ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez


Διαδικασία : 2015/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0013/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0013/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0460),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0273/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0013/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 26ης Ιουνίου 2015 στο Sousse, Τυνησία, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του της 20ης Ιουλίου 2015, δήλωσε ότι η Ένωση, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα διερευνήσει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων για την υποστήριξη της τυνησιακής οικονομίας.

(2) Μετά την τρομοκρατική επίθεση της 26ης Ιουνίου 2015 στο Sousse, Τυνησία, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του της 20ης Ιουλίου 2015, δήλωσε ότι η Ένωση, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, θα διερευνήσει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την υποστήριξη της τυνησιακής οικονομίας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Το ελαιόλαδο συνιστά την κύρια γεωργική εξαγωγή της Τυνησίας προς την Ένωση, ενώ ο ελαιοκομικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της χώρας.

(3) Το ελαιόλαδο συνιστά την κύρια γεωργική εξαγωγή της Τυνησίας προς την Ένωση, ενώ ο ελαιοκομικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της χώρας, όπως συμβαίνει και με μερικές περιοχές ορισμένων κρατών μελών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Με σκοπό την πρόληψη της απάτης, τα μελετώμενα αυτόνομα εμπορικά μέτρα πρέπει να εξαρτώνται από την τήρηση εκ μέρους της Τυνησίας των σχετικών κανόνων για την καταγωγή των προϊόντων και των συναφών διαδικασιών, καθώς και την αποτελεσματική διοικητική συνεργασία της Τυνησίας με την Ένωση.

(5) Με σκοπό την πρόληψη της απάτης και για να διασφαλιστεί ότι τα μελετώμενα αυτόνομα εμπορικά μέτρα θα είναι προς το πραγματικό όφελος της τυνησιακής οικονομίας, τα μέτρα αυτά πρέπει να εξαρτώνται από την τήρηση εκ μέρους της Τυνησίας των σχετικών κανόνων για την καταγωγή των προϊόντων και των συναφών διαδικασιών, καθώς και την αποτελεσματική διοικητική συνεργασία της Τυνησίας με την Ένωση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 5α

 

Ενδιάμεση επανεξέταση

 

1. Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση αξιολόγηση του αντίκτυπου στην αγορά ελαιολάδου της Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει τα σχετικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αγορά της Ένωσης επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστική πράξη προκειμένου να προτείνει διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της αγοράς της Ένωσης. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.