Διαδικασία : 2015/2115(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2016

Συζήτηση :

PV 01/02/2016 - 9
CRE 01/02/2016 - 9

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.12
CRE 25/02/2016 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0063

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 603kWORD 113k
28.1.2016
PE 565.149v02-00 A8-0012/2016

σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014

(2015/2115(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Νότης Μαριάς

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014

(2015/2115(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-62/14 της 16ης Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0012/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής, η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διευρυνθεί και να σημειωθεί αύξηση του πραγματικού ΑΕγχΠ κατά 1,4 % το 2015, 1,7 % το 2016 και 1,8 % το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η ανάπτυξη είναι σαθρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά, από 11,6% στα τέλη του 2014 σε 10,5% στα τέλη του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα ποσοστά ανεργίας στα διάφορα κράτη μέλη, τα οποία κυμαίνονται από 6,4% στη Γερμανία έως 26,6% στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη με αποτέλεσμα να πλήττονται ιδιαίτερα οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις ίδιες πάντοτε προβλέψεις η δημοσιονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ θα σημειώσει βελτίωση, με μείωση του δημόσιου ελλείμματος (από 2,4 % το 2014 σε 1,7 % το 2016) και του δημόσιου χρέους (από 94 % στα τέλη του 2014 σε 92,5 % στα τέλη του 2016)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλές τιμές της ενέργειας, παρά τον αρνητικό τους αντίκτυπο στις πληθωριστικές προσδοκίες, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξελίξεις αυτές στηρίζονται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, τις εξαγωγές και σε παράγοντες όπως οι χαμηλές τιμές ενέργειας, ιδίως του αργού πετρελαίου, ενώ οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ αυξάνονται με αργούς ρυθμούς και κινούνται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν πριν ξεσπάσει η κρίση, καθώς και ότι η σχέση των επενδύσεων προς το ΑΕγχΠ ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία εδώ και πολλές δεκαετίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΚΤ του τελευταίου Σεπτεμβρίου, το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, αφού παρέμεινε σχεδόν μηδενικό το πρώτο εξάμηνο του 2015, αναμένεται να αυξηθεί σε 1,1% το 2016 και 1,7% το 2017·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών έχει ως βασικό καθήκον «να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η ΕΚΤ μείωσε τα κύρια επιτόκια αναχρηματοδότησης στο κατώτατο δυνατό όριο και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων σε -0,20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια δεν οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των πιστώσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και ότι το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να αναγκαστεί η ΕΚΤ να λάβει μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ, κατά την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, δεν λαμβάνει πάντοτε επαρκώς υπόψη την αρχή της αναλογικότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι το τραπεζικό σύστημα αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευκόλυνση της πιστωτικής ροής προς τις Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ) είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ένωση και προσφέρουν το 80 % των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των τραπεζικών χορηγήσεων αυξάνει με βραδείς ρυθμούς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η ΕΚΤ πραγματοποίησε σειρά στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ) και εφάρμοσε προγράμματα αγοράς επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα με στόχο την υποστήριξη του δανεισμού στην πραγματική οικονομία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2015 η ΕΚΤ έθεσε σε εφαρμογή ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (Asset Purchase Programme, APP) ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2016, και σε κάθε περίπτωση έως ότου επιτευχθεί διαρκής προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που εφαρμόζει η ΕΚΤ είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ο ισολογισμός της με σημαντικούς κινδύνους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) που αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 4 Νοεμβρίου 2014 με τη μεταφορά στην ΕΚΤ, της άμεσης εποπτείας επί των 122 μεγαλύτερων τραπεζών της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, διενεργήθηκε και στις 26 Οκτωβρίου 2014 ολοκληρώθηκε συνολική αξιολόγηση των σημαντικών αυτών τραπεζών, η οποία περιλάμβανε έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (SRM), που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2015 ενώ το ενιαίο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή·

1.  υπενθυμίζει ότι η γεωγραφικά άνισα κατανεμημένη και περιορισμένη ανάκαμψη που αναμένεται τα επόμενα έτη στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι η δυνητική οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται σε πολλά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και να μειωθεί το βάρος του χρέους· τονίζει ότι πολλά κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με παρόμοιες μακροοικονομικές προκλήσεις· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν βιώσιμες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το υφιστάμενο, αν και σταδιακά μειούμενο, χάσμα μεταξύ των ποσοστών χρηματοδότησης που χορηγούνται στις ΜΜΕ και εκείνων που χορηγούνται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, μεταξύ των επιτοκίων για μικρά και μεγάλα δάνεια καθώς και μεταξύ των όρων δανεισμού για ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ, αναγνωρίζει ωστόσο ότι οι δυνατότητες της νομισματικής πολιτικής στο ζήτημα αυτό είναι περιορισμένες· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, τον ρόλο των ταμιευτηρίων και των συνεταιριστικών τραπεζών και τονίζει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι συμβατό με τις ιδιαίτερες αρχές λειτουργίας τους και να λαμβάνει υπόψη την ειδική αποστολή τους και ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να γνωρίζουν τις πτυχές αυτές και να τις λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνουν·

3.  τονίζει ότι, παρότι η ΕΚΤ συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, οι ιδιωτικές επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε σημαντικά χαμηλότερα από τα προς της τρέχουσας κρίσης επίπεδα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), καθώς και για το σχέδιο της Επιτροπής να εγκαθιδρύσει μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU), με τα οποία αναμένεται να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης της οικονομίας της ΕΕ, να αυξηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, στη χρηματοδότηση·

4.  αναγνωρίζει ότι η ΕΚΤ, αντιδρώντας σε ένα σύνθετο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από κρίση δημοσίου χρέους, μείωση του πληθωρισμού, πιστωτική συρρίκνωση και υποτονική οικονομική ανάπτυξη, και με τα επιτόκιά της να πλησιάζουν το κατώτερο μηδενικό όριο, κατέφυγε στη λήψη μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής·

5.  επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) δεν έχουν εκδηλωθεί πλήρως στη δυναμική του χρήματος και των πιστώσεων, δεδομένου ότι τα δάνεια προς επιχειρήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα οι τελευταίες ωστόσο έχουν επωφεληθεί από τη σταδιακή χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων, τη συνέχιση της χαλάρωσης των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση νέων δανείων, τη μείωση του αριθμού των αιτήσεων δανειοδότησης που απορρίπτονται, την αύξηση της ζήτησης για δάνεια και τη σταδιακή ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2015, ταυτόχρονα όμως εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει εξάλλου ότι από την έναρξη της εφαρμογής του APP, οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες έχουν αυξηθεί, προσεγγίζοντας σταδιακά τον στόχο του 2 %, ενώ ο κίνδυνος αποπληθωρισμού ενδέχεται να έχει μειωθεί· ζητεί από την ΕΚΤ να εφαρμόσει, εφόσον είναι δυνατόν, το APP σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς διακρίσεις, σεβόμενη ταυτόχρονα τους κανόνες από τους οποίους δεσμεύεται·

6.  αναμένει από την ΕΚΤ να συμβάλει στις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη των στόχων τους, σύμφωνα με το άρθρο 282 ΣΛΕΕ, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η βασική της αποστολή που συνίσταται στην εξασφάλιση σταθερότητας τιμών·

7.  τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ οφείλει να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να αυξηθούν τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους προς την πραγματική οικονομία και να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη προς την κατεύθυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και της σταθερότητας·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες συνέπειες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μη συμβατικών μέτρων νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει η ΕΚΤ· γνωρίζει ότι η έξοδος από τα μέτρα αυτά αποτελεί περίπλοκο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες διαταραχές της αγοράς, ιδίως όσον αφορά τη δέουσα, συνετή και έγκαιρη διαχείριση της εξόδου αυτής· ζητεί από την ΕΚΤ να παρακολουθεί προσεκτικά τους κινδύνους που συνδέονται με τα προγράμματα αγορών της· επιμένει ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επιλύσει τα δημοσιονομικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη και ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αναγκαίες βιώσιμες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική εξυγίανση και τις στοχευμένες επενδύσεις·

9.  επισημαίνει τους δυνητικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προέρχονται από το συνεχιζόμενο χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων σε ορισμένα κράτη μέλη, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα συστήματα ασφάλισης ζωής και συνταξιοδότησης· αναγνωρίζει ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αποτυπώνουν τις υποκείμενες μακροοικονομικές συνθήκες και τις επιλογές στον τομέα της νομισματικής πολιτικής·

10.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για να βελτιωθεί η μακροπροληπτική εποπτεία και τα διαθέσιμα μέσα πολιτικής προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, υπό το φως της προειδοποίησης που διατύπωσε η ΕΚΤ στην ετήσια έκθεσή της, σύμφωνα με την οποία, λόγω της σταθερής, κατά την τελευταία δεκαετία, αύξησης της χορήγησης πιστώσεων από μη τράπεζες ύψους 22 τρισεκατομμυρίων ευρώ, σε στοιχεία ενεργητικού, επιβάλλεται να αναληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αδυναμιών του διογκούμενου σκιώδους τραπεζικού τομέα·

11.  χαιρετίζει την κατηγορηματική δήλωση στην οποία προέβη η ΕΚΤ τον Αύγουστο 2012 "ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια" για να υπερασπιστεί το ευρώ·

12.  διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων και ιδιωτικών χρεογράφων στις δευτερογενείς αγορές θα μπορούσε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό·

13.  τονίζει τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν στην απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 2015 στην υπόθεση C-62/14, σύμφωνα με την οποία όταν η ΕΚΤ αγοράζει κρατικά ομόλογα στις δευτερογενείς αγορές εκτίθεται ενδεχομένως σε σημαντικό κίνδυνο απωλειών καθώς και σε κίνδυνο απομείωσης χρέους· επισημαίνει ότι στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι αυτό δεν μεταβάλλει τη διαπίστωση ότι η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να αγοράζει κρατικά ομόλογα στις δευτερογενείς αγορές και ότι οι αγορές αυτές δεν είναι αντίθετες με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης των κρατών μελών·

14.  τονίζει ότι τα υψηλά και αποκλίνοντα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις διαρθρωτικές αδυναμίες στον τραπεζικό τομέα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί, αποτελούν εμπόδια για την ορθή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, και ότι η μη συμβατική νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται από την ΕΚΤ δεν μπορεί να μεταβάλει αυτή την κατάσταση·

15.  καλεί τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υποβάλλονται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής να λάβουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 9 του κανονισμού αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Μαΐου 2013 προκειμένου να προβούν σε πλήρη έλεγχο των δημόσιων οικονομικών τους, να εκτιμήσουν, μεταξύ άλλων, τις αιτίες που οδήγησαν στη συσσώρευση υπερβολικού χρέους και να εντοπίσουν τυχόν παρατυπίες· τονίζει ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των σφαλμάτων του παρελθόντος και όχι στην έναρξη ειδικής διαδικασίας αναδιάρθρωσης του χρέους που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει την κρίση χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη·

16.  υπογραμμίζει ότι οι κανόνες που διέπουν το υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται σωστά, χωρίς διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών μελών· επαναλαμβάνει ότι η τήρηση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου για έναν, προσαρμοσμένο στις κυκλικές διακυμάνσεις, σχεδόν ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα ή άλλα προσωρινά μέτρα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνήθεις κυκλικές διακυμάνσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τα ελλείμματα του δημοσίου εντός της τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ· θεωρεί ότι όλα τα υφιστάμενα μέσα στο πλαίσιο του ενισχυμένου προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμοστούν με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων σταθερότητας και ανάπτυξης·

17.  επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να σέβεται την κατοχυρωμένη στις Συνθήκες ανεξαρτησία της ΕΚΤ κατά την άσκηση της νομισματικής πολιτικής· θεωρεί ότι η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών· υπογραμμίζει ότι οι κυβερνήσεις και οι εθνικές αρχές δεν θα πρέπει να ζητούν από την ΕΚΤ να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα·

18.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 127 ΣΛΕΕ η ΕΚΤ, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ένωση, και ότι αυτό εξειδικεύεται περαιτέρω στο άρθρο 282 ΣΛΕΕ·

19.  εφιστά την προσοχή στο άρθρο 123 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 21 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3603/1993 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, που απαγορεύουν την άμεση αγορά από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή από την ΕΚΤ χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από την ΕΕ ή τις εθνικές αρχές ή τους εθνικούς οργανισμούς· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τέτοιες πράξεις αγοράς επιτρέπονται στις δευτερογενείς αγορές·

20.  χαιρετίζει την προσπάθεια της ΕΚΤ να αυξήσει το ποσοστό πληθωρισμού κοντά στο όριο του 2%, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία και άλλων πολιτικών της ΕΕ και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, υπό τον όρο ότι θα συνοδευτεί από στοχευμένες επενδύσεις, φιλόδοξες και κοινωνικά ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση·

21.  επικροτεί την πρωτοβουλία της ΕΚΤ να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεών της, και προσβλέπει στην εξαγγελία περαιτέρω μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας των διαύλων επικοινωνίας της· θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω προόδου, ιδίως όσον αφορά τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες τείνουν γενικώς να εξηγούν άμεσα στο κοινό τις αποφάσεις που λαμβάνουν στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, πρακτική που εγκαινιάστηκε από την ΕΚΤ· εκφράζει εξάλλου την ικανοποίησή του για τη σαφέστερη και διαφανέστερη δημοσίευση των διαδικασιών στο πλαίσιο της έκτακτης ενίσχυσης της ρευστότητας (ELA) υπέρ των φερέγγυων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (κυρίως εθνικών τραπεζών) που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας·

23.  υπενθυμίζει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις προτάσεις που διατυπώνονται στην ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου· φρονεί ότι θα ήταν χρήσιμο αν η ΕΚΤ, μαζί με την αξιολόγησή της για τις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες, μπορούσε να παρουσιάσει στη δήλωσή της μετά τη μηνιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου των Διοικητών της μια εκτίμηση της έκτασης των κενών παραγωγής σε ολόκληρη την ευρωζώνη·

24.  υπενθυμίζει ότι ο τριμηνιαίος νομισματικός διάλογος είναι σημαντικός προκειμένου να διασφαλίζεται διαφάνεια στη νομισματική πολιτική, έναντι του Κοινοβουλίου και του ευρύτερου κοινού· επικροτεί την πρακτική σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ παρέχουν ακριβείς και λεπτομερείς απαντήσεις στις ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επικροτεί επίσης την πρακτική της ΕΚΤ να παρέχει εγγράφως πρόσθετες πληροφορίες, σε περίπτωση που οι απαντήσεις που δίνονται κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δεν είναι απολύτως ικανοποιητικές και/ή πλήρεις·

25.  τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του εποπτικού ρόλου της ΕΚΤ και των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής και ότι δεν θα πρέπει να προκαλείται σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των κύριων καθηκόντων της· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή την βασική αρχή, σύμφωνα με την οποία το χρησιμοποιούμενο για τη διαμόρφωση πολιτικής μέσο, είτε νομισματικής είτε εποπτικής φύσεως, θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο και το τιθέμενο πρόβλημα·

υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται δημοκρατική λογοδοσία εν όψει των νέων εποπτικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ, καθώς και του συμβουλευτικού ρόλου της στα προγράμματα της Τριμερούς και της Τετραμερούς·

26.  τονίζει τη σημασία της οργανωτικής ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της ανεξαρτησίας του οργάνου αυτού·

27.  καλεί την ΕΚΤ να αναθεωρήσει πλήρως την πρόταση για τη σύσταση μιας ευρείας βάσης δεδομένων για τον πιστωτικό κίνδυνο (Analytical Credit Dataset, AnaCredit), λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και, στο πλαίσιο αυτό, να μεριμνήσει για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το διοικητικό κόστος για τα μικρότερα ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

28.  επιδοκιμάζει την πρόθεση που εξέφρασε ο Μάριο Ντράγκι κατά τη διάρκεια του νομισματικού διαλόγου στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, «να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις θέσεις που λαμβάνει η ΕΚΤ» στο πλαίσιο οργανισμών όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή η Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών·

29.   υπενθυμίζει ότι στα καθήκοντα της ΕΚΤ περιλαμβάνεται και η προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και κατά συνέπεια η μέριμνα για την παροχή επαρκούς ρευστότητας ώστε να αποτρέπονται οι μαζικές αποσύρσεις καταθέσεων από φερέγγυες τράπεζες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο του Ευρωσυστήματος·

30.  υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ στην Τριμερή και στην Τετραμερή είχε κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο της «δέσμης δύο μέτρων» (άρθρο 7 του κανονισμού 472/2013)· σημειώνει την απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουνίου 2015 στην υπόθεση C-62/14 και καλεί την ΕΚΤ να την λαμβάνει υπόψη της στο πλαίσιο των δαστηριοτήτων της· καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΚΤ να επαναξιολογήσει και, εφόσον χρειάζεται, να ενισχύσει την ανεξαρτησία της από πολιτικές αποφάσεις·

31.  ζητεί να αξιολογηθεί διεξοδικά ο τρόπος λειτουργίας της Τριμερούς και η σύμπραξη της ΕΚΤ στο πλαίσιο της Τριμερούς και της Τετραμερούς, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να επανακαθοριστεί το πεδίο αρμοδιοτήτων και να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία κατά την έγκριση και εφαρμογή των προγραμμάτων διάσωσης·

32.  υπενθυμίζει την έκθεσή του της 28ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη διερεύνηση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τριμερούς, στην οποία το Κοινοβούλιο εκαλείτο να αξιοποιήσει κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο το έργο της έκθεσης αυτής, να αναπτύξει περαιτέρω τα βασικά της πορίσματα και να συνεχίσει τις έρευνες·

33.  καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τον παράγοντα αυτό κατά την ανανέωση της στελέχωσης των οργάνων αυτών και ειδικότερα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής·

34.  επισημαίνει ότι στις 24 Νοεμβρίου 2015 η Επιτροπή πρότεινε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) για τις τραπεζικές καταθέσεις·

35.  χαιρετίζει το σχέδιο για τη δημιουργία Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) και τις δυνατότητές της να επανεξισορροπεί τους διαύλους χρηματοδότησης, όχι με τη μείωση των μέσων χρηματοδότησης ή τη με διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα αλλά, αντιθέτως, με την αύξηση και διαφοροποίησή τους, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στο να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση των οικονομιών της ζώνης του ευρώ από το τραπεζικό σύστημα και να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός απορρόφησης κρίσεων για τη Νομισματική Ένωση· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών δεν θα πρέπει να απαγορεύει τις προσανατολισμένες στην πραγματική οικονομία εξατομικευμένες υπηρεσίες τραπεζικής που αποτελούν την καταλληλότερη μορφή χρηματοδότησης για τις μικρότερες επιχειρήσεις·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

13

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Εύα Καϊλή, Γεώργιος Κύρτσος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Nessa Childers, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Beatrix von Storch, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Mark Demesmaeker, Theresa Griffin, Marc Tarabella

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου