Postup : 2015/2313(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0015/2016

Předložené texty :

A8-0015/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/02/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0030

ZPRÁVA     
PDF 543kWORD 93k
28.1.2016
PE 575.196v02-00 A8-0015/2016

o žádosti, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity

(2015/2313(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity

(2015/2313(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity, kterou dne 13. srpna 2015 předložil nejvyšší státní zástupce Polské republiky v souvislosti s přestupkovým řízením, které má zahájit Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky (č.j. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 29. října 2015,

–  s ohledem na skutečnost, že se Robert Jarosław Iwaszkiewicz vzdal svého práva na vyjádření podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky a na čl. 7 písm. b) odst. 1 a na čl. 7 písm. c) odst. 1 polského zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance a senátora Polské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0015/2016),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Polské republiky postoupil žádost Hlavního dopravního inspektorátu Polské republiky o zbavení poslance Evropského parlamentu za Polskou republiku Roberta Jarosława Iwaszkiewicze imunity, a to v souvislosti s přestupkem podle čl. 92 písm. a) přestupkového zákona (Sbírka zákonů z roku 2013, č. 482 ve znění pozdějších změn) ve spojení s čl. 20 odst. 1 zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997 (Sbírka zákonů z roku 2012, č. 1137 ve znění pozdějších změn);

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie musí poslanci Evropského parlamentu požívat na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto členského státu;

C.  vzhledem k tomu, že čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky stanoví, že poslanec nebo senátor nemůže být trestně stíhán bez souhlasu Sejmu nebo Senátu;

D.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, zda bude Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity či nikoli, přísluší Evropskému parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Robert Jarosław Iwaszkiewicz je obviněn z toho, že nedodržel povolenou rychlost v zastavěné oblasti;

F.  vzhledem k tomu, že údajný přestupek Roberta Jarosława Iwaszkiewicze nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu;

G.   vzhledem k tomu, že Parlament neshledal v tomto případě žádný důkaz, že by se jednalo o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že uvedená žádost je předložena s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.  rozhodl, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal příslušnému polskému orgánu a Robertu Jarosławovi Iwaszkiewiczovi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti

Dne 13. srpna 2015 zaslal nejvyšší státní zástupce Polské republiky předsedovi Parlamentu žádost, kterou mu postoupil Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky, v níž žádá o udělení souhlasu se zahájením přestupkového řízení vůči poslanci Evropského parlamentu Robertu Jarosławovi Iwaszkiewiczovi v souvislosti s přestupkem v podobě nedodržení povolené rychlosti.

Hlavní dopravní inspektorát Polské republiky uvádí, že pan Iwaszkiewicz dne 7. září 2014 ve 12:34 ve městě Szklary při řízení vozidla značky Opel SPZ DW404NA nedodržel nejvyšší povolenou rychlost v zastavěné oblasti, která byla v té době stanovena na 50km/h, jelikož výše uvedené vozidlo jelo rychlostí 79 km/h, čímž byla nejvyšší povolená rychlost překročena o 29 km/h.

Hlavní inspektorát dále uvádí, že výše uvedené vozidlo, jehož majitelkou je paní Małgorzata Iwaszkiewiczová, bylo zaznamenáno radarem, když projíždělo rychlostí 79 km/h v oblasti, kde byla nejvyšší povolená rychlost stanovena na 50 km/h. V souvislosti s výše uvedeným přestupkem bylo majiteli vozidla zasláno dne 3. října 2014 předvolání. V odpovědi na toto předvolání paní Małgorzata Iwaszkiewiczová hlavnímu dopravnímu inspektorátu potvrdila, že řidičem za volantem vozidla byl pan Robert Iwaszkiewicz. V odpovědi na předvolání ze dne 9. prosince 2014 zaslal pan Iwaszkiewicz hlavnímu dopravnímu inspektorátu dne 13. ledna 2015 dopis s žádostí o zrušení pokuty. A konečně v odpovědi na dopis ze dne 13. května 2015, ve kterém byl žádán o poskytnutí informace, zda v uvedené době vozidlo řídil nebo zda odmítá uvést, komu bylo vozidlo v uvedené době svěřeno, pan Iwaszkiewicz písemně potvrdil, že vozidlo v uvedené době řídil.

Skutek, z jehož spáchání je pan Iwaszkiewicz obviněn, lze považovat za přestupek ve smyslu čl. 92 písm. a) polského přestupkového zákona ve spojení s čl. 20 odst. 1 polského zákona o silničním provozu ze dne 20. června 1997.

Na plenárním zasedání dne 29. října 2015 předseda Parlamentu podle č. 9 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že od nejvyššího státního zástupce Polské republiky obdržel dopis s žádostí, aby byl Robert Jarosław Iwaszkiewicz zbaven poslanecké imunity.

Dne 20. listopadu 2015 předseda Parlamentu postoupil podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu tuto žádost Výboru pro právní záležitosti. Dne 11. ledna 2016 se pan Iwaszkiewicz vzdal svého práva na vyjádření podle čl. 9 odst. 5 jednacího řádu.

2. Právní předpisy a postupy týkající se imunity poslanců Evropského parlamentu

Článek 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie zní takto:

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a. na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b. na území ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

Vzhledem k tomu, že o zbavení imunity usiluje Polská republika, použije se čl. 9 odst. 1 písm. a) polského zákona o poslanecké imunitě. Čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky stanoví, že poslanec nebo senátor nemůže být trestně stíhán bez souhlasu Sejmu nebo Senátu. Podle čl. 7b odst. 1 zákona ze dne 9. května 1996 o výkonu mandátu poslance a senátora Polské republiky předkládá žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora v souvislosti s trestným činem projednávaným v rámci trestního řízení nejvyšší státního zástupce prostřednictvím ministra spravedlnosti. Podle čl. 7c odst. 1 uvedeného zákona se dále žádost o vyjádření souhlasu s uplatněním trestněprávní odpovědnosti poslance nebo senátora postupuje předsedovi Sejmu nebo Senátu, který tuto žádost postoupí orgánu příslušnému k posouzení takové žádosti podle jednacího řádu Sejmu nebo Senátu a zároveň o jejím obsahu vyrozumí poslance nebo senátora, jehož se uvedená žádost týká.

Čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu Evropského parlamentu znějí takto:

Článek 6

Zbavení imunity

1. Při výkonu svých pravomocí s ohledem na výsady a imunity Parlament jedná v zájmu zachování své integrity jako demokratického zákonodárného shromáždění a zajištění nezávislosti poslanců při plnění jejich povinností. Žádost o zbavení poslanecké imunity se posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a se zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článek 9

Imunitní řízení

1. Každá žádost o zbavení poslanecké imunity, s níž se příslušný orgán členského státu obrací na předsedu Parlamentu, nebo žádost současného či bývalého poslance o ochranu jeho výsad a imunit je oznámena v plénu a postoupena příslušnému výboru.

Poslanec nebo bývalý poslanec může být zastupován jiným poslancem. Jiný poslanec však nesmí podat žádost bez souhlasu poslance, kterého se týká.

2. Výbor projedná žádosti o zbavení poslanecké imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit neprodleně, avšak s přihlédnutím k jejich poměrné složitosti.

3. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu výsad a imunit.

4. Výbor může požádat příslušný orgán o informace nebo odůvodnění, které považuje za nezbytné k tomu, aby mohl zaujmout stanovisko, zda má být poslanec zbaven poslanecké imunity či zda má být jeho imunita ochráněna.

5. Dotyčný poslanec musí dostat příležitost vyjádřit se; může předložit jakékoli dokumenty nebo jiné písemné doklady, které považuje za relevantní v dané věci a může být zastoupen jiným poslancem.

Poslanec nesmí být přítomen rozpravám o žádosti o zbavení jeho poslanecké imunity či o její ochranu, s výjimkou jeho slyšení.

Předseda výboru vyzve poslance k tomu, aby se v uvedený den a v uvedenou dobu k záležitosti vyjádřil. Poslanec se může svého práva na vyjádření vzdát.

Pokud se poslanec v návaznosti na tuto výzvu k vyjádření nedostaví, má se za to, že se svého práva na vyjádření vzdal, pokud nepožádal o to, aby byl ze slyšení v uvedený den a v uvedenou dobu omluven a svou žádost nezdůvodnil. O tom, zda lze žádosti o omluvu vzhledem k uvedeným důvodům vyhovět, rozhoduje předseda výboru. Proti tomuto rozhodnutí není možné se odvolat.

Pokud předseda výboru žádosti o omluvu vyhoví, vyzve poslance, aby se k dané záležitosti vyjádřil v jiný den a v jinou dobu. Jestliže poslanec nedodrží tuto druhou výzvu k vyjádření, postup pokračuje, aniž by byl poslanec vyslechnut. Další žádosti o omluvu či slyšení se již nepřijímají.

(...)

7. Výbor může předložit odůvodněné stanovisko k pravomoci daného orgánu a k přípustnosti žádosti, ale za žádných okolností se nesmí vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu.

(...)

3. Odůvodnění navrženého rozhodnutí

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tento případ splňuje podmínky pro uplatnění článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie. V souladu s ustanoveními uvedeného článku požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu vlastního státu. V této souvislosti čl. 105 odst. 2 a článek 108 Ústavy Polské republiky uvádějí, že trestní stíhání proti poslanci Sejmu či senátorovi Senátu nelze zahájit bez předchozího souhlasu komory, jejímž členem je dotyčná osoba. Je proto nezbytné, aby Evropský parlament rozhodl o tom, že je možné zahájit trestní stíhání pana Iwaszkiewicze.

Za účelem přijetí rozhodnutí o tom, zda imunitu svého poslance ochránit, nebo ne, uplatňuje Evropský parlament vlastní ustálené zásady. Jednou z těchto zásad je ta, že ochrana poslanecké imunity se obvykle zamítá, pokud se na trestný čin vztahuje článek 9 protokolu č. 7, za předpokladu, že se nejedná o fumus persecutionis, tedy o dostatečně závažné a konkrétní podezření, že žádost byla soudu předložena s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu.

V tomto případě byla žádost, aby byl pan Iwaszkiewicz zbaven poslanecké imunity, předložena v souvislosti s údajným přestupkem spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti v zastavěné oblasti. Ze spisu vyplývá, že pan Iwaszkiewicz dne 5. června 2015 připustil, že v uvedenou dobu vozidlo řídil, ačkoli dříve dne 8. února 2015 požádal o zrušení pokuty na základě skutečnosti, že k přestupku došlo při výkonu parlamentní činnosti – při cestě do Bruselu na zasedání Evropského parlamentu. Okolnosti případu tedy svědčí o tom, že údajný přestupek a následné stíhání zjevně nemají nic společného s funkcí pana Iwaszkiewicze coby poslance Evropského parlamentu, ani neexistují důkazy o tom, že by se jednalo o fumus persecutionis.

4. Závěry

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s čl. 9 odst. 3 jednacího řádu doporučuje Výbor pro právní záležitosti, aby Evropský parlament zbavil pana Roberta Jarosława Iwaszkiewicze poslanecké imunity.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner v. Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot v. Faure a další, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí