Διαδικασία : 2015/0128(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0010/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0010/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.1
CRE 12/04/2016 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0094

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 699kWORD 111k
28.1.2016
PE 569.640v02-00 A8-0010/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση)

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Jarosław Wałęsa

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση)

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0282),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0154/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολής της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0010/2016),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την κωδικοποίηση και αναδιατύπωση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1528/2007, του λεγόμενου «Κανονισμού για την πρόσβαση στις αγορές» (ΚΠΑ), που διέπει τις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από ορισμένες χώρες ΑΚΕ. Αυτό το προσωρινό μέσο προβλέπει την αδασμολόγητη και άνευ ποσοστώσεων πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τα προϊόντα που προέρχονται από μη ΛΑΧ χώρες ενόψει της σύναψης και εφαρμογής των αντίστοιχων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης που είναι συμβατές με τον ΠΟΕ πριν από την 1η Οκτωβρίου 2016. Σήμερα, το Παράρτημα Ι του ΚΠΑ περιλαμβάνει 27 χώρες.

Σκοπός της κωδικοποίησης είναι να διασφαλισθεί διαφάνεια, σαφήνεια και απλούστευση στην νομοθεσία της ΕΕ μετά την κατ̕ επανάληψη τροποποίηση ενός αρχικού νομικού μέσου. Μετά την έγκρισή του το 2007, ο Κανονισμός για την πρόσβαση στις αγορές έχει τροποποιηθεί εννέα φορές, συμπεριλαμβανομένης και της ευθυγράμμισης που προέκυψε μετά την Λισαβόνα σύμφωνα με το Γενικό νόμο για το εμπόριο ΙΙ και των επακόλουθων κατ̕ εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής (βλ. το Παράρτημα ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής). Τοιουτοτρόπως, η κωδικοποίηση είναι σημαντική για να εξασφαλισθεί η σαφήνεια και το ευανάγνωστο του κανονισμού.

Χρησιμοποιείται η μέθοδος της αναδιατύπωσης επειδή χρειάζεται να επέλθουν ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές στα υφιστάμενα άρθρα 3 (παρ. 4) και 22.

Η προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 3 (παρ. 4) θα παράσχει την εξουσία στην Επιτροπή να εγκρίνει κατ̕ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ορίζουν το καθεστώς για τα προϊόντα που προέρχονται από τη Νότια Αφρική μόλις αντικατασταθούν οι σχετικές διατάξεις της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Νότιας Αφρικής (ΣΕΑΣ) από τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέση μεταξύ ΕΕ και Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC), που συνήφθη στις 15 Ιουλίου 2014.

Στο άρθρο 22, πρέπει να διαγραφεί μια περιττή αναφορά στο άρθρο 134 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς το άρθρο αυτό καταργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Μετά τα προαναφερθέντα και ενόψει της ευνοϊκής γνώμης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που επιβεβαιώνει ότι η πρόταση είναι μια απλή κωδικοποίηση και περιορίζεται στις καθορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις, ο εισηγητής προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ref. D(2015)40901

Bernd Lange

Πρόεδρος, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ASP 12G205

Βρυξέλλες

Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση)

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 58, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης.»

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κρίνει ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Εν κατακλείδι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε ομόφωνα, με 22 ψήφους υπέρ(2), να προτείνει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου να προβεί, ως αρμόδια επί της ουσίας, στη εξέταση της προαναφερθείσας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμένο: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟN

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση)

COM(2015)0282 της 10.6.2015 – 2015/0128(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 25 Ιουνίου 2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Σε αυτήν τη συνεδρίαση(3)​​, εξετάστηκε η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών και η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε, με κοινή συμφωνία, στα εξής.

1. Στο άρθρο 5 η λέξη «εξέτασης» και ο αριθμός άρθρου «21 παράγραφος 5» που αμφότερα έχουν επισημανθεί με βέλη προσαρμογής πρέπει να τονίζονται με γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές στις προτάσεις αναδιατύπωσης.

2. Στον τίτλο του άρθρου 7, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «ποσοστώσεις και ενδεχόμενη κατάργηση των δασμών».

3. Στον τίτλο του άρθρου 8, πρέπει να διαγραφεί η λέξη «ποσοστώσεις».

4. Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, η αναφορά στο «άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου» πρέπει να πρέπει να αντικατασταθεί από την αναφορά στο «άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης και των ως άνω ουσιαστικών τροποποιήσεων, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) οι οποίες προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

10.6.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

24.6.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

24.6.2015

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

22.9.2015

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jarosław Wałęsa

21.9.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.10.2015

19.11.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Ημερομηνία κατάθεσης

28.1.2016

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

(2)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

(3)

Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου