RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Marielle de Sarnez


Menetlus : 2015/0218(COD)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0460),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0273/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0013/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Pärast 26. juuni 2015. aasta terrorirünnakut Tuneesias Sousse’is kinnitas Euroopa Liidu Nõukogu oma 20. juuli 2015. aasta järeldustes, et EL uurib koostöös liikmesriikidega võimalust võtta Tuneesia majanduse toetamiseks erakorralisi meetmeid.

(2) Pärast 26. juuni 2015. aasta terrorirünnakut Tuneesias Sousse’is kinnitas Euroopa Liidu Nõukogu oma 20. juuli 2015. aasta järeldustes, et EL uurib koostöös liikmesriikidega võimalust võtta Tuneesia majanduse toetamiseks erakorralisi ja ajutisi meetmeid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Oliiviõli on Tuneesia peamine põllumajanduslik eksportkaup ELi ja oliiviõlitööstus on oluline osa riigi majandusest.

(3) Oliiviõli on Tuneesia peamine põllumajanduslik eksportkaup ELi ja oliiviõlitööstus on oluline osa Tuneesia, ent ka mõne liikmesriigi mitme piirkonna majandusest.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et vältida pettusi, peaks Tuneesia kavandatavate autonoomsete kaubandusmeetmete puhul täitma ELi asjaomaseid eeskirju toodete päritolu kohta ja nendega seotud menetlusi, samuti peaks Tuneesia tegema ELiga tõhusat halduskoostööd.

(5) Selleks et vältida pettusi ja tagada, et kavandatavad autonoomsed kaubandusmeetmed toovad tegelikult kasu Tuneesia majandusele, peab Tuneesia nende puhul täitma ELi asjaomaseid eeskirju toodete päritolu kohta ja nendega seotud menetlusi, samuti peaks Tuneesia tegema ELiga tõhusat halduskoostööd.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Vahehindamine

 

1. Komisjon teostab vahehindamise ELi oliiviõli turule avalduva mõju kohta pärast käesoleva määruse jõustumist ning esitab järeldused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

2. Kui komisjon leiab, et käesoleva määruse sätted mõjutavad ELi turgu, on tal õigus võtta vastu rakendusakt, milles nähakse ette parandusmeetmed ELi turu olukorra taastamiseks. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 6 lõikes 2 osutatud menetlusega.

SELETUSKIRI

Terrorirünnakud 2015. aasta 18. märtsil Tunises ja 26. juunil Sousse'is tekitasid väga suurt kahju Tuneesia majandusele, ehkki tõsiseid probleeme oli juba varemgi.

Selles raskes olukorras peab Euroopa Liit vajalikuks kinnitada oma toetust ja võtta konkreetseid meetmeid Tuneesia majandusarengu toetamiseks.

Sellest lähtuvalt teeb komisjon ettepaneku pakkuda autonoomse kaubandusmeetmena ja üldist impordimahtu suurendamata ajutist ühepoolset tollimaksuvaba tariifikvooti Tuneesia oliiviõli ekspordiks ELi 35 000 tonni aastas ehk kokku 70 000 tonni.

Nimetatud kvoot on mõeldud kasutamiseks kahe aasta jooksul 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2017 ja see tehakse kättesaadavaks alles pärast ELi ja Tuneesia vahelise assotsiatsioonilepinguga ette nähtud tollimaksuvaba tariifikvoodi 56 700 tonnise mahu ammendumist.

Sellest meetmest on abi suurele osale Tuneesia majandusele. Tuneesia oliivisektor annab kaudselt tööd rohkem kui miljonile inimesele ja moodustab viiendiku riigi kogu põllumajanduse tööhõivest. Pealegi on oliiviõli Tuneesia peamine põllumajanduslik ekspordiartikkel.

Kõnesolev ajutine meede ei mõjuta 2015. aasta oktoobris vabakaubanduslepingu raames alanud põllumajandusalaste läbirääkimiste tulemusi.

Võttes konkreetseid kohustusi Tuneesia rahva ees nende majandusarengu toetuseks, aitab Euroopa Liit samuti kaasa demokraatia arengule Tuneesias.

12.1.2016

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamise kohta Tuneesia Vabariigile

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Arvamuse koostaja: Clara Eugenia Aguilera García

LÜHISELGITUS

26. juuni 2015. aasta terrorirünnak Sousse’is kinnitas ELile vajadust edaspidigi konkreetselt ja sihipäraselt toetada Tuneesia poliitilist ja majanduslikku üleminekut meetmetega, mis oleksid tõhusad lühiajalises perspektiivis. Selle taustal teeb komisjon ettepaneku pakkuda autonoomse kaubandusmeetmena ajutist ühepoolset tollimaksuvaba tariifikvooti Tuneesia oliiviõli ekspordiks ELi 35 000 tonni aastas. Kõnealune kvoot tehakse kättesaadavaks kaheks aastaks alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2017. Kõnealune lisamaht avatakse siis, kui lepingus sätestatud olemasolev tollimaksuvaba tariifikvoot 56 700 tonni on ammendatud.

Raportööri seisukoht

Raportöör nõustub, et EL peaks aitama taastada Tuneesia majandust sellel kahtlemata raskel ajal. Ta märgib siiski, et Euroopa Liidu solidaarsus kahjustab taas kord Lõuna-Euroopa põllumajandustootjaid, käesoleval juhul oliiviõli tootjaid. EL on maailma suurim oliiviõli tootja ning oliiviõli tootmine on peamine majandusliku ja sotsiaalse heaolu tagaja tootmispiirkondades. Eelkõige nende ELi riikide suurtes piirkondades, kus majanduskriis on kõige tõsisem, tagab oliiviõli sektor tuhanded töökohad ning aitab luua ELi positiivse kaubandusbilansi tänu oma olulisele rollile kolmandatesse riikidesse suunduvas ekspordis.

Kuigi käesoleval aastal tõusid mõnevõrra hinnad oliiviõli sektoris, siis viimase kümne aasta vältel hinnad pigem langesid ja tootmiskulude pideva tõusu tõttu vähenes kasumlikkus. Samuti tuleb juhtida tähelepanu sellele, et komisjoni pideva vastuseisu tõttu eraladustamise hindade kohandamisele, sealhulgas viimase reformi käigus, on hinnad jäänud 1990-aastate tasemele.

Esitatud muudatusettepanekute eesmärk on eelkõige kutsuda komisjoni üles hindama selliste meetmete mõju Euroopa põllumajandussektorile iga kord, kui ta hindab ettepaneku teostatavust. Raportöör rõhutab käesoleva meetme erakorralisust ja kiireloomulisust ning et selle kestust ja mahtu tuleks vastavalt soovitusele piirata. Lisaks on asjakohane rakendada nende lisakoguste igakuist haldust, et vähendada nende mõju liidu oliiviõli sektorile ja vältida Euroopas hindade langust teatavatel kuudel aastas.

Raportöör tuletab meelde, et praegune kogus 56 700 tonni, mis on sätestatud assotsieerimislepingus, ja import seestöötlemise peatamise protseduuri alusel tagab juba Tuneesiale eelisjuurdepääsu ELi turule.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek   1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Oliiviõli on Tuneesia peamine põllumajanduslik eksportkaup ELi ja oliiviõlitööstus on oluline osa riigi majandusest.

(3) Oliiviõli on Tuneesia peamine põllumajanduslik eksportkaup ELi ja oliiviõlitööstus on oluline osa Tuneesia, ent ka mõne liikmesriigi majandusest.

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) EL saab kõige paremini toetada Tuneesia majandust kooskõlas eesmärkidega, mis on sätestatud Euroopa naabruspoliitikas ja Euroopa – Vahemere piirkonna lepingus, pakkudes ligitõmbavat ja usaldusväärset turgu Tuneesiast eksporditavale oliiviõlile. See nõuab autonoomseid kaubandusmeetmeid, mis võimaldavad kõnealuse toote importi ELi tollimaksuvaba tariifikvoodi alusel.

(4) EL saab kõige paremini toetada Tuneesia majandust kooskõlas eesmärkidega, mis on sätestatud Euroopa naabruspoliitikas ja Euroopa – Vahemere piirkonna lepingus, pakkudes ligitõmbavat ja usaldusväärset turgu Tuneesiast eksporditavale oliiviõlile. Sel eesmärgil on EL kuni põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomist käsitlevate läbirääkimiste lõpetamiseni vastusena Tuneesias valitsevale majanduskriisile ja vajalike poliitiliste reformide toetamiseks heaks kiitnud Tuneesiale antava makromajandusliku finantsabi suurendamise 300 miljoni euro võrra, mis makstakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 534/2014/EL1a 2015. aastal välja kolme 100 miljoni euro suuruse osamaksena.

 

__________________

 

1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsus nr 534/2014/EL makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesia Vabariigile (ELT L 151, 21.5.2010, lk 9).

Muudatusettepanek   3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. ELi oliiviõli varud 2015.–2016. viljelusaasta algul on allpool eelmiste viljelusaastate keskmist taset, mistõttu Tuneesia oliiviõli impordimahu suurendamine ei tohiks ELi turge tasakaalust välja viia. Järgmise viljelusaasta kohta on saagikuse suurte kõikumiste tõttu hetkel raske mahu osas prognoose teha.

Muudatusettepanek   4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et vältida pettusi, peaks Tuneesia kavandatavate autonoomsete kaubandusmeetmete puhul täitma ELi asjaomaseid eeskirju toodete päritolu kohta ja nendega seotud menetlusi, samuti peaks Tuneesia tegema ELiga tõhusat halduskoostööd.

(5) Selleks et vältida pettusi ja tagada tarbijate nõuetekohane kaitse kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 169, peaks Tuneesia kavandatavate autonoomsete kaubandusmeetmete puhul täitma ELi asjaomaseid eeskirju toodete päritolu kohta ja nendega seotud menetlusi, samuti peaks Tuneesia tegema ELiga tõhusat halduskoostööd.

Muudatusettepanek   5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) ELi oliiviõli turu stabiilsuse säilitamiseks võib autonoomsete kaubandusmeetmetega ette nähtava täiendava mahu teha kättesaadavaks alles pärast oliiviõli aastase tollimaksuvaba tariifikvoodi (mis on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolli nr 1 artikli 3 lõikes 1) ammendumist.

(6) ELi oliiviõli turu stabiilsuse säilitamiseks võib autonoomsete kaubandusmeetmetega ette nähtava täiendava mahu teha kättesaadavaks alles pärast oliiviõli aastase tollimaksuvaba tariifikvoodi (mis on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolli nr 1 artikli 3 lõikes 1) ammendumist. Selleks et vältida ELi tootmisele ulatusliku kahju tekitamist, on käesolevas määruses samuti sätestatud kaitsemeetmed turumoonutuste vältimiseks.

Muudatusettepanek   6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Selleks et tootmises esinevad ilmastikuoludest tingitud suured kõikumised ei mõjutaks saaki, tuleks kõnealusele sektorile ulatuslikuma eneseregulatsiooni tagamiseks ning tootja- ja tarbijahinna kõikumise vältimiseks anda vahendid, mis oleksid ELi eelarve seisukohast neutraalsed. Sel eesmärgil tuleks rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/20131a artiklis 169 sätestatud erimeetmeid.

 

________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses nende tingimuste täitmisega, mida sooduskorra suhtes kohaldatakse. Neid volitusi tuleks teostada põllumajandusturgude ühise korralduse komitee abiga ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20114.

(8) Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses impordilubade väljastamisega jaanuarist oktoobrini meetme kehtivuse kahe aasta jooksul ja nende tingimuste täitmisega, mida sooduskorra suhtes kohaldatakse. Neid volitusi tuleks teostada põllumajandusturgude ühise korralduse komitee abiga ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20114.

__________________

__________________

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määrusega ette nähtud konkreetsed autonoomsed kaubandusmeetmed on mõeldud raske majandusliku olukorra leevendamiseks, millesse Tuneesia on terrorirünnakute tõttu praegu sattunud. Seetõttu peaksid nimetatud meetmed olema ajaliselt piiratud ning need ei tohiks piirata ELi ja Tuneesia vahelisi põhjaliku ja ulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomise üle peetavaid läbirääkimisi, mis peaksid algama 2015. aasta oktoobris. Kõnealuse ajavahemiku lõpus võib kaaluda kohaldamisaja pikendamist, kui see on põhjendatud turuolukorraga või edusammudega põhjaliku ja ulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomise üle peetavatel läbirääkimistel.

(9) Käesoleva määrusega ette nähtud konkreetsed autonoomsed kaubandusmeetmed on mõeldud raske majandusliku olukorra leevendamiseks, millesse Tuneesia on terrorirünnakute tõttu praegu sattunud, ent seejuures ei tohi kahjustada ELi põllumajandussektorit.

 

Uus kvoot tähendab ELi poolt Tuneesiale juba eraldatud tariifisoodustuste suurendamist, ehkki ELi oliiviõli turg on viimastel aastatel keerulises olukorras olnud.

 

Seepärast on nimetatud meetmed ajaliselt piiratud ning neid ei saa käsitada pretsedendina ELi ja Tuneesia vahelistel põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna loomise üle peetavatel läbirääkimistel, mida alustati 2015. aasta oktoobris ning mille tulemusena peaksid ootuste kohaselt vähenema vastastikused tollimaksud muu hulgas ka põllumajandussektoris.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tuneesiast pärit töötlemata oliiviõli, mis kuulub CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla, impordiks ELi avatakse tollimaksuvaba tariifikvoot 35 000 tonni aastas.

Tuneesiast pärit töötlemata oliiviõli, mis on täielikult Tuneesias toodetud ja otse Tuneesiast ELi tarnitud ning mis kuulub CN-koodide 1509 10 10 ja 1509 10 90 alla, impordiks ELi avatakse 2016. aastaks tollimaksuvaba kvoot 35 000 tonni.

 

Komisjonile antakse volitused vastu võtta delegeeritud õigusakte tollimaksuvaba kvoodi allesjäänud mahu kasutamise kohta 2017. aastal, tingimusel et see on vajalik ELi turgude tarnevajaduste seisukohalt.

 

Nimetatud delegeeritud õigusakti koostamisel võtab komisjon arvesse artiklis 5 b sätestatud hindamisaruannet.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon haldab tariifikvooti vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 184.

Komisjon haldab tariifikvooti vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 184 ja igakuiste impordilubade väljastamise kaudu 2016. ja 2017. aasta jaanuarist oktoobrini kooskõlas määrusega (EÜ) 1918/20061a.

 

__________________

 

1a 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1918/2006, millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine.

Muudatusettepanek   11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid, et Tuneesia ei täida artiklis 2 sätestatud tingimusi, võib ta vastu võtta rakendusakti, millega peatatakse artikliga 1 ettenähtud sooduskord täielikult või osaliselt. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Kui komisjon leiab, et tegu on turu tasakaalustamatusega ELi tasandil ning on piisavalt tõendeid, et Tuneesia ei täida artiklis 2 sätestatud tingimusi, võib ta vastu võtta rakendusakti, millega peatatakse artikliga 1 ettenähtud sooduskord täielikult või osaliselt. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek   12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 a

 

Pikendamise välistamine

 

Käesoleva määruse rakendamise tähtaega ei või pikendada üle artikli 7 lõikes 2 sätestatud kuupäeva.

Selgitus

Kuna tegu on erakorraliste autonoomsete meetmetega, tuleb sõnaselgelt täpsustada, et nende kehtimise perioodi ei tohi pikendada.

Muudatusettepanek   13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 b

 

Hindamisaruanne

 

Komisjon hindab uue tariifikvoodi mõju ELi turgudele üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. Ta esitab mõjuhinnangu Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek   14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 c

 

Kaitsemeede

 

Juhul kui käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmine moonutab tõsiselt või võib tõsiselt moonutada ELi turgu, peatab komisjon nende kohaldamise.

 

Peatamine kehtib tavapäraste turutingimuste taastumiseni ning seda võib pikendada kvoodi kehtivuse lõppemise tähtajani.

 

Juhul kui kvoot avatakse kehtivusaasta jooksul uuesti, muudab komisjon vajaduse korral kvoodi haldamist rakendusaktiga, et võtta vastu kõige asjakohasemad meetmed, mille eesmärk on soodustada turu suuremat stabiilsust.

 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 6 osutatud kontrollimenetlusega.

Selgitus

Uuest erikvoodist põhjustatud tõsiste turumoonuste esinemisel tuleb kehtestada kaitsemeede, mis tegelikkuses tähendab Tuneesiale hetkel kehtiva kvoodi üle 50% suurendamist.

Muudatusettepanek   15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5 d

 

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 169 kohaldamine

 

Selleks et tagada ELi oliiviõli sektori sujuv toimimine, näeb komisjon ette määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 169 sätestatud eeskirjade kohaldamise.

Muudatusettepanek   16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2017.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016.

 

Käesoleva määruse kohaldamist võidakse pikendada kuni 31. detsembrini 2017 kooskõlas artiklis 1 sätestatud tingimustega.

Selgitus

ELi oliiviõli varud on 2015.–2016. aasta kasvuperioodi alguseks allpool eelmiste hooaegade keskmist taset. Seetõttu ei ole ette näha, et impordimahu suurendamine võiks ELi turud tasakaalust välja viia. Sellegipoolest tuleb olla ettevaatlik, kuna Euroopa Liidu nõudlust 2017. aastaks ei ole võimalik prognoosida.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile

Viited

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.10.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

5.10.2015

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

11

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed(art 187 lg 2)

 

Mark Demesmaeker

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile

Viited

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.9.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.10.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.11.2015

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

7

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Esitamise kuupäev

28.1.2016