Betänkande - A8-0013/2016Betänkande
A8-0013/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien

28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Marielle de Sarnez


Förfarande : 2015/0218(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0460),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0273/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0013/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Efter terroristattacken den 26 juni 2015 i Sousse, Tunisien, fastslog Europeiska unionens råd i sina slutsatser av den 20 juli 2015 att unionen, i samråd med sina medlemsstater, skulle undersöka möjligheten att vidta särskilda åtgärder för att stödja den tunisiska ekonomin.

(2) Efter terroristattacken den 26 juni 2015 i Sousse, Tunisien, fastslog Europeiska unionens råd i sina slutsatser av den 20 juli 2015 att unionen, i samråd med sina medlemsstater, skulle undersöka möjligheten att vidta exceptionella och tillfälliga åtgärder för att stödja den tunisiska ekonomin.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Olivolja är Tunisiens viktigaste jordbruksexport till unionen och olivoljesektorn är en viktig del av landets ekonomi.

(3) Olivolja är Tunisiens viktigaste jordbruksexport till unionen och olivoljesektorn är en viktig del av landets ekonomi, vilket också är fallet i vissa av medlemsstaternas regioner.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att förhindra bedrägeri bör de planerade autonoma handelsåtgärderna villkoras av att Tunisien följer unionens relevanta regler om produkters ursprung och därmed sammanhängande förfaranden samt av Tunisiens effektiva administrativa samarbete med unionen.

(5) För att förhindra bedrägeri och säkerställa att de planerade autonoma handelsåtgärderna verkligen kommer att främja Tunisiens ekonomi bör de villkoras av att Tunisien följer unionens relevanta regler om produkters ursprung och därmed sammanhängande förfaranden samt av Tunisiens effektiva administrativa samarbete med unionen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Utvärdering efter halva tiden

 

1. Kommissionen ska efter halva tiden, räknat från dagen för denna förordnings ikraftträdande, göra en utvärdering av följderna för unionens marknad för olivolja, och lägga fram sina iakttagelser för Europaparlamentet och rådet.

 

2. Om det konstateras att unionens marknad påverkas av bestämmelserna i denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta en genomförandeakt i syfte att föreslå korrigerande åtgärder för att återställa situationen på unionsmarknaden. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2.

MOTIVERING

Terroristattackerna den 18 mars 2015 i Tunis och den 26 juni 2015 i Sousse var ett hårt slag för den tunisiska ekonomin, vid en tidpunkt då den redan kämpade med stora svårigheter.

I denna svåra situation vill Europeiska unionen på nytt bekräfta sitt stöd till landet genom att vidta konkreta åtgärder för att stödja den ekonomiska utvecklingen i Tunisien.

Mot denna bakgrund föreslår kommissionen att Tunisien ska erbjudas en tillfällig unilateral tullfri kvot på 35 000 ton årligen, det vill säga 70 000 ton totalt, för export av olivolja från Tunisien till unionen, i form av en autonom handelsåtgärd, utan att den globala importmängden ökas.

Denna kvot kommer att ställas till förfogande för en period på två år, från den 1 januari 2016 till den 31 december 2017, och öppnas så snart den nuvarande tullfria kvoten på 56 700 ton, som fastställs i associeringsavtalet mellan unionen och Tunisien, till fullo har utnyttjats.

Denna åtgärd kommer att gagna en stor del av den tunisiska ekonomin. Den tunisiska olivoljesektorn erbjuder nämligen indirekt sysselsättning till mer än en miljon människor och står för en femtedel av landets totala sysselsättning inom jordbruket. Olivolja är dessutom den viktigaste jordbruksprodukten, som exporteras av Tunisien.

Denna tillfälliga bestämmelse föregriper inte resultatet av jordbruksförhandlingarna inom ramen för det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, om vilket förhandlingar inleddes i oktober 2015.

Genom att på detta konkreta sätt, tillsammans med tunisierna, förbinda sig till att stödja landets ekonomiska utveckling bidrar Europeiska unionen även till demokratiseringsprocessen i landet.

12.1.2016

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien

(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))

Föredragande av yttrande: Clara Eugenia Aguilera García

KORTFATTAD MOTIVERING

Terroristattacken den 26 juni 2015 i Sousse fick EU att reagera på frågan om huruvida det skulle finnas behov av att ytterligare bistå Tunisien i dess politiska och ekonomiska omvandling, på ett konkret och målinriktat sätt genom åtgärder som kan vara effektiva på kort sikt. Mot denna bakgrund föreslår Europeiska kommissionen att Tunisien erbjuds en tillfällig unilateral tullfri kvot på 35 000 ton årligen för export av olivolja från Tunisien till unionen, i form av autonom handelsåtgärd. Denna kvot ska vara tillgänglig under en tvåårsperiod, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017. Denna ytterligare volym kommer att göras tillgänglig så snart den befintliga tullfria kvoten på 56 700 ton som fastställs i avtalet, är uttömd.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden håller med om att EU bör bidra till ett uppsving i detta lands ekonomi under en period som utan tvekan är svår. Föredraganden konstaterar emellertid än en gång att EU:s solidaritet utövas på de sydeuropeiska jordbrukarnas bekostnad – i detta fall på olivoljeproducenternas bekostnad. EU är världsledare inom olivoljesektorn, och produktionen inom denna sektor är den huvudsakliga inkomstkällan och grunden för social välfärd i produktionsområdena. I stora områden inom de EU-länder som drabbats värst av den ekonomiska krisen garanterar olivoljesektorn tusentals arbetstillfällen och bidrar genom sin betydelse för exporten till tredje länder till EU:s positiva handelsbalans.

Även om priserna inom olivoljesektorn har stigit en aning under detta år har tendensen under de senaste åren varit ett fortlöpande prisfall och en lönsamhetsförlust för odlingarna till följd av den fortsatta ökningen av produktionskostnaderna. Det finns också skäl att uppmärksamma att kommissionen konstant motsatt sig en uppdatering av priserna för privat lagring, vilka fortfarande, till och med efter den senaste reformen, ligger på 90-talets nivå.

De ändringsförslag som läggs fram syftar i första hand till att begära att kommissionen, då den undersöker förslagets genomförbarhet, bedömer vilka konsekvenser denna typ av åtgärder kommer att få för den europeiska jordbrukssektorn. Den aktuella åtgärdens exceptionella och brådskande karaktär bör understrykas och dess löptid bör begränsas till den fastställda perioden inom ramen för de föreslagna kvantiteterna. Man bör dessutom förvalta dessa ökade kvantiteter på månatliga basis i syfte att minimera deras effekter på EU:s marknad för olivolja och undvika en priskollaps för de europeiska priserna under vissa av årets månader.

Det finns skäl att påminna om att den gällande kvoten på 56 700 ton som fastställs i associeringsavtalet och den import som verkställs via förfarandet för aktiv förädling redan nu ger Tunisien ett privilegierat tillträde till unionens marknad.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Olivolja är Tunisiens viktigaste jordbruksexport till unionen och olivoljesektorn är en viktig del av landets ekonomi.

(3) Olivolja är Tunisiens viktigaste jordbruksexport till unionen och olivoljesektorn är en viktig del av landets ekonomi, men olivolja är också en viktig ekonomisk resurs för vissa medlemsstater.

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Unionen kan bäst stödja Tunisiens ekonomi, i enlighet med målen i den europeiska grannskapspolitiken och i Europa-Medelhavsavtalet, genom att tillhandahålla en attraktiv och tillförlitlig marknad för Tunisiens export av olivolja. Detta kräver autonoma handelsåtgärder som möjliggör import av denna produkt till unionen på grundval av tullfria kvoter.

(4) Unionen kan bäst stödja Tunisiens ekonomi, i enlighet med målen i den europeiska grannskapspolitiken och i Europa-Medelhavsavtalet, genom att tillhandahålla en attraktiv och tillförlitlig marknad för Tunisiens export av olivolja. För att hantera den ekonomiska krisen i landet och stödja de nödvändiga politiska reformerna, och i väntan på slutsatserna från förhandlingarna om inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde, har Europeiska unionen godkänt en ökning med 300 miljoner euro av det makrofinansiella stödet till Tunisien, vilket ska fördelas genom tre utbetalningar på 100 miljoner euro under 2015, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 534/2014/EU1a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets beslut nr 534/2014/EU av den 15 maj 2014 om makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien (EUT L 151, 21.5.2014, s. 9).

Ändringsförslag     3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Mängden lagrad olivolja i EU i början av regleringsåret 2015/2016 ligger under genomsnittsvärdena för tidigare regleringsår, och det är därför inte sannolikt att en ökning av den tunisiska importen skulle skapa obalanser på unionens marknader. När det gäller nästa regleringsår är det emellertid för närvarande svårt att förutspå tillgången med beaktande av de stora skördevariationerna.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) För att förhindra bedrägeri bör de planerade autonoma handelsåtgärderna villkoras av att Tunisien följer unionens relevanta regler om produkters ursprung och därmed sammanhängande förfaranden samt av Tunisiens effektiva administrativa samarbete med unionen.

(5) För att förhindra bedrägeri och samtidigt trygga konsumentskyddet, enligt bestämmelserna i artikel 169 i EUF-fördraget, bör de planerade autonoma handelsåtgärderna villkoras av att Tunisien följer unionens relevanta regler om produkters ursprung och därmed sammanhängande förfaranden samt av Tunisiens effektiva administrativa samarbete med unionen.

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Om olivoljemarknaden i unionen ska förbli stabil, krävs att den ytterligare volym som skapas genom de autonoma handelsåtgärderna görs tillgänglig först när man uttömt den årliga tullfria kvoten för olivolja som fastställs i artikel 3.1 i protokoll 1 till Europa-Medelhavsavtalet.

(6) Om olivoljemarknaden i unionen ska förbli stabil, krävs att den ytterligare volym som skapas genom de autonoma handelsåtgärderna görs tillgänglig först när man uttömt den årliga tullfria kvoten för olivolja som fastställs i artikel 3.1 i protokoll 1 till Europa-Medelhavsavtalet. För att förebygga större skador på unionens produktionssystem fastställer denna förordning dessutom skyddsåtgärder för att undvika snedvridningar av marknaden.

Ändringsförslag     6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att produktionsvariationerna, som är mycket kraftiga inom denna klimatkänsliga sektor, inte ska påverka grödorna är det lämpligt att förse sektorn med verktyg så att den kan vidareutveckla sin självreglering, utan att belasta EU-budgeten, och agera mot prisvolatiliteten, såväl avseende producenterna som avseende konsumenterna. De särskilda åtgärder som fastställs i artikel 169 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131a bör genomföras i enlighet därmed.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671)

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen när det gäller efterlevnaden av de villkor som gäller för förmånsordningarna. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas med bistånd av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20114.

(8) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen när det gäller upprättandet av de importlicenser som utfärdas mellan januari och oktober för den tvåårsperiod under vilken denna åtgärd är i kraft och när det gällerefterlevnaden av de villkor som gäller för förmånsordningarna. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas med bistånd av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20114.

__________________

__________________

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) De särskilda autonoma handelsåtgärder som inrättas genom denna förordning är avsedda att underlätta den svåra ekonomiska situation som Tunisien står inför på grund av terroristattackerna. Åtgärderna bör därför vara tidsbegränsade och inte påverka förhandlingarna mellan unionen och Tunisien om inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde, som kommer att inledas i oktober 2015. Denna tillämpningsperiod kan innan den löpt ut förlängas om detta motiveras av marknadssituationen eller framstegen i förhandlingarna om det djupgående och omfattande frihandelsavtalet.

(9) De särskilda autonoma handelsåtgärder som inrättas genom denna förordning är avsedda att underlätta den svåra ekonomiska situation som Tunisien står inför på grund av terroristattackerna, utan att inverka negativt på den europeiska jordbrukssektorn.

 

Den nya tullkvoten innebär en ökning av den tullkvot som Europeiska unionen redan beviljat detta land, trots de senaste årens kritiska utveckling av den europeiska marknaden för olivolja.

 

Dessa åtgärder är därför tidsbegränsade och får inte betraktas som något prejudikat i förhandlingarna mellan unionen och Tunisien om inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde, vilka inleddes i oktober 2015 och förväntas leda till ömsesidiga tullsänkningar även inom jordbrukssektorn.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En årlig tullfri kvot på 35 000 ton ska öppnas för import till unionen av jungfruolja med ursprung i Tunisien och som omfattas av KN-numren 1509 10 10 och 1509 10 90.

För 2016 ska en tullfri kvot på 35 000 ton öppnas för import till unionen av jungfruolja med ursprung i Tunisien och som omfattas av KN-numren 1509 10 10 och 1509 10 90, när sådan jungfruolja helt och hållet framställts i Tunisien och transporterats direkt från Tunisien till unionen.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter när det gäller användning av den kvarvarande mängden av denna tullfria kvot under 2017, förutsatt att unionens försörjningsbehov kräver detta.

 

Kommissionen ska vid utarbetandet av denna delegerade akt beakta den utvärderingsrapport som avses i artikel 5b.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska förvalta tullkvoten i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Kommissionen ska förvalta tullkvoten i enlighet med artikel 184 i förordning (EU) nr 1308/2013 och genom att upprätta månatliga importlicenser, vilka ska utfärdas mellan januari och oktober under åren 2016 och 2017, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1918/20061a.

 

__________________

 

1a Förordning (EG) nr 1918/2006 av den 20 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för olivolja med ursprung i Tunisien.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen finner att det finns tillräckliga bevis för att Tunisien inte uppfyller de villkor som anges i artikel 2, får den anta en genomförandeakt som helt eller delvis tillfälligt upphäver de förmånsordningar som avses i artikel 1. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.

Om kommissionen konstaterar en marknadsobalans på EU-nivå eller finner att det finns tillräckliga bevis för att Tunisien inte uppfyller de villkor som anges i artikel 2, får den anta en genomförandeakt som helt eller delvis tillfälligt upphäver de förmånsordningar som avses i artikel 1. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.2.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Ingen förlängning

 

Tillämpningsperioden för denna förordning kan inte förlängas utöver det datum som anges i artikel 7.2.

Motivering

Med hänsyn till att det handlar om brådskande autonoma åtgärder är det nödvändigt att uttryckligen ange att tillämpningsperioden inte kan förlängas.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5b

 

Utvärderingsrapport

 

Kommissionen ska 9 månader efter denna förordnings ikraftträdande göra en utvärdering av den nya tullkvotens inverkan på unionens marknader. Kommissionen ska lägga fram utvärderingsrapporten för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag     14

Förslag till förordning

Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5c

 

Skyddsåtgärd

 

Om de skyldigheter som fastställs i denna förordning orsakar en allvarlig snedvridning eller hotar att orsaka en allvarlig snedvridning av unionens marknad ska kommissionen avbryta tillämpningen av dem.

 

Detta avbrott ska gälla den tid som är nödvändig för att normala marknadsförhållanden ska kunna återupprättas, och kan förlängas fram till tullkvotens sista giltighetsdatum.

 

Om tullkvoten öppnas på nytt under giltighetsåret ska kommissionen vid behov, genom en genomförandeakt, ändra förvaltningen av kvoten i syfte att vidta de åtgärder som är mest lämpliga för att främja ökad marknadsstabilitet.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 6.

Motivering

Det är nödvändigt att införa en skyddsåtgärd med tanke på eventuella allvarliga snedvridningar av marknaden förknippade med denna nya tullkvot, som innebär en ökning med över 50 % av den tullkvot som Tunisien hittills beviljats.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 5d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5d

 

Tillämpning av artikel 169 i förordning (EU) nr 1308/2013

 

För att trygga en väl fungerande marknad för unionens olivoljesektor ska kommissionen aktivera tillämpningen av artikel 169 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016.

 

Tillämpningen av denna förordning ska kunna förlängas fram till december 2017 i överensstämmelse med de villkor som fastställs i artikel 1.

Motivering

Mängden lagrad olivolja i EU i början av regleringsåret 2015/2016 ligger under genomsnittsvärdena för tidigare regleringsår, och det är därför inte sannolikt att en ökning av den tunisiska importen skulle skapa obalanser på unionens marknader. Det är emellertid inte möjligt att på förhand få kännedom om unionens försörjningsbehov för 2017, och det finns därför skäl att hålla fast vid en försiktighetsstrategi.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien

Referensnummer

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

5.10.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

5.10.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Clara Eugenia Aguilera García

15.10.2015

Behandling i utskott

12.11.2015

1.12.2015

 

 

Antagande

11.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

11

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mark Demesmaeker

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien

Referensnummer

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)

Framläggande för parlamentet

17.9.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

5.10.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

5.10.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marielle de Sarnez

22.10.2015

 

 

 

Behandling i utskott

30.11.2015

 

 

 

Antagande

25.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze

Ingivande

28.1.2016