Postopek : 2015/0218(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0013/2016

Predložena besedila :

A8-0013/2016

Razprave :

PV 24/02/2016 - 16
CRE 24/02/2016 - 16

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.5
CRE 25/02/2016 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
PV 10/03/2016 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0056
P8_TA(2016)0086

POROČILO     ***I
PDF 774kWORD 169k
28.1.2016
PE 571.420v02-00 A8-0013/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Marielle de Sarnez

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0460),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0273/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0013/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Svet Evropske unije je po terorističnem napadu 26. junija 2015 v tunizijskem Soussu v svojih sklepih z dne 20. julija 2015 navedel, da bo Unija v posvetovanju z državami članicami preučila možnost za sprejemanje izrednih ukrepov v podporo tunizijskemu gospodarstvu.

(2) Svet Evropske unije je po terorističnem napadu 26. junija 2015 v tunizijskem Susu v svojih sklepih z dne 20. julija 2015 navedel, da bo Unija v posvetovanju z državami članicami preučila možnost za sprejemanje izrednih in začasnih ukrepov v podporo tunizijskemu gospodarstvu.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Oljčno olje je glavni kmetijski proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, sektor oljčnega olja pa je pomemben del gospodarstva države.

(3) Oljčno olje je glavni kmetijski proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, sektor oljčnega olja pa je pomemben del gospodarstva države, podobno kot velja tudi za več regij nekaterih držav članic.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Da bi se izognili goljufijam, bi morali biti predvideni avtonomni trgovinski ukrepi pogojeni z upoštevanjem ustreznih predpisov Unije o poreklu proizvodov in z njimi povezanih postopkov s strani Tunizije ter tudi z učinkovitim upravnim sodelovanjem Tunizije z Unijo.

(5) Da bi se izognili goljufijam in zagotovili, da bodo predvideni avtonomni trgovinski ukrepi dejansko koristili tunizijskemu gospodarstvu, morajo biti pogojeni z upoštevanjem ustreznih predpisov Unije o poreklu proizvodov in z njimi povezanih postopkov s strani Tunizije ter tudi z učinkovitim upravnim sodelovanjem Tunizije z Unijo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Vmesni pregled

 

1. Komisija opravi vmesni pregled učinka, ki ga ima ta uredba od začetka veljavnosti na trg oljčnega olja v Uniji, ugotovitve pa predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

2. Če se ugotovi, da določbe uredbe negativno vplivajo na trg Unije, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenega akta, s katerim bi Komisija lahko predlagala popravne ukrepe za ureditev položaja na trgu Unije. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom iz člena 6(2).

OBRAZLOŽITEV

Teroristična napada 18. marca 2015 v Tunisu in 26. junija 2015 v Susu sta zelo prizadela tunizijsko gospodarstvo v trenutku, ko se je že soočalo s hudimi težavami.

Evropska unija v teh težkih okoliščinah ponovno izraža svojo podporo s konkretnimi dejanji v podporo gospodarskemu razvoju Tunizije.

V tem duhu Evropska komisija predlaga, da se uvede začasna enostranska brezcarinska tarifna kvota v višini 35.000 ton letno, to je skupaj 70.000 ton, za izvoz oljčnega olja iz Tunizije v Unijo, v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov in brez povečanja celotnega obsega uvoza.

Ta kvota bo veljala dve leti, od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017, in bo na voljo, ko bo izčrpana obstoječa brezcarinska tarifna kvota v višini 56.700 ton, ki je določena v sporazumu o pridružitvi med EU in Tunizijo.

Ukrep bo koristil velikemu delu tunizijskega gospodarstva. Tunizijski oljčni sektor namreč posredno zagotavlja delovna mesta za več kot milijon ljudi in predstavlja petino vseh delovnih mest v kmetijstvu te države. Oljčno olje je med drugim glavni kmetijski proizvod, ki ga Tunizija izvaža.

Ta začasna določba ne vpliva na izid kmetijskih pogajanj, ki bodo potekala v okviru sporazuma o prosti trgovini in so se začela oktobra 2015.

Evropska unija s takšno dejavno udeležbo v podporo tunizijskemu gospodarskemu razvoju spodbuja tudi tunizijski demokratični proces.

12.1.2016

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Pripravljavka mnenja: Clara Eugenia Aguilera García

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaradi terorističnega napada, ki se je pripetil 26. junija 2015 v Susu, se je EU odločila, da bo Tuniziji ponudila več pomoči pri njeni politični in gospodarski tranziciji, in sicer s konkretnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, ki so lahko učinkoviti kratkoročno. Glede na to Evropska komisija predlaga, da se uvede začasna enostranska brezcarinska tarifna kvota v višini 35.000 ton na leto za izvoz oljčnega olja iz Tunizije v Unijo v obliki avtonomnih trgovinskih ukrepov. Taka kvota bo na voljo za obdobje dveh let, in sicer od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017. Ta dodatna količina bo na voljo, ko bo izčrpana obstoječa brezcarinska tarifna kvota v višini 56 700 ton, ki je določena v sporazumu.

Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja se strinja, da mora EU prispevati k oživitvi gospodarstva Tunizije v obdobju, ki je nedvomno težavno. Vendar ponovno ugotavlja, da se solidarnost Unije izvaja v škodo kmetovalcev iz južne Evrope, v tem primeru proizvajalcev oljčnega olja. EU je vodilna država na svetu v sektorju oljčnega olja, katerega pridelava je glavni vir gospodarske in socialne podpore za proizvodna območja. Prav na obsežnih območjih držav EU, ki jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, sektor oljčnega olja zagotavlja na tisoče delovnih mest in prispeva k pozitivni trgovinski bilanci EU, saj je zelo pomemben zaradi izvoza v tretje države.

Čeprav so se letos cene v sektorju oljčnega olja nekoliko izboljšale, pa je bilo zadnjih deset let zaznamovanih s stalnim padanjem cen in izgubo donosnosti nasadov zaradi nenehnega povečevanja proizvodnih stroškov. Omeniti je treba tudi, da je Komisija stalno nasprotovala prilagajanju cen zasebnega skladiščenja, ki se tudi po zadnji reformi ohranjajo na ravneh iz 90. let prejšnjega stoletja.

Namen predlogov sprememb je predvsem spodbuditi Komisijo, da hkrati z ugotavljanjem izvedljivosti predloga oceni tudi učinek tovrstnih ukrepov na evropski kmetijski sektor. Poudariti je treba, da je ta ukrep izjemne in izredne narave in da ga je treba omejiti na predlagano obdobje in količino. Poleg tega je treba te dodatne količine upravljati mesečno, da se čim bolj zmanjša njihov vpliv na evropski trg oljčnega olja in se izogne padcu evropskih cen v določenih mesecih leta.

Treba je spomniti, da sedanja kvota 56 700 ton, ki je bila določena v sporazumu o pridružitvi, in uvoz prek sistema aktivnega oplemenitenja omogočata Tuniziji privilegiran dostop do trga EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Oljčno olje je glavni kmetijski proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, sektor oljčnega olja pa je pomemben del gospodarstva države.

(3) Oljčno olje je glavni kmetijski proizvod, ki ga Tunizija izvaža v Unijo, sektor oljčnega olja pa je pomemben del gospodarstva države kot tudi gospodarstev nekaterih držav članic.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V skladu s cilji, določenimi v okviru evropske sosedske politike in Evro-mediteranskemu sporazumu, lahko Unija najbolje podpre gospodarstvo Tunizije z zagotavljanjem privlačnega in zanesljivega trga za izvoz oljčnega olja Tunizije. To zahteva avtonomne trgovinske ukrepe, ki omogočajo uvoz tega proizvoda v Unijo na podlagi brezcarinske tarifne kvote.

(4) V skladu s cilji, določenimi v okviru evropske sosedske politike in Evro-mediteranskemu sporazumu, lahko Unija najbolje podpre gospodarstvo Tunizije z zagotavljanjem privlačnega in zanesljivega trga za izvoz Tunizije. V ta namen je Evropska unija še pred zaključkom pogajanj o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine v odziv na gospodarsko krizo v Tuniziji in v podporo potrebnim političnim reformam sklenila, da makrofinančno pomoč za Tunizijo poveča za 300 milijonov EUR, ki bodo v letu 2015 izplačani v treh obrokih po 100 milijonov EUR v skladu s Sklepom št. 534/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1a Sklep št. 534/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Tuniziji (UL L 151, 21.5.2014, str. 9).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Zaloge oljčnega olja v Uniji v začetku proizvodnega leta 2015/2016 ne dosegajo povprečne ravni iz preteklih proizvodnih let, zato povečanje uvoza iz Tunizije najverjetneje ne bo povzročilo neravnovesja na trgih Unije. Zaradi precejšnjih nihanj pri letinah pa je za zdaj zelo težko napovedati količine pridelka v naslednjih letih.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Da bi se izognili goljufijam, bi morali biti predvideni avtonomni trgovinski ukrepi pogojeni z upoštevanjem ustreznih predpisov Unije o poreklu proizvodov in z njimi povezanih postopkov s strani Tunizije ter tudi z učinkovitim upravnim sodelovanjem Tunizije z Unijo.

(5) Da bi se izognili goljufijam in zagotovili zaščito potrošnikov v skladu s členom 169 PDEU, bi morali biti predvideni avtonomni trgovinski ukrepi pogojeni z upoštevanjem ustreznih predpisov Unije o poreklu proizvodov in z njimi povezanih postopkov s strani Tunizije ter tudi z učinkovitim upravnim sodelovanjem Tunizije z Unijo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Ohranjanje stabilnosti trga oljčnega olja v Uniji zahteva, da se dodatna količina, ki je posledica avtonomnih trgovinskih ukrepov, da na voljo šele po izčrpanju obsega iz letne brezcarinske tarifne kvote za oljčno olje, določene v členu 3(1) Protokola 1 k Evro-mediteranskemu sporazumu.

(6) Ohranjanje stabilnosti trga oljčnega olja v Uniji zahteva, da se dodatna količina, ki je posledica avtonomnih trgovinskih ukrepov, da na voljo šele po izčrpanju obsega iz letne brezcarinske tarifne kvote za oljčno olje, določene v členu 3(1) Protokola 1 k Evro-mediteranskemu sporazumu. Da bi se izognili večji škodi za proizvajalce iz Unije, ta uredba določa tudi zaščitne ukrepe, ki bodo preprečili izkrivljanje trga.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Če želimo preprečiti, da bi nihanje proizvodnje, ki je zaradi podnebnih razmer precejšnje, vplivalo na pridelek, bi bilo treba temu sektorju omogočiti večjo samoregulacijo, ki ne bo imela posledic za proračun Unije, ter se boriti proti nestanovitnosti cen tako za proizvajalce kot za potrošnike. Ustrezno bi bilo treba uporabiti tudi posebne ukrepe iz člena 169 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba izvedbena pooblastila, povezana s pogoji, pod katerimi se zagotavljajo preferencialni režimi, prenesti na Komisijo. Navedena izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati s pomočjo Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov in v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta4.

(8) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, bi bilo treba izvedbena pooblastila, povezana z določanjem uvoznih dovoljenj, ki se izdajajo med januarjem in oktobrom v dvoletnem obdobju veljavnosti tega ukrepa, in z izpolnjevanjem pogojev, pod katerimi se zagotavljajo preferencialni režimi, prenesti na Komisijo. Navedena izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati s pomočjo Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov in v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta4.

__________________

__________________

4 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

4 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) S posebnimi avtonomnimi trgovinskimi ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se izboljšale težke gospodarske razmere, s katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi terorističnih napadov. Navedeni ukrepi bi zato morali biti časovno omejeni in ne bi smeli posegati v pogajanja med Unijo in Tunizijo o vzpostavitvi poglobljenega in celovitega območja proste trgovine (DCFTA), ki naj bi se začela oktobra 2015. Po zaključku tega obdobja se obdobje uporabe lahko podaljša, če bi to upravičevale razmere na trgu ali napredek pri pogajanjih o DCFTA.

(9) S posebnimi avtonomnimi trgovinskimi ukrepi, določenimi s to uredbo, naj bi se izboljšale težke gospodarske razmere, s katerimi se Tunizija trenutno sooča zaradi terorističnih napadov, kar pa ne sme negativno vplivati na kmetijski sektor Unije.

 

Nova kvota predstavlja povečanje tarifnih koncesij, ki jih Unija že zagotavlja državi, čeprav se je trg Unije za oljčno olje v zadnjih letih soočal s kriznimi razmerami.

 

Navedeni ukrepi morajo biti zato časovno omejeni in ne smejo pomeniti precedensa za pogajanja med Unijo in Tunizijo o vzpostavitvi poglobljenega in celovitega območja proste trgovine (DCFTA), ki so se začela oktobra 2015 in ki naj bi prinesla vzajemna tarifna znižanja, tudi v kmetijskem sektorju.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letna brezcarinska tarifna kvota v višini 35 000 ton se odpre za uvoz deviškega oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 1509 10 90, v Unijo.

Za leto 2016 se brezcarinska kvota v višini 17 500 ton odpre za uvoz deviškega oljčnega olja s poreklom iz Tunizije, ki se uvršča pod oznaki KN 1509 10 10 in 1509 10 90, če je bilo oljčno olje v celoti pridelano v Tuniziji in pripeljano neposredno iz Tunizije v Unijo.

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki zadevajo uporabo preostanka te brezcarinske kvote v letu 2017, pod pogojem, da to narekujejo dobavne potrebe trga Unije.

 

Komisija pri pripravi tega delegiranega akta upošteva ocenjevalno poročilo iz člena 5b.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija upravlja tarifne kvote v skladu s členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Komisija upravlja tarifne kvote v skladu s členom 184 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter z določanjem mesečnih uvoznih dovoljenj, ki se bodo izdajala med januarjem in oktobrom v letih 2016 in 2017 v skladu z Uredbo (ES) št. 1918/20061a.

 

__________________

 

1a Uredba (ES) št. 1918/2006 z dne 20. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za olivno olje, s poreklom iz Tunizije.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2 s strani Tunizije, lahko sprejme izvedbeni akt, s katerim v celoti ali delno opusti preferencialne režime iz člena 1. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2).

Kadar Komisija ugotovi, da je na ravni EU tržno neravnovesje ali da obstajajo zadostni dokazi o neizpolnjevanju pogojev iz člena 2 s strani Tunizije, lahko sprejme izvedbeni akt, s katerim v celoti ali delno opusti preferencialne režime iz člena 1. Navedeni izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 6(2).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Prepoved podaljšanja

 

Obdobje uporabe te uredbe se ne sme podaljšati dlje od datuma, določenega v členu 7(2).

Obrazložitev

Glede na to, da je to izreden avtonomen ukrep, je treba jasno navesti, da se njegovo obdobje izvajanja ne more podaljšati.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5b

 

Ocenjevalno poročilo

 

Komisija devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe oceni učinek novih tarifnih kvot na trge Unije. Oceno učinka posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5c

 

Zaščitni ukrep

 

Če uporaba kvot iz te uredbe povzroči hudo izkrivljanje trga Unije ali tveganje, da bo prišlo do takšnega izkrivljanja, jih Komisija začasno prekliče.

 

Začasni preklic traja toliko časa, kot je potrebno za povrnitev normalnih tržnih razmer, in ga je mogoče podaljšati do izteka veljavnosti kvot.

 

Če se kvote začnejo znova uporabljati v letu veljavnosti, Komisija po potrebi z izvedbenim aktom spremeni njihovo upravljanje, da bi sprejela najustreznejše ukrepe za večjo tržno stabilnost.

 

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 6.

Obrazložitev

Treba je predvideti zaščitni ukrep, če bi zaradi nove izredne kvote za Tunizijo, ki je pravzaprav za več kot 50 % večja od obstoječe, prišlo do hudega izkrivljanja trga.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5d

 

Uporaba člena 169 Uredbe (EU) št. 1308/2013

 

Da bi zagotovila nemoteno delovanje trga oljčnega olja v Uniji, Komisija uporabi pravila iz člena 169 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017.

Uporablja se od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

 

Uporabo te uredbe je mogoče v skladu s pogoji iz člena 1 podaljšati do 31. decembra 2017.

Obrazložitev

Zaloge oljčnega olja v Uniji v začetku proizvodnega leta 2015/2016 ne dosegajo povprečne ravni iz preteklih proizvodnih let, zato povečanje uvoza najverjetneje ne bo povzročilo neravnovesja na trgih EU. Ker pa ni mogoče napovedati potreb Evropske unije v letu 2017, je potrebna previdnost.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo

Referenčni dokumenti

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

5.10.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

5.10.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Obravnava v odboru

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Datum sprejetja

11.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

11

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mark Demesmaeker

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo

Referenčni dokumenti

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Datum predložitve EP

17.9.2015

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

5.10.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

30.11.2015

 

 

 

Datum sprejetja

25.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

7

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Datum predložitve

28.1.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov