MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Marielle de Sarnez


Menettely : 2015/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0013/2016

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0460),

––  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0273/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0013/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Soussessa Tunisiassa 26 päivänä kesäkuuta 2015 tapahtuneen terrori-iskun jälkeen Euroopan unionin neuvosto totesi 20 päivänä heinäkuuta 2015 antamissaan päätelmissä, että unioni tutkisi yhdessä sen jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta toteuttaa poikkeustoimenpiteitä Tunisian talouden tukemiseksi.

(2) Soussessa Tunisiassa 26 päivänä kesäkuuta 2015 tapahtuneen terrori-iskun jälkeen Euroopan unionin neuvosto totesi 20 päivänä heinäkuuta 2015 antamissaan päätelmissä, että unioni tutkisi yhdessä sen jäsenvaltioiden kanssa mahdollisuutta toteuttaa väliaikaisia poikkeustoimenpiteitä Tunisian talouden tukemiseksi.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Oliiviöljy on tärkein Tunisiasta unioniin vietävä maataloustuote, ja oliiviöljyala on tärkeä osa maan taloutta.

(3) Oliiviöljy on tärkein Tunisiasta unioniin vietävä maataloustuote, ja oliiviöljyala on tärkeä osa maan taloutta, mikä pätee myös tiettyjen jäsenvaltioiden moniin alueisiin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Petosten estämiseksi suunnitelluissa yksipuolissa kauppatoimenpiteissä olisi edellytettävä, että Tunisia noudattaa unionin asiaankuuluvia alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja että Tunisia tekee tehokasta hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa.

(5) Petosten estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että suunnitellut yksipuoliset kauppatoimenpiteet todella hyödyttävät Tunisian taloutta, niissä olisi edellytettävä, että Tunisia noudattaa unionin asiaankuuluvia alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja että Tunisia tekee tehokasta hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Väliarviointi

 

1. Komissio tekee väliarvioinnin unionin oliiviöljymarkkinoihin kohdistuvista vaikutuksista tämän asetuksen voimaantulosta alkaen ja esittää johtopäätöksensä parlamentille ja neuvostolle.

 

2. Mikäli komissio toteaa, että tämän asetuksen säännökset ovat vaikuttaneet unionin markkinoihin, sille siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädös, jossa ehdotetaan korjaavia toimenpiteitä unionin markkinoiden tilanteen palauttamiseksi ennalleen. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

PERUSTELUT

Terrori-iskut 18. maaliskuuta 2015 Tunisissa ja 26. kesäkuuta 2015 Soussessa ovat vaikuttaneet erittäin kielteisesti Tunisian talouteen, joka oli jo ennestään suurissa vaikeuksissa.

Tässä vaikeassa tilanteessa Euroopan unioni haluaa vahvistaa tukeaan ryhtymällä konkreettisiin toimiin tukeakseen Tunisian talouskehitystä.

Komissio ehdottaa näin ollen yksipuolisen kauppatoimenpiteen toteuttamista, jonka mukaisesti Tunisia voisi viedä unioniin oliiviöljyä väliaikaisessa yksipuolisessa tullittomassa tariffikiintiössä, jonka suuruus on 35 000 tonnia vuodessa eli yhteensä 70 000 tonnia, mikä toteutetaan nostamatta tuonnin kokonaisvolyymia.

Tämä kiintiö on voimassa kahden vuoden ajan, 1. tammikuuta 2016–31. joulukuuta 2017, ja käytettävissä heti kun nykyinen 56 700 tonnin tulliton tariffikiintiö, joka sisältyy unionin ja Tunisian väliseen assosiaatiosopimukseen, on käytetty loppuun.

Tämä toimenpide hyödyttää suurelta osin Tunisian taloutta. Tunisian oliiviöljyala työllistää epäsuorasti yli miljoona henkeä ja sen osuus maan kaikista maatalouden työpaikoista on viidennes. Oliiviöljy on lisäksi Tunisian maatalouden tärkein vientituote.

Tämä väliaikainen toimenpide ei vaikuta lokakuussa 2015 aloitettujen, vapaakauppasopimuksen puitteissa käytävien maatalousneuvottelujen tuloksiin.

Sitoutuessaan näin konkreettisesti tunisialaisten rinnalla heidän talouskehityksensä tukemiseen Euroopan unioni toimii myös Tunisian demokratiakehityksen hyväksi.

12.1.2016

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamisesta Tunisian tasavallan osalta

(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))

Valmistelija: Clara Eugenia Aguilera García

LYHYET PERUSTELUT

Soussessa 26. kesäkuuta 2015 tapahtunut terrori-isku herätti EU:ssa tarpeen auttaa konkreettisella ja kohdennetulla tavalla Tunisiaa sen poliittisessa ja taloudellisessa siirtymäprosessissa toteuttamalla toimia, jotka voivat olla tehokkaita lyhyellä aikavälillä. Näin ollen Euroopan komissio ehdottaa sellaisen yksipuolisen kaupan toimenpiteen toteuttamista, jonka mukaisesti Tunisia voisi vuosittain viedä unioniin oliiviöljyä väliaikaisessa yksipuolisessa tariffikiintiössä, jonka suuruus on 35 000 tonnia ja josta ei kanneta tullia. Tämä kiintiö olisi käytössä kahden vuoden ajan 1. tammikuuta 2016 ja 31. joulukuuta 2017 välillä. Tämä lisämäärä asetetaan käyttöön, kun sopimuksessa määrätty nykyinen 56 700 tonnin suuruinen tulliton tariffikiintiö on käytetty loppuun.

Valmistelijan kanta

Valmistelija on samaa mieltä siitä, että EU:n on osallistuttava Tunisian talouden elvyttämiseen tänä kiistämättä vaikeana ajanjaksona. Valmistelija toteaa kuitenkin, että unionin solidaarisuutta osoitetaan jälleen kerran eteläeurooppalaisten viljelijöiden, tässä tapauksessa oliiviöljyn tuottajien, kustannuksella. EU on maailman johtaja oliiviöljyalalla, ja oliiviöljyn tuotanto on pääasiallinen tulonlähde ja sosiaalisen hyvinvoinnin perusta oliiviöljyn tuotantoalueilla. Nimenomaan talouskriisin pahiten koettelemilla laajoilla EU:n jäsenvaltioiden alueilla oliiviöljyala takaa tuhansien työpaikkojen säilymisen ja myötävaikuttaa kolmansiin maihin suuntautuvan merkittävän vientinsä ansiosta EU:n positiiviseen kauppataseeseen.

Vaikka oliiviöljyalan hinnat ovat hieman kohonneet tänä vuonna, ne ovat kymmenen viime vuoden ajan jatkuvasti laskeneet samoin kuin viljelijöiden ansiot tuotantokustannusten jatkuvan kohoamisen vuoksi. Mainittakoon myös, että komissio vastustaa jatkuvasti yksityisen varastoinnin hintojen päivittämistä – ne ovat jopa viime uudistuksen jälkeen edelleen 90-luvun tasolla.

Esitettyjen tarkistusten ensisijaisena tavoitteena on pyytää komissiota aina, kun se arvioi ehdotusten toteutettavuutta, teettämään arviointeja tällaisten toimenpiteiden vaikutuksista unionin maatalousalaan. On korostettava kyseisen toimenpiteen poikkeuksellista ja kiireellistä luonnetta ja rajattava sen kesto määrättyyn ajanjaksoon ehdotettujen kiintiöiden puitteissa. Kyseisiä lisämääriä olisi hallinnoitava kuukausittain, jotta niiden vaikutus unionin oliiviöljymarkkinoihin olisi mahdollisimman vähäinen ja jotta vältettäisiin unionin hintojen romahdus tiettyinä kuukausina vuodessa.

On syytä muistuttaa, että assosiaatiosopimuksessa määrätyn nykyisen 56 700 tonnin kiintiön ja sisäisen jalostusjärjestelmän mukaisen tuonnin ansiosta Tunisialla on jo nyt etuoikeutettu pääsy unionin markkinoille.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus     1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Oliiviöljy on tärkein Tunisiasta unioniin vietävä maataloustuote, ja oliiviöljyala on tärkeä osa maan taloutta.

(3) Oliiviöljy on tärkein Tunisiasta unioniin vietävä maataloustuote, ja eräiden jäsenvaltioiden talouksien tavoin oliiviöljyala on tärkeä osa maan taloutta.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Paras tapa, jolla unioni voi tukea Tunisian taloutta Euroopan naapuruuspolitiikan ja Euro–Välimeri-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, on luoda houkuttelevat ja luotettavat markkinat Tunisiasta vietävälle oliiviöljylle. Tämä edellyttää sellaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamista, jotka mahdollistavat mainitun tuotteen tuonnin unioniin tullittomassa tariffikiintiössä.

(4) Paras tapa, jolla unioni voi tukea Tunisian taloutta Euroopan naapuruuspolitiikan ja Euro–Välimeri-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, on luoda houkuttelevat ja luotettavat markkinat Tunisian vientituotteille. Tästä syystä ja odotettaessa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen tekemistä koskevien neuvottelujen päättymistä unioni hyväksyi Tunisian talouskriisin torjumiseksi ja tarvittavien poliittisten uudistusten tukemiseksi 300 miljoonan euron suuruisen korotuksen Tunisialle annettavaan makrotaloudelliseen apuun. Korotus on määrä maksaa kolmessa 100 miljoonan euron suuruisessa erässä vuonna 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 534/2014/EU mukaisesti1a.

 

__________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 534/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, makrotaloudellisen avun myöntämisestä Tunisian tasavallalle (EUVL L 151, 21.5.2014, s. 9).

Tarkistus     3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Unionin oliiviöljyvarastot ovat viljelykauden 2015/2016 alussa pienemmät kuin edellisinä satovuosina keskimäärin, ja siksi on epätodennäköistä, että tuonnin lisääntyminen Tunisiasta aiheuttaa epätasapainoa unionin markkinoilla. Seuraavan satovuoden satomääriä on kuitenkin tällä hetkellä vaikea ennustaa, koska sadot vaihtelevat huomattavasti.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Petosten estämiseksi suunnitelluissa yksipuolissa kauppatoimenpiteissä olisi edellytettävä, että Tunisia noudattaa unionin asiaankuuluvia alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja että Tunisia tekee tehokasta hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa.

(5) Petosten estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kuluttajia suojellaan asianmukaisesti SEUT:n 169 artiklan mukaisesti, suunnitelluissa yksipuolisissa kauppatoimenpiteissä olisi edellytettävä, että Tunisia noudattaa unionin asiaankuuluvia alkuperäsääntöjä ja niihin liittyviä menettelyjä ja että Tunisia tekee tehokasta hallinnollista yhteistyötä unionin kanssa.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Unionin oliiviöljymarkkinoiden vakauden säilyminen edellyttää, että yksipuolisten kauppatoimenpiteiden synnyttämä lisämäärä asetetaan saataville vasta sen jälkeen, kun Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 3 artiklan 1 kohdassa määrätty oliiviöljyn vuotuinen tulliton tariffikiintiö on käytetty loppuun.

(6) Unionin oliiviöljymarkkinoiden vakauden säilyminen edellyttää, että yksipuolisten kauppatoimenpiteiden synnyttämä lisämäärä asetetaan saataville vasta sen jälkeen, kun Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 3 artiklan 1 kohdassa määrätty oliiviöljyn vuotuinen tulliton tariffikiintiö on käytetty loppuun. Jotta estetään merkittävän haitan kohdistuminen unionin tuotantojärjestelmiin, tässä asetuksessa säädetään myös suojatoimenpiteiden toteuttamisesta markkinoiden vääristymien ehkäisemiseksi.

Tarkistus     6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Jotta vältetään tuotannon heilahtelut, jotka ovat ilmaston vuoksi huomattavia, alalle olisi annettava laajemman itsesääntelyn mahdollistavat välineet, jotka eivät aiheuta menoja unionin talousarvioon ja joilla voidaan torjua niin tuottaja- kuin kuluttajahintojen epävakautta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/20131a 169 artiklassa säädetyt erityiset toimenpiteet olisi näin ollen pantava täytäntöön.

 

________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta niiden edellytysten osalta, joiden on täytyttävä etuusjärjestelyjä noudatettaessa. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean avustuksella ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20114 mukaisesti.

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta niiden tuontitodistusten osalta, jotka myönnetään tammi- ja lokakuun välillä niinä kahtena vuonna, joina tämä toimenpide on voimassa, ja niiden edellytysten osalta, joiden on täytyttävä etuusjärjestelyjä noudatettaessa. Tätä täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean avustuksella ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

__________________

__________________

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tällä asetuksella käyttöön otettavien erityisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden tarkoituksena on helpottaa terrori-iskuista johtuvaa Tunisian vaikeata taloustilannetta. Sen vuoksi nämä toimenpiteet olisi rajoitettava ajallisesti ja niitä olisi sovellettava rajoittamatta lokakuussa 2015 alkaviksi suunniteltujen neuvottelujen käymistä unionin ja Tunisian välillä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä. Niiden voimassaolon jatkamista tämän ajanjakson päättymisen jälkeen voidaan harkita, jos tämä on perusteltua markkinatilanteen ja mainittua sopimusta koskevien neuvottelujen etenemisen vuoksi.

(9) Tällä asetuksella käyttöön otettavien erityisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden tarkoituksena on helpottaa terrori-iskuista johtuvaa Tunisian vaikeata taloustilannetta unionin maatalousalan tilannetta huonontamatta.

 

Vaikka unionin oliiviöljymarkkinat ovat kärsineet suurista vaikeuksista viime vuosina, uusi kiintiö on unionin jo Tunisialle myöntämää kiintiötä suurempi.

 

Sen vuoksi nämä toimenpiteet olisi rajoitettava ajallisesti eikä niitä saisi pitää ennakkotapauksena unionin ja Tunisian välistä pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa, jotka alkoivat lokakuussa 2015 ja joiden odotetaan tuottavan keskinäisiä tullien alennuksia myös maatalousalalla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Avataan unioniin tuotavalle Tunisiasta peräisin olevalle CN-koodin 1509 10 10 ja 1509 10 90 oliiviöljylle vuotuinen 35 000 tonnin suuruinen tulliton tariffikiintiö.

Avataan unioniin tuotavalle Tunisiasta peräisin olevalle CN-koodien NC 1509 10 10 ja 1509 10 90 oliiviöljylle, joka on tuotettu yksinomaan Tunisiassa ja kuljetettu maasta suoraan unioniin, 35 000 tonnin suuruinen tulliton kiintiö vuodelle 2016.

 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän tullittoman kiintiön jäljellä olevan osan käyttöä vuonna 2017 koskevia delegoituja säädöksiä, mikäli unionin markkinoiden toimitustarpeet sitä edellyttävät.

 

Delegoituja säädöksiä laatiessaan komissio ottaa huomioon 5 b artiklassa tarkoitetun arviointikertomuksen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hallinnoi tariffikiintiötä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan mukaisesti.

Komissio hallinnoi tariffikiintiötä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan mukaisesti ja ottamalla käyttöön kuukausikohtaiset tuontitodistukset, joita myönnetään tammi-lokakuussa vuosina 2016 ja 2017 asetuksen (EY) N:o 1918/20061a mukaisesti.

 

__________________

 

1a Komission asetus (EY) N:o 1918/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio katsoo, että todisteita on riittävästi siitä, ettei Tunisia ole noudattanut 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, se voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jolla 1 artiklassa säädetty etuusjärjestely keskeytetään kokonaan tai osittain. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jos komissio katsoo, että unionin markkinoilla vallitsee epätasapaino tai että todisteita on riittävästi siitä, ettei Tunisia ole noudattanut 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, se voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, jolla 1 artiklassa säädetty etuusjärjestely keskeytetään kokonaan tai osittain. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Voimassaolon jatkamista koskeva kielto

 

Tämän asetuksen soveltamisaikaa ei voida jatkaa 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä aikaa pidemmälle.

Perustelu

Koska kyse on kiireellisistä yksipuolisista toimenpiteistä, on todettava yksiselitteisesti, että niiden voimassaoloaikaa ei voida jatkaa.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

5 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b artikla

 

Arviointikertomus

 

Komissio arvioi yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta uuden tariffikiintiön vaikutuksia unionin markkinoihin. Komissio esittää vaikutustenarvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

5 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c artikla

 

Suojatoimenpide

 

Jos tässä asetuksessa vahvistetut velvoitteet aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa unionin markkinoiden vakavan vääristymisen, komissio keskeyttää niiden soveltamisen.

 

Keskeytys on voimassa niin kauan kuin on tarpeen normaalien markkinaolojen palauttamiseksi, ja sitä voidaan jatkaa kiintiön voimassaolon päättymiseen saakka.

 

Jos kiintiön soveltamista jatketaan sen voimassaolovuoden aikana, komissio muuttaa tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksellä kiintiön hallinnointia markkinoiden vakauttamista edistävien mahdollisimman tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden käyttöön ottamiseksi.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 6 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

On tarpeen ottaa käyttöön suojatoimenpide siltä varalta, että tämä uusi poikkeuksellinen kiintiö – joka käytännössä kasvattaa 50 prosentilla Tunisian tähänastista kiintiötä – aiheuttaa vakavia markkinavääristymiä.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

5 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 d artikla

 

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 169 artiklan soveltaminen

 

Unionin oliiviöljyalan sujuvan toiminnan varmistamiseksi komissio käynnistää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 169 artiklassa vahvistettujen sääntöjen soveltamisen.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana.

 

Tämän asetuksen soveltamista voidaan jatkaa 31 päivään joulukuuta 2017 asti 1 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Perustelu

Unionin oliiviöljyvarastot ovat viljelykauden 2015/2016 alussa pienemmät kuin edellisinä satovuosina keskimäärin. Siksi ei ole odotettavissa, että tuonnin lisääminen aiheuttaa epätasapainoa EU:n markkinoilla. On kuitenkin syytä edetä varovaisesti, sillä oliiviöljyn kysyntää unionissa vuonna 2017 ei voida ennakoida.

ASIAN KÄSITTELY

LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian tasavallan osalta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

5.10.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

5.10.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Valiokuntakäsittely

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

11

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mark Demesmaeker

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian tasavallan osalta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.9.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

5.10.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

25.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

7

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.1.2016