ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Marielle de Sarnez


Postup : 2015/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0013/2016

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0460),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0273/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0013/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Po teroristickém útoku ze dne 26. června 2015 v Sousse v Tunisku Rada Evropské unie ve svých závěrech ze dne 20. července 2015 uvedla, že Unie v konzultaci s členskými státy přezkoumá možnost přijetí výjimečných opatření na podporu tuniského hospodářství.

(2) Po teroristickém útoku ze dne 26. června 2015 v Sousse v Tunisku Rada Evropské unie ve svých závěrech ze dne 20. července 2015 uvedla, že Unie v konzultaci s členskými státy přezkoumá možnost přijetí dočasných výjimečných opatření na podporu tuniského hospodářství.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Olivový olej představuje hlavní zemědělský produkt Tuniska, který se vyváží do Unie, a odvětví olivového oleje je důležitou součástí hospodářství země.

(3) Olivový olej představuje hlavní zemědělský produkt Tuniska, který se vyváží do Unie, a odvětví olivového oleje je důležitou součástí hospodářství země, stejně jako je důležité pro některé regiony určitých členských států.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Za účelem zabránění podvodům by měla být zamýšlená autonomní obchodní opatření podmíněna dodržováním příslušných pravidel Unie o původu produktů a souvisejících postupů ze strany Tuniska, jakož i účinnou správní spoluprací Tuniska s Unií.

(5) Za účelem zabránění podvodům a zajištění toho, aby zamýšlená autonomní obchodní opatření přinesla tuniskému hospodářství skutečný prospěch, by měla být tato opatření podmíněna dodržováním příslušných pravidel Unie o původu produktů a souvisejících postupů ze strany Tuniska, jakož i účinnou správní spoluprací Tuniska s Unií.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5 a

 

přezkum v polovině období

 

1. 1. Komise provede v polovině období po vstupu tohoto nařízení v platnost posouzení dopadu na trh Unie s olivovým olejem a předloží jeho závěry Evropskému parlamentu a Radě.

 

2. V případě, že Komise zjistí, že trh Unie je ustanoveními tohoto nařízení postižen, je oprávněna přijmout prováděcí akt s cílem navrhnout nápravná opatření, jejichž účelem je obnovit situaci na trhu Unie. Tento prováděcí akt se přijímá v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Teroristické atentáty, k nimž došlo dne 18. března 2015 v Tunisu a 26. června 2015 v Sousse těžce postihly tuniskou ekonomiku, která již předtím čelila závažným obtížím.

V této obtížné situaci chce Evropská unie opětovně vyjádřit svou podporu a konkrétně jednat s cílem podpořit hospodářský rozvoj Tuniska.

V tomto duchu Komise navrhuje nabídnout dočasnou jednostrannou celní kvótu s nulovým clem ve výši 35 000 tun ročně, tj. celkem 70 000 tun, pro vývoz olivového oleje z Tuniska do Unie, a to ve formě autonomních obchodních opatření, aniž by došlo ke zvýšení celkového objemu dovozu.

Uvedená kvóta bude poskytnuta na dobu dvou let, od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017, a bude otevřena, jakmile bude vyčerpána stávající celní kvóta s nulovým clem ve výši 56 700 tun stanovená v dohodě o přidružení mezi Unií a Tuniskem.

Toto opatření bude prospěšné pro velkou část tuniské ekonomiky. Tuniské odvětví produkce oliv totiž nepřímo poskytuje pracovní místa více než jednomu milionu osob a představuje pětinu celkové zaměstnanosti v zemědělství v této zemi. Olivový olej je mimoto hlavním zemědělským produktem, který Tunisko vyváží.

Tímto dočasným opatřením nebudou dotčeny závěry jednání o zemědělství, která budou vedena v rámci dohody o volném obchodu, jejíž projednávání začalo v říjnu 2015.

Tím, že se Evropská unie konkrétně staví po boku Tunisanů s cílem podpořit jejich hospodářský rozvoj, jedná také ve prospěch tuniského demokratického procesu.

12.1.2016

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu usnesení Evropského parlamentu o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku

(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))

Navrhovatelka: Clara Eugenia Aguilera García

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Teroristický útok, který se odehrál dne 26. června 2015 v Sousse, podnítil potřebu EU Tunisku nadále konkrétním a cíleným způsobem pomáhat při jeho politické a hospodářské transformaci, a to pomocí opatření, která mohou být účinná v krátkodobém horizontu. V této souvislosti Evropská komise navrhuje nabídnout dočasnou jednostrannou celní kvótu s nulovým clem ve výši 35 000 tun ročně pro vývoz olivového oleje z Tuniska do Unie ve formě autonomního obchodního opatření. Tato kvóta bude k dispozici po dobu dvou let, a to od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017. Kvóta o tomto dodatečném objemu bude otevřena, jakmile bude vyčerpána stávající celní kvóta s nulovým clem ve výši 56 700 tun stanovená v dohodě.

Stanovisko navrhovatelky

Navrhovatelka sdílí přesvědčení, že je nezbytné, aby EU přispěla k obnově ekonomiky této země, neboť není pochyb o tom, že zažívá těžké období. Znovu ovšem poukazuje na to, jak se solidarita Unie uskutečňuje na úkor zemědělců jižní Evropy, v tomto případě producentů olivového oleje. EU má v odvětví olivového oleje světové prvenství. Produkce tohoto artiklu ovšem vyžaduje hospodářskou a sociální podporu oblastí zabývajících se jeho produkcí. A právě ve značných oblastech států EU, kde je hospodářská krize nejzávažnější, zaručuje odvětví olivového oleje tisíce pracovních míst a přispívá k pozitivní obchodní bilanci EU díky vývozu do třetích zemí.

Ačkoli ceny v odvětví olivového oleje v letošním roce zaznamenaly určité zlepšení, období posledních deseti let vykazovalo tendenci neustálého poklesu cen a poklesu rentability pěstování oliv, která byla zapříčiněná neustálým nárůstem výrobních nákladů. Je rovněž třeba zmínit, že Komise se ustavičně zdráhala aktualizovat ceny soukromého skladování, které se i po provedení poslední reformy, nadále nacházejí na úrovni 90. let.

Předložené pozměňovací návrhy si kladou za cíl v první řadě požádat EK, aby provedla studii dopadu tohoto druhu opatření týkajících se odvětví evropského zemědělství, označí-li návrh za proveditelný. Dále chce navrhovatelka zdůraznit výjimečnou a urgentní povahu stávajícího opatření, jehož trvání by se mělo omezit jak časově, tak z hlediska navrhovaného množství. Navíc je třeba každý měsíc tato zvýšená množství spravovat, tak aby byl jejich dopad na komunitní trh s olivovým olejem co nejmenší a aby nedocházelo k propadu evropských cen v určitých měsících roku.

Je třeba připomenout, že současný závazek 56 700 tun, který byl stanoven v dohodě o přidružení, a dovoz uskutečňovaný prostřednictvím podmíněného systému (TPA) již tak poskytují Tunisku privilegovaný přístup na trh EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Olivový olej představuje hlavní zemědělský produkt Tuniska, který se vyváží do Unie, a odvětví olivového oleje je důležitou součástí hospodářství země.

(3) Olivový olej představuje hlavní zemědělský produkt Tuniska, který se vyváží do Unie, a odvětví olivového oleje je důležitou součástí hospodářství země, stejně jako představuje také významný hospodářský zdroj některých členských států.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Unie může nejlépe podpořit tuniské hospodářství v souladu s cíli stanovenými v rámci evropské politiky sousedství a v evropsko-středomořské dohodě tím, že poskytne atraktivní a spolehlivý trh pro vývoz olivového oleje z Tuniska. To vyžaduje autonomní obchodní opatření umožňující dovoz tohoto produktu do Unie na základě celní kvóty s nulovým clem.

(4) Unie může nejlépe podpořit tuniské hospodářství v souladu s cíli stanovenými v rámci evropské politiky sousedství a v evropsko-středomořské dohodě tím, že poskytne atraktivní a spolehlivý trh pro vývoz z Tuniska. V očekávání uzavření jednání o ustanovení prohloubené a komplexní dohody o zóně volného obchodu Evropská unie za tímto účelem schválila navýšení makrofinanční pomoci Tunisku o 300 milionů EUR jako reakci na hospodářskou krizi v zemi a na podporu nezbytných politických reforem, přičemž tyto finanční prostředky měly být podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 534/2014/EU1a vyplaceny v roce 2015 ve třech splátkách po 100 milionech EUR.

 

__________________

 

1a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 534/2014/EU ze dne 15. května 2014 o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice (Úř. věst. 151, 21.5.2014, s. 9).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Zásoby olivového oleje v Unii nedosahují na počátku sezony 2015/2016 průměrných hodnot zaznamenaných v předchozích sezonách, takže nelze očekávat, že by zvýšení tuniského dovozu způsobilo nerovnováhu na trzích EU. Vzhledem ke značně nerovnoměrným výsledkům jednotlivých sklizní však nelze zatím odhadnout, jaká množství budou k dispozici v nadcházející sezoně.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Za účelem zabránění podvodům by měla být zamýšlená autonomní obchodní opatření podmíněna dodržováním příslušných pravidel Unie o původu produktů a souvisejících postupů ze strany Tuniska, jakož i účinnou správní spoluprací Tuniska s Unií.

(5) Za účelem zabránění podvodům a zároveň za účelem řádné ochrany spotřebitelů, jak je stanoveno podle článku 169 SFEU, by měla být zamýšlená autonomní obchodní opatření podmíněna dodržováním příslušných pravidel Unie o původu produktů a souvisejících postupů ze strany Tuniska, jakož i účinnou správní spoluprací Tuniska s Unií.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Pro zachování stability trhu s olivovým olejem v Unii je nezbytné, aby se dodatečný objem vytvořený autonomními obchodními opatření stal dostupným teprve tehdy, až bude vyčerpán objem roční celní kvóty s nulovým clem pro olivový olej stanovené v čl. 3 odst. 1 protokolu č. 1 k evropsko-středomořské dohodě.

(6) Pro zachování stability trhu s olivovým olejem v Unii je nezbytné, aby se dodatečný objem vytvořený autonomními obchodními opatření stal dostupným teprve tehdy, až bude vyčerpán objem roční celní kvóty s nulovým clem pro olivový olej stanovené v čl. 3 odst. 1 protokolu č. 1 k evropsko-středomořské dohodě. Aby byla evropská produkce chráněna před nepříznivými dopady, stanoví toto nařízení také ochranná opatření, která by měla zamezit narušením trhu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Aby se zamezilo dopadům výkyvů v produkci, které bývají u této plodiny značně vysoké v důsledku vlivů podnebí, je nutné, aby toto odvětví získalo nástroje, které mu umožní dosáhnout dalších pokroků v autoregulaci, a to bez nutnosti čerpat finanční prostředky z rozpočtu EU, a bránit výrobce i spotřebitele proti kolísání cen. V této souvislosti by se měla příslušně uplatnit zvláštní opatření stanovená v článku 169 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/20131a.

 

________________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být prováděcí pravomoci, pokud jde o dodržování podmínek, za nichž je preferenční režim stanoven, svěřeny Komisi. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány s pomocí Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20114.

(8) Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění tohoto nařízení by měly být prováděcí pravomoci, pokud jde o zavedení potvrzení o dovozu, která se budou vydávat od ledna do října po období dvou let, kdy bude toto opatření v platnosti, a dodržování podmínek, za nichž je preferenční režim stanoven, svěřeny Komisi. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány s pomocí Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20114.

__________________

__________________

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Zvláštní autonomní obchodní opatření stanovená tímto nařízením jsou určena ke zmírnění obtížné hospodářské situace, které Tunisko v současnosti čelí v důsledku teroristických útoků. Tato opatření by proto měla být časově omezená a neměla by jimi být dotčena jednání mezi Unií a Tuniskem o vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), která mají být zahájena v říjnu 2015. Na konci období uplatňování těchto opatření může být zváženo jeho prodloužení, bude-li to odůvodněno situací.

(9) Zvláštní autonomní obchodní opatření stanovená tímto nařízením jsou určena ke zmírnění obtížné hospodářské situace, které Tunisko v současnosti čelí v důsledku teroristických útoků, aniž by negativně dopadala na zemědělské odvětví v Unii.

 

Nová kvóta představuje zvýšení celních kvót, které již Unie této země udělila, přestože unijní trh s olivovým olejem prochází v posledních letech krizovým obdobím.

 

Tato opatření budou proto časově omezená a nemohou být využívána jako precedens v rámci jednání mezi Unií a Tuniskem o vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), která byla zahájena v říjnu 2015 a od nichž se očekává, že stanoví vzájemné snížení cel, a to i v odvětví zemědělství.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Otevírá se roční celní kvóta s nulovým clem ve výši 35 000 tun pro dovoz panenského olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 pocházejícího z Tuniska do Unie.

Pro rok 2016 se otevírá kvóta s nulovým clem ve výši 35 000 tun pro dovoz do Unie panenského olivového oleje kódů KN 1509 10 10 a 1509 10 90 pocházejícího z Tuniska, pokud je tento panenský olivový olej zcela získaný v Tunisku a je z této země dovážen přímo do Unie.

 

Evropská komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které se týkají využití zbytku této kvóty s nulovým clem v roce 2017 za podmínky, že to vyžaduje potřeba dodávek na trzích Evropské unie.

 

Komise při přípravě tohoto aktu v přenesené pravomoci zohlední hodnotící zprávu uvedenou v článku 5b.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celní kvótu spravuje Komise v souladu s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Celní kvótu spravuje Komise v souladu s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavedením měsíčních potvrzení o dovozu, která budou vydávána od ledna do října roku 2016 a 2017, v souladu s ustanovením nařízení (ES) 1918/20061a.

 

__________________

 

1a Nařízení (ES) č. 1918/2006 ze dne 20. prosince 2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2 ze strany Tuniska, může přijmout prováděcí akt, kterým preferenční režim stanovený v článku 1 zcela nebo částečně pozastaví. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

Pokud Komise shledá, že na úrovni EU se objevila nerovnováha trhu nebo že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2 ze strany Tuniska, může přijmout prováděcí akt, kterým preferenční režim stanovený v článku 1 zcela nebo částečně pozastaví. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 6 odst. 2.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5a

 

Zákaz prodloužení

 

Dobu použitelnosti tohoto nařízení nelze prodloužit za datum stanovené v čl. 7 odst. 2.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jde o zvláštní autonomní opatření, považujeme za nezbytné výslovně zmínit zákaz prodloužení období platnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5b

 

Zpráva o posouzení

 

Devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost provede Komise posouzení dopadů nové celní kvóty na unijní trhy. Toto posouzení předloží Parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5c

 

Ochranné opatření

 

Pokud by uplatňování celní kvóty stanovené v tomto nařízení vedlo nebo mohlo vést k vážnému narušení trhu Unie, přistoupí Evropská komise k jejímu pozastavení.

 

Toto pozastavení potrvá tak dlouho, dokud nebudou obnoveny obvyklé tržní podmínky, a může být prodlouženo až do okamžiku ukončení platnosti celní kvóty.

 

Dojde-li během roku, kdy bude celní kvóta v platnosti, k jejímu znovuotevření, Evropská komise v případě nutnosti upraví řízení této kvóty prováděcím aktem, jímž přijme co nejvhodnější opatření zaměřená na zajištění lepší stability trhu.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 6.

Odůvodnění

Je nutné zavést ochranné opatření pro případ vážného narušení trhu způsobeného touto novou mimořádnou celní kvótou, která je o více než 50 % vyšší než kvóta, která byla vůči Tunisku až dosud uplatňována.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Článek 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 5d

 

Použití článku 169 nařízení (EU) č. 1308/2013

 

Za účelem zajištění řádného fungování trhu v odvětví olivového oleje v Evropské unii zajistí Evropská komise použití ustanovení obsažených v článku 169 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017.

Použije se od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

 

Za podmínek stanovených v článku 1 může být použití tohoto nařízení prodlouženo do 31. prosince 2017.

Odůvodnění

Zásoby olivového oleje ve Společenství jsou na začátku sezóny 2015/2016 nižší, než byl průměr v předchozích obdobích. Proto se nepředpokládá, že by zvýšení dovozu vedlo k nerovnováze na trzích EU. Zatím však nelze odhadnout poptávku ze strany Evropské unie na rok 2017, proto je namístě zachovávat spíše zdrženlivý postoj.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku

Referenční údaje

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

5.10.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

5.10.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Projednání ve výboru

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Datum přijetí

11.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

11

3

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Mark Demesmaeker

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku

Referenční údaje

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Datum předložení EP

17.9.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

5.10.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

30.11.2015

 

 

 

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Datum předložení

28.1.2016