SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez


Postup : 2015/0218(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0460),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0273/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0013/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V nadväznosti na teroristické útoky z 26. júna 2015 v tuniskom meste Sousse Rada Európskej únie vo svojich záveroch z 20. júla 2015 uviedla, že Únia po konzultácii s členskými štátmi preskúma možnosť prijať mimoriadne opatrenia na podporu tuniského hospodárstva.

(2) V nadväznosti na teroristické útoky z 26. júna 2015 v tuniskom meste Sousse Rada Európskej únie vo svojich záveroch z 20. júla 2015 uviedla, že Únia po konzultácii s členskými štátmi preskúma možnosť prijať mimoriadne a dočasné opatrenia na podporu tuniského hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Olivový olej je hlavným poľnohospodárskym výrobkom, ktorý Tunisko vyváža do Únie, a odvetvie olivového oleja je dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny.

(3) Olivový olej je hlavným poľnohospodárskym výrobkom, ktorý Tunisko vyváža do Únie, a odvetvie olivového oleja zohráva dôležitú úlohu v hospodárstve krajiny, ako aj vo viacerých regiónoch určitých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) S cieľom predísť podvodom by mali byť autonómne obchodné opatrenia prijaté s výhradou, že Tunisko bude dodržiavať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako aj s výhradou efektívnej administratívnej spolupráce Tuniska s Úniou.

(5) S cieľom predísť podvodom a uistiť sa, že pripravované autonómne obchodné opatrenia budú skutočne prínosom pre tuniské hospodárstvo, je potrebné, aby boli prijaté s výhradou, že Tunisko bude dodržiavať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako aj s výhradou efektívnej administratívnej spolupráce Tuniska s Úniou

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Preskúmanie v polovici trvania

 

1. V polovici trvania Komisia preskúma vplyv olivového oleja na trh Únie od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a závery postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

 

2. V prípade, že sa zistí, že trh Únie je ovplyvnený ustanoveniami tohto nariadenia, Komisia je oprávnená prijať vykonávací akt s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia zamerané na napravenie situácie na trhu Únie. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 .

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Teroristické útoky spáchané 18. marca 2015 v Tunise a 26. júna 2015 v Sousse tvrdo postihli tuniskú ekonomiku, ktorá už predtým čelila veľkým problémom.

V tejto ťažkej situácii chce Európska únia opätovne vyjadriť svoju podporu konkrétnymi krokmi zameranými na oživenie hospodárskeho rozvoja Tuniska.

Práve v tomto duchu Komisia navrhuje ponúknuť dočasnú jednostrannú colnú kvótu s nulovou sadzbou v objeme 35 000 ton ročne, t. j. celkovo 70 000 ton, na vývoz olivového oleja z Tuniska do Únie v podobe autonómnych obchodných opatrení bez toho, aby sa zvýšil celkový objem dovozu.

Táto kvóta bude k dispozícii počas dvoch rokov – od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 – a začne sa uplatňovať hneď potom, ako sa vyčerpá súčasná colná kvóta s nulovou sadzbou v objeme 56 7000 ton, stanovená v dohode o pridružení medzi Úniou a Tuniskom.

Z tohto opatrenia bude mať prospech veľká časť tuniskej ekonomiky. Tuniské odvetvie výroby olivového oleja totiž nepriamo poskytuje prácu viac ako miliónu ľudí a predstavuje jednu pätinu z celkového počtu pracovných miest v tuniskom poľnohospodárstve. Olivový olej je pritom najviac vyvážaným tuniským poľnohospodárskym výrobkom.

Týmto dočasným ustanovením nie je dotknutý výsledok poľnohospodárskych rokovaní, ktoré budú prebiehať v súvislosti s dohodou o voľnom obchode, o ktorej sa začalo rokovať v októbri 2015.

Európska únia týmto konkrétnym záväzkom k podpore hospodárskeho rozvoja v spolupráci s tuniským ľudom zároveň podporí aj proces demokratických zmien v Tunisku.

12.1.2016

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku

(COM(2015)0460 – C8‑0273/2015 – 2015/0218(COD))

Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na teroristické útoky z 26. júna 2015 v Sousse reagovala EÚ tvrdením, že je ešte viac potrebné konkrétnym a cieleným spôsobom pomáhať Tunisku v jeho politickej a ekonomickej premene prostredníctvom opatrení, ktoré môžu byť účinné z krátkodobého hľadiska. V tomto kontexte Európska komisia navrhuje ponúknuť dočasnú jednostrannú bezcolnú kvótu 35 000 ton ročne na vývoz olivového oleja z Tuniska do Únie v podobe autonómneho obchodného opatrenia. Táto kvóta bude k dispozícii počas obdobia dvoch rokov od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017. Tento dodatočný objem sa otvorí vtedy, keď sa vyčerpá existujúca bezcolná kvóta 56 700 ton zakotvená v dohode.

Stanovisko spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí, že je potrebné, aby EÚ prispela k oživeniu hospodárstva tejto krajiny, ktorá prechádza nepochybne ťažkým obdobím. Napriek tomu opäť konštatuje, že solidarita Únie sa uplatňuje na úkor poľnohospodárov z juhu Európy, v tomto prípade producentov olivového oleja. EÚ je svetový líder v sektore olivového oleja, ktorého produkcia je hlavným zdrojom hospodárskeho a sociálneho živobytia v oblastiach jeho produkcie. Práve v mnohých oblastiach krajín EÚ, ktoré hospodárska kríza postihuje najviac, zabezpečuje sektor olivového oleja tisíce pracovných miest a prispieva k pozitívnej obchodnej bilancii EÚ vďaka svojmu významu v rámci vývozu do tretích krajín.

Aj keď tento rok ceny v sektore olivového oleja zaznamenali určité zvýšenie, trendom v uplynulých desiatich rokoch bol neprestajný pokles cien a znižovanie rentability pestovania v dôsledku neprestajného zvyšovania produkčných nákladov. Treba tiež spomenúť pretrvávajúcu neochotu Komisie aktualizovať ceny za súkromné skladovanie, ktoré sú aj po poslednej reforme na úrovni 90. rokov.

Predložené pozmeňujúce návrhy majú za cieľ najmä požadovať od EK uskutočnenie posúdení vplyvu tohto typu opatrení na európsky poľnohospodársky sektor vždy, keď rozhodne o životaschopnosti návrhu. Tiež podčiarkujú mimoriadny a núdzový charakter predloženého opatrenia, ktorého trvanie sa musí obmedziť na navrhovaný čas a množstvá. Okrem toho je nevyhnutné uplatniť mesačné spravovanie týchto dodatočných množstiev s cieľom minimalizovať ich vplyv na spoločný trh s olivovým olejom a predísť prepadu európskych cien v určitých mesiacoch roka.

Možno pripomenúť, že súčasná kvóta 56 700 ton stanovená v dohode o pridružení, ako aj dovoz v rámci režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, už poskytujú Tunisku privilegovaný prístup na trh EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3) Olivový olej je hlavným poľnohospodárskym výrobkom, ktorý Tunisko vyváža do Únie, a odvetvie olivového oleja je dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny.

3) Olivový olej je hlavným poľnohospodárskym výrobkom, ktorý Tunisko vyváža do Únie, a odvetvie olivového oleja je dôležitou súčasťou hospodárstva krajiny, ako aj hospodárstiev niektorých členských štátov.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4) Únia môže najlepšie podporiť hospodárstvo Tuniska v súlade s cieľmi stanovenými v rámci európskej susedskej politiky, ako aj v euro-stredomorskej dohode tým, že poskytne atraktívny a spoľahlivý trh pre vývoz olivového oleja z Tuniska. To si vyžaduje autonómne obchodné opatrenia, ktoré umožnia dovoz tohto výrobku do Únie na základe bezcolnej kvóty.

4) Únia môže najlepšie podporiť hospodárstvo Tuniska v súlade s cieľmi stanovenými v rámci európskej susedskej politiky, ako aj v euro-stredomorskej dohode tým, že poskytne atraktívny a spoľahlivý trh pre vývoz z Tuniska. Pred uzavretím rokovaní o vytvorení prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), v reakcii na hospodársku krízu v Tunisku a s cieľom podporiť požadované politické reformy Únia na tento účel schválila zvýšenie makrofinančnej pomoci pre Tunisko o 300 miliónov EUR, ktoré majú byť vyplatené v troch splátkach po 100 miliónov EUR v roku 2015 v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 534/2014/EÚ1a.

 

__________________

 

1a Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 534/2014/EÚ z 15. mája 2014 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike (Ú. v. EÚ L 151, 21.05.2014, s. 9).

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a) Zásoby olivového oleja Únie na začiatku roku zberu 2015/2016 sú nižšie ako priemerná úroveň za predchádzajúce roky zberu, v dôsledku čoho nárast tuniského dovozu pravdepodobne neprinesie nerovnováhu na trhoch Únie. Pokiaľ však ide o ďalší rok zberu, je teraz vzhľadom na výrazné výkyvy v zberoch ťažké predpovedať objemy.

Pozmeňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5) S cieľom predísť podvodom by mali byť autonómne obchodné opatrenia prijaté s výhradou, že Tunisko bude dodržiavať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako aj s výhradou efektívnej administratívnej spolupráce Tuniska s Úniou.

5) S cieľom predísť podvodom a zabezpečiť riadnu ochranu spotrebiteľov v súlade s článkom 169 ZFEÚ by mali byť autonómne obchodné opatrenia prijaté s výhradou, že Tunisko bude dodržiavať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa pôvodu výrobkov a súvisiacich postupov, ako aj s výhradou efektívnej administratívnej spolupráce Tuniska s Úniou.

Pozmeňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6) Zachovanie stability trhu s olivovým olejom v Únii si vyžaduje, aby dodatočný objem generovaný autonómnymi obchodnými opatreniami bol sprístupnený až po vyčerpaní ročného objemu bezcolnej kvóty olivového oleja stanoveného v článku 3 ods. 1 protokolu č. 1 k Euro-stredomorskej dohode.

6) Zachovanie stability trhu s olivovým olejom v Únii si vyžaduje, aby dodatočný objem generovaný autonómnymi obchodnými opatreniami bol sprístupnený až po vyčerpaní ročného objemu bezcolnej kvóty olivového oleja stanoveného v článku 3 ods. 1 protokolu č. 1 k euro-stredomorskej dohode. S cieľom zamedziť výraznému narušeniu výrobných štruktúr Únie toto nariadenie ustanovuje aj ochranné opatrenia, aby sa predišlo deformácii trhu.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a) Aby sa zabránilo vplyvu na plodiny v dôsledku výkyvov vo výrobe, ktoré sú kvôli klimatickým podmienkam veľmi výrazné, mali by byť v rámci sektora k dispozícii nástroje v záujme väčšej samoregulácie, ktorými nevzniknú žiadne náklady pre rozpočet Únie, a boja proti nestabilite cien výrobcov a spotrebiteľov. Osobitné opatrenia ustanovené v článku 169 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Európskeho parlamentu a Rady1a by mali byť vykonané zodpovedajúcim spôsobom.

 

________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o plnenie podmienok, na základe ktorých sú ustanovené preferenčné opatrenia, mali preniesť na Komisiu. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať s pomocou Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20114.

8) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie dovozných povolení vydaných od januára do októbra na obdobie dvoch rokov, počas ktorých je toto opatrenie platné, a pokiaľ ide o plnenie podmienok, na základe ktorých sú ustanovené preferenčné opatrenia. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať s pomocou Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20114.

__________________

__________________

4Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9) Osobitné autonómne obchodné opatrenia stanovené týmto nariadením sú určené na zmiernenie zložitej hospodárskej situácie, ktorej Tunisko v súčasnosti čelí v dôsledku teroristických útokov. Tieto opatrenia by preto mali byť časovo obmedzené a nemali by sa dotýkať rokovaní medzi Úniou a Tuniskom o vytvorení rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa majú začať v októbri 2015. O predĺžení uplatňovania týchto opatrení možno uvažovať, ak to na konci obdobia ich uplatňovania bude odôvodnené situáciou na trhu alebo pokrokom v rokovaniach o DCFTA.

9) Osobitné autonómne obchodné opatrenia stanovené týmto nariadením sú určené na zmiernenie zložitej hospodárskej situácie, ktorej Tunisko v súčasnosti čelí v dôsledku teroristických útokov, bez toho, aby nepriaznivo vplývali na odvetvie poľnohospodárstva Únie.

 

Táto nová kvóta predstavuje zvýšenie colnej koncesie, ktorú už Únia tejto krajine udelila napriek tomu, že trh Únie s olivovým olejom čelil v posledných rokoch kritickým situáciám.

 

Preto sú tieto opatrenia časovo obmedzené a nemôžu slúžiť ako precedens pre rokovania medzi Úniou a Tuniskom o vytvorení prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa začali v októbri 2015 a sú zamerané na dosiahnutie vzájomného zníženia ciel aj v odvetví poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Otvára sa ročná bezcolná kvóta vo výške 35 000 ton na dovoz panenského olivového oleja s pôvodom v Tunisku a patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90 do Únie.

Otvára sa bezcolná kvóta na rok 2016 vo výške 35 000 ton na dovoz panenského olivového oleja patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90, a to v prípade, že sa takýto panenský olivový olej v plnej miere získava v Tunisku a prepravuje priamo z Tuniska do Únie.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa používania zostatku tejto bezcolnej kvóty v roku 2017 pod podmienkou, že sa to vyžaduje v požiadavkách na zásobovanie trhov Únie.

 

Pri vypracúvaní tohto delegovaného aktu Komisia zohľadní hodnotiacu správu ustanovenú v článku 5b.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia bude spravovať colnú kvótu v súlade s článkom 184 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Komisia bude spravovať colnú kvótu v súlade s článkom 184 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a prostredníctvom stanovenia mesačných dovozných povolení, ktoré sa vydajú od januára do októbra 2016 a 2017, v súlade s nariadením (ES) č. 1918/20061a.

 

__________________

 

1a Nariadenie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia zistí, že existujú dostatočné dôkazy o nedodržiavaní podmienok stanovených v článku 2 zo strany Tuniska, môže prijať vykonávací akt, ktorým sa úplne alebo čiastočne pozastavia preferenčné opatrenia stanovené v článku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.

Ak Komisia zistí, že existuje nerovnováha na trhu na úrovni EÚ alebo dostatočné dôkazy o nedodržiavaní podmienok stanovených v článku 2 zo strany Tuniska, môže prijať vykonávací akt, ktorým sa úplne alebo čiastočne pozastavia preferenčné opatrenia stanovené v článku 1. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Neprípustnosť predĺženia

 

Obdobie uplatňovania tohto nariadenia nesmie byť predĺžené za dátum stanovený v článku 7 ods. 2.

Odôvodnenie

Keďže ide o núdzové autonómne opatrenia, považujeme za nevyhnutné výslovne poukázať na to, že obdobie ich platnosti nie je možné predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5b

 

Hodnotiaca správa

 

Komisia vykoná posúdenie vplyvu novej colnej kvóty na trhy Únie deväť mesiacov po vstupe tohto nariadenia do platnosti. Komisia predloží toto posúdenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 5 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5c

 

Ochranné opatrenie

 

V prípade, že by plnenie povinností stanovených v tomto nariadení viedlo alebo mohlo viesť k vážnemu narušeniu trhu Únie, pristúpi Európska komisia k ich pozastaveniu.

 

Toto pozastavenie potrvá tak dlho, pokiaľ nebudú obnovené obvyklé trhové podmienky, a môže byť predĺžené až do okamihu ukončenia platnosti colnej kvóty.

 

Ak sa v priebehu roka, keď bude colná kvóta v platnosti, táto kvóta opätovne otvorí, Európska komisia v prípade potreby upraví jej riadenie vykonávacím aktom, ktorým prijme čo najvhodnejšie opatrenia zamerané na zabezpečenie lepšej stability trhu.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zaviesť ochranné opatrenia pre prípad vážneho narušenia trhu spôsobeného touto novou mimoriadnou colnou kvótou, ktorá je o viac ako 50 % vyššia ako kvóta, ktorá bola voči Tunisku doteraz uplatňovaná.

Pozmeňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 5 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5d

 

Uplatňovanie článku 169 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie sektora olivového oleja v Únii zabezpečí Komisia uplatňovanie pravidiel stanovených v článku 169 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

 

Uplatnenie tohto nariadenia môže byť predĺžené do 31. decembra 2017 v súlade s podmienkami stanovenými v článku 1.

Odôvodnenie

Spoločenstvo má zásoby olivového oleja na začiatku sezóny 2015/2016 nižšie, ako bol priemer v predchádzajúcich sezónach. Nepredpokladá sa teda, že by zvýšenie dovozu viedlo k nerovnováhe na trhoch EÚ. Zatiaľ však nie je možné odhadnúť dopyt zo strany Európskej únie na rok 2017, preto je namieste zachovávať zdržanlivý postoj.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku

Referenčné čísla

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

5.10.2015

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

5.10.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

  dátum vymenovania

Clara Eugenia Aguilera García

 

15.10.2015

Prerokovanie vo výbore

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Dátum prijatia

11.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

11

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Mark Demesmaeker

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku

Referenčné čísla

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Dátum predloženia v EP

17.9.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

5.10.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.11.2015

 

 

 

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Dátum predloženia

28.1.2016