Ziņojums - A8-0013/2016Ziņojums
A8-0013/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Marielle de Sarnez


Procedūra : 2015/0218(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0013/2016

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0460),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0273/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A8-0013/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Pēc 2015. gada 26. jūnijā Sūsā (Tunisijā) notikušajiem teroristu uzbrukumiem Eiropas Savienības Padome savos 2015. gada 20. jūlija secinājumos norādīja, ka Savienība, apspriežoties ar dalībvalstīm, izvērtēs iespēju uzsākt ārkārtas pasākumus Tunisijas ekonomikas atbalstam.

(2) Pēc 2015. gada 26. jūnijā Sūsā (Tunisijā) notikušajiem teroristu uzbrukumiem Eiropas Savienības Padome savos 2015. gada 20. jūlija secinājumos norādīja, ka Savienība, apspriežoties ar dalībvalstīm, izvērtēs iespēju uzsākt ārkārtas pagaidu pasākumus Tunisijas ekonomikas atbalstam.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Olīveļļa ir Tunisijas galvenais uz Savienību eksportējamais lauksaimniecības produkts, un olīveļļas nozarei ir svarīga nozīme valsts ekonomikā.

(3) Olīveļļa ir Tunisijas galvenais uz Savienību eksportējamais lauksaimniecības produkts, un olīveļļas nozarei ir svarīga nozīme šīs valsts ekonomikā, kā arī vairākos atsevišķu dalībvalstu reģionos.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai novērstu krāpšanu, paredzētie autonomie tirdzniecības pasākumi būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Tunisija ievēro produktu izcelsmes noteikumus un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību.

(5) Lai novērstu krāpšanu un nodrošinātu, ka paredzētie autonomie tirdzniecības pasākumi patiešām uzlabos Tunisijas ekonomiku, tie būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Tunisija ievēro attiecīgos Savienības noteikumus par produktu izcelsmi un ar tiem saistītās procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Vidusposma izvērtēšana

 

1. Komisija, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās datuma, veic ietekmes uz Savienības olīveļļas tirgu vidusposma izvērtēšanu un tās secinājumus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

2. Ja tiek konstatēts, ka šīs regulas noteikumi skar Savienības tirgu, Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, lai ierosinātu korektīvus pasākumus nolūkā atjaunot normālo stāvokli Savienības tirgū. Šādu īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto procedūru.

PASKAIDROJUMS

Teroristu uzbrukumi 2015. gada 18. martā Tunisā un 2015. gada 26. jūnijā Sūsā nodarīja būtisku kaitējumu Tunisijas ekonomikai, kas jau pirms tam saskārās ar smagām problēmām.

Šajā sarežģītajā kontekstā Eiropas Savienība vēlas atkārtoti paust atbalstu, veicot konkrētus pasākumus Tunisijas ekonomiskās attīstības atbalstam.

Tādēļ Komisija ierosina vienpusēji un uz noteiktu laiku piedāvāt tarifa kvotu ar nulles nodokļa likmi — 35 000 tonnas gadā jeb 70 000 tonnas kopumā — Tunisijas olīveļļas eksportam uz Savienību autonomu tirdzniecības pasākumu veidā un nepalielinot kopējo importa apjomu.

Šī kvota būs pieejama divus gadus, proti, no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, un to atvērs, tiklīdz būs izlietota pašreiz asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Tunisiju noteiktā tarifa kvota ar nulles nodokļa likmi — 56 700 tonnas.

Šis pasākums labvēlīgi ietekmēs lielu Tunisijas ekonomikas daļu. Tunisijas olīveļļas nozare netieši sniedz nodarbinātības iespējas vairāk nekā miljonam cilvēku, un tajā strādā viena piektā daļa no valsts lauksaimniecībā nodarbināto kopskaita. Olīveļļa ir Tunisijas galvenais eksportētais lauksaimniecības produkts.

Šis pagaidu pasākums neskar iznākumu lauksaimniecības sarunām, kas notiks saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu, par kuru sarunas sākās 2015. gada oktobrī.

Šādā veidā konkrēti atbalstot Tunisijas ekonomisko attīstību, Eiropas Savienība veicina arī demokrātisko procesu šajā valstī.

12.1.2016

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanu Tunisijas Republikai

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Clara Eugenia Aguilera García

ĪSS PAMATOJUMS

2015. gada 26. jūnijā notikušie teroristu uzbrukumi Sūsā pamudināja ES ieņemt nostāju, ka ir nepieciešams turpināt konkrēti un mērķtiecīgi atbalstīt Tunisijas politisko un ekonomisko pāreju un tas jādara ar darbībām, kas var būt efektīvas īstermiņā. Tāpēc Eiropas Komisija ierosina piedāvāt pagaidu vienpusēju beznodokļu tarifa likmes kvotu — 35 000 tonnu gadā — Tunisijas olīveļļas eksportam uz Savienību, izmantojot autonomu tirdzniecības pasākumu. Šāda kvota būs pieejama divus gadus — no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. Šis papildu apjoms tiks atvērts, kad būs pilnībā apgūta pašreiz Nolīgumā noteiktā beznodokļu tarifa likmes kvota — 56 700 tonnas.

Referentes nostāja

Referente piekrīt, ka ES ir jāpalīdz Tunisijai atdzīvināt ekonomiku šajā nešaubīgi grūtajā laika periodā. Tomēr viņa konstatē, ka Eiropas Savienības solidaritāte vēlreiz tiek īstenota uz Dienvideiropas lauksaimnieku rēķina, šajā gadījumā uz olīveļļas ražotāju rēķina. ES ir pasaules līdere olīveļļas ražošanas nozarē, šai produkcijai esot galvenajam atbalstam ražošanas teritoriju ekonomikai un sabiedrībai. Olīveļļas ražošanas nozare nodrošina tūkstošiem darbvietu plašās ES valstu teritorijās, kuras vissmagāk skāra ekonomiskā krīze, kā arī veicina ES pozitīvās tirdzniecības bilances saglabāšanu, pateicoties tās nozīmīgajai lomai eksportā uz trešām valstīm.

Kaut gan šogad cenas olīveļļas nozarē ir nelielā mērā uzlabojušās, pēdējo desmit gadu laikā cenām ir bijusi tendence pastāvīgi kristies un rentabilitātei — samazināties, aizvien palielinoties ražošanas izmaksām. Ir jāmin arī Komisijas nepārtrauktā pretestība priekšlikumiem atjaunināt privātās uzglabāšanas cenas, kas ir saglabājušās 1990. gadu līmenī pat pēc visnesenākās reformas.

Iesniegto grozījumu mērķis ir, pirmkārt, aicināt EK novērtēt šāda veida pasākumu ietekmi uz Eiropas lauksaimniecības nozari, vienlaikus nosakot priekšlikuma dzīvotspēju. Uzsvērt šī pasākuma īpašo ārkārtas raksturu un nepieciešamību ievērot ierosinātos laika un apjomu ierobežojumus. Turklāt šiem papildu apjomiem ir jāpiemēro ikmēneša pārvaldība, lai minimizētu to ietekmi uz Kopienas olīveļļas tirgu un novērstu Eiropas cenu krišanos noteiktos gada mēnešos.

Ir jāatgādina, ka asociācijas nolīgumā noteiktā 56 700 tonnu kvota kopā ar importu, kas veikts saskaņā ar režīmu „ievešana pārstrādei” (TPA), jau piešķir Tunisijai privileģētu piekļuvi ES tirgum.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Olīveļļa ir Tunisijas galvenais uz Savienību eksportējamais lauksaimniecības produkts, un olīveļļas nozarei ir svarīga nozīme valsts ekonomikā.

(3) Olīveļļa ir Tunisijas galvenais uz Savienību eksportējamais lauksaimniecības produkts, un tās ražošana ir nozare, kurai ir svarīga nozīme šīs valsts ekonomikā, tāpat kā dažās dalībvalstu tautsaimniecībās.

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Labākais veids, kā Savienība saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma mērķiem var atbalstīt Tunisijas ekonomiku, ir nodrošināt pievilcīgu un uzticamu tirgu Tunisijas olīveļļas eksportam. Tam nepieciešami autonomi tirdzniecības pasākumi, kas ļautu šo produktu importēt Savienībā atbilstīgi beznodokļu tarifa kvotām.

(4) Labākais veids, kā Savienība saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma mērķiem var atbalstīt Tunisijas ekonomiku, ir nodrošināt pievilcīgu un uzticamu tirgu eksportam no Tunisijas. Šajā sakarībā, gaidot, kad tiks noslēgtas sarunas par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (PVBTZ) izveidi, Savienība apstiprināja Tunisijai paredzētās makrofinansiālās palīdzības palielināšanu par EUR 300 miljoniem ekonomikas krīzes novēršanai un nepieciešamo politisko reformu atbalstīšanai Tunisijā, paredzot, ka šī summa saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 534/2014/ES1a tiek izmaksāta 2015. gadā trijos EUR 100 miljonu maksājumos.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Lēmums Nr. 534/2014/ES par makrofinansiālo palīdzību Tunisijas Republikai (OV L 151, 21.5.2014., 9. lpp.).

Grozījums Nr.     3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Savienības olīveļļas krājumi 2015./2016. gada sezonas sākumā bija mazāki par iepriekšējo sezonu vidējo apjomu, līdz ar to nav sagaidāms, ka importa palielināšana no Tunisijas izjauks līdzsvaru Savienības tirgos. Tomēr attiecībā uz nākamo sezonu pašlaik ir grūti paredzēt ražas apjomu, ņemot vērā ražas būtiskās svārstības.

Grozījums Nr.     4

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai novērstu krāpšanu, paredzētie autonomie tirdzniecības pasākumi būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Tunisija ievēro produktu izcelsmes noteikumus un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību.

(5) Lai novērstu krāpšanu un vienlaikus garantētu patērētāju pienācīgu aizsardzību saskaņā ar LESD 169. pantu, paredzētie autonomie tirdzniecības pasākumi būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka Tunisija ievēro produktu izcelsmes noteikumus un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai saglabātu Savienības olīveļļas tirgus stabilitāti, papildu apjoms, kas izriet no autonomajiem tirdzniecības pasākumiem, jādara pieejams tikai pēc tam, kad būs pilnībā apgūts gada beznodokļu tarifa likmes kvotas apjoms, kas olīveļļai noteikts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 1. protokola 3. panta 1. punktā.

(6) Lai saglabātu Savienības olīveļļas tirgus stabilitāti, papildu apjoms, kas izriet no autonomajiem tirdzniecības pasākumiem, jādara pieejams tikai pēc tam, kad būs pilnībā apgūts gada beznodokļu tarifa likmes kvotas apjoms, kas olīveļļai noteikts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 1. protokola 3. panta 1. punktā. Lai novērstu būtisku kaitējumu Savienības ražošanas struktūrai, šī regula paredz arī aizsardzības pasākumus nolūkā nepieļaut tirgus izkropļojumus.

Grozījums Nr.     6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Lai novērstu ražošanas apjoma svārstību ietekmi, kas klimata apstākļu dēļ ir ļoti ievērojamas, būtu jāparedz instrumenti nozares pašregulācijas pastiprināšanai, neradot papildu izdevumus Savienības budžetā, un to cenu svārstību apkarošanai, kuras maksā gan ražotājs, gan patērētājs. Šajā sakarībā būtu attiecīgi jāīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/20131a 169. pantā paredzētie konkrētie pasākumi.

 

________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz preferenču režīma piešķiršanas nosacījumu izpildi. Minētās īstenošanas pilnvaras būtu jāīsteno ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas palīdzību un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20114.

(8) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz tādu importa sertifikātu ieviešanu, kuri tiks izdoti no janvāra līdz oktobrim uz divu gadu laikposmu, kurā būs spēkā minētais pasākums, un preferenču režīma piešķiršanas nosacījumu izpildi. Minētās īstenošanas pilnvaras būtu jāīsteno ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas palīdzību un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/20114.

__________________

__________________

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Šajā regulā noteiktie īpašie autonomie tirdzniecības pasākumi ir paredzēti, lai atvieglotu grūto ekonomisko situāciju, kādā Tunisija patlaban nonākusi teroristu uzbrukumu dēļ. Tādēļ šie pasākumi būtu jānosaka uz ierobežotu laiku, un tiem nevajadzētu skart Savienības un Tunisijas sarunas par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (PVBTZ) izveidi, kuras sāksies 2015. oktobrī. Pamatojoties uz tirgus situāciju vai PVBTZ sarunās panākto progresu, piemērošanas laikposma beigās var apsvērt minētā laikposma pagarināšanu.

(9) Šajā regulā noteiktie īpašie autonomie tirdzniecības pasākumi ir paredzēti, lai atvieglotu grūto ekonomisko situāciju, kādā Tunisija patlaban nonākusi teroristu uzbrukumu dēļ, tomēr tie nedrīkst radīt negatīvu ietekmi uz Savienības lauksaimniecības nozari.

 

Lai gan Savienības olīveļļas tirgus pēdējos gados ir pieredzējis sarežģītus laikus, jaunā kvota nozīmē tās tarifa koncesijas palielināšanos, kuru Savienība šai valstij jau piemēro.

 

Tādēļ šie pasākumi ir ierobežoti laikā un nevar tikt izmantoti kā precedents Savienības un Tunisijas sarunās par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (PVBTZ) izveidi, kuras sākās 2015. oktobrī un kuru rezultātā tiek sagaidīta savstarpēja tarifu samazināšana, tostarp lauksaimniecības nozarē.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tunisijas izcelsmes neapstrādātas olīveļļas, ko klasificē ar KN kodiem 1509 10 10 un 1509 10 90, importam Savienībā tiek atvērta gada beznodokļu tarifa kvota 35 000 tonnas.

Tunisijas izcelsmes neapstrādātas olīveļļas, ko klasificē ar KN kodiem NC 1509 10 10 un 1509 10 90 un kas pilnībā iegūta Tunisijā un tiek tieši pārvesta no Tunisijas uz Savienību, importam Savienībā 2016. gadā tiek atvērta beznodokļu kvota 35 000 tonnas.

 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz beznodokļu kvotas atlikušās daļas izlietošanu 2017. gadā ar nosacījumu, ka tas atbilst piedāvājuma vajadzībām Savienības tirgos.

 

Izstrādājot šādu deleģēto aktu, Komisija ņem vērā novērtējuma ziņojumu, kas minēts 5.b pantā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pārvalda tarifa likmes kvotu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. pantu.

Komisija pārvalda tarifa likmes kvotu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. pantu un ieviešot ikmēneša importa licences, ko izdod laikposmā no 2016. un 2017. gada janvāra līdz oktobrim saskaņā ar Regulu (EK) 1918/20061a.

 

__________________

 

1a2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai.

Grozījums Nr.     11

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija konstatē, ka ir pietiekami pierādījumi par to, ka Tunisija nav ievērojusi 2. panta nosacījumus, tā var pieņemt īstenošanas aktu, ar ko pilnībā vai daļēji aptur 1. pantā noteikto preferenču režīmu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, uz ko norādīts 6. panta 2. punktā.

Ja Komisija konstatē tirgus nelīdzsvarotību ES līmenī vai to, ka ir pietiekami pierādījumi par to, ka Tunisija nav ievērojusi 2. panta nosacījumus, tā var pieņemt īstenošanas aktu, ar ko pilnībā vai daļēji aptur 1. pantā noteikto preferenču režīmu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, uz ko norādīts 6. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.     12

Regulas priekšlikums

5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a pants

 

Pagarināšanas aizliegums

 

Regulas 7. panta otrajā daļā minētais piemērošanas periods nav pagarināms.

Pamatojums

Ņemot vērā šo pasākumu autonomo un ārkārtas raksturu, ir skaidri jāparedz aizliegums pagarināt tā darbības periodu.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b pants

 

Novērtējuma ziņojums

 

Deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija izvērtē jaunās tarifa kvotas ietekmi uz Savienības tirgiem. Komisija ietekmes izvērtējumu iesniedz Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

5.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.c pants

 

Aizsardzības pasākumi

 

Ja šajā regulā noteiktie pienākumi nopietni izkropļo vai draud nopietni izkropļot Savienības tirgu, Komisija aptur to piemērošanu.

 

Minētās apturēšanas periods ir tik ilgs, cik tas ir nepieciešams, lai atjaunotu normālos tirgus apstākļus, un to var pagarināt līdz kvotas piemērošanas perioda beigām.

 

Ja derīguma gadā kvotu atjauno, Komisija attiecīgā gadījumā ar īstenošanas akta palīdzību maina tās pārvaldību, lai pieņemtu piemērotākos pasākumus ar mērķi veicināt lielāku tirgu stabilitāti.

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 6. pantā.

Pamatojums

Ir jāievieš aizsardzības pasākums gadījumiem, kad šīs jaunās ārkārtas kvotas — kas faktiski nozīmē Tunisijai līdz šim piemērotās kvotas palielināšanu par 50 %, — piemērošana radītu nopietnus tirgus izkropļojumus.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

5.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.d pants

 

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 169. panta piemērošana

 

Lai nodrošinātu olīveļļas ražošanas nozares vienmērīgu darbību Savienībā, Komisija iniciē Regulas (ES) Nr. 1308/2013 169. pantā paredzēto noteikumu piemērošanu.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

7. pants – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

 

Saskaņā ar 1. pantā izklāstītajiem nosacījumiem šīs regulas piemērošanu var pagarināt līdz 2017. gada 31. decembrim.

Pamatojums

Kopienas olīveļļas krājumi 2015./2016. gada sezonas sākumā ir zem iepriekšējo sezonu vidējā līmeņa. Tāpēc nav paredzams, ka importa pieaugums radīs nelīdzsvarotību ES tirgos. Tomēr pašlaik nav iespējams paredzēt Savienības pieprasījumu attiecībā uz 2017. gadu, un tāpēc ir jāsaglabā piesardzīga pieeja.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai

Atsauces

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

5.10.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

5.10.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Izskatīšana komitejā

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Pieņemšanas datums

11.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

11

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mark Demesmaeker

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai

Atsauces

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.9.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

5.10.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

30.11.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

25.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

7

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Iesniegšanas datums

28.1.2016