SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez


Procedura : 2015/0218(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0460),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0273/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8–0013/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Po ataku terrorystycznym w dniu 26 czerwca 2015 r. w Susie w Tunezji, Rada Unii Europejskiej w swoich konkluzjach z dnia 20 lipca 2015 r. oświadczyła, że Unia, w porozumieniu z państwami członkowskimi, zbada możliwość przedsięwzięcia wyjątkowych środków na rzecz gospodarki tunezyjskiej.

(2) Po ataku terrorystycznym w dniu 26 czerwca 2015 r. w Susie w Tunezji, Rada Unii Europejskiej w swoich konkluzjach z dnia 20 lipca 2015 r. oświadczyła, że Unia, w porozumieniu z państwami członkowskimi, zbada możliwość przedsięwzięcia wyjątkowych i tymczasowych środków na rzecz gospodarki tunezyjskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Oliwa z oliwek jest głównym produktem rolnym Tunezji wywożonym do Unii, a sektor oliwy z oliwek to ważna część gospodarki krajowej.

(3) Oliwa z oliwek jest głównym produktem rolnym Tunezji wywożonym do Unii, a sektor oliwy z oliwek to ważna część gospodarki krajowej, podobnie jak w przypadku pewnej liczby regionów w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby zapobiec nadużyciom, przewidziane autonomiczne środki handlowe muszą być uzależnione od przestrzegania przez Tunezję odpowiednich przepisów unijnych w zakresie pochodzenia produktów oraz powiązanych procedur, jak również od skutecznej współpracy administracyjnej Tunezji z Unią.

(5) Aby zapobiec nadużyciom oraz zadbać o to, by przewidziane autonomiczne środki handlowe rzeczywiście przyniosły korzyści tunezyjskiej gospodarce, muszą być one uzależnione od przestrzegania przez Tunezję odpowiednich przepisów unijnych w zakresie pochodzenia produktów oraz powiązanych procedur, jak również od skutecznej współpracy administracyjnej Tunezji z Unią.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a (nowy)

 

Przegląd śródokresowy

 

1. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokona śródokresowej oceny wpływu rozporządzenia na unijny rynek oliwy z oliwek oraz przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wnioski z tego przeglądu.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że przepisy niniejszego rozporządzenia mają wpływ na rynek unijny, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu wykonawczego zawierającego propozycję środków naprawczych mających na celu unormowanie sytuacji na rynku unijnym. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

UZASADNIENIE

Zamachy terrorystyczne w dniu 18 marca 2015 r. w Tunisie i w dniu 26 czerwca 2015 r. w Susie były ciężkim ciosem dla gospodarki tunezyjskiej, która już wcześniej borykała się z poważnymi problemami.

W tej trudnej sytuacji Unia Europejska pragnie ponownie zadeklarować swoje wsparcie, podejmując konkretne działania w celu wsparcia rozwoju gospodarczego Tunezji.

W związku z powyższym Komisja proponuje tymczasowy jednostronny bezcłowy kontyngent taryfowy w wysokości 35 000 ton rocznie, to jest 70 000 ton ogółem, na wywóz oliwy z oliwek z Tunezji do Unii w formie autonomicznych środków handlowych i to bez zwiększenia całkowitego importu.

Kontyngent ten będzie dostępny przez dwa lata od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i zostanie otwarty po wyczerpaniu obecnego bezcłowego kontyngentu taryfowego, wynoszącego 56 700 ton, zagwarantowanego w zawartym między Unią a Tunezją układzie o stowarzyszeniu.

Środek ten przyniesie znaczne korzyści tunezyjskiej gospodarce. Tunezyjski sektor oliwy z oliwek zapewnia bowiem pośrednio zatrudnienie ponad milionowi osób, co stanowi łącznie jedną piątą zatrudnienia w całym sektorze rolnictwa. Oliwa z oliwek jest zresztą głównym produktem rolnym eksportowanym przez Tunezję.

Wspomniane postanowienia tymczasowe nie przesądzają o wyniku negocjacji dotyczących rolnictwa, prowadzonych w związku z umową o wolnym handlu, które rozpoczęły się w październiku 2015 r.

Angażując się w taki konkretny sposób po stronie Tunezyjczyków w celu wsparcia rozwoju gospodarczego ich kraju, Unia działa zarazem na rzecz przemian demokratycznych w Tunezji.

12.1.2016

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Clara Eugenia Aguilera García

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zamach terrorystyczny, do jakiego doszło w dniu 26 czerwca 2015 r. w Susie, wywołał w UE debatę na temat konieczności dalszego wspierania Tunezji w transformacji politycznej i gospodarczej w konkretny i ukierunkowany sposób, poprzez działania, które mogą przynieść skutki w perspektywie krótkoterminowej. W tym kontekście Komisja Europejska proponuje tymczasowy jednostronny bezcłowy kontyngent taryfowy w wysokości 35 000 ton rocznie na wywóz oliwy z oliwek z Tunezji do Unii, w formie autonomicznych środków handlowych. Kontyngent ten będzie dostępny przez dwa lata od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Dodatkowa ilość zostanie otwarta po wyczerpaniu obecnego bezcłowego kontyngentu taryfowego, wynoszącego 56 700 ton, zagwarantowanego w układzie.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zgadza się, że UE musi przyczynić się do ożywienia gospodarki tego kraju w tym niezaprzeczalnie trudnym okresie. Niemniej jednak ponownie zauważa, że solidarność Unii okazywana jest kosztem rolników z południa Europy, a w omawianym przypadku – producentów oliwy z oliwek. UE jest jednym z największych na świecie producentów oliwy z oliwek, która jest społeczno-gospodarczym atutem obszarów, na których jest wytwarzana. To właśnie na dużych obszarach państw UE, gdzie kryzys gospodarczy jest najpoważniejszy, sektor oliwy z oliwek gwarantuje tysiące miejsc pracy i przyczynia się do pozytywnego bilansu handlowego UE, ponieważ stanowi dużą część wywozu do państw trzecich.

Choć w tym roku odnotowano pewną poprawę, jeśli chodzi o ceny w sektorze oliwy z oliwek, przez ostatnie dziesięć lat ceny te regularnie spadały i zmniejszała się rentowność upraw z powodu wciąż rosnących kosztów produkcji. Należy również zauważyć, że Komisja ciągle sprzeciwia się aktualizacji cen prywatnego przechowywania, które – również po ostatniej reformie – utrzymują się na poziomie z lat 90.

Przedstawione poprawki mają na celu przede wszystkim nakłonienie Komisji Europejskiej, by zawsze gdy określa wykonalność projektu, przeprowadzała ocenę skutków tego typu środków dla europejskiego sektora rolnictwa. Należy podkreślić wyjątkowy i pilny charakter omawianego środka, którego stosowanie powinno ograniczać się do okresu i ilości zaproponowanych we wniosku. Ponadto należy zastosować miesięczny nadzór nad tymi dodatkowymi ilościami, aby zminimalizować ich wpływ na wspólnotowy rynek oliwy z oliwek i uniknąć załamania cen europejskich w niektórych miesiącach roku.

Należy przypomnieć, że obecny kontyngent 56 700 ton ustalony w układzie o stowarzyszeniu oraz import realizowany dzięki procedurze uszlachetniania czynnego zapewniają już Tunezji uprzywilejowany dostęp do rynku UE.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Oliwa z oliwek jest głównym produktem rolnym Tunezji wywożonym do Unii, a sektor oliwy z oliwek to ważna część gospodarki krajowej.

(3) Oliwa z oliwek jest głównym produktem rolnym Tunezji wywożonym do Unii, a sektor oliwy z oliwek to ważna część gospodarki krajowej, jak również gospodarek niektórych państw członkowskich.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Unia może najlepiej wesprzeć gospodarkę Tunezji, zgodnie z celami określonymi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz w Układzie eurośródziemnomorskim, zapewniając atrakcyjny i stały rynek dla wywożonej z Tunezji oliwy z oliwek. Wymaga to autonomicznych środków handlowych umożliwiających przywóz tego produktu do Unii na podstawie bezcłowych kontyngentów taryfowych.

(4) Unia może najlepiej wesprzeć gospodarkę Tunezji, zgodnie z celami określonymi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz w Układzie eurośródziemnomorskim, zapewniając atrakcyjny i stały rynek dla tunezyjskiego eksportu. W tym celu, w oczekiwaniu na zakończenie negocjacji dotyczących utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), Unia zatwierdziła zwiększenie o 300 mln EUR pomocy makrofinansowej dla Tunezji z myślą o umożliwieniu temu krajowi przezwyciężania kryzysu gospodarczego i wspieraniu niezbędnych reform politycznych, a kwota ta ma zostać wypłacona w 2015 r. w trzech ratach w wysokości 100 mln EUR zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 534/2014/UE1a.

 

__________________

 

1aDecyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 534/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Tunezyjskiej (Dz.U. L 151 z 21.5.2014, s. 9)

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Unijne zapasy oliwy z oliwek na początku roku uprawnego 2015/2016 sytuują się poniżej średnich wartości z ubiegłych lat uprawnych, dlatego też nie należy się spodziewać zakłóceń na rynkach UE spowodowanych wzrostem importu z Tunezji. Jednak ze względu na duże wahania w obfitości zbiorów trudno jest na razie przewidzieć, jakie ilości będą dostępne po kolejnym roku uprawnym.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby zapobiec nadużyciom, przewidziane autonomiczne środki handlowe muszą być uzależnione od przestrzegania przez Tunezję odpowiednich przepisów unijnych w zakresie pochodzenia produktów oraz powiązanych procedur, jak również od skutecznej współpracy administracyjnej Tunezji z Unią.

(5) Aby zapobiec nadużyciom i jednocześnie zapewnić odpowiednią ochronę konsumentów, zgodnie z postanowieniami art. 169 TFUE, przewidziane autonomiczne środki handlowe muszą być uzależnione od przestrzegania przez Tunezję odpowiednich przepisów unijnych w zakresie pochodzenia produktów oraz powiązanych procedur, jak również od skutecznej współpracy administracyjnej Tunezji z Unią.

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Utrzymanie stabilności rynku oliwy z oliwek w Unii wymaga, aby dodatkowa ilość wynikająca z autonomicznych środków handlowych była udostępniana wyłącznie po wyczerpaniu rocznego kontyngentu bezcłowego oliwy z oliwek określonego w art. 3 ust. 1 protokołu nr 1 do układu eurośródziemnomorskiego.

(6) Utrzymanie stabilności rynku oliwy z oliwek w Unii wymaga, aby dodatkowa ilość wynikająca z autonomicznych środków handlowych była udostępniana wyłącznie po wyczerpaniu rocznego kontyngentu bezcłowego oliwy z oliwek określonego w art. 3 ust. 1 protokołu nr 1 do układu eurośródziemnomorskiego. Aby zapobiec poważnym szkodom w produkcji unijnej, niniejsze rozporządzenie przewiduje ponadto środki ochronne pozwalające uniknąć zakłóceń na rynku.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby uniknąć skutków dla upraw, jakie niesie ze sobą zmienność produkcji, bardzo duża z uwagi na klimat, należy dać temu sektorowi narzędzia, które pozwolą mu zwiększyć samoregulację, bez kosztów dla budżetu Unii, i przeciwdziałać zmienności zarówno cen producentów, jak i cen konsumpcyjnych. W związku z tym należy wdrożyć szczególne środki przewidziane w art. 169 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131a.

 

________________

 

1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do przestrzegania warunków, na podstawie których udziela się preferencji. Realizacja uprawnień wykonawczych powinna odbywać się z pomocą Komitetu Regulacyjnego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady4.

(8) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia Komisji należy przyznać uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do wprowadzania pozwoleń na przywóz, wydawanych między styczniem a październikiem na okres dwóch lat obowiązywania tego środka, oraz przestrzegania warunków, na podstawie których udziela się preferencji. Realizacja uprawnień wykonawczych powinna odbywać się z pomocą Komitetu Regulacyjnego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych i zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady4.

__________________

__________________

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Szczególne autonomiczne środki handlowe ustanowione niniejszym rozporządzeniem mają na celu poprawę trudnej sytuacji gospodarczej, w której Tunezja znalazła się ze względu na ataki terrorystyczne. Środki te powinny zatem być ograniczone w czasie i pozostawać bez uszczerbku dla negocjacji między Unią a Tunezją w sprawie utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), które mają rozpocząć się w październiku 2015 r. Pod koniec okresu stosowania możliwe jest rozważenie przedłużenia tego okresu, jeżeli potrzeba taka będzie wynikać z sytuacji gospodarczej lub postępu w negocjacjach w sprawie DCFTA.

(9) Szczególne autonomiczne środki handlowe ustanowione niniejszym rozporządzeniem mają na celu poprawę trudnej sytuacji gospodarczej, w której Tunezja znalazła się ze względu na ataki terrorystyczne, bez pogarszania sytuacji europejskiego sektora rolnego.

 

Nowy kontyngent wiąże się ze zwiększeniem koncesji taryfowej już przyznanej przez Unię temu krajowi, pomimo że unijny rynek oliwy z oliwek w ostatnich latach przeżywał ciężkie chwile.

 

Środki te są zatem ograniczone w czasie i nie mogą służyć za precedens w negocjacjach między Unią a Tunezją w sprawie utworzenia pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), które rozpoczęły się w październiku 2015 r. i powinny zapewnić wzajemną redukcję ceł, w tym również w sektorze rolnictwa.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Otwiera się roczny bezcłowy kontyngent taryfowy wynoszący 35 000 ton na przywóz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90.

Otwiera się bezcłowy kontyngent na 2016 r. wynoszący 35 000 ton na przywóz do Unii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia pochodzącej z Tunezji i objętej kodami CN 1509 10 10 i 1509 10 90, jeśli taka oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia jest całkowicie uzyskiwana w Tunezji oraz przywożona bezpośrednio z Tunezji do Unii.

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących wykorzystania reszty tego bezcłowego kontyngentu w 2017 r., o ile wymaga tego zapotrzebowanie rynków unijnych.

 

Sporządzając ten akt delegowany, Komisja bierze pod uwagę sprawozdanie z oceny, o którym mowa w art. 5b.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja zarządza kontyngentem taryfowym zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Komisja zarządza kontyngentem taryfowym zgodnie z art. 184 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 poprzez wprowadzanie miesięcznych pozwoleń na przywóz, które będą wydawane między styczniem a październikiem w 2016 i 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1918/20061a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 1918/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania przez Tunezję warunków określonych w art. 2, może przyjąć akt wykonawczy zawieszający w całości lub częściowo uzgodnienia preferencyjne określone w art. 1. Taki akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Jeżeli Komisja stwierdzi brak równowagi rynkowej na szczeblu UE lub uzna, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania przez Tunezję warunków określonych w art. 2, może przyjąć akt wykonawczy zawieszający w całości lub częściowo uzgodnienia preferencyjne określone w art. 1. Taki akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5a

 

Zakaz przedłużania okresu stosowania

 

Okres stosowania niniejszego rozporządzenia można przedłużyć maksymalnie do daty określonej w art. 7 ust. 2.

Uzasadnienie

Ponieważ są to nadzwyczajne środki autonomiczne, niezbędne jest wyraźne określenie zakazu przedłużania okresu stosowania.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5b

 

Sprawozdanie z oceny

 

Dziewięć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja sporządzi ocenę wpływu nowego kontyngentu taryfowego na rynki unijne. Komisja przedłoży ocenę wpływu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5c

 

Środek ochronny

 

Jeżeli zobowiązania określone w niniejszym rozporządzeniu spowodują poważne zakłócenia lub ryzyko wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku unijnym, Komisja Europejska zawiesi te zobowiązania.

 

Zawieszenie to powinno trwać tak długo, aż zostaną przywrócone normalne warunki rynkowe, i może zostać przedłużone do końca okresu ważności kontyngentu.

 

W przypadku ponownego otwarcia kontyngentu w roku jego ważności Komisja w razie potrzeby zmieni w drodze aktu wykonawczego zarządzanie kontyngentem, aby przyjąć bardziej stosowne środki, sprzyjające większej stabilizacji rynku.

 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 6.

Uzasadnienie

Należy koniecznie wprowadzić środek ochronny na wypadek wystąpienia na rynku poważnych zakłóceń związanych z tym nowym nadzwyczajnym kontyngentem, który zwiększy o ponad 50% dotychczasowy kontyngent dla Tunezji.

Poprawka     15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 5d

 

Stosowanie art. 169 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sektora oliwy z oliwek w Unii, Komisja Europejska uruchamia stosowanie przepisów art. 169 rozporządzenia (UE) 1308/2013.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Stosowanie niniejszego rozporządzenia może zostać przedłużone do dnia 31 grudnia 2017 r. na warunkach określonych w art. 1.

Uzasadnienie

Wspólnotowe zapasy oliwy z oliwek na początku sezonu 2015/2016 są mniejsze niż średnie zapasy w ubiegłych sezonach, dlatego też nie należy się spodziewać zakłóceń na rynkach UE spowodowanych wzrostem importu z Tunezji. Ponieważ jednak nie można przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie Unii Europejskiej w 2017 r., należy zachować ostrożność.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

Odsyłacze

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

5.10.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

5.10.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Rozpatrzenie w komisji

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Data przyjęcia

11.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

11

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mark Demesmaeker

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

Odsyłacze

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Data przedstawienia w PE

17.9.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

5.10.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.11.2015

 

 

 

Data przyjęcia

25.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

7

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Data złożenia

28.1.2016