VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Commissie internationale handel
Rapporteur: Marielle de Sarnez


Procedure : 2015/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0013/2016

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0460),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0273/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0013/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Na de terroristische aanval op 26 juni 2015 in de Tunesische plaats Sousse heeft de Raad van de Europese Unie in zijn conclusies van 20 juli 2015 verklaard dat de Unie in overleg met de lidstaten zou nagaan welke uitzonderlijke maatregelen ter ondersteuning van de Tunesische economie kunnen worden genomen.

(2) Na de terroristische aanval op 26 juni 2015 in de Tunesische plaats Sousse heeft de Raad van de Europese Unie in zijn conclusies van 20 juli 2015 verklaard dat de Unie in overleg met de lidstaten zou nagaan welke uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de Tunesische economie kunnen worden genomen.

Amendement    2

Proposition de règlement

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Olijfolie is Tunesiës voornaamste naar de Unie uitgevoerde landbouwproduct en de olijfoliesector is een belangrijk onderdeel van de nationale economie.

(3) Olijfolie is Tunesiës voornaamste naar de Unie uitgevoerde landbouwproduct en de olijfoliesector is een belangrijk onderdeel van de nationale economie, net zoals voor sommige regio's van bepaalde lidstaten.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Om fraude te voorkomen, moeten aan de beoogde autonome handelsmaatregelen de voorwaarden worden verbonden dat Tunesië aan de relevante Unieregelgeving inzake de oorsprong van producten en aan de bijbehorende procedures voldoet en op administratief gebied doeltreffend met de Unie samenwerkt.

(5) Om fraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat de beoogde autonome handelsmaatregelen de Tunesische economie daadwerkelijk ten goede zullen komen, moeten ze aan de voorwaarden worden verbonden dat Tunesië aan de relevante Unieregelgeving inzake de oorsprong van producten en aan de bijbehorende procedures voldoet en op administratief gebied doeltreffend met de Unie samenwerkt.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Tussentijdse evaluatie

 

1. De Commissie voert een tussentijdse evaluatie uit van de effecten op de olijfoliemarkt van de EU vanaf de inwerkingtreding van deze verordening en legt haar bevindingen naar aanleiding daarvan voor aan het Europees Parlement en aan de Raad.

 

2. Indien wordt vastgesteld dat de markt van de Unie wordt getroffen door bepalingen van deze verordening, kan de Commissie een uitvoeringshandeling aannemen om corrigerende maatregelen te treffen teneinde de situatie op de markt van de Unie te herstellen. Deze uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 6, lid 2, bedoelde procedure.

TOELICHTING

De terroristische aanslagen van 18 maart 2015 in Tunis en van 26 juni 2015 in Sousse betekenden een enorme klap voor de Tunesische economie, die reeds in zwaar weer verkeerde.

In deze moeilijke context wenst de Europese Unie haar steun te bekrachtigen via concrete maatregelen om de economische ontwikkeling in Tunesië te bevorderen.

Tegen deze achtergrond stelt de Commissie voor om een tijdelijk, unilateraal rechtenvrij tariefcontingent van 35 000 ton per jaar oftewel 70 000 ton in totaal voor de Tunesische uitvoer van olijfolie naar de Unie aan te bieden, in de vorm van een autonome handelsmaatregel, zonder de totale invoer te verhogen.

Dit contingent wordt ter beschikking gesteld voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017, en gaat in zodra het huidige rechtenvrije tariefcontingent van 56 700 ton, zoals vastgelegd in de associatieovereenkomst tussen de Unie en Tunesië, is uitgeput.

Deze maatregel zal gunstig zijn voor een groot deel van de Tunesische economie. De Tunesische oliesector biedt indirect werk aan meer dan een miljoen mensen en is goed voor een vijfde van de totale werkgelegenheid in de Tunesische landbouw. Bovendien is olijfolie het voornaamste exportproduct van de Tunesische landbouw.

Met deze tijdelijke regeling mag niet worden geanticipeerd op de resultaten van de landbouwonderhandelingen die in het kader van de vrijhandelsovereenkomst in oktober 2015 van start zijn gegaan.

Door zich op deze manier concreet in te zetten voor de ontwikkeling van de Tunesische economie, ondersteunt de Europese Unie eveneens het democratische proces in Tunesië.

12.1.2016

ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Rapporteur voor advies: Clara Eugenia Aguilera García

BEKNOPTE MOTIVERING

De terroristische aanval op 26 juni 2015 in Sousse heeft geleid tot een reactie van de EU die betrekking had op de noodzaak om Tunesië verdere ondersteuning bij zijn politieke en economische transitie te verlenen, en wel met concrete en gerichte acties die op korte termijn effect kunnen sorteren. Tegen deze achtergrond stelt de Europese Commissie voor om een tijdelijk, unilateraal rechtenvrij tariefcontingent van 35 000 ton per jaar voor de Tunesische uitvoer van olijfolie naar de Unie aan te bieden in de vorm van een autonome handelsmaatregel. Een dergelijk contingent wordt beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Dit extra volume wordt geopend zodra het in de overeenkomst vastgelegde bestaande rechtenvrije tariefcontingent van 56 700 ton is uitgeput.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het ermee eens dat de EU een bijdrage moet leveren aan het reactiveren van de economie van dit land in een periode die ongetwijfeld niet gemakkelijk is. Zij wijst er echter nogmaals op dat de solidariteit van de Unie ten koste gaat van de landbouwers in Zuid-Europa, in dit geval de olijfolieproducenten. De EU is wereldleider in de olijfoliesector, en de olijfolieproductie is de belangrijkste bron van inkomsten en van essentieel belang voor het functioneren van de maatschappij in de productiegebieden. In grote delen van de EU-landen waar de economische crisis het hardst toeslaat, is de olijfoliesector goed voor duizenden banen. Ook draagt de sector bij tot de positieve handelsbalans van de EU, omdat olijfolie een belangrijk uitvoerproduct is.

Hoewel de olijfolieprijzen dit jaar iets zijn gestegen, is er de afgelopen tien jaar sprake geweest van een voortdurende prijsdaling en een afnemende winstgevendheid van de productie als gevolg van een aanhoudende stijging van de productiekosten. Voorts heeft de Commissie zich altijd verzet tegen het actualiseren van de prijzen van particuliere opslag, die zelfs na de laatste herziening nog steeds op het niveau van de jaren negentig liggen.

De ingediende amendementen hebben in de eerste plaats tot doel de Commissie te verzoeken om bij het vaststellen van de haalbaarheid van het voorstel na te gaan wat de gevolgen zijn van dit soort maatregelen voor de Europese landbouwsector. Daarnaast wordt het uitzonderlijke en spoedeisende karakter van deze maatregel benadrukt, die niet langer toegepast of verder uitgebreid mag worden dan aangegeven in het voorstel. Bovendien is een maandelijks beheer van deze extra volumes noodzakelijk om de impact op de olijfoliemarkt van de EU zo klein mogelijk te houden en een instorting van de Europese prijzen in bepaalde maanden van het jaar te vermijden.

Er zij op gewezen dat het in de associatieovereenkomst vastgelegde bestaande contingent van 56 700 ton en de invoer die plaatsvindt via de regeling actieve veredeling Tunesië al preferentiële toegang tot de EU-markt bieden.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement     1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Olijfolie is Tunesiës voornaamste naar de Unie uitgevoerde landbouwproduct en de olijfoliesector is een belangrijk onderdeel van de nationale economie.

(3) Olijfolie is Tunesiës voornaamste naar de Unie uitgevoerde landbouwproduct. Deze sector is een belangrijk onderdeel van de nationale economie en van de economieën van sommige lidstaten.

Amendement     2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De Unie kan, overeenkomstig de doelstellingen van het Europees nabuurschapsbeleid en de Euro-mediterrane overeenkomst, de Tunesische economie het best ondersteunen door een aantrekkelijke en betrouwbare markt voor de Tunesische uitvoer van olijfolie te bieden. Daarvoor zijn autonome handelsmaatregelen vereist die de invoer van dit product in de Unie op basis van een rechtenvrij tariefcontingent mogelijk maken.

(4) De Unie kan, overeenkomstig de doelstellingen van het Europees nabuurschapsbeleid en de Euro-mediterrane overeenkomst, de Tunesische economie het best ondersteunen door een aantrekkelijke en betrouwbare markt voor de Tunesische uitvoer te bieden. In afwachting van de afronding van de onderhandelingen over de totstandbrenging van een diepgaande en uitgebreide vrijhandelsruimte (DCFTA) heeft de Europese Unie daarom ingestemd met een verhoging van 300 miljoen EUR voor de macrofinanciële bijstand aan Tunesië, bestaande uit drie tranches van 100 miljoen EUR in 2015 overeenkomstig Besluit nr. 534/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad1bis, teneinde de economische crisis in het land het hoofd te bieden en de noodzakelijke politieke hervormingen te ondersteunen.

 

__________________

 

1bis Besluit nr. 534/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Tunesië (PB L 151 van 21.5.2014, blz. 9)

Amendement     3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Aangezien de hoeveelheid olijfolie binnen de Europese Unie bij aanvang van het oogstjaar 2015/2016 lager ligt dan de gemiddelde hoeveelheden in de voorgaande oogstjaren, zal een toename van de Tunesische invoer de EU-markt wellicht niet uit evenwicht brengen. Voor wat echter het volgende oogstjaar betreft, zijn de volumes voorlopig moeilijk te voorspellen, aangezien de oogsten sterk kunnen fluctueren.

Amendement     4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Om fraude te voorkomen, moeten aan de beoogde autonome handelsmaatregelen de voorwaarden worden verbonden dat Tunesië aan de relevante Unieregelgeving inzake de oorsprong van producten en aan de bijbehorende procedures voldoet en op administratief gebied doeltreffend met de Unie samenwerkt.

(5) Om fraude te voorkomen en te garanderen dat de consumenten naar behoren zijn beschermd overeenkomstig artikel 169 VWEU, moeten aan de beoogde autonome handelsmaatregelen de voorwaarden worden verbonden dat Tunesië aan de relevante Unieregelgeving inzake de oorsprong van producten en aan de bijbehorende procedures voldoet en op administratief gebied doeltreffend met de Unie samenwerkt.

Amendement     5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om de stabiliteit van de olijfoliemarkt in de Unie te bewaren, mag het extra volume olijfolie dat met de autonome handelsmaatregelen wordt gegenereerd, pas beschikbaar worden gesteld na de uitputting van het volume van het jaarlijkse rechtenvrije tariefcontingent voor olijfolie dat in artikel 3, lid 1, van Protocol nr. 1 bij de Euro-mediterrane overeenkomst is vastgesteld.

(6) Om de stabiliteit van de olijfoliemarkt in de Unie te bewaren, mag het extra volume olijfolie dat met de autonome handelsmaatregelen wordt gegenereerd, pas beschikbaar worden gesteld na de uitputting van het volume van het jaarlijkse rechtenvrije tariefcontingent voor olijfolie dat in artikel 3, lid 1, van Protocol nr. 1 bij de Euro-mediterrane overeenkomst is vastgesteld. Om te vermijden dat de Europese producties ernstige schade lijden, voorziet deze verordening ook in vrijwaringsmaatregelen om marktverstoringen te voorkomen.

Amendement     6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Ter voorkoming van de effecten van productieschommelingen op het gewas, die om klimatologische redenen sterk aanwezig zijn, moet de sector worden voorzien van instrumenten om tot meer zelfregulering te komen, zonder kosten voor de begroting van de Unie, en om prijsschommelingen voor zowel producenten als consumenten tegen te gaan. De specifieke maatregelen zoals vastgelegd in artikel 169 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad1bis moeten dienovereenkomstig ten uitvoer worden gelegd.

 

________________

 

1bisVerordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend ten aanzien van de naleving van de voorwaarden waaronder de preferentiële regelingen worden vastgesteld. Die uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend met de bijstand van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad4.

(8) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend ten aanzien van de opstelling van invoercertificaten die worden afgegeven tussen januari en oktober van de twee jaar waarin deze maatregel van kracht is en de naleving van de voorwaarden waaronder de preferentiële regelingen worden vastgesteld. Die uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend met de bijstand van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad4.

__________________

__________________

4Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

4Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De bij deze verordening vastgestelde specifieke autonome handelsmaatregelen zijn bedoeld om de moeilijke economische situatie te verlichten waarin Tunesië momenteel verkeert als gevolg van de terroristische aanvallen. Deze maatregelen moeten daarom in de tijd worden beperkt en mogen niet van invloed zijn op de onderhandelingen tussen Tunesië en de Unie over de totstandbrenging van een diepgaande en uitgebreide vrijhandelsruimte (DCFTA), die in oktober 2015 van start gaan. Aan het einde van deze periode kan een verlenging van de toepassingsperiode in overweging worden genomen indien de marktsituatie of de voortgang bij de DCFTA-onderhandelingen daartoe aanleiding geeft.

(9) De bij deze verordening vastgestelde specifieke autonome handelsmaatregelen zijn bedoeld om de moeilijke economische situatie te verlichten waarin Tunesië momenteel verkeert als gevolg van de terroristische aanvallen, zonder dat de landbouwsector van de Unie nadelig wordt beïnvloed.

 

Het nieuwe contingent houdt een verhoging in van de tariefconcessie die de Unie reeds aan dit land heeft toegekend, ondanks het feit dat de EU-markt voor olijfolie de afgelopen jaren moeilijke momenten heeft gekend.

 

Deze maatregelen zijn daarom van beperkte duur en mogen niet worden gebruikt als precedent bij de onderhandelingen tussen de Unie en Tunesië over de totstandbrenging van een diepgaande en uitgebreide vrijhandelsruimte (DCFTA), die in oktober 2015 van start zijn gegaan en naar verwachting zullen leiden tot wederzijdse tariefverlagingen, onder meer in de landbouwsector.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een jaarlijks rechtenvrij tariefcontingent van 35 000 ton wordt geopend voor de invoer in de Unie van olijfolie van eerste persing van oorsprong uit Tunesië en van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90.

Voor 2016 wordt een rechtenvrij contingent van 35 000 geopend voor de invoer in de Unie van geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van Tunesië naar de Unie vervoerde olijfolie van eerste persing van oorsprong uit Tunesië en van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90.

 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van de rest van dit rechtenvrije contingent in 2017 op voorwaarde dat de vraag op de markten van de Unie dit vereist.

 

Bij de opstelling van deze gedelegeerde handeling houdt de Commissie rekening met het in artikel 5 ter vermelde evaluatieverslag.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie beheert het tariefcontingent overeenkomstig artikel 184 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

De Commissie beheert het tariefcontingent overeenkomstig artikel 184 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en door middel van de opstelling van maandelijkse invoercertificaten, die tussen januari en oktober van de jaren 2016 en 2017 worden afgegeven, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1918/20061bis.

 

__________________

 

1bis Verordening (EG) nr. 1918/2006 van 20 december 2006 inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië.

Amendement     11

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de Commissie oordeelt dat er voldoende bewijs is dat Tunesië niet aan de voorwaarden van artikel 2 voldoet, kan zij een uitvoeringshandeling vaststellen tot volledige of gedeeltelijke opschorting van de preferentiële regelingen waarin artikel 1 voorziet. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Wanneer de Commissie oordeelt dat er een gebrek aan evenwicht op de markt bestaat op EU-niveau of er voldoende bewijs is dat Tunesië niet aan de voorwaarden van artikel 2 voldoet, kan zij een uitvoeringshandeling vaststellen tot volledige of gedeeltelijke opschorting van de preferentiële regelingen waarin artikel 1 voorziet. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement     12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Verbod op verlenging

 

De toepassingsperiode van deze verordening kan niet worden verlengd na de in artikel 7, lid 2, vastgestelde datum.

Motivering

Omdat het hier gaat om een autonome en uitzonderlijke verordening, is het noodzakelijk uitdrukkelijk te voorzien in een verbod op verlenging van de toepassingsperiode.

Amendement     13

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 ter

 

Evaluatieverslag

 

De Commissie voert, negen maanden na de inwerkingtreding van deze verordening, een evaluatie uit van de effecten van het nieuwe tariefcontingent op de interne markt. De Commissie legt de effectbeoordeling voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement     14

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 quater

 

Vrijwaringsmaatregel

 

Indien de toepassing van het in deze verordening vastgestelde contingent leidt tot een ernstige verstoring van de interne markt, of deze dreigt te verstoren, schort de Commissie de maatregel op.

 

De opschorting blijft van kracht zolang de normale marktomstandigheden niet zijn hersteld en kan worden verlengd tot het einde van de looptijd van het contingent.

 

Indien het contingent tijdens de looptijd ervan opnieuw wordt geopend, wijzigt de Europese Commissie, indien nodig, het beheer ervan via een uitvoeringshandeling, zodat de meest passende maatregelen kunnen worden getroffen om de stabiliteit van de markt te bevorderen.

 

Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 6 bedoelde onderzoeksprocedure.

Motivering

Er moet een vrijwaringsmaatregel worden ingevoerd voor gevallen waarin dit nieuwe buitengewone contingent, dat bestaat uit een toename van meer dan 50 % van het contingent dat tot nu toe aan Tunesië werd toegekend, leidt tot een ernstige verstoring van de markt.

Amendement     15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 quinquies

 

Toepassing van artikel 169 van Verordening (EU) nr. 1308/2013

 

Teneinde de goede werking van de olijfoliesector in de Unie te waarborgen, zorgt de Commissie voor de toepassing van de normen die zijn vastgesteld in artikel 169 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Amendement     16

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Zij is van toepassing van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

De toepassing van deze verordening kan worden verlengd tot en met 31 december 2017 overeenkomstig de in artikel 1 vastgestelde voorwaarden.

Motivering

Aangezien de hoeveelheid olijfolie binnen de Europese Unie bij aanvang van het seizoen 2015/2016 lager ligt dan de gemiddelde hoeveelheden in de vorige seizoenen, zal een toename van de Tunesische invoer de EU-markt wellicht niet uit evenwicht brengen. Het is echter niet mogelijk om van tevoren de vraag van de Europese Unie voor het jaar 2017 te kennen, waardoor voorzichtigheid is geboden.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië

Document en procedurenummers

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

5.10.2015

 

 

 

Advies van

       Datum bekendmaking

AGRI

5.10.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Behandeling in de commissie

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Datum goedkeuring

11.1.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

11

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mark Demesmaeker

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van de Republiek Tunesië

Document- en procedurenummers

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Datum indiening bij EP

17.9.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

5.10.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

30.11.2015

 

 

 

Datum goedkeuring

25.1.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

7

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Datum indiening

28.1.2016