BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Marielle de Sarnez


Procedure : 2015/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0013/2016

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien

(COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0460),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0273/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0013/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Efter terrorangrebet den 26. juni 2015 i Sousse i Tunesien erklærede Rådet for Den Europæiske Union i sine konklusioner fra 20. juli 2015, at Unionen i samråd med sine medlemsstater ville undersøge muligheden for at træffe ekstraordinære foranstaltninger til støtte af den tunesiske økonomi.

(2) Efter terrorangrebet den 26. juni 2015 i Sousse i Tunesien erklærede Rådet for Den Europæiske Union i sine konklusioner fra 20. juli 2015, at Unionen i samråd med sine medlemsstater ville undersøge muligheden for at træffe ekstraordinære og midlertidige foranstaltninger til støtte af den tunesiske økonomi.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Olivenolie er Tunesiens vigtigste landbrugseksportvare til Unionen, og olivenolieindustrien er en vigtig del af landets økonomi.

(3) Olivenolie er Tunesiens vigtigste landbrugseksportvare til Unionen, og olivenolieindustrien er en vigtig del af landets økonomi, som den ligeledes er for nogle regioner i visse medlemsstater.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at forhindre svig bør de påtænkte autonome handelsordninger være betinget af, at Tunesien efterlever Unionens regler vedrørende varers oprindelse og de hertil knyttede procedurer, og at der er et effektivt administrativt samarbejde med Unionen fra Tunesiens side.

(5) For at forhindre svig og for at sikre, at de påtænkte autonome handelsordninger reelt vil gavne den tunesiske økonomi, bør de være betinget af, at Tunesien efterlever Unionens regler vedrørende varers oprindelse og de hertil knyttede procedurer, og at der er et effektivt administrativt samarbejde med Unionen fra Tunesiens side.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Midtvejsevaluering:

 

1. Kommissionen foretager en midtvejsevaluering af indvirkningen på Unionens marked for olivenolie fra datoen for denne forordnings ikrafttræden og forelægger konklusionerne af denne for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

2. Hvis det konstateres, at Unionens marked påvirkes af bestemmelserne i denne forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på at foreslå afhjælpende foranstaltninger for at genoprette situationen på Unionens marked. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 6, stk. 2.

BEGRUNDELSE

Terrorangrebene den 18. marts 2015 i Tunis og den 26. juni 2015 i Sousse har været et hårdt slag for den tunesiske økonomi på et tidspunkt, hvor den allerede var i alvorlige vanskeligheder.

På denne vanskelige baggrund ønsker Den Europæiske Union at bekræfte sin støtte til landet ved konkret at støtte landets økonomiske udvikling.

Derfor foreslår Kommissionen, at landet skal tilbydes et midlertidig og ensidigt toldfrit kontingent på 35 000 ton årligt, eller 70 000 ton i alt, for Tunesiens eksport af olivenolie til Unionen i form af en autonom handelsforanstaltning, og uden at den samlede importmængde forøges.

Dette kontingent stilles til rådighed for en periode af to år fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og åbnes, så snart det nuværende toldfri kontingent på 56 700 tons, som er fastlagt i associeringsaftalen mellem EU og Tunesien, er opbrugt.

Denne foranstaltning vil gavne en stor del af den tunesiske økonomi. Den tunesiske olivenoliesektor giver indirekte beskæftigelse til mere end en million mennesker og tegner sig for en femtedel af landets samlede beskæftigelse inden for landbrug. Olivenolie er det vigtigste landbrugsprodukt, der eksporteres af Tunesien.

Denne midlertidige bestemmelse berører ikke resultaterne af landbrugsforhandlingerne i forbindelse med frihandelsaftalen, som der blev indledt forhandlinger om i oktober 2015.

Ved således konkret at forpligte sig til at støtte Tunesiens økonomiske udvikling, støtter Den Europæiske Union samtidig den tunesiske demokratiseringsproces.

12.1.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Ordfører for udtalelse: Clara Eugenia Aguilera García

KORT BEGRUNDELSE

Terrorangrebet den 26. juni 2015 i Sousse foranledigede en reaktion fra EU i spørgsmålet om behovet for yderligere at bistå Tunesien i sin politiske og økonomiske overgang med konkrete og målrettede tiltag, som kan være effektive på kort sigt. På baggrund heraf foreslår Kommissionen, at landet skal tilbydes et midlertidigt og ensidigt toldfrit kontingent på 35 000 ton årligt for Tunesiens eksport af olivenolie til Unionen i form af en autonom handelsforanstaltning. Dette kontingent vil være til rådighed i en toårig periode fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. Denne ekstra mængde vil blive tilgængelig, så snart det eksisterende toldfrie kontingent på 56 700 ton, som er fastlagt i aftalen, er opbrugt.

Ordførerens holdning

Ordføreren er enig i, at det er nødvendigt, at EU bidrager til at genoprette dette lands økonomi i en periode, som uden tvivl er vanskelig. Ordføreren konstaterer imidlertid på ny, hvordan Unionens solidaritet udøves på bekostning af landbrugerne i Sydeuropa – i dette tilfælde olivenolieproducenterne. EU er førende på verdensplan inden for olivenoliesektoren, hvis produktion regnes for produktionsområdernes primære økonomiske og sociale grundlag. I store dele af EU-landene, hvor den økonomiske krise er alvorligst, sikrer olivenoliesektoren netop tusindvis af arbejdspladser og bidrager som følge af sin betydning for eksport til tredjelande til EU's positive handelsbalance.

Selv om priserne i olivenoliesektoren i år har gjort visse fremskridt, har tendensen i de sidste ti år været et konstant prisfald og en lavere lønsomhed i dyrkningen som følge af en vedvarende stigning i produktionsomkostningerne. Det skal også bemærkes, at Kommissionen konstant modsætter sig at ajourføre priserne for privat lagring, som efter den seneste reform fortsat ligger på niveauet fra 1990'erne.

De ændringsforslag, som fremsættes, har først og fremmest til formål at anmode Kommissionen om at gennemføre en konsekvensanalyse af denne type foranstaltninger inden for den europæiske landbrugssektor, forudsat at det kan fastslås, at forslaget kan gennemføres. Den aktuelle foranstaltnings ekstraordinære og nødvendige karakter bør understreges, og dens løbetid bør begrænses til den foreslåede periode og de foreslåede mængder. Det er desuden nødvendigt at forvalte disse supplerende mængder på månedlig basis med henblik på at minimere deres virkninger på EU's marked for olivenolie og undgå, at de europæiske priser kollapser i bestemte måneder på året.

Der mindes om, at det aktuelle kontingent på 56 700 ton, som er fastsat i associeringsaftalen, og de varer, som importeres via ordningen for aktiv forædling, allerede giver Tunesien privilegeret adgang til EU's marked.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Olivenolie er Tunesiens vigtigste landbrugseksportvare til Unionen, og olivenolieindustrien er en vigtig del af landets økonomi.

(3) Olivenolie er Tunesiens vigtigste landbrugseksportvare til Unionen, og olivenolieindustrien er en vigtig del af landets økonomi, som den ligeledes er for visse medlemsstaters økonomi.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Som det fremgår af målene i den europæiske naboskabspolitik og i Euro-Middelhavsaftalen, kan Unionen bedst støtte Tunesiens økonomi ved at være et attraktivt og pålideligt marked for Tunesiens eksport af olivenolie. Det kræver, at der er autonome handelsforanstaltninger, som giver mulighed for import af dette produkt i Unionen på grundlag af et toldfrit kontingent.

(4) Som det fremgår af målene i den europæiske naboskabspolitik og i Euro-Middelhavsaftalen, kan Unionen bedst støtte Tunesiens økonomi ved at være et attraktivt og pålideligt marked for Tunesiens eksport. Til dette formål, og i afventning af afslutningen af forhandlingerne om etablering af et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA), godkendte Unionen som reaktion på den økonomiske krise i Tunesien og for at yde støtte til nødvendige politiske reformer en forhøjelse af den makrofinansielle bistand til Tunesien med 300 mio. EUR, der skulle udbetales i 2015 i tre rater af 100 mio. EUR i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 534/2014/EU1a.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 534/2014/EU af 15. maj 2014 om makrofinansiel bistand til Den Tunesiske Republik (EUT L 151 af 21.5.2014, s. 9).

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) EU's lagre af olivenolie i begyndelsen af produktionsåret 2015/2016 ligger under gennemsnittet for de foregående produktionsår, hvorfor en forøgelse af importen fra Tunesien sandsynligvis ikke vil føre til ubalancer på EU's markeder. For så vidt angår næste produktionsår er mængderne imidlertid vanskelige at forudse på nuværende tidspunkt på grund af de store udsving i høsten.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) For at forhindre svig bør de påtænkte autonome handelsordninger være betinget af, at Tunesien efterlever Unionens regler vedrørende varers oprindelse og de hertil knyttede procedurer, og at der er et effektivt administrativt samarbejde med Unionen fra Tunesiens side.

(5) For at forhindre svig og sikre, at forbrugerne er ordentligt beskyttede i overensstemmelse med artikel 169 i TEUF, bør de påtænkte autonome handelsordninger være betinget af, at Tunesien efterlever Unionens regler vedrørende varers oprindelse og de hertil knyttede procedurer, og at der er et effektivt administrativt samarbejde med Unionen fra Tunesiens side.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Hvis stabiliteten på olivenoliemarkedet i Unionen skal bevares, kræver det, at de ekstra mængder som følge af de autonome handelsforanstaltninger først gøres tilgængelige, efter at den mængde af det årlige toldfrie kontingent af olivenolie, som er fastlagt i artikel 3, stk. 1, i protokollen til Euro-Middelhavsaftalen, er opbrugt.

(6) Hvis stabiliteten på olivenoliemarkedet i Unionen skal bevares, kræver det, at de ekstra mængder som følge af de autonome handelsforanstaltninger først gøres tilgængelige, efter at den mængde af det årlige toldfrie kontingent af olivenolie, som er fastlagt i artikel 3, stk. 1, i protokollen til Euro-Middelhavsaftalen, er opbrugt. For at forebygge større skade på produktionsstrukturen i Unionen indeholder denne forordning også beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at undgå markedsforvridninger.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) For at undgå en indvirkning på afgrøderne som følge af udsving i produktion, som på grund af vejrforholdene er meget store, bør sektoren gives de nødvendige redskaber til i højere grad at kunne selvregulere, uden omkostninger for EU-budgettet, og til at bekæmpe både produktions- og forbrugerprisudsving. De særlige foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 169 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/20131a, bør gennemføres i overensstemmelse hermed.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser hvad angår overholdelse af de betingelser, som præferencebehandlingen er omfattet af. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves med bistand fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20114.

(8) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser hvad angår fastsættelse af importlicenser, som udstedes mellem januar og oktober for den toårige periode, hvor denne foranstaltning gælder, og overholdelse af de betingelser, som præferencebehandlingen er omfattet af. Disse gennemførelsesbeføjelser bør udøves med bistand fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/20114.

__________________

__________________

4Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

4Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Hensigten med de specifikke autonome handelsforanstaltninger, som indføres ved denne forordning, er at afhjælpe den vanskelige økonomiske situation, som Tunesien befinder sig i for øjeblikket på grund af terrorangrebene. Disse foranstaltninger bør derfor være tidsbegrænsede og ikke påvirke forhandlingerne mellem Unionen og Tunesien om etablering af en vidtgående og bred frihandelsaftale (DCFTA), som skal påbegyndes i oktober 2015. Det kan overvejes at forlænge anvendelsesperioden ved udgangen af denne periode, hvis markedssituationen eller fremskridt i DCFTA-forhandlingerne berettiger hertil.

(9) Hensigten med de specifikke autonome handelsforanstaltninger, som indføres ved denne forordning, er at afhjælpe den vanskelige økonomiske situation, som Tunesien befinder sig i for øjeblikket på grund af terrorangrebene, uden at indvirke negativt på Unionens landbrugssektor.

 

Det nye kontingent udgør en forhøjelse af den toldindrømmelse, som Unionen allerede har bevilget dette land, selv om EU-markedet for olivenolie har haft en række vanskeligheder i de seneste år.

 

Disse foranstaltninger er derfor tidsbegrænsede og kan ikke danne præcedens i forhandlingerne mellem Unionen og Tunesien om etablering af en vidtgående og bred frihandelsaftale (DCFTA), som blev indledt i oktober 2015, og som forventes at fastsætte gensidige toldnedsættelser, bl.a. i landbrugssektoren.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til import af olivenolie med oprindelse i Tunesien henhørende under KN-kode 1509 10 10 og 1509 10 90 åbnes et årligt toldfrit kontingent på 35 000 ton.

Til import af olivenolie med oprindelse i Tunesien henhørende under KN-kode 1509 10 10 og 1509 10 90 åbnes i 2016 et toldfrit kontingent på 35 000 ton, når sådan olivenolie er fuldt ud fremstillet i Tunesien og transporteret direkte fra Tunesien til Unionen.

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende anvendelsen af resten af dette toldfrie kontingent i 2017 på betingelse af, at forsyningsbehovene på Unionens markeder nødvendiggør det.

 

Kommissionen tager ved udarbejdelsen af denne delegerede retsakt hensyn til den vurderingsrapport, der er fastsat i artikel 5b.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forvalter toldkontingentet i overensstemmelse med artikel 184 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Kommissionen forvalter toldkontingentet i overensstemmelse med artikel 184 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og gennem fastsættelse af månedlige importlicenser, som udstedes mellem januar og oktober 2016 og 2017 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1918/20061a.

 

__________________

 

1a Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2006 af 20. december 2006 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for olivenolie med oprindelse i Tunesien.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse fra Tunesiens side af betingelserne i artikel 2, kan den vedtage en gennemførelsesretsakt, som suspenderer hele eller en del af den præferencebehandling, som er omhandlet i artikel 1. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 6, stk. 2.

Skønner Kommissionen, at der er en markedsubalance på EU-plan, eller at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse fra Tunesiens side af betingelserne i artikel 2, kan den vedtage en gennemførelsesretsakt, som suspenderer hele eller en del af den præferencebehandling, som er omhandlet i artikel 1. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Ingen forlængelse

 

Denne forordnings anvendelsesperiode kan ikke forlænges ud over den dato, der er fastsat i artikel 7, stk. 2.

Begrundelse

Da der er tale om autonome hasteforanstaltninger, skal det udtrykkeligt fremgå, at deres gyldighedsperiode ikke kan forlænges.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Vurderingsrapport

 

Kommissionen vurderer det nye toldkontingents virkning på Unionens markeder ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden. Den forelægger konsekvensvurderingen for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5c

 

Beskyttelsesforanstaltning

 

I tilfælde af at de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, medfører eller udgør en trussel om en alvorlig forvridning af Unionens marked, suspenderes de af Kommissionen.

 

Suspensionen skal vare, så længe det er nødvendigt for en tilbagevenden til normale markedsvilkår, og kan forlænges indtil kontingentets udløb.

 

Hvis kontingentet genåbnes i løbet af gyldighedsåret, ændrer Kommissionen om nødvendigt forvaltningen heraf ved hjælp af en gennemførelsesretsakt med henblik på at vedtage de mest hensigtsmæssige foranstaltninger, der sigter mod at tilskynde til større stabilitet på markedet.

 

Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter den i artikel 6 omhandlede undersøgelsesprocedure.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en beskyttelsesforanstaltning i tilfælde af alvorlige markedsforvridninger som følge af dette nye ekstraordinære kontingent, som i praksis medfører en stigning på over 50 % af Tunesiens kontingent til dato.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5d

 

Anvendelse af artikel 169 i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

For at sikre en gnidningsløs funktion for olivenoliesektoren i Unionen iværksætter Kommissionen anvendelsen af de regler, der er fastsat i artikel 169 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017.

Den anvendes fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016.

 

Anvendelsen af denne forordning kan forlænges til den 31. december 2017 i overensstemmelse med de i artikel 1 anførte betingelser.

Begrundelse

Fællesskabets lagre af olivenolie ved begyndelsen af sæsonen 2015/2016 ligger under gennemsnittet for de forudgående sæsoner. Det forventes derfor ikke, at en stigning i importen vil skabe ubalancer på EU's markeder. I betragtning af at EU's efterspørgsel i 2017 ikke kan forudsiges, må der imidlertid manes til forsigtighed.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien

Referencer

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

5.10.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

5.10.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Behandling i udvalg

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Dato for vedtagelse

11.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

11

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mark Demesmaeker

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Republikken Tunesien

Referencer

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Dato for høring af EP

17.9.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

5.10.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

30.11.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Dato for indgivelse

28.1.2016