογή η TiSA·

11.  ζητεί να συμπεριληφθεί στην TiSA ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία να περιλαμβάνει αναφορά στην ισότητα των φύλων, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν η προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών και η συμμετοχή τους στις εμπορικές δραστηριότητες και στις υπηρεσίες καθώς και να συμπεριληφθούν κατάλληλοι δείκτες που να εγγυώνται ότι η ισότητα των φύλων θα είναι εξασφαλισμένη όταν τεθεί σε εφαρμογή η TiSA·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέγουν στατιστικά δεδομένα για το κάθε φύλο ξεχωριστά, για την καλύτερη αξιολόγηση των εμπορικών πολιτικών και συμφωνιών ως προς τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων και να εφαρμόζουν μέτρα θετικής διάκρισης·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί ότι τα οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων περί ισότητας των φύλων, θα μπορούν να εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όπου η TiSA αναφέρεται σε υπηρεσίες ΤΠΕ, θα είναι συμβατή με την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα·

15.  ζητεί τη συνέχιση και την ενίσχυση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την TTIP, των εν εξελίξει προσπαθειών για την αύξηση της διαφάνειας κατά τις διαπραγματεύσεις μέσω της άμεσης δημοσίευσης όλων των εγγράφων που συνδέονται με την TiSA, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματευτικών προτάσεων, και ιδίως των ολοκληρωμένων κειμένων της διαπραγμάτευσης· ζητεί επειγόντως την ενίσχυση της διαρκούς και διαφανούς ανάληψης ενεργού δράσης από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια και όλα τα συναφή υπουργεία σε επίπεδο κράτους μέλους· ζητεί να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των γυναικείων οργανώσεων, καθώς και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στη διαπραγματευτική διαδικασία·

16.  θεωρεί ουσιώδες να περιλαμβάνει η συμφωνία ρήτρα που θα επιτρέπει στις χώρες να αντιστρέφουν την ελευθέρωση των υπηρεσιών, ιδίως αν αποδειχτεί ότι επιδρά αρνητικά στις γυναίκες· ζητεί, ως εκ τούτου, να καταρτισθεί θετικός κατάλογος και να εξαιρεθούν από τη συμφωνία οι ρήτρες μη αναστρεψιμότητας και διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

9

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Margot Parker, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Constance Le Grip, Elly Schlein, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Monika Vana, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Seb Dance, Davor Ivo Stier, Claudiu Ciprian Tănăsescu

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton, Andrew Lewer