Pranešimas - A8-0013/2016Pranešimas
A8-0013/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių netaikymo Tuniso Respublikai

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Marielle de Sarnez


Procedūra : 2015/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių netaikymo Tuniso Respublikai

(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0460),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8–0273/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8–0013/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) po 2015 m. birželio 26 d. teroristinio išpuolio Susoje, Tunise, Europos Sąjungos Taryba 2015 m. liepos 20 d. susitikimo išvadose nurodė, kad Sąjunga, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, išnagrinės galimybę imtis išimtinių paramos Tuniso ekonomikai priemonių;

(2) po 2015 m. birželio 26 d. teroristinio išpuolio Susoje, Tunise, Europos Sąjungos Taryba 2015 m. liepos 20 d. susitikimo išvadose nurodė, kad Sąjunga, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, išnagrinės galimybę imtis išimtinių ir laikinų paramos Tuniso ekonomikai priemonių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) alyvuogių aliejus – pagrindinis Tuniso į Sąjungą eksportuojamas žemės ūkio produktas, o alyvuogių aliejaus pramonė – svarbi šios šalies ekonomikos dalis;

(3) alyvuogių aliejus – pagrindinis Tuniso į Sąjungą eksportuojamas žemės ūkio produktas, o alyvuogių aliejaus pramonė – svarbi šios šalies ir kai kurių tam tikrų valstybių narių regionų ekonomikos dalis;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekiant išvengti sukčiavimo, numatomos autonominės prekybos priemonės turėtų būti taikomos su sąlyga, kad Tunisas laikysis atitinkamų Sąjungos nustatytų produktų kilmės taisyklių ir susijusių procedūrų ir kad ši šalis užtikrins veiksmingą administracinį bendradarbiavimą su Sąjunga;

(5) siekiant išvengti sukčiavimo ir užtikrinti, kad numatomos autonominės prekybos priemonės tikrai bus naudingos Tuniso ekonomikai, jos turėtų būti taikomos su sąlyga, kad Tunisas laikysis atitinkamų Sąjungos nustatytų produktų kilmės taisyklių ir susijusių procedūrų ir kad ši šalis užtikrins veiksmingą administracinį bendradarbiavimą su Sąjunga;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

Laikotarpio vidurio peržiūra

 

1. Po šio reglamento įsigaliojimo Komisija atlieka laikotarpio vidurio peržiūrą dėl alyvuogių aliejaus poveikio Sąjungos rinkai ir šios peržiūros išvadas pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

2. Nustačiusi, kad šio reglamento nuostatos turi įtakos Sąjungos rinkai, Komisija turi teisę priimti įgyvendinimo aktą, siekiant pasiūlyti taisomuosius veiksmus, kuriais būtų atkurta Sąjungos rinkos padėtis. Šis įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl 2015 m. kovo 18 d. Tunise ir 2015 m. birželio 26 d. Susoje įvykdytų teroristinių išpuolių labai nukentėjo Tuniso ekonomika, tačiau jau ir prieš šiuos įvykius Tunise buvo didelių ekonomikos sunkumų.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Europos Sąjunga nori dar kartą patvirtinti, kad remia Tunisą ir imasi konkrečių Tuniso ekonomikos vystymąsi remiančių veiksmų.

Taigi Europos Komisija siūlo pradėti vienašališkai laikinai taikyti autonominę prekybos priemonę, pagal kurią Tunisui numatoma tarifinė kvota – šiai šaliai leidžiama be muito eksportuoti į Sąjungą 35 000 tonų alyvuogių aliejaus per metus, tai yra iš viso 70 000 tonų, nedidinant bendros importo apimties.

Ši kvota nustatoma dvejiems metams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir ji gali būti taikoma nuo tada, kai bus išnaudota dabar taikoma Sąjungos ir Tuniso asociacijos susitarime numatyta 56 700 tonų nulinio tarifo tarifinė kvota.

Ši priemonė bus labai naudinga Tuniso ekonomikai. Tuniso alyvuogių auginimo sektoriuje netiesiogiai sukuriama daugiau kaip milijonas darbo vietų, kurios sudaro penktadalį visų šalies žemės ūkio sektoriuje sukuriamų darbo vietų. Be to, alyvuogių aliejus yra daugiausia eksportuojamas Tuniso žemės ūkio produktas.

Ši laikina nuostata nedaro poveikio žemės ūkio srities deryboms, kurios bus vedamos derantis dėl laisvosios prekybos susitarimo (derybos dėl šio susitarimo prasidėjo 2015 m. spalio mėn.).

Įsipareigodama imtis tokių veiksmų, Europos Sąjunga remia Tuniso ekonomikos vystymąsi ir kartu skatina Tuniso demokratijos procesą.

12.1.2016

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai

(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))

Nuomonės referentė: Clara Eugenia Aguilera García

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2015 m. birželio 26 d. teroristinis išpuolis Susoje paskatino ES imtis konkrečių, tikslingų ir artimiausiu metu rezultatų galinčių duoti veiksmų, kuriais būtų labiau padedama Tunisui pereinamuoju politinių ir ekonominių pokyčių laikotarpiu. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Europos Komisija siūlo pradėti taikyti autonominę prekybos priemonę, kuria Tunisui numatoma laikina vienašalė tarifinė kvota – šiai šaliai leidžiama be muito eksportuoti į Sąjungą 35 000 tonų alyvuogių aliejaus per metus. Ši kvota bus taikoma dvejus metus – nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Šį kiekį Tunisas galės papildomai eksportuoti išnaudojęs dabartinę Susitarime nustatytą muitais neapmokestinamą 56 700 tonų tarifinę kvotą.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė pritaria tam, kad ES turi padėti atgaivinti ekonomiką minėtoje šalyje šiuo neabejotinai sudėtingu laikotarpiu. Vis dėlto dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kaip Sąjungos solidarumas įgyvendinamas Pietų Europos žemdirbių sąskaita, šiuo konkrečiu atveju – alyvuogių augintojų sąskaita. ES yra alyvuogių aliejaus, kurio gamyba turėtų būti pagrindinė ekonominė ir socialinė parama gamybos vietovėse, sektoriaus lyderė visame pasaulyje. Būtent didelėse ES šalių, kuriose ekonomikos krizės yra dar rimtesnė, zonose alyvuogių aliejaus sektorius užtikrina tūkstančius darbo vietų ir dėl savo svarbos vykdant eksportą į trečiąsias šalis prisideda prie teigiamo ES prekybos balanso.

Nors šiemet alyvuogių aliejaus sektoriuje padėtis kainų srityje šiek tiek pagerėjo, pastarųjų dešimties metų tendencija buvo nuolatinis kainų kritimas ir auginimo pelningumo mažėjimas dėl nuolat didėjančių gamybos sąnaudų. Taip pat verta paminėti, kad Komisija nuolat nepritarė privataus sandėliavimo kainų perskaičiavimui, net ir po pastarosios reformos toliau taikomi dešimtojo dešimtmečio tarifai.

Siūlomais pakeitimais visų pirma siekiama prašyti, kad Europos Komisija atliktų tokių priemonių Europos žemės ūkio sektoriui poveikio vertinimus, kai vertinamas pasiūlymo tinkamumas. Svarbu pabrėžti išskirtinį ir skubų šios priemonės, kurios taikymo trukmė turėtų būti pritaikyta prie laiko ir siūlomų sumų, pobūdį. Be to, šių papildomų sumų administravimui tikslinga taikyti mėnesinį metodą, siekiant sumažinti poveikį Bendrijos alyvuogių aliejaus rinkai ir išvengti smarkaus Europos kainų kritimo tam tikrais mėnesiais.

Verta priminti, kad dabartinė 56 700 tonų kvota, numatyta asociacijos susitarime, ir importas, vykdomas pagal laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, atliekamą taikant sąlyginio neapmokestinimo sistemą, jau dabar suteikia Tunisui privilegijuotą prieigą prie ES rinkos.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) alyvuogių aliejus – pagrindinis Tuniso į Sąjungą eksportuojamas žemės ūkio produktas, o alyvuogių aliejaus pramonė – svarbi šios šalies ekonomikos dalis;

(3) alyvuogių aliejus – pagrindinis Tuniso į Sąjungą eksportuojamas žemės ūkio produktas, o alyvuogių aliejaus pramonė – svarbi šios šalies ekonomikos dalis, tačiau lygiai taip pat svarbus ir kai kurių valstybių narių ekonominis išteklius;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) atsižvelgdama į Europos kaimynystės politikos ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime nustatytus tikslus, Sąjunga Tuniso ekonomiką geriausiai paremtų užtikrindama patrauklią ir patikimą rinką Tuniso eksportuojamam alyvuogių aliejui. Tam būtinos autonominės prekybos priemonės, kuriomis būtų suteikta galimybė importuoti šį produktą į Sąjungą naudojant muitais neapmokestinamą tarifinę kvotą;

(4) atsižvelgdama į Europos kaimynystės politikos ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarime nustatytus tikslus, Sąjunga Tuniso ekonomiką geriausiai paremtų užtikrindama patrauklią ir patikimą rinką Tuniso eksportui. Todėl, laukdama derybų dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) pabaigos, Sąjunga patvirtino sprendimą padidinti makrofinansinę paramą Tunisui 300 mln. EUR, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 534/2014/ES1a per 2015 m. turi būti išmokėti trimis dalimis po 100 mln. EUR, siekiant įveikti Tuniso ekonomikos krizę ir remti būtinas politines reformas;

 

__________________

 

1a2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 534/2014/ES dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Tuniso Respublikai (OL L 151, 2014 5 21, p. 9).

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) 2015–2016 prekybos metų pradžioje alyvuogių aliejaus Sąjungoje yra mažiau, negu vidutiniškai buvo keletą ankstesnių prekybos metų, todėl nereikėtų tikėtis, kad iš Tuniso importavus daugiau šio aliejaus ES rinkų pusiausvyra bus sutrikdyta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad alyvuogių derlius būna labai nevienodas, šiuo metu sunku prognozuoti, kiek alyvuogių aliejaus bus kitais prekybos metais;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) siekiant išvengti sukčiavimo, numatomos autonominės prekybos priemonės turėtų būti taikomos su sąlyga, kad Tunisas laikysis atitinkamų Sąjungos nustatytų produktų kilmės taisyklių ir susijusių procedūrų ir kad ši šalis užtikrins veiksmingą administracinį bendradarbiavimą su Sąjunga;

(5) siekiant išvengti sukčiavimo ir tuo pačiu užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą, kaip nustatyta SESV 169 straipsnyje, numatomos autonominės prekybos priemonės turėtų būti taikomos su sąlyga, kad Tunisas laikysis atitinkamų Sąjungos nustatytų produktų kilmės taisyklių ir susijusių procedūrų ir kad ši šalis užtikrins veiksmingą administracinį bendradarbiavimą su Sąjunga;

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant išlaikyti Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkos stabilumą, autonominėmis prekybos priemonėmis nustatomas papildomas kiekis turi būti leidžiamas importuoti tik išnaudojus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 protokolo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą alyvuogių aliejaus metinę muitais neapmokestinamą tarifinę kvotą;

(6) siekiant išlaikyti Sąjungos alyvuogių aliejaus rinkos stabilumą, autonominėmis prekybos priemonėmis nustatomas papildomas kiekis turi būti leidžiamas importuoti tik išnaudojus Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 protokolo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą alyvuogių aliejaus metinę muitais neapmokestinamą tarifinę kvotą; siekiant imtis atsargumo priemonių, kad nebūtų padaryta didesnės žalos ES produkcijai, šiuo reglamentu taip pat nustatomos apsaugos priemonės, kad nebūtų iškraipyta rinka;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) siekiant išvengti poveikio šiai kultūrai, atsirandančio dėl produkcijos svyravimų (tam įtakos turi klimatas), būtina nustatyti sektoriuje taikomas priemones, kad būtų siekiama didesnės sektoriaus savireguliacijos, neskiriant ES biudžeto lėšų, ir būtų kovojama tiek su gamintojų, tiek su vartotojų kainų svyravimu sektoriuje. Atitinkamai turėtų būti įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/20131a 169 straipsnyje nurodytos priemonės;

 

________________

 

1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su sąlygų, kuriomis galima taikyti lengvatines priemones, laikymusi. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi padedant Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetui ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20114;

(8) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su importo licencijų išdavimu nuo sausio iki spalio mėnesio dvejų šios priemonės galiojimo metų laikotarpiui ir sąlygų, kuriomis galima taikyti lengvatines priemones, laikymusi. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi padedant Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetui ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/20114;

__________________

__________________

4 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

4 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) šiuo reglamentu nustatomų specialių autonominių prekybos priemonių paskirtis – palengvinti sunkią ekonominę padėtį, į kurią dėl teroristinių išpuolių šiuo metu yra patekęs Tunisas. Todėl šios priemonės turėtų būti taikomos ribotą laiką ir neturėtų daryti poveikio 2015 m. spalio mėn. prasidėsiančioms Sąjungos ir Tuniso deryboms dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) sukūrimo. Priemonių taikymo laikotarpio pabaigoje būtų galima apsvarstyti galimybę jį pratęsti, jei to reikėtų atsižvelgiant į rinkos padėtį arba į derybų dėl IVLPE eigą;

(9) šiuo reglamentu nustatomų specialių autonominių prekybos priemonių paskirtis – palengvinti sunkią ekonominę padėtį, į kurią dėl teroristinių išpuolių šiuo metu yra patekęs Tunisas, nepakenkiant Sąjungos žemės ūkio sektoriui.

 

Naująja kvota yra padidinama tarifų nuolaida, kurią šiai šaliai Sąjunga jau taiko, nors pastaraisiais metais Sąjungos alyvuogių aliejaus rinka patyrė kritinių laikotarpių.

 

Todėl šios priemonės taikomos ribotą laiką ir negali būti laikomos precedentu 2015 m. spalio mėn. prasidėjusiose Sąjungos ir Tuniso derybose dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) sukūrimo, kuriomis tikimasi pasiekti tarifų abipusių nuolaidų, įskaitant žemės ūkio sektorių.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gryno alyvuogių aliejaus, kurio kilmės šalis – Tunisas ir kurio KN kodai yra 1509 10 10 ir 1509 10 90, importui į Sąjungą leidžiama taikyti metinę muitais neapmokestinamą 35 000 tonų tarifinę kvotą.

2016 m. gryno alyvuogių aliejaus, kurio kilmės šalis – Tunisas, kurio KN ir NK kodai yra 1509 10 10 ir 1509 10 90, kai toks grynas alyvuogių aliejus yra visas pagamintas iš Tunise augančių alyvuogių ir iš Tuniso pervežtas tiesiai į Sąjungą, importui į Sąjungą taikoma metinė muitais neapmokestinama 35 000 tonų kvota.

 

Europos Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl leidimo 2017 m. naudoti likusią muitais neapmokestinamą kvotą, jeigu to reikia atsižvelgiant į Europos Sąjungos rinkų tiekimo poreikius.

 

Komisija, rengdama šį deleguotąjį aktą atsižvelgia į 5b straipsnyje pateiktą vertinimo ataskaitą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija administruoja tarifinę kvotą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsniu.

Komisija administruoja tarifinę kvotą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 184 straipsniu ir nustatydama mėnesines importo licencijas, kurios pagal Reglamentą (EB) Nr. 1918/20061a išduodamos nuo 2016 ir 2017 m. sausio iki spalio mėn.

 

__________________

 

1a2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą.

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai įrodymų, kad Tunisas nesilaiko 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, ji gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo visiškai arba iš dalies sustabdomas 1 straipsnyje numatytų lengvatinių priemonių taikymas. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Jei Komisija nustato, kad ES lygmeniu rinkos pusiausvyra yra sutrikusi arba yra pakankamai įrodymų, kad Tunisas nesilaiko 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, ji gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo visiškai arba iš dalies sustabdomas 1 straipsnyje numatytų lengvatinių priemonių taikymas. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c straipsnis

 

Draudimas pratęsti

 

Šio reglamento taikymo laikotarpis negali būti pratęstas ilgiau negu iki 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atskiros ir išimtinės priemonės pobūdį, reikalinga aiški nuostata, kuria draudžiama pratęsti priemonių taikymo laikotarpį.

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Vertinimo ataskaita

 

Praėjus devyniems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija atlieka naujos tarifinės kvotos poveikio Sąjungos rinkoms vertinimą. Komisija poveikio vertinimo ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c straipsnis

 

Apsaugos priemonė

 

Jeigu vykdant šiame reglamente nustatytus įpareigojimus labai iškraipoma Sąjungos rinka arba kyla tokio iškraipymo grėsmė, Komisija jų vykdymą sustabdo.

 

Vykdymas sustabdomas tiek, kiek reikia, kol bus atkurtos įprastos rinkos sąlygos; sustabdymą galima pratęsti iki kvotos galiojimo pabaigos.

 

Jeigu kvotos galiojimo laikotarpiu vėl leidžiama ja naudotis, Komisija įgyvendinimo aktu prireikus pakeičia jos administravimą, kad būtų priimtos tinkamiausios priemonės, skirtos didesniam rinkos stabilumui skatinti.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 6 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Būtina įtraukti apsaugos priemonę, taikomą tuo atveju, jeigu dėl naujos papildomos kvotos, kurią suteikus iki šiol Tunisui taikyta kvota padidėja daugiau kaip 50 proc., būtų labai iškraipyta rinka.

Pakeitimas     15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d straipsnis

 

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 169 straipsnio taikymas

 

Siekdama užtikrinti tinkamą Sąjungos alyvuogių aliejaus sektoriaus rinkos veikimą, Europos Komisija pradeda taikyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 169 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

 

Laikantis 1 straipsnyje nustatytų sąlygų, šio reglamento taikymą galima pratęsti iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Bendrijos alyvuogių aliejaus atsargos 2015–2016 m. sezono pradžioje yra mažesnės negu ankstesnių sezonų vidurkis. Taigi nenumatoma, kad dėl importų padidėjimo ES rinkose bus sutrikdyta pusiausvyra. Tačiau iš anksto negalima žinoti, kokie bus 2017 m. Europos Sąjungos tiekimo poreikiai, todėl būtina laikytis atsargaus požiūrio.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai

Nuorodos

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

5.10.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

5.10.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Svarstymas komitete

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Priėmimo data

11.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

11

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mark Demesmaeker

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai

Nuorodos

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.9.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

5.10.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

30.11.2015

 

 

 

Priėmimo data

25.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Pateikimo data

28.1.2016