ДОКЛАД  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис

28.1.2016 - ( COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Докладчик: PR_COD_1amCom


Процедура : 2015/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0013/2016
Внесени текстове :
A8-0013/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис

(COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0460),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0273/2015),

-  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8–0013/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В заключенията си от 20 юли 2015 г Съветът на Европейския съюз заяви, че Съюзът, след консултации с държавите членки ще проучи възможността за предприемане на извънредни мерки в подкрепа на икономиката на Тунис след терористичните нападения на 26 юни 2015 г. в Sousse, Тунис.

(2) В заключенията си от 20 юли 2015 г Съветът на Европейския съюз заяви, че Съюзът, след консултации с държавите членки ще проучи възможността за предприемане на извънредни и временни мерки в подкрепа на икономиката на Тунис след терористичните нападения на 26 юни 2015 г. в Sousse, Тунис.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Маслиновото масло е основен селскостопански продукт в износа на Тунис за Съюза, а добивът на маслиново масло е важна част от икономиката на страната.

(3) Маслиновото масло е основен селскостопански продукт в износа на Тунис за Съюза, а добивът на маслиново масло е важна част от икономиката на страната, както и от икономиките на някои държави членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С цел да се избегнат измами предвижданите автономни търговски мерки следва да са обвързани със спазване от страна на Тунис на съответните правила на Съюза за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и на ефективното административно сътрудничество на Тунис със Съюза.

(5) С цел да се избегнат измами и да се гарантира, че предвижданите автономни търговски мерки в действителност ще са от полза за тунизийската икономика, те трябва да са обвързани със спазване от страна на Тунис на съответните правила на Съюза за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и на ефективното административно сътрудничество на Тунис със Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Междинна оценка

 

1. Считано от влизането в сила на настоящия регламент Комисията извършва междинен преглед на въздействието върху пазара на маслиново масло на Съюза и представя заключенията от него на Европейския парламент и на Съвета.

 

2. В случай, че бъде установено, че пазарът на Съюза е засегнат от разпоредбите на настоящия регламент, Комисията е оправомощена да приеме акт за изпълнение, за да предложи корективни мерки, имащи за цел да нормализират състоянието на пазара на Съюза. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 2.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Терористичните нападения от 18 март в Тунис и от 26 юни 2015 г. в Сус нанесоха тежък удар на тунизийската икономика в момент, в който последната вече беше изправена пред сериозни затруднения.

В този труден контекст, Европейският съюз държи да потвърди своята подкрепа с конкретни действия в подкрепа на икономическото развитие на Тунис.

Именно в този дух Комисията предлага временна едностранна безмитна тарифна квота от 35 000 тона годишно, т.е. 70 000 като цяло, за износа на зехтин от Тунис за Съюза под формата на автономни търговски мерки, като това се извършва без увеличаване на общия обем на вноса.

Тази квота се предоставя за срок от две години, от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г., и влиза в действие веднага след като бъде изразходвана настоящата безмитна тарифна квота от 56 700 тона, вписана в споразумението за асоцииране, сключено между Съюза и Тунис.

Тази мярка ще бъде от полза за голяма част от тунизийската икономика. В действителност сектора на маслините в Тунис осигурява заетост на повече от 1 милион души и представлява една пета от общата заетост в областта на селското стопанство в страната. Зехтинът е също така основният селскостопански продукт, който Тунис изнася.

Настоящата временна разпоредба не предопределя изхода от преговорите в областта на селското стопанство, водени в рамките на споразумението за свободна търговия, започнали през октомври 2015 г.

Поемайки този конкретен ангажимент по отношение на тунизийците, за да подкрепи тяхното икономическо развитие, Европейският съюз действа същевременно и в полза на демократичния процес в Тунис.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (12.1.2016)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис
(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))

Докладчик по становище: Клара Еухения Агилера Гарсия

КРАТКА ОБОСНОВКА

Терористичните нападения на 26 юни 2015 г. в Сус провокираха реакция от страна на ЕС по отношение на необходимостта от по-нататъшна конкретна и целенасочена помощ на Тунис по пътя на политическия и икономически преход посредством действия, които могат да бъдат ефективни в краткосрочен план. В този контекст Европейската комисия предлага временна едностранна безмитна тарифна квота от 35 000 тона годишно за износа на маслиново масло от Тунис за Съюза под формата на автономна търговска мярка. Квотата ще бъде предоставена за срок от две години – от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г. Въпросното допълнително количество ще бъде достъпно след изчерпване на съществуващата безмитна тарифна квота от 56 700 тона, която беше заложена в споразумението.

Позиция на докладчика

Докладчикът е съгласен с необходимостта ЕС да допринесе за възстановяването на икономиката на страната в един безспорно труден период. При все това тя отбелязва, че солидарността на Европейския съюз се упражнява отново в ущърб на селскостопанските производители от Южна Европа, в настоящия случай – на производителите на маслиново масло. ЕС е световен лидер в сектора на маслиновото масло, чието производство представлява основно икономическо и социално средство за препитание в районите производители. Именно в голяма част от тези държави от ЕС, в които икономическата криза е особено тежка, секторът на маслиновото масло гарантира хиляди работни места и допринася за положителния търговски баланс на ЕС поради значението си за износа към трети държави.

Въпреки че тази година цените в сектора на маслиновото масло отбелязаха известно подобрение, през последните десет години тенденцията е на постоянен спад на цените и намаляване на рентабилността на тази култура, причинени от непрекъснатото нарастване на производствените разходи. Следва да се спомене също така постоянната съпротива от страна на Комисията на предложения за актуализиране на цените на частното складиране, които дори след последната реформа продължават да са на нивата от 90-те години на миналия век.

Предложените изменения имат за цел, на първо място, да изискат от Европейската комисия да извърши оценка на въздействието на тези мерки върху европейския земеделски сектор, така че да се определи практическата осъществимост на предложението. Подчертава се извънредният и спешен характер на тази мярка, чиято продължителност следва да се ограничи до момента и предложените количества. В допълнение следва да се прилага месечно управление на тези допълнителни количества, за да се сведе до минимум въздействието им върху пазара на маслиново масло в Съюза и да се предотврати срив на европейските цени през определени месеци на годината.

Следва да се припомни, че настоящата квота от 56 700 тона, предвидена в Споразумението за асоцииране, и вносът чрез режима на активно усъвършенстване (достъп на трети страни) вече предоставят на Тунис привилегирован достъп до пазара на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Маслиновото масло е основен селскостопански продукт в износа на Тунис за Съюза, а добивът на маслиново масло е важна част от икономиката на страната.

(3) Маслиновото масло е основен селскостопански продукт в износа на Тунис за Съюза, а добивът на маслиново масло е важна част от икономиката на страната, както и от икономиките на някои държави членки.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Съюзът може най-добре да помогне на икономиката на Тунис посредством осигуряване на привлекателен и надежден пазар за износ на маслиновото масло на Тунис — в съответствие с целите, определени в Европейската политика за съседство и в Евро-средиземноморското споразумение. За това са необходими автономни търговски мерки, които да дават възможност за внос на този продукт в Съюза въз основа на безмитни тарифни квоти.

(4) Съюзът може най-добре да помогне на икономиката на Тунис посредством осигуряване на привлекателен и надежден пазар за износа на Тунис — в съответствие с целите, определени в Европейската политика за съседство и в Евро-средиземноморското споразумение. За тази цел, до приключване на преговорите относно създаването на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), в отговор на икономическата криза в Тунис и за да бъде осигурена подкрепа за необходимите политически реформи, Съюзът одобри увеличение от 300 милиона евро за макрофинансовата помощ за Тунис, предоставена на три вноски от 100 милиона евро през 2015 г. в съответствие с Решение № 534/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

__________________

 

1aРешение № 534/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис(OВ L 151, 21.05.14, стр. 9)

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Запасите на Съюза от маслиново масло в началото на стопанската година 2015/2016 са под средните нива за предишни стопански години, в резултат на което увеличение на вноса от Тунис е малко вероятно да причини дисбаланс на пазарите на Съюза. По отношение обаче на следващата стопанска година, за момента обемите са трудни за предвиждане с оглед на значителните колебания в реколтите.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) С цел да се избегнат измами предвижданите автономни търговски мерки следва да са обвързани със спазване от страна на Тунис на съответните правила на Съюза за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и на ефективното административно сътрудничество на Тунис със Съюза.

(5) С цел да се избегнат измами и да се гарантира, че потребителите са добре защитени в съответствие с член 169 от ДФЕС, предвижданите автономни търговски мерки следва да са обвързани със спазване от страна на Тунис на съответните правила на Съюза за произход на продуктите и процедурите, свързани с тях, както и на ефективното административно сътрудничество на Тунис със Съюза.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Запазването на стабилността на пазара на маслиново масло в Съюза изисква допълнителните количества, произтичащи от автономните търговски мерки, да се предоставят само след изчерпването на обема на годишната безмитна тарифна квота за маслиново масло, предвидена в член 3, параграф 1 от Протокол № 1 към Евро-средиземноморското споразумение.

(6) Запазването на стабилността на пазара на маслиново масло в Съюза изисква допълнителните количества, произтичащи от автономните търговски мерки, да се предоставят само след изчерпването на обема на годишната безмитна тарифна квота за маслиново масло, предвидена в член 3, параграф 1 от Протокол № 1 към Евро-средиземноморското споразумение. За да бъдат предотвратени сериозни щети за производствените структури на Съюза, настоящият регламент също така предвижда защитни мерки, за да се възпрепятстват изкривявания на пазара.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) За да бъде избегнато отражение върху реколтата в резултат на колебания в производството, които са значителни поради климатичните условия, на сектора следва да бъдат предоставени инструменти с оглед на по-голямо саморегулиране, без разходи за бюджета на Съюза, и с оглед на преодоляването на нестабилността на цените както за производителите, така и за потребителите. Конкретните мерки, заложени в член 169 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a, следва да бъдат прилагани по съответния начин.

 

________________

 

1aРегламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007(OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 671).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка със спазването на условията за предоставяне на преференциални режими. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват със съдействието на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари и в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета4.

(8) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка със създаването на сертификати за внос, издавани между януари и октомври за периода от две години, през които тази мярка е в сила, и във връзка със спазването на условията за предоставяне на преференциални режими. Тези изпълнителни правомощия следва да се упражняват със съдействието на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари и в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета4.

__________________

__________________

4 Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

4 Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Специфичните автономни търговски мерки, установени с настоящия регламент, са предназначени за облекчаване на икономическите затруднения, които Тунис изпитва в момента в резултат на терористичните нападения. Ето защо разглежданите мерки следва да бъдат ограничени във времето и да не влияят върху преговорите между ЕС и Тунис за установяване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), които ще започнат през октомври 2015 г. Възможно е да се обмисли възможността за удължаване на срока на прилагане при изтичането на действащия в момента срок, ако пазарната конюнктура или напредъкът в преговорите по ЗВЗСТ оправдават предприемането на подобна стъпка.

(9) Специфичните автономни търговски мерки, установени с настоящия регламент, са предназначени за облекчаване на икономическите затруднения, които Тунис изпитва в момента в резултат на терористичните нападения, без обаче да засягат неблагоприятно селскостопанския сектор на Съюза.

 

Новата квота представлява увеличение на тарифната отстъпка, вече предоставена от Съюза на тази държава, въпреки че пазарът на маслиново масло на Съюза е преминал през критични моменти в последните години.

 

Ето защо въпросните мерки са ограничени във времето и не могат да служат като прецедент в преговорите между Съюза и Тунис за установяване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), които започнаха през октомври 2015 г. и се очаква да доведат до взаимно намаляване на тарифите, включително в селскостопанския сектор.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Открива се годишна безмитна тарифна квота от 35 000 тона за внос в Съюза на необработено маслиново масло с произход от Тунис и с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90.

За 2016 г. се открива безмитна квота от 35 000 тона за внос в Съюза на необработено маслиново масло с произход от Тунис и с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, като това необработено маслиново масло е с произход изцяло от Тунис и е транспортирано директно от Тунис до Съюза.

 

Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове относно използването на останалата част от тази безмитна квота през 2017 г., при условие че това се налага от потребностите на пазарите на Съюза от доставки.

 

При изготвянето на този делегиран акт Комисията взема предвид доклада за оценка, посочен в член 5б.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията управлява тарифната квота в съответствие с член 184 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Комисията управлява тарифната квота в съответствие с член 184 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и чрез установяване на месечни лицензи за внос, които ще бъдат издадени между януари и октомври 2016 и 2017 г. в съответствие с Регламент (ЕС) № 1918/2006.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕО) № 1918/2006 от 20 декември 2006 година за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис.

Изменение     11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства, че Тунис не спазва условията, определени в член 2, тя може да приеме акт за изпълнение за пълно или частично суспендиране на преференциалния режим, предвиден в член 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Когато Комисията установи, че са налице пазарен дисбаланс на равнището на ЕС или достатъчно доказателства, че Тунис не спазва условията, определени в член 2, тя може да приеме акт за изпълнение за пълно или частично суспендиране на преференциалния режим, предвиден в член 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2.

Изменение     12

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Не се допуска удължаване на срока

 

Срокът на приложение на настоящия регламент не може да бъде удължаван след датата, определена в член 7, параграф 2.

Обосновка

Тъй като посочените мерки са спешни автономни мерки, необходимо е да бъде изрично уточнено, че техният период на валидност не може да бъде удължен.

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Доклад за оценка

 

Комисията извършва оценка на въздействието на новата тарифна квота върху пазарите на Съюза девет месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Тя представя оценката на въздействието на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5в

 

Защитна мярка

 

В случай че задълженията, заложени в настоящия регламент, доведат до или представляват заплаха за сериозно нарушаване на пазара на Съюза, те биват суспендирани от Комисията.

 

Суспендирането продължава, докато е необходимо за връщане към нормални условия на пазара, и може да бъде удължено до изтичането на квотата.

 

Ако квотата бъде повторно отворена по време на годината на валидност, Комисията при необходимост изменя нейното управление посредством акт за изпълнение с оглед на приемането на най-подходящите мерки, насочени към насърчаване на по-голяма стабилност на пазара.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 6.

Обосновка

Необходимо е да се въведе защитна мярка в случай на сериозни изкривявания на пазара, предизвикани от тази нова извънредна квота, което на практика означава увеличение с над 50% на квотата на Тунис до този момент.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 5 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5г

 

Прилагане на член 169 от Регламент (ЕС) № 1308/2013

 

За да бъде гарантирано гладкото функциониране на сектора на маслиново масло в Съюза, Комисията стартира прилагането на правилата, определени в член 169 от Регламент (ЕС) №1308/2013.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

 

Приложението на настоящия регламент може да бъде удължено до 31 декември 2017 г. в съответствие с условията, предвидени в член 1.

Обосновка

Запасите от маслиново масло на Общността в началото на сезон 2015/2016 са под средните за предишни сезони. По тази причина не се очаква увеличаването на вноса да създаде дисбаланс на пазарите на ЕС. Тъй като обаче търсенето на Европейския съюз за 2017 г. не може да бъде предвидено, се призовава за предпазливост.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис

Позовавания

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

5.10.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

5.10.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Разглеждане в комисия

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Дата на приемане

11.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

11

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mark Demesmaeker

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис

Позовавания

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.9.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

5.10.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.11.2015

 

 

 

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Дата на внасяне

28.1.2016